Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 december 2017

Gepubliceerd: 21 december 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0220712
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6fbd2b5a-69a5-40d0-9010-905d35dba353&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2020%20december%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34665, 21501, 22112, 22112, 22112, 34785, 31865, 30985, 31865, 31935, 25087, 34775, 34775, 31311, 31311, 31311, 31311, 34845, 31066, 31066, 31066, 31066

Inhoud


Rondetafelgesprek rentederivaten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.A.G. Ronnes (CDA) - 21 december 2017. Opzet rondetafelgesprek rentederivaten - 2017Z18787

Besluit: Instemmen met de opzet van de initiatiefnemers, nadat rekening zal zijn gehouden met enkele suggesties gedaan tijdens de procedurevergadering.11

Uitnodiging DSI voor werkbezoek aan DSI en Tuchtrecht Banken m.b.t. financiële zelfregulering

Zaak: Brief derden - DSI te Amsterdam - 13 december 2017. Uitnodiging DSI voor werkbezoek aan DSI en Tuchtrecht Banken m.b.t. financiële zelfregulering - 2017Z17939

Besluit: Via e-mailprocedure de belangstelling inventariseren van de leden voor deelname aan het werkbezoek aan de DSI.Rondvraag

Internationaal rapport rekenkamers over toezicht op middelgrote en kleine banken

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 december 2017. Rapport rekenkamers Oostenrijk, Cyprus, Duitsland, Finland en Nederland over toezicht op middelgrote en kleine banken - 21501-07-1476

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari 2018.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken zijn reeds toegezegde reactie op het rapport, tijdig voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari aan de Kamer te verzenden.
Noot: Voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari 2018 staat reeds geagendeerd het rapport van de Algemene Rekenkamer over het toezicht op kleine en middelgrote banken in Nederland (Kamerstuk 32013, nr. 147).

Uitnodiging voor ambassadeursconferentie 1-2-2018

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, T.J.E. van Toor - 13 december 2017. Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018 - 2017Z17837

Besluit: Via e-mail inventariseren:- de belangstelling van leden voor deelname aan de ambassadeursconferentie, en - de specifieke onderwerpen die zij wensen te bespreken.10

Constitutionele toetsing door commissies

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 december 2017. Werkwijze constitutionele toetsing - 2017Z17709

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het Presidium heeft op 13 september 2017 conform bovenstaande adviezen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besloten en een verzoek gericht aan de vaste en algemene commissies binnen de Tweede Kamer om standaard een constitutionele toets uit te voeren ten aanzien van de in hun handen gestelde zaken. Ten aanzien van het advies om na drie jaar een evaluatie uit voeren vult het Presidium aan dat gedurende die periode al een lichtere jaarlijkse evaluatie wenselijk is.In de voorliggende notitie wordt uiteengezet op welke wijze de constitutionele toetsing door de commissies ter hand zal worden genomen. De hoofdlijnen zijn:•De Voorzitter zal een brief sturen aan het kabinet (voor regeringsvoorstellen) en de fracties (voor initiatiefwetsvoorstellen) met het verzoek in de memorie van toelichting aan de constitutionele aspecten altijd expliciet aandacht te besteden, bij voorkeur in een aparte paragraaf, waarbij desnoods kan worden benoemd dat deze aspecten naar de mening van de regering of de initiatiefnemer geen rol spelen in het betreffende wetsvoorstel;•In wetgevingsrapporten wordt voortaan steeds in een apart onderdeel expliciet ingegaan op de mogelijke constitutionele aspecten van een wetsvoorstel, waarbij desnoods wordt benoemd dat deze aspecten geen rol spelen in het voorliggende wetsvoorstel;•Bij de inbedding van deze voorstellen in de werkprocessen wordt bij commissies expliciet de aandacht gevestigd op de beoogde versterking van de constitutionele toetsing;•Er wordt een cursus constitutionele toetsing georganiseerd voor de (adjunct-) griffiers en wetgevingsjuristen van Bureau Wetgeving met als doel het herkennen van constitutionele aspecten;•Er volgt jaarlijkse een ambtelijke evaluatie, en daarvan wordt verslag gedaan in de Staat van de Kamer.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 28 september 2017. Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken (herdruk) - 34665-3

