Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 november 2017

Gepubliceerd: 9 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A0223133
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0f27d1ec-e502-474d-ab13-09c27d1eaa3e&title=Besluitenlijst%20VWS%208%20november%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 31765, 25657, 29477, 32011, 34104, 34104, 32279, 29689, 30486, 32772, 29689, 29477, 29323, 34104, 32279, 29323, 30486, 30486, 29323, 33654, 29689, 29689, 29689, 33077, 29689, 29689, 29689, 31765, 33060, 32620, 34522, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29538, 32012, 29689, 29248, 29248, 34104, 34104, 34104, 29538, 25424, 34104, 34104, 34104, 34104, 34104, 29247, 34104, 24077, 24077, 24077, 24077, 24077, 24077, 24077, 24077, 31765, 34104, 31765, 31765, 31765, 31765, 31765, 31765, 31765, 34104, 31765, 23235, 32793, 32793, 32793, 32793, 31532, 32793, 31532, 32793, 32793, 32793, 32793, 32793, 31765, 31765, 29247, 34104, 33578, 33578, 33578, 31765, 25268, 30486, 27428, 32279, 28140, 30486, 29323, 29963, 30371, 27428, 29248, 29689, 29248, 32864, 29248, 25424, 25424, 29248, 32012, 29689, 31016, 33693, 25424, 31765, 33278, 24077, 24077, 24077, 29247, 29248, 29248, 29282, 33578, 29248, 31016, 29248, 32620, 25424, 29689, 33654, 31765, 32620, 31016, 31765, 31016, 31765, 31016, 31765, 29689, 29538, 31765, 29515, 34477, 29248, 31765, 24170, 33149, 33149, 31839, 33149, 32647, 33835, 33149, 34111, 33149, 33149, 32647, 33149, 32805, 32805, 32805, 32805, 32805, 33654, 32012, 31765, 32012, 31016, 25424, 25424, 32399, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 25424, 29279, 25424, 32793, 31765, 31839, 27529, 27529, 31765, 31036, 32647, 32647, 32647, 32647, 32647, 32647, 32647, 29538, 29689, 29538, 29538, 34630, 29282, 29282, 31765, 29282, 29282, 29282, 29282, 29282, 29282, 29282, 31765, 30111, 29282, 29282, 29282, 32642, 25883, 29282, 29247, 29247, 29247, 29247, 29247, 29247, 29247, 29247, 29689, 29247, 32793, 29247, 30371, 32279, 32279

Inhoud


Verzoek van het lid Kooiman (SP) om reactie op artikel Trouw.nl d.d. 7 november 2017 inzake Meer kinderen belanden in gesloten zorginstelling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 7 november 2017. Verzoek van het lid Kooiman (SP) om reactie op artikel Trouw.nl d.d. 7 november 2017 inzake Meer kinderen belanden in gesloten zorginstelling - 2017Z14852

Besluit: Indiener trekt verzoek in

Verzoek van het lid Kooiman om aandacht voor bijeenkomst met Wemos over voorwaarden aan publieke investeringen in medicijnen d.d. 15 november 2017.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 7 november 2017. Verzoek van het lid Kooiman om aandacht voor bijeenkomst met Wemos over voorwaarden aan publieke investeringen in medicijnen d.d. 15 november 2017 - 2017Z14842

Besluit: Ter informatie

Verzoek om een gesprek om tot inzicht te komen of er een noodzaak is voor verruiming van de Embryowet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 27 oktober 2017. Verzoek om een gesprek om tot inzicht te komen of er een noodzaak is voor verruiming van de Embryowet - 2017Z14347

Besluit: De commissie stemt in met het houden van een rondetafelgesprek. Bewindspersoon zal worden verzocht om een stand van zakenbrief, waarna initiatiefnemer met een uitgewerkt voorstel voor een rondetafelgesprek komt.32

Verzoek van het lid Kuzu om verplaatsen van het AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 22 november a.s. in verband conflict in de agenda

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Kuzu (DENK) - 25 oktober 2017. Verzoek van het lid Kuzu om verplaatsen van het AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 22 november a.s. in verband conflict in de agenda - 2017Z14247

Besluit: Geïnventariseerd wordt of leden kunnen instemmen met nieuw datumvoorstel (29 november, 13.30-17.30 uur)

Stafnotitie - Overzicht nog te plannen AO's met bijbehorende brieven (november 2017)

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 3 november 2017. Stafnotitie - Overzicht nog te plannen AO's met bijbehorende brieven (november 2017) - 2017Z14671

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Toestemming deelname rondetafelgesprek euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 23 oktober 2017. Toestemming deelname rondetafelgesprek euthanasie - 2017Z14046

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, rondetafelgesprek reeds plaatsgevonden op 30 oktober 2017.

