Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 december 2017

Gepubliceerd: 6 december 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A022339
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=82f31ce1-bc84-4dae-a038-feeb62300775&title=Besluitenlijst%20VWS%206%20deccember%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 34775, 31839, 29247, 25424, 34104, 29282, 29247, 29477, 22112, 27529, 27565, 31765, 30850, 31016, 25657, 25657, 29247, 29282, 30111, 29538, 33077, 33149, 34104, 31765

Inhoud


Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om stand van zaken brief onderzoek van de heer Bos naar de forensisch-medische expertise voor kinderen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 6 december 2017. Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om stand van zaken brief onderzoek van de heer Bos naar de forensisch-medische expertise voor kinderen - 2017Z17235

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Toezending wetsvoorstel inzake specialistische jeugdhulp

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 6 december 2017. Toezending wetsvoorstel inzake specialistische jeugdhulp - 2017Z17234

Besluit: Wordt ambtelijk geinformeerd

Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een reactie op artikel in De Volkskrant d.d. 5 december 2017 inzake Einde aanvullende verzekering dreigt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 6 december 2017. Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een reactie op bericht De Volkskrant.nl d.d. 5 december 2017 inzake Einde aanvullende verzekering dreigt - 2017Z17185

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Verzoek om reactie op brief Indisch Platform 2.0 inzake uitstel sluiting Backpayregeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 6 december 2017. Verzoek om reactie staatssecretaris VWS op brief Indisch Platform 2.0 inzake uitstel sluiting Backpayregeling - 2017Z17182

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Verzoek van het lid Hermans (VVD) om een schriftelijk overleg over de bijlage van de brief d.d. 14 september 2017 Verbetering verantwoording en begroting (31865-99)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.T.M. Hermans (VVD) - 6 december 2017. Verzoek van het lid Hermans (VVD) om een schriftelijk overleg over de bijlage van de brief d.d. 14 september 2017 Verbetering verantwoording en begroting (31865-99) - 2017Z17149

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Inbrengdatum schriftelijk overleg (31865-99) vastgesteld op 17 januari 2018 om 14.00 uur8

Verzoek van het lid Kooiman (SP) om spoedige uitvoering van de Motie van het lid Roemer c.s. over goede besteding van het extra geld voor de verpleeghuiszorg (34775-23)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 5 december 2017. Verzoek van het lid Kooiman (SP) om spoedige uitvoering van de Motie van het lid Roemer c.s. over goede besteding van het extra geld voor de verpleeghuiszorg (34775-23) - 2017Z17141

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Kooiman (SP) om reactie op bericht NOS.nl d.d. 5 december 2017:toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat strenger kijken naar de effecten van ziekenhuisfusies op de prijzen van behandelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 5 december 2017. Verzoek van het lid Kooiman (SP) om reactie op bericht NOS.nl d.d. 5 december 2017:toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat strenger kijken naar de effecten van ziekenhuisfusies op de prijzen van behandelingen - 2017Z17078

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om reactie op bericht Telegraaf.nl d.d. 3 december 2017 'Onduidelijkheid over overheidsuitgaven'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 4 december 2017. Reactie Minister van VWS op de uitspraken, aangaande de zorg, van de President van de Algemene Rekenkamer: - 2017Z16977

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Samenvoeging en planning algemeen overleggen 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 30 november 2017. Stafnotitie - Samenvoeging en planning algemeen overleggen 2018 - 2017Z16767

Besluit: De commissie stemt in met de voorstellen uit de stafnotitie (clustering en planning van AO’s en het afvoeren van brieven van de regering van vóór 1 januari 2016).Rondvraag

Jaarplanning Kamercommissie VWS 2018

Zaak: Brief commissie - griffier, H.J. Post - 6 december 2017. Jaarplanning Kamercommissie VWS 2018 - 2017Z16849

Besluit: Ter informatie.7

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 29 november 2017. Stafnotitie - Jaarplanning Kamercommissie VWS 2018 - 2017Z16563

Besluit: De commissie stemt in met de beslispunten.
Noot: Beslispunten:1. Instemmen met het versturen van bijgaande conceptbrief (met

Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 23 november 2017. Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018 - 2017Z16163

Besluit: In de volgende procedurevergadering twee of meer beleidsthema’s ten behoeve van de V-100 in 2018 vaststellen op basis van een inventarisatie via de mail.

Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 21 november 2017. Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” - 34834

Besluit: De in de het eerste kwartaal van 2018 te ontvangen reactie van de regering op de initiatiefnota wordt afgewacht.

Reactie op verzoek commissie inzake GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 28 november 2017 - Reactie op verzoek commissie inzake GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden - 2017Z16452

Besluit: Reeds geagendeerd/betrokken bij het algemeen overleg GGZ d.d. 29 november 2017.

Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 27 november 2017 - Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel - 31839-606

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018 d.d. 4 december 2017.