Besluit: De commissie voor Financiën verzoekt de staf een notitie op te stellen met betrekking tot de constitutionele aspecten van de EU-voorstellen voor de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU) die de Europese Commissie op 6 december 2017 heeft gepubliceerd.
Noot: In de onderhavige brief d.d. 6 juli 2017 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het Presidium geadviseerd over de wenselijkheid binnen de Tweede Kamer een algemene commissie voor constitutionele zaken in te stellen. In de brief wordt onder andere geadviseerd:•niet over te gaan tot exclusieve toedeling van de taak tot constitutionele toetsing aan één commissie;•de aandacht voor een gedegen constitutionele toets binnen commissies en plenum via verzoek of voorschrift te borgen;•na ca. 3 jaren een evaluatief onderzoek te laten uitvoeren naar de effectiviteit van deze maatregelen.

Kabinetsreactie startdocumenten Europees Semester 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 december 2017. Kabinetsreactie startdocumenten Europees Semester 2018 - 2017Z17556

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 januari 2018.
Noot: De Ecofinraad van 23 januari 2018 neemt waarschijnlijk conclusies aan over de Annual Growth Survey, het Alert Mechanism Report en bespreekt de aanbevelingen voor de eurozone (op basis van behandeling in de Eurogroep).

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 december 2017. Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2017 te Brussel - 21501-07-1474

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 januari 2018.

Schriftelijk overleg over Mid-Term Review Kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 september 2017. Fiche: Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) - 22112-2384

Besluit: De minister van Financiën verzoeken de ambtelijke instructies voor de Raadswerkgroep ten aanzien van het voorstel voor de Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct alsook de verslagen van de ambtelijke werkgroepen / briefings op EU-niveau op dit dossier aan de Kamer toe te zenden.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie - 22112-2362

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 december 2017. Antwoord op vragen commissie over Mid-Term Review Kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct - 22112-2434

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het BNC-fiche over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct.

Actualisering webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 november 2017. Actualisering webdossier EU-governance - 2017Z16077

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aangehouden in de vorige procedurevergadering.

EU-voorstellen met voorgenomen behandelvoorbehoud

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 14 december 2017. Behandelvoorbehoud EMU-voorstellen - 2017Z17985

Besluit: Ter informatie.8

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 7 december 2017. EU-voorstel: Verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds COM (2017) 827 - 2017Z17363

Besluit: Behandelen conform het voorstel in de noot.
Noot: •Aan de Kamer een voorstel doen een behandelvoorbehoud te plaatsen met betrekking tot de voorstellen COM(2017) 824 en COM(2017) 827 uit het EMU-pakket. Indien dit voorstel door de Kamer wordt overgenomen, zal hiertoe een AO behandelvoorbehoud met de minister van Financiën worden ingepland.•In het kader van het voorgenomen behandelvoorbehoud instemmen (eventueel na het aannemen van wijzigingen) met de suggesties voor informatie-afspraken die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze notitie.•De minister verzoeken om afzonderlijke BNC-fiches voor ieder voorstel uit het pakket.•De minister verzoeken om deze BNC-fiches zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor maandag 15 januari om 12.00u naar de Kamer te zenden.•De BNC-fiches agenderen voor het nog in te plannen plenair debat over de verdieping van de EMU.De bijgevoegde stafnotitie geeft informatie over het EMU-pakket, de procedure behandelvoorbehoud en doet een voorzet voor de informatie-afspraken.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 7 december 2017. EU-voorstel: Richtlijn van de Raad tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten COM (2017) 824 - 2017Z17364