Opname Orkambi in het basispakket

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2017. Opname Orkambi in het basispakket - 29477-450

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat (Agema) over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekteReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Resultaten steekproef CIZ bij zorgaanbieders die deelnemen aan het experiment indicatiestelling (onder de vlag van Waardigheid en Trots)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 oktober 2017 - Resultaten steekproef CIZ bij zorgaanbieders die deelnemen aan het experiment indicatiestelling (onder de vlag van Waardigheid en Trots) - 31765-285

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg

NZa-rapport: uitvoering te goeder trouw traject en vorderen bij jongvolwassenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2017. NZa-rapport: uitvoering te goeder trouw traject en vorderen bij jongvolwassenen - 25657-293

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgfraude d.d. 16 november 2017.30

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2017. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie - 34815

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30 november 2017. Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden betreffende de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34775-XVI-14

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling
Noot: •plenaire behandeling van de begroting VWS voorzien in de week van 12, 13 en 14 december 201

Toegang tot medicijnen in alle EU-lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 oktober 2017. Toegang tot medicijnen in alle EU-lidstaten - 29477-449

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 30 november 2017.

Afschrift van de brief aan Eurocommissaris Mr. Vytenis Andriukaitis inzake tekortkomingen aan de Tobacco Product Directive (TPD)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2017. Afschrift van de brief aan Eurocommissaris Mr. Vytenis Andriukaitis inzake tekortkomingen aan de Tobacco Product Directive (TPD) - 32011-60

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 30 november 2017.

Overige brieven 5/4 controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Onderzoeksrapporten 'Langer zelfstandig', 'Wel thuis?' en 'De markt voor huishoudelijke hulp - gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007' - 34104-172

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016 - 34104-171

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus - 32279-105

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Contractering polissen met beperkende voorwaarden - 29689-807

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Essay over geslachtskeuze - 30486-14

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medische ethiek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Beantwoording op vragen commissie over de beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1 - 32772-25

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Herinrichting van de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating - 29689-806

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pakketbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket - 29477-418

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pakketbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Reflectie op kiembaanmodificatie - 29323-110

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medische ethiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie inzake reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de RvW van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg - 34104-168

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz

Zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 september 2017. Analyse van alternatieve bekostigingsmodellen van de geboortezorg die in het buitenland zijn ingevoerd - 32279-118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg28

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 augustus 2017. Advies "Prenatale screening en de Zorgverzekeringswet (Zvw)" van het Zorginstituut - 29323-119

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2017. Actieplan ondersteuning donorkinderen - 30486-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Vruchtbaarheidsbijeenkomst 2016 - 30486-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening - 29323-107

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 september 2017. Rapport Pakketadvies in de praktijk - 33654-30

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2017. Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017 - 29689-872

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 september 2017. Definitieve besluitvorming risicovervening 2018 in de Zorgverzekeringswet (Zvw) - 29689-855

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 september 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over Risicoverevening 2018 - 29689-856

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2017. Rapport “Minder wanbetalers: de daling versnellen” - 33077-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2017. Samenvattend rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de uitvoering van de Zorgverzekeringswet 2016 - 29689-847

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg27

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2017. Rapport 'Ruimte voor onderscheid tussen zorgverzekeraars' - 29689-836

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017. Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode en een gecorrigeerde versie van de Monitor Overstapseizoen - 29689-831

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 april 2017. Onderzoeksrapport beleidsopties voor het stimuleren van gunstige zorgcontracten onder restrictie van een macrobudget - 31765-271

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 6 december 2016 inzake Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 - 33060-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Rapport van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven - 32620-189

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Reactie op motie van het lid Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden - 34522-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Gerelateerde kamerstukken: 34522-20

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Premie en solvabiliteit zorgverzekeraars - 29689-815

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Zinnige Zorg naar de praktijk - 29689-813

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 maart 2017. Onderzoeksrapport ‘Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016’ - 29689-812

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Werking risicoverevening en evaluatie flankerend beleid - 29689-810

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg26

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Collectiviteiten - 29689-809