Ontwikkelingen aanpak drukte in de acute zorg

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 november 2017. Ontwikkelingen aanpak drukte in de acute zorg - 29247-249

Besluit: Reeds geagendeerd/betrokken bij het algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg d.d. 29 november 201

Beleidsreactie tussenrapportage Schakelteam personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 24 november 2017 - Beleidsreactie tussenrapportage Schakelteam personen met verward gedrag - 25424-377

Besluit: Reeds geagendeerd/betrokken bij het algemeen overleg GGZ d.d. 29 november 2017.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 24 november 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-200

Besluit: Reeds geagendeerd/betrokken bij het algemeen overleg GGZ d.d. 29 november 2017.
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
Gerelateerde kamerstukken: 34104-20

Reactie op verzoek commissie op rapport van de FNV “Het grote falen van de ambulancetop”

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 november 2017. Reactie op verzoek commissie op rapport van de FNV “Het grote falen van de ambulancetop” - 29282-290

Besluit: Reeds geagendeerd/betrokken bij het algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg d.d. 29 november 201

Reactie op het verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over de werkdruk en de personeelstekorten in de ambulancezorg

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over de werkdruk en de personeelstekorten in de ambulancezorg - 29247-247

Besluit: Reeds geagendeerd/betrokken bij het algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg d.d. 29 november 2017.

Vestiging van het Europees Medicijnagentschap (EMA) in Nederland

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 november 2017. Vestiging van het Europees Medicijnagentschap (EMA) in Nederland - 29477-455

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 30 november jl.

Antwoorden van het kabinet op de publieke consultatie van de Europese Commissie over de veranderingen op het gebied van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt (eHealth)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 november 2017. Antwoorden van het kabinet op de publieke consultatie van de Europese Commissie over de veranderingen op het gebied van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt (eHealth) - 22112-2430

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de EU-Gezondheidsraad d.d. 30 november 2017.

De e-health monitor 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 november 2017 - De e-health monitor 2017 - 27529-151

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie/Verspilling in de zorgReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Alcoholmarketing, verkoop op afstand, opleidingseisen sociale hygiëne en IkPas

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 29 november 2017 - Alcoholmarketing, verkoop op afstand, opleidingseisen sociale hygiëne en IkPas - 27565-164

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Alcohol en tabaksbeleid

Eindevaluatie indicatiestelling Wlz onder Waardigheid en Trots

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 november 2017 - Eindevaluatie indicatiestelling Wlz onder Waardigheid en Trots - 31765-287

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Verpleeghuiszorg.
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz

Subsidieverstrekking door ZonMw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 november 2017. Subsidieverstrekking door ZonMw - 30850-46

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS3

Monitor Zorggerelateerde schade 2015/2016 ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 november 2017. Monitor Zorggerelateerde schade 2015/2016 ziekenhuizen - 31016-104

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Patiëntveiligheid

Rapport huisbezoeken Pgb-Wlz 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 november 2017. Rapport huisbezoeken Pgb-Wlz 2016 - 25657-295

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg PGB

Doorstart CASA Klinieken

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 november 2017. Doorstart CASA Klinieken - 34775-XVI-30

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Wet minimumloon en PGB

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 24 november 2017. Wet minimumloon en PGB - 25657-294

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg PGB

Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over overbelasting van spoedeisende hulpposten door drank- en middelengebruik (Kamerstuk 29247-242)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 23 november 2017. Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over overbelasting van spoedeisende hulpposten door drank- en middelengebruik - 29247-248

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Alcohol en tabaksbeleid

Onderzoeksrapport 'Versterking opleiding verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) huisartsenzorg’

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 november 2017. Onderzoeksrapport 'Versterking opleiding verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) huisartsenzorg’ - 29282-291

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg op 7 december 201

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over de salarissen van topbestuurders in de zorg en reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van - 30111-105

Besluit: Betrekken bij plenaire dertigledendebatten (Ellemeet) over de salarissen van topbestuurders in de zorg
Besluit: Betrekken bij plenaire dertigledendebatten (Marijnissen) over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 september 2017, over het bericht dat de eigen bijdragen voor zorg per gemeente wel kunnen oplopen tot een verschil van 500 euro per jaar (Kamerstuk 29538-247)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 november 2017 - 29538-249

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg

Verzekerdenmonitor 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 november 2017. Verzekerdenmonitor 2017 - 33077-19

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Definitief BIT advies over het project Informatievoorziening van Morgen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 november 2017 - Definitief BIT advies over het project Informatievoorziening van Morgen - 33149-52

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg IGJ i.o. (voorheen IGZ)

Maatregelen om stapeling van zorgkosten te beperken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 november 2017 - Maatregelen om stapeling van zorgkosten te beperken - 34104-199

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg

Tussenevaluatie Citrienfonds

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 november 2017. Tussenevaluatie Citrienfonds - 31765-286

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg op 21 december

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 november 2017. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor feitelijke vragen centraal vastgesteld op 7 december 2017