Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 december 2017

Gepubliceerd: 7 december 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0220410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b9034e4b-a67e-4c44-85fe-f4d922eae5bc&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%206%20december%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31066, 21501, 21501, 21501, 34387, 34775, 34700, 25087, 31066, 34775, 34775, 32545, 34677, 34769, 34769, 34845, 21501, 34819, 34785, 34785

Inhoud


Buitenlandse werkbezoeken

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 30 november 2017. Buitenlandse werkbezoeken - 2017Z16768

Besluit: Er zijn suggesties gedaan volgend jaar eind maart/begin april 2018 een werkbezoek te brengen aan Brussel (toekomst Eurogroep) en Frankfurt (EIOPA en ECB).9

Uitbreiding van de bevoegdheden van EIOPA met betrekking tot pensioenfondsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 7 december 2017. Verzoek binnen een week te reageren op de uitbreiding van bevoegdheden van EIOPA met betrekking tot pensioenfondsen - 2017Z17437

Besluit: De minister van Financiën verzoeken binnen een week te reageren op de inzet van Nederland ten aanzien van de uitbreiding van bevoegdheden van EIOPA met betrekking tot pensioenfondsen, zoals beschreven in het BNC-fiche over het ESFS-review package (Kamerstuk 22112, nr. 2415).Besloten

Motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 7 december 2017. Uitvoering motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten - 2017Z17432

Besluit: De minister van Financiën verzoeken binnen drie weken te reageren op de aangenomen motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785, nr. 48).

Behandeling in de commissie van rapporten van de Algemene Rekenkamer over ontvangsten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 7 december 2017. Behandeling in de commissie van rapporten van de Algemene Rekenkamer over ontvangsten - 2017Z17299

Besluit: De commissiestaf zal een overzicht opstellen van de rapporten van de Algemene Rekenkamer inzake de ontvangstenkant van de begroting en hoe deze door de Kamer zijn behandeld.

Brief Algemene Rekenkamer over de remplaçantenregeling voor medewerkers van de Douane en FIOD

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over een toelichting op het punt of de toepassing van de remplaçantenregeling voor medewerkers van de Douane en FIOD als rechtmatig kan worden gekwalificeerd - 31066-388

Besluit: De staatssecretaris verzoeken tijdig voor het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017 de Kamer een toelichting te sturen op het in de 20e Halfjaarsrapportage genoemde besluit te stoppen met het volgen van de plaatsing van mogelijke geremplaceerden, in het licht van de brief van de Algemene Rekenkamer en hetgeen hierover met de Kamer is gewisseld.8

Verslag Ecofin Begrotingsraad over EU-begroting 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 december 2017. Verslag Ecofin Begrotingsraad over EU-begroting 2018 - 21501-03-115

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 januari 2018.

Prioritering inzake het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 1 december 2017. Stafnotitie - Selectie Europese prioriteiten voor 2018 vaste commissie voor Financiën - 2017Z16918

Besluit: Op basis van de ontvangen inbreng van de fracties op 1 december jl. heeft de commissie Financiën ingestemd met het prioriteren van de voorstellen 7, 12a, 12c, 13a en 13c en het uitspreken van de intentie een behandelvoorbehoud te plaatsen bij de voorstellen 12a, 12c en 13c.
Noot: Ieder jaar stelt de Tweede Kamer de EU-prioriteiten vast op basis van het nieuwe werkprogramma van de Europese Commissie. De betrokken vakcommissies maken hiervoor een selectie van de prioriteiten. In de bijgevoegde stafnotitie vindt u meer informatie over de achtergrond en werkwijze van deze procedure.

Kabinetsreactie op het AIV-advies “Is de Eurozone stormbestendig”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 27 november 2017. Kabinetsreactie op het AIV-advies “Is de Eurozone stormbestendig” - 21501-20-1263

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU.

Toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2017. Toekomst van de Economische en Monetaire Unie - 21501-20-1262

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer uiterlijk maandag 11

Voorlichting van de Raad van State over politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 7 november 2017. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro - 34387-6

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen symposium over de toekomst van de Euro.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 46 (FIN), 2017

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 23 november 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 46 (FIN), 2017 - 2017Z16172

Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Noot: Het enige nieuwe voorstel op het terrein van de commissie Financiën is de openbare raadpleging van de Europese Commissie