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Reactie op het advies ‘Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 29538-233

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Ziekenhuisbekostiging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2016 - Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen medisch specialistische zorg (msz) 2016 - 32012-39

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 april 2016. Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013 - 2016Z08888

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Rapport Taakherschikking en kostprijzen, uitgevoerd door het Radboud UMC - 29689-542

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg - 29248-272

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2015. Reactie op het artikel in NRC Weekend d.d. 19 september 2015 'ACM wil dat tarieven ziekenhuizen openbaar worden' - 29248-289

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Wlz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 september 2017. Afschrift brief NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz - 34104-193

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juli 2017. Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2018 - 34104-188

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg25
Gerelateerde kamerstukken: 34104-18

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 juni 2017. Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz - 34104-185

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Gerelateerde kamerstukken: 34104-18

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017. Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz - 29538-244

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 mei 2017. Marktscans Medisch Specialistische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg 2016 en Actieplan wachttijden zorg NZa - 25424-353

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 mei 2017. Rapporten ‘De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg’ en ‘De Wet langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg’ - 34104-180

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Gerelateerde kamerstukken: 34104-18

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 mei 2017. Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-177

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 april 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de kapitaallasten care - 34104-175

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2017. Rapport Passend onderzoek effectiviteit langdurige zorg - 34104-174

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’ - 34104-170

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2017. Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen - 29247-229

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg24

Verslavingszorg/Drugsbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 september 2017. Rapport “THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017” - 24077-403

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 augustus 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de schadelijkheid van lachgaspatronen - 24077-399

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2017. Onderzoeksrapporten inzake de risico’s van ecstasygebruik - 24077-396

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2017. Rapport “Cannabisregulering in de Verenigde Staten: modellen en effecten op het terrein van de volksgezondheid” - 24077-395

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2017. Vervolgonderzoek ambulante heroïne- en methadonbehandeling 2014-2016 - 24077-391

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 februari 2017. Rapporten THC en CBD in cannabis - 24077-390

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen - 24077-384

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw - 24077-385

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg23

Verpleeghuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 september 2017. SCP publicaties ‘Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen’ en ‘Gelukkig in een verpleeghuis?’ - 31765-283

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 september 2017. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving wachttijd voor dementerende ouderen voor verpleeghuisplek - 34104-192

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 juli 2017. Verbetering van de verpleegzorg - 31765-280

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2017 - 5e voortgangsrapportage Waardigheid en Trots - 31765-279

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2017 - Antwoorden op vragen van de commissie over voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg - 31765-281

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 mei 2017. Voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg - 31765-273

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2017. Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van NZa-rapport Impactanalyse verpleegzorg - 31765-269

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Nza impactanalyse verpleegzorg - 31765-266

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 februari 2017. Voortgangsrapportage Waardigheid en Trots - 31765-262

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Vernieuwingsagenda zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 april 2017. Rapport: 'De Zorgagenda voor een gezonde samenleving' - 34550-XVI-137

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid22

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016. Waardig leven met zorg - 34104-105

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 januari 2015. Doelmatigheidsonderzoek Buurtzorg - 31765-114

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg
Gerelateerde kamerstukken: 31765-11

TSN/Toekomst thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 augustus 2016. Wob-verzoek TSN Thuiszorg - 23235-163

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg (plannen voor Kerstreces)

Preventiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 september 2017. Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid geborgd - 32793-277

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 september 2017. Tweede voortgangsrapportage Actieplan Preventie Gehoorschade - 32793-278

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017. Briefrapport ‘UV-straling en gezondheid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - 32793-273

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2017. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016 - 32793-272

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg21

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juni 2017. Uitfasering Vinkje, innovatie en communicatie over gezonde voeding - 31532-184

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 mei 2017. Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 - 32793-269

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Rapporten RIVM en NVWA over monitoring productsamenstelling - 31532-182

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2017. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen - 32793-268

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2017. Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS) - 32793-267

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Nationaal Programma Preventie (NPP) monitor 2016 - 32793-257

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Meerjarenprogramma depressiepreventie - 32793-259

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2017. Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het ministerie van VWS - 32793-256

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Ouderenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2017. Taakherschikking in de ouderenzorg - 31765-282

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 mei 2017. Eindevaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg - 31765-272

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg20

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Update van de NZa in vervolg op de quickscan Acute zorg voor kwetsbare ouderen - 29247-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Resultaten van een onderzoek naar voorspellers van gebruik en kosten in de ouderenzorg - 34104-173

