Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juli 2017

Gepubliceerd: 7 juli 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A022408
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bc85f3e5-eee9-414e-b14b-c11a137012c0&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%206-7-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31288, 30079, 31288, 31288, 31497, 31289, 31289, 33495, 29338, 29338, 27923, 27923, 32827, 34556, 22112

Inhoud


Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (in besloten gedeelte)

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 6 juli 2017. Duurzaamheid - 2017Z09905

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld (GroenLinks) - 6 juli 2017. Alternatieven lumpsum - 2017Z09907

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD) - 30 juni 2017. Voorbereidingsgroep Leven Lang Leren - 2017Z09512

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2017. Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 op A4 - 2017Z07972

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Motie over rechten voor zwangere studenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 6 juli 2017. Motie over rechten voor zwangere studenten - 2017Z09966

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om een reactie te geven op de aangenomen motie.7

Motie over onderzoek naar het lage aantal bbl-plekken en motie over een ministeriele regeling met het oog op een goed vindbare studiebijsluiter

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD) - 6 juli 2017. Moties - 2017Z09965

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om een reactie te geven op de aangenomen moties.

Verzoek update Planningsbrief 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2017. Aanvulling Planningsbrief 2017 - 34550-VIII-109

Besluit: Betrekken bij bovenstaande brief.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 januari 2017. Planningsbrief 2017 - 34550-VIII-107

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om update van de OCW-planningsbrief 2017. Hen tevens erop attenderen dat zodra een nieuw kabinet is gevormd opnieuw een verzoek om een vervolg-planningsbrief wordt gedaan, met name voor het jaar 2018. Hen tot slot verzoeken hiermee een jaarlijkse cyclus te starten van het sturen van planningsbrieven vóór de begrotingsbehandeling die vóór het krokusreces worden geactualiseerd.

Bekostiging hoger onderwijs in 2018

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2017. Bekostiging hoger onderwijs in 2018 - 31288-590

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De inhoud van deze brief kan later desgewenst betrokken worden bij debatten over het dossier Monitoring studievoorschot.

Handelwijze College van Bestuur van de Hogeschool InHolland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2017. Handelwijze College van Bestuur van de Hogeschool InHolland - 2017Z09628

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit i.v.m. wijziging van diverse AMvB's op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 3 juli 2017. Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen - 30079-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over bekostigingssystematiek hoger onderwijs (m.b.t. capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 mei 2017. Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom - 31288-587

Besluit: Aanhouden tot na kabinetsvorming.5

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs - 31288-589

Besluit: Aanhouden tot na kabinetsvorming.

Reactie op het onderzoeksrapport ‘Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017. Reactie op het onderzoeksrapport ‘Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving’ - 31497-244

Besluit: Aanhouden tot na kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 31497-24

Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 21 juni 2017, over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 21 juni 2017, over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015-2016 - 34725-VIII-14

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg passend onderwijs van 5 juli jl.

Verslag van een schriftelijk overleg het besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het v.o. i.v.m. deelexamens vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 juni 2017. Besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo - 31289-348

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het v.o. i.v.m. deelexamens vmbo - 31289-350

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Laatste stand van zaken samenwerking ROC Leiden en ID College

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2017. Laatste stand van zaken samenwerking ROC Leiden en ID College - 33495-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De inhoud van de brief t.z.t. desgewenst betrekken bij dossier mbo.4

Uitstel evaluatie NWO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 26 juni 2017. Uitstel evaluatie NWO - 29338-156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris deelt mee dat hij de eerstvolgende evaluatie van NWO zal doorschuiven naar 2020 (i.p.v. 2018)

Balans van de Wetenschap 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2017. Balans van de Wetenschap 2016 - 29338-155

Besluit: Betrekken bij het dossier wetenschapsbeleid.

Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten - 27923-265

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over lerarentekort in het basisonderwijs.
Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.

Beloning van leraren in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 26 juni 2017. Beloning van leraren in het primair onderwijs - 27923-264

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over salarissen in het onderwijs.
Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.

Onderzoekskaders Inspectie van het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2017. Onderzoekskaders Inspectie van het onderwijs - 34550-VIII-141

Besluit: Betrekken bij het dossier inspectie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juni 2017. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34730-VIII

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de voorjaarsnota.3

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-VIII-3

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de voorjaarsnota.

Afschrift brief aan Eerste Kamer over de kwaliteitsborging van bestuur en intern toezicht in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 juni 2017. Afschrift brief aan Eerste Kamer over de kwaliteitsborging van bestuur en intern toezicht in het onderwijs - 2017Z08937

Besluit: Betrekken bij het dossier governance in het onderwijs.

Sommatie publieke omroep vervolgstappen verantwoord inhuur- en beloningsbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 3 juli 2017. Sommatie publieke omroep vervolgstappen verantwoord inhuur- en beloningsbeleid - 32827-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft mededeling inzake twee deelbesluiten die zijn genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over de sommatie aan de publieke omroep betreffende (de aanpassing van) het inhuur- en beloningsbeleid. Naar verwachting zijn de besluiten en de openbaar gemaakte stukken in de eerste helft van juli te vinden zijn op rijksoverheid.nl.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Voortgang dossiers aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en fiscale aftrek van scholingsuitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 juni 2017. Voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden - 34556-12

Besluit: Betrekken bij het dossier cultuur.
Besluit: Betrekken bij dossier Leven Lang Leren. Commissie SZW is volgcommissie.
Gerelateerde kamerstukken: 34556-12

Afschrift van de reactie op de brief van de Auteursbond over Monitor Bibliotheekwet 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2017. Afschrift van de reactie op de brief van de Auteursbond over Monitor Bibliotheekwet 2015 - 2017Z09250

Besluit: Betrekken bij het dossier cultuur.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D13178.2

Reactie op brief van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) te Gouda m.b.t. kwaliteitszorg in monumentenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2017. Reactie op brief van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) te Gouda m.b.t. kwaliteitszorg in monumentenzorg - 2017Z09137

Besluit: Betrekken bij het dossier cultuur.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D50808.

Position Paper Erasmus+

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 juni 2017. Position Paper Erasmus+ - 22112-2364

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 november a.s. over de OJCS-raad
Besluit: Dossier Internationalisering hoger onderwijs maken en onderhavige brief hier aan toevoegen.

Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 14 juni 2017. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017 - 2017Z08266

Besluit: Ter informatie.
Noot: In dit overzicht voor interparlementaire bijeenkomsten staat dat op 21 november 2017 in het Europees Parlement een interparlementaire commissiebijeenkomst plaatsvindt met als titel ‘Tegengaan gendergebaseerd geweld in het kader van de internationale dag van de eliminatie van geweld tegen vrouwen en de ratificatie van het Istanboelverdrag’. Voortouw voor deze bijeenkomst ligt bij de commissie VWS.