Besluit: Behandelen conform het voorstel in de noot.
Noot: •Aan de Kamer een voorstel doen een behandelvoorbehoud te plaatsen met betrekking tot de voorstellen COM(2017) 824 en COM(2017) 827 uit het EMU-pakket. Indien dit voorstel door de Kamer wordt overgenomen, zal hiertoe een AO behandelvoorbehoud met de minister van Financiën worden ingepland.•In het kader van het voorgenomen behandelvoorbehoud instemmen (eventueel na het aannemen van wijzigingen) met de suggesties voor informatie-afspraken die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze notitie.•De minister verzoeken om afzonderlijke BNC-fiches voor ieder voorstel uit het pakket.•De minister verzoeken om deze BNC-fiches zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor maandag 15 januari om 12.00u naar de Kamer te zenden.•De BNC-fiches agenderen voor het nog in te plannen plenair debat over de verdieping van de EMU.De bijgevoegde stafnotitie geeft informatie over het EMU-pakket, de procedure behandelvoorbehoud en doet een voorzet voor de informatie-afspraken.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 47-48 (FIN), 2017

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 30 november 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 47-48 (FIN), 2017 - 2017Z16827

Besluit: COM(2017) 800: Mededeling van de Commissie Ontwerpbegrotingsplannen 2018: Algemene beoordeling.
Besluit: Ter informatie.
Besluit: COM(2017) 770: Aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone.
Besluit: Ter informatie.
Besluit: COM(2017) 771: Verslag van de Commissie Waarschuwingsmechanismeverslag 2018.
Besluit: Ter informatie.
Besluit: COM(2017) 900: Besluit van het Europees Parlement en de Raad over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: COM(2017) 682: Verslag van de Commissie over de leningactiviteit van de Europese Unie in 2016.
Besluit: Ter informatie.
Besluit: COM(2017) 706: Gewijzigd voorstel voor een Verordening van de Raad over maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting btw.
Besluit: Het nog te ontvangen BNC-fiche agenderen voor een schriftelijk overleg.
Besluit: COM(2017) 734: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit.
Besluit: Het nog te ontvangen BNC-fiche agenderen voor een schriftelijk overleg.
Besluit: Raadpleging fitness check on supervisory reporting.
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Besluit: COM(2017) 731: Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1147/2002.
Besluit: Het nog te ontvangen BNC-fiche agenderen voor een schriftelijk overleg.
Besluit: COM(2017) 733: Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Besluit: Het nog te ontvangen BNC-fiche agenderen voor een schriftelijk overleg.
Noot: Het betreft de samenvatting van de beoordeling door de Commissie van de ontwerpbegrotingsplannen (OBP's) voor 2018 die zijn ingediend door de achttien lidstaten van de eurozone alsmede de geaggregeerde begrotingskoers voor de eurozone.
Noot: De Europese Commissie doet in dit voorstel vijf concrete aanbevelingen voor individuele en collectieve acties voor het economisch beleid van de eurozone. Het is onderdeel van het Europees Semester. De kabinetsappreciatie van de ministers Wiebes en Hoekstra d.d. 8 december 2017 gaat hier nader op in.
Noot: Waarschuwingssmechanismeverslag (alert mechanism report – AMR) dat door de Europese Commissie is opgesteld in het kader van het Europees Semester 2018. De kabinetsappreciatie van de ministers Wiebes en Hoekstra d.d. 8 december 2017 gaat hier nader op in.
Noot: De Europese Commissie stelt wijzigingen voor in de marge voor onvoorziene uitgaven ten behoeve van meer flexibiliteit in de EU-begroting voor 2018.
Noot: Dit voorstel komt voort uit de EU-belastingstrategie ‘Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU’ en heeft tot doel om grensoverschrijdende btw-fraude tegen te gaan. Dit dossier is een prioriteit van de Tweede Kamer in 2017, maar er is geen behandelvoorbehoud of subsidiariteitstoets voorzien.
Noot: Voorstel tot wijziging van de standplaats van de Europese Bankautoriteit als gevolg van de Brexit.
Noot: Openbare raadpleging van de Europese Commissie ten behoeve van een eventueel nieuwe EU-maatregel over rapportages aan toezichthoudende autoriteiten.
Noot: Voorstel voor EU-douanewetgeving betreffende luchtwaardigheidscertificaten in
Noot: De maatregel beoogt voor een aantal nieuwe producten autonome tariefcontingenten te openen. Voor een aantal andere producten moet een einddatum worden toegevoegd of de oorspronkelijke hoeveelheid van het contingent worden aangepast.