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam - 33578-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Zorg voor kwetsbare ouderen thuis - 33578-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Plan van aanpak mondzorg kwetsbare ouderen - 33578-30

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2016. Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders - 31765-202

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Oordeel over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2014 - 25268-122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445)

Medische ethiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 mei 2017. Essays over de morele aanvaardbaarheid van het kweken van menselijke organen in dieren - 30486-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg19

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 maart 2017. Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2016 - 27428-344

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015 - 32279-101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Stamceldonatie - 28140-97

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2016. IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde" - 30486-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek - 29323-105

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Reactie op de brief van Defence for children en Stichting donorkind - 29963-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen dragerschapstests AMC/VUmc - 30371-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2016. Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2015 - 27428-327

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Medisch specialistische zorg/ziekenhuizorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2017. Verdiepend onderzoek NZa naar de wachttijden in de Medisch Specialistische Zorg - 29248-306

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg18

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2017. Advies implementatie intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct van het Zorginstituut - 29689-841

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2017. Publicatie derde NZa-monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg - 29248-307

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2017. Afschrift reactie op de brief van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) over de aankondiging dat NWZ de Spoedeisende Hulp en acute verloskunde op locatie Den Helder sluit als het op 1 oktober a.s. geen toezegging heeft dat het jaarlijks 9 miljoen euro extra ontvangt - 2017Z11434

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2017. Bestuurlijk akkoord plan van aanpak ROBIJN - 32864-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juni 2017. Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 - 29248-304

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juni 2017. Adviesrapport werkgroep Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen - 25424-355

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 mei 2017. Marktscans Medisch Specialistische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg 2016 en Actieplan wachttijden zorg NZa - 25424-353

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 april 2017. Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2018 - 29248-303

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Onderzoek EY inzake bevordering participatiemodel - 32012-42

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Rapport 'Monitor overstapseizoen zorgverzekeringen 2016-2017' - 29689-826

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg17

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. IGZ-rapport 'Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand' - 31016-100

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 april 2017. Afschrift brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de onderschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2014 - 2017Z05039

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Stand van zaken protonencentra - 33693-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Toezegging Huntington - 25424-351

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’ - 34550-XVI-134

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. IGZ rapport ’Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2015’ - 31765-264

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 februari 2017. Tussenrapportage TopZorg: een analyse van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in drie niet-umc’s - 33278-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016. Nadere informatie naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over het Slotervaart Ziekenhuis - 24077-365

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ - 24077-363

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2015. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ - 24077-359

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg16

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen - 29247-226

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 - 29248-301

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017 - Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019 - 29248-302

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Nieuwe ambulancehelikopter die vluchten uitvoert vanaf de Friese Waddeneilanden - 34550-XVI-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord - 29282-264

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam - 33578-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Rapport: De medisch specialist en correct registreren, een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten - 29248-299

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 november 2016. Stand van zaken NZa onderzoek wachttijdontwikkeling De Sionsberg - 31016-96

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg - 29248-296

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg - 32620-181

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg15

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2016. Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen - 25424-334

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 oktober 2016. Onderzoeksrapport Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk - 29689-778

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014’ - 34300-XVI-167

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Substitutiemonitor - afsprakenmonitor 2016 - 33654-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2016. Beleidsreactie op IGZ rapport "Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie” - 31765-210

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2016. IGZ rapport "Infectiepreventie in ziekenhuizen moet toch nog beter" - 32620-171

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 mei 2016. Uitvoering gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester over de inventarisatie van voedingsconcepten - 31016-94

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Verzamelbrief april - 34300-XVI-160

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 april 2016. IGZ-rapport 'Concentratie kinderoncologie op koers' - 31765-199

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2016. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving misstanden op afdeling KNO in het UMC Utrecht alsmede helderheid over de wijze waarop en binnen welke reikwijdte de IGZ de misstanden in het UMC Utrecht onderzoekt - 31016-91

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg14

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2013. Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties - 33400-XVI-156

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2016. IGZ-rapport "De klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering" - 31765-198

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg - 31016-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Kwaliteitszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2017. International Health Policy Survey 2016 - 31765-277

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2017. Advies ‘Zonder context geen bewijs’ van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 29689-837

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Recept voor maatschappelijk probleem: medicalisering van levensfasen’ - 29538-239

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Het gebruiken van uitkomsten om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren - 31765-263

