Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 november 2017

Gepubliceerd: 22 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A022327
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=851e1013-053e-46b3-9ecd-f251b5fd4140&title=Besluitenlijst%20VWS%2022%20november%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30234, 29477, 29477, 32011, 29477, 29247, 31865, 29689, 29689, 34445

Inhoud


Verzoek van het lid Bergkamp (D66) naar aanleiding van de brief d.d. 16 november 2017 (2017Z15541) inzake experimenten cannabisbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 21 november 2017. Verzoek van het lid Bergkamp (D66) naar aanleiding van de brief d.d. 16 november 2017 (2017Z15541) inzake experimenten cannabisbeleid - 2017Z15859

Besluit: Minister voor Medische zorg zal worden gevraagd om een separate reactie aan de commissie VWS te doen toekomen op de brief d.d. 16 november 2017 (2017Z15541) waarin de vaste commissie Justitie en Veiligheid het voortouw heeft

Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Hermans (VVD) om een stand van zaken brief over trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb en andere pgb-ontwikkelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 17 november 2017. Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Hermans (VVD) om een stand van zaken brief vragen over trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb en andere pgb-ontwikkelingen - 2017Z15668

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Bewindspersoon verzoeken om in de brief ook in te gaan op het fraude aspect

Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Slootweg (CDA) om een stand van zaken brief over GGZ naar de WLZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 17 november 2017. Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Slootweg (CDA) om een stand van zaken brief over GGZ naar de WLZ - 2017Z15669

Besluit: Verzoek gehonoreerd. De staatssecretaris zal worden gevraagd vóór het AO GGZ d.d. 29 november 2017 de brief aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek inzake Zorgakkoorden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 16 november 2017. Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek inzake Zorgakkoorden - 2017Z15594

Besluit: Verzoek om een rondetafelgesprek wordt gehonoreerd. Het lid Dijksma wordt verzocht met een nadere uitwerking van het voorstel te komen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief waarin wordt aangegeven hoe met de zorgakkoorden zal worden omgegaan.6

Stafnotitie - Overzicht nog te plannen AO’s met bijbehorende brieven en reeds besloten AO's te plannen in 2018/verzoek om stand van zakenbrief/overig

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 15 november 2017. Stafnotitie - Overzicht nog te plannen AO’s met bijbehorende brieven en reeds besloten AO's te plannen in 2018/verzoek om stand van zakenbrief/overig - 2017Z15437

Besluit: De staf wordt gevraagd, na een email-inventarisatie onder de leden, voor de volgende vergadering een voorstel te doen waarbij het aantal overleggen tot zo mogelijk 10 wordt teruggebracht.
Noot: Betreft aangehouden agendapunt tijdens vorige procedurevergaderingRondvraag

Geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 8 december in Brussel

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2017. Geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 8 december in Brussel - 21501-31-465

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 30 november 2017.

Voortgangsbrief Wetgevingsoverleg Sport van 20 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 november 2017. Sport en bewegen - 30234-168

Besluit: Reeds geagendeerd voor het WGO Sport d.d. 20 november 201

Voortgang geneesmiddelenbeleid

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2017. Voortgang geneesmiddelenbeleid - 29477-452

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 22 november 2017. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2017. Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen - 29477-453

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 22 november 201

Tabaks- en rookwarenbesluit en -regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 14 november 2017. Tabaks- en rookwarenbesluit en -regeling - 32011-61

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie op een artikel op Telegraaf.nl inzake 'Apotheek die zelf medicijnen bereidt in gevaar’

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 november 2017. Reactie op verzoek commissie op een artikel op Telegraaf.nl inzake 'Apotheek die zelf medicijnen bereidt in gevaar’ - 29477-451

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 22 november 201

Portefeuilleverdeling bewindspersonen ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 9 november 2017. Portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34775-XVI-16

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport 'Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017'

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 november 2017. Rapport 'Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017' - 29247-246

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg op 29 november 201

Faillissement Stichting CASA Klinieken

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 november 2017. Faillissement Stichting CASA Klinieken - 34775-XVI-17

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Zorgfraude d.d. 16 november 201

Informatie inzake uitkomst gesprek tussen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) over sedatie

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 november 2017. Informatie inzake uitkomst gesprek tussen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) over sedatie - 34775-XVI-18

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, S.T.M. Hermans (VVD) - 21 november 2017. Memo Rapporteurs begroting en jaarverslag t.b.v. agpt. 9 procedurevergadering VWS d.d. 22 november 2017 - 2017Z15925

Besluit: Minister van VWS verzoeken om een reactie op het RIVM-advies.
Besluit: RIVM en ministerie van VWS verzoeken om een technische briefing na het kerstreces.
Besluit: Reactie van de minister op het RIVM-advies agenderen voor overleg begin 2018 met de minister van VWS over het vervolgtraject.3

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 9 november 2017. Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor - 31865-103

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling VWS 2018
Besluit: Reactie van de minister op het RIVM-advies agenderen voor overleg begin 2018 met de minister van VWS over het vervolgtraject.
Noot: In de procedurevergadering van 25 oktober heeft de commissie op verzoek van de rapporteurs bij het Jaarverslag VWS 2016 besloten bij het ministerie navraag te doen naar het thans bijgevoegde RIVM-rapport.

Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies - 29689-876

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat (Marijnissen) over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies

Keuzegedrag van verzekerden en het komende overstapseizoen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 7 november 2017. Keuzegedrag van verzekerden en het komende overstapseizoen - 29689-875

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling (34775-XVI)

Reactie op verzoek commissie inzake toezending nota’s naar aanleiding van het (nader) verslag over Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstuk 34445) en Wet uitvoering antidopingbeleid (Kamerstuk 34543)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2017. Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het (nader) verslag over de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg en over de Wet uitvoering antidopingbeleid - 34445-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 34445-9

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

Zaak: Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 november 2017. Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode - 34822

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 december 2017.

Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA) - 18 juli 2013. Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in het licht van dit initiatiefwetsvoorstel de passage over geneesmiddelen in het Regeerakkoord nader te duiden.

Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 - 34775-XVI

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 15 november 2017. Stafnotitie - Nota van wijziging op VWS-begroting 2018 - 2017Z15446

Besluit: De bewindspersonen VWS worden per brief verzocht de Kamer voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren over:1.Hoe en wanneer de toedeling van nog resterende regeerakkoordmiddelen voor VWS ter autorisatie aan de Tweede Kamer worden voorgelegd (in nota van wijziging en/of suppletoire begroting)?2.Voor welke van deze posten bestedingsplannen zijn of worden opgesteld en of de Tweede Kamer deze ook kan ontvangen?

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 3 november 2017. Nota van wijziging - 34775-XVI-15

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •pleniare behandeling van de begroting VWS is voorzien in de week van 12, 13 en 14 december 2017.

EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 oktober 2017. EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650 - 2017Z14151

Besluit: Ter informatie.
Noot: Ieder jaar bepaalt de Tweede Kamer naar aanleiding van het werkprogramma van de Europese Commissie aan welke Europese onderwerpen zij extra aandacht wil besteden. In deze prioriteringsexercitie selecteert elke Kamercommissie de onderwerpen op haar terrein die ze met extra aandacht wil volgen. In het werkprogramma 2018 zijn echter geen onderwerpen op het VWS terrein opgenomen. Op dit punt is dan ook geen actie van de commissie VWS vereist.