Overzicht rapporten van de Algemene Rekenkamer over ontvangsten

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 15 december 2017. Stafnotitie - Overzicht rapporten van de Algemene Rekenkamer over ontvangsten - 2017Z18146

Besluit: Ter informatie.
Noot: De commissie heeft in de procedurevergadering van 6 december 2017 verzocht om een overzicht van de parlementaire behandeling van recente rapporten van de Algemene Rekenkamer over de ontvangstenkant van de rijksbegroting.6

Rapport: "Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 december 2017. Rapport: "Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld" - 34785-73

Besluit: Betrokken bij de technische briefing over dit rapport op 6 december 2017.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg over de fiscale beleidsagenda die de staatssecretaris van Financiën begin 2018 aan de Kamer zal verzenden.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-73

Focusonderwerp toetsbare beleidsplannen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 december 2017. Reactie inzake focusonderwerp toetsbare beleidsplannen - 31865-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 28 november 2017. Aanbieding controlebriefing ERK over passagiersrechten in de EU - 2017Z16627

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg Transportraad
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 12 december 2017. Aanbieding speciaal verslag 'Vergroening: een complexere inkomenssteunregeling, die vanuit milieuoogpunt nog niet doeltreffend is' van ERK - 2017Z17783

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg op 24 januari 2018 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 29 januari 2018.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2017. Beleidsdoorlichting Burgerschap (Rijksbegroting BZK art. 6.4) - 30985-25

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Selectie van thema's voor de V-100

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 21 december 2017. Stafnotitie - Voorstel projectgroep verantwoording voor thema's V-100 - 2017Z18640

Besluit: Het voorstel van de projectgroep verantwoording vaststellen.
Noot: De commissie Financiën heeft 23 november 2017 besloten een aantal commissies te vragen suggesties te doen voor thema's voor de V-100. De comissie Financiën maakt op voorstel van de projectgroep verantwoording (de leden Sneller en Bruins) een selectie uit deze thema's. Vervolgens wordt ProDemos gevraagd deelnemers te zoeken die in de praktijk te maken hebben met deze thema's en die in mei 2018 de departementale jaarverslagen willen onderzoeken. Aangezien een aantal commissies pas woensdag 20 december 2017 haar suggesties heeft gedaan, is het voorstel van de projectgroep tijdens de procedurevergadering uitgedeeld en toegelicht.

Handreiking artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2017. Handreiking artikel 3.1 Comptabiliteitswet (CW) 2016 - 31865-105

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over begroten en verantwoorden in april 2018.
Besluit: De commissiestaf verzoeken een voorstel te doen voor de wijze waarop de Kamer kan worden ondersteund bij de parlementaire controle op de uitvoering van artikel 3.1.4
Noot: •In deze brief beschrijft de minister op verzoek van de commissie de uitwerking van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW) 2016. Tevens reageert de minister op de motie Van Weyenberg en Dijkgraaf (Kamerstuk 34725, nr. 8).•De CW 2016 treedt 1 januari 2018 in werking. Artikel 3.1 schrijft voor dat bij alle voorstellen, voornemens en toezeggingen wordt ingegaan op onder meer de beoogde doeltreffendheid en doelmatigheid. De minister heeft een tijdelijke schrijfwijzer ontwikkeld voor de departementen. Deze wordt in 2018 vervangen door inbedding van het vereiste in het Integraal Afwegingskader (IAK). Hierbij betrekt de minister de suggestie van de motie Van Weyenberg en Dijkgraaf bij substantiële beleidswijzigingen een evaluatieparagraaf op te nemen. Voor het zomerreces bericht de minister opnieuw aan de Kamer.•De commissie heeft tevens gevraagd in deze brief in te gaan op de voortgang van de uitwerking van de bredere CW 2016 in lagere regelgeving (2017Z06269). De minister biedt hierover geen nadere informatie.

Beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 december 2017. Beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst - 31935-44

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 8 februari 2018 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken tijdig voorafgaand een notitie op te stellen.
Noot: De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven feitelijke vragen te stellen over beleidsdoorlichtingen. Ter voorbereiding hierop kunt u een kort advies van de commissiestaf vragen (2015Z02621). De leden van de commissie kunnen het advies van de commissiestaf desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Reactie op berichtgeving dat Nederland dwarsligt bij de aanpak van belastingontwijking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2017, over berichtgeving in de media dat Nederland dwarsligt bij de EU-aanpak van belastingontwijking - 25087-182

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over belastingontwijking.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer te informeren of voorafgaand aan het plenaire debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies een kabinetsreactie aan de Kamer zal worden verzonden. Deze plenaire debatten plannen na het werkbezoek aan het rulingteam van de Belastingdienst.