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2015. Stand van zaken november 2015 over diverse onderwerpen op het gebied van zorg - 29515-371

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg13

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Werkwijzer kosten-batenanalyses in het sociale domein - 34477-4

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg - 29248-294

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Derde voortgangsrapportage 'Kwaliteit loont' - 31765-247

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

IGZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 mei 2017. Evaluatie werkwijze IGZ calamiteiten met overlijden in gehandicaptenzorg en ouderenzorg - 24170-159

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 mei 2017. Vervolgrapportage ‘Vaststellingsovereenkomsten in de zorg’ - 33149-51

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 april 2017. Informatie over het Jaarbeeld IGZ 2016 en het Klachtbeeld LMZ 2016 - 33149-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-558

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2017. Werkplan IGZ 2017 - 33149-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 november 2013. Externe evaluatie zaak Tuitjenhorn - 32647-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Publicatie Staat van de Productveiligheid - 33835-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2016 - Inzet van ervaringsdeskundigen IGZ - 2016Z23216

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016 - Brochure Calamiteiten van Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) - 33149-48

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2016. Uitvoering van het openbaarmakingsbeleid van Inspectie voor Gezondheidszorg vooruitlopend op wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg - 34111-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Gerelateerde kamerstukken: 34111-21

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Voortgang en afronding verbetertraject IGZ - 33149-47

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Tussenrapportage over vaststellingsovereenkomsten in de zorg - 33149-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2016. Reactie op de uitspraak van de Raad van State dat huisarts Tromp uit Tuitjenhorn ten onrechte op non-actief is gesteld - 32647-54

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 mei 2016. Informatie over het Jaarbeeld IGZ 2015 en het Klachtbeeld LMZ 2015 - 33149-45

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Hulpmiddelenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2017. Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen - 32805-54

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juni 2017. Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen - 32805-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg11

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 oktober 2016. RIVM Rapport Bloedglucosemeters - 32805-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Reactie op de motie van het lid Kuzu over een internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van dure medische hulpmiddelen - 32805-48

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. ZonMW verkenning hulpmiddelen - 32805-44

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Governance

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 september 2017. Rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid - 33654-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2017. Handreiking curatoren faillissementen in de zorg - 32012-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juli 2017. Reactie op verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei 2017, over misstanden bij de Thomashuizen - 31765-278

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Onderzoek EY inzake bevordering participatiemodel - 32012-42

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. IGZ-rapport 'Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand' - 31016-100

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg10

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Reactie op de motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg - 34550-XVI-135

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 februari 2017. Stand-van-zaken m.b.t. de aangehouden motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Kamerstuk 34550-XVI-51) - 34550-XVI-131

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2017. Tussentijdse rapportage Schakelteam personen met verward gedrag - 25424-375

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 september 2017. Voortgangsrapportage NZa doorontwikkeling productstructuur ggz/fz - 25424-371

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 6 juli 2017. Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel - 32399-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Gerelateerde kamerstukken: 32399-87

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2017. Afspraken wachttijden ggz - 25424-369

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 mei 2017, over de tekortschietende zorg in de GGZ door lange wachtlijsten - 25424-357

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2017. Monitor Generalistische Basis GGZ versie juni 2017 - 25424-358

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg9

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2017 - Informatie over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de ondersteuning van personen met verward gedrag - 25424-368

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2017 - Verdringing reguliere ggz - 25424-354

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juni 2017. Adviesrapport werkgroep Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen - 25424-355

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 mei 2017. Marktscans Medisch Specialistische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg 2016 en Actieplan wachttijden zorg NZa - 25424-353

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over het rapport "Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg" - 25424-352

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2017. Reactie op een publicatie op Linkedin van 15 februari 2017 van Herman Vijlbrief inzake "Mijn buurvrouw schreeuwt nog steeds om hulp" - 2017Z04352

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Uitkomsten onderzoek lokale invulling openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) - 25424-348

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de opbouw van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-349

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport "Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)” - 25424-345

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Vervoer personen met verward gedrag - 25424-346

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U. - 29279-378

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Advies schakelteam niet-acute melding personen met verward gedrag - 25424-344

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Meerjarenprogramma depressiepreventie - 32793-259

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens - 31765-259

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Beleidskader inzagebevoegdheid patiënten-/cliënten-/zorgdossiers - 31839-574

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Onderzoek over zorginfrastructuur - 27529-148

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2017. Antwoord op vragen commissie over het afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders - 27529-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2017. Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens medisch-specialistische zorg en ggz - 31765-275

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Euthanasie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 mei 2017. Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) - 31036-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 april 2017. Jaarverslag 2016 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - 32647-66

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2016. Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie - 32647-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2016. Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen - 32647-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2016. Rapport van de Commissie van Wijzen 'Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten' - 32647-51

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie - 32647-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 oktober 2015. Jaarverslag 2014 van de Regionale toetsingscommissies euthanasie - 32647-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2015. Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie - 32647-48

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Eigen bijdragen in de zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 mei 2017. Rapport Onderzoek doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016 - 29538-242

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg6

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 augustus 2017. Opbrengst werkconferenties eigen betalingen - 29689-846

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2017. Samenloop Eigen Risico en Eigen Bijdragen Wlz en Wmo - 29538-245

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen en het verzoek Voortman over de inkomenssituatie van mensen met zorg op basis van de Wmo en Wlz - 29538-203

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2017. Toezeggingen naar aanleiding van plenair debat op 7 september 2017 over Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen - 34630-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Gerelateerde kamerstukken: 34630-9

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2017. Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg - 29282-272

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2017. Reactie op het Capaciteitsplan 2016 - 29282-274

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2017. Taakherschikking in de ouderenzorg - 31765-282

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2017. Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken brief over het (vervolg)traject MBO/HBO verpleging (nieuwe beroepsprofielen) - 29282-275

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juli 2017. Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen’ - 29282-276

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord - 29282-264

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact - 29282-263

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2016. Tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen - 29282-261

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren - 29282-260

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Jaarverslag 2015 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) - 29282-259

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland - 31765-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2016. Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111, nr. 82) - 30111-101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Opleidingen publieke gezondheidszorg - 29282-255

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg4

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-253

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2016. Informatie over het Capaciteitsplan 2016, deelrapport 1 - 29282-251

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2016. Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg - 32642-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 april 2016. Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid - 25883-271

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden - 29282-246

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Ambulancezorg/Acute zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2017. Eindrapporten van de onderzoeken “De physician assistant op de Spoedpost” en “Naar een optimale teamsamenstelling van huisartsen en verpleegkundig specialisten op de spoedpost” - 29247-233

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 september 2017. Marktscan acute zorg - 29247-236

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 september 2017. Monitor samenwerking spoedeisende hulp en huisartsenpost - 29247-243

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 september 2017. Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg - 29247-244

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 augustus 2017. Afschrift reactie op de brief van de FNV over de gevolgen voor het personeel van ontwikkelingen binnen de sector Ambulancezorg - 2017Z11268

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg3

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 september 2017. NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden - 29247-245

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juni 2017. Onderzoek ordening ambulancezorg - 29247-232

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. RIVM rapport ‘Modellen referentiekader ambulancezorg 2016’ - 29247-230

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. Aanwijzing over de personele eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een beschikbaarheidbijdrage voor Spoedeisende Hulp (SEH) - 29247-227

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016 - Rapport Intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct - 29689-801

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2016 - Aanpak acute zorgketen - 29247-225

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016 - Positie van de directeur publieke gezondheid (DPG) - 32793-230

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2016. Onderzoek NZa naar zorgplicht zorgverzekeraars ambulancezorg - 29247-223

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Afbreking Zwangerschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 februari 2017. IGZ jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap - 30371-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg2

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2016 - Jaarverslag 2015 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 34550-XVI-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016 - Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen - 32279-99

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2016. Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus - 32279-98

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016 - Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Wetsvoorstellen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 februari 2017. Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts - 34673

Besluit: De regering is voornemens het wetsvoorstel in te trekken (34700, nr. 50), intrekkingsbrief van de regering afwachten

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA) - 18 juli 2013. Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslagHet verslag is uitgebracht op 15 december 2014 (33703, nr. 6).

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) - 34543

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aan te geven wanneer de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag tegemoet kan zien
Noot: In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslagVerslag is uitgebracht op 17 februari 2017 (34543, nr. 6).

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 april 2016. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aan te geven wanneer de Kamer de nota naar aanleiding van het nader verslag tegemoet kan zien
Noot: In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslagNader verslag is uitgebracht op 12 december 2016 (34445, nr. 8)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 februari 2016 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis - 34399

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief
Noot: Nota naar aanleiding van het nader verslag ontvangen op 21 juni 2017 (34399, nr. 9)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2017 - Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum - 34694

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30 november 2017.