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 december 2017. Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017 - 2017Z17539

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mutaties na de Najaarsnota in de begroting voor Financiën (IX)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2017. Begrotingsmutaties begroting Ministerie van Financiën - 34775-IX-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief meldt de minister welke majeure mutaties hij verwacht in de begroting voor 2017, die niet zijn verwerkt in de tweede suppletoire begroting.3

Beantwoording vragen van de commissie over de Startnota

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 november 2017. Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) - 34775-54

Besluit: Aanhouden tot ontvangst in januari 2018 van het feitenrelaas van de staatssecretaris van Financiën over de problemen met de aangiften schenk- en erfbelasting.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 december 2017. Beantwoording vragen commissie over de Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) - 34775-79

Besluit: Aanhouden tot ontvangst in januari 2018 van het feitenrelaas van de staatssecretaris van Financiën over de problemen met de aangiften schenk- en erfbelasting.

Schriftelijk overleg eerste voortgangsrapportage rentederivaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 31311-193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bankensector op woensdag 7 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over de eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 31311-197

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bankensector op woensdag 7 februari 2018.

Voortgang uitvoering herstelkader rentederivaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 oktober 2017. Voortgang uitvoering herstelkader rentederivaten - 31311-195

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bankensector op woensdag 7 februari 2018.
Noot: •De commissie heeft 7 november 2017 besloten deze brief te agenderen voor een schriftelijk overleg na ontvangst van de tweede voortgangsrapportage van de AFM.•De commissie voert 7 februari 2018 een algemeen overleg over de bankensector. Op de agenda staat het rapport van de Algemene Rekenkamer over prudentieel toezicht op Nederlandse banken (Kamerstuk 32013, nr. 147).•U wordt in overweging gegeven het schriftelijk overleg om te zetten in agendering voor het algemeen overleg.

Tweede voortgangsrapportage rentederivaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 december 2017. Tweede voortgangsrapportage AFM inzake rentederivaten - 31311-196

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bankensector op woensdag 7 februari 2018.
Noot: •De commissie heeft 7 november 2017 besloten de brief over het herstelkader (onderstaand agendapunt) te agenderen voor een schriftelijk overleg na ontvangst van de tweede voortgangsrapportage van de AFM.•De commissie voert 7 februari 2018 een algemeen overleg over de bankensector. Op de agenda staat het rapport van de Algemene Rekenkamer over prudentieel toezicht op Nederlandse banken (Kamerstuk 32013, nr. 147).2

Wet uitvoering verordening effectenfinancieringstransacties (SFTR)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 december 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR) - 34847

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 februari 2018 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Najaarsnota en tweede suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 december 2017. Beantwoording vragen commissie over de Najaarsnota 2017 - 34845-2

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Najaarsnota.
Gerelateerde kamerstukken: 34845-2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 december 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34845-IX-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de tweede suppletoire begroting.

Reactie op verzoek commissie inzake klacht tegen Nederlandse Belastingdienst i.v.m. onterechte stopzetting kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2017. Reactie op verzoek commissie inzake klacht tegen Nederlandse Belastingdienst i.v.m. onterechte stopzetting kinderopvangtoeslag - 2017Z17922

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.(Voortgang) wet- en regelgeving

Handhavingsbrief Belastingdienst 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 december 2017. Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 - 31066-390

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

Afrondende voortgangsrapportage implementatie aanbevelingen Commissie onderzoek Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 december 2017. Afrondende voortgangsrapportage implementatie aanbevelingen Commissie onderzoek Belastingdienst - 31066-391

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

Beantwoording vragen van de commissie over de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 december 2017. Beantwoording vragen commissie over de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-393

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

Beantwoording vragen van de commissie inzake rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 december 2017. Antwoorden op vragen van de commissie inzake rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst - 31066-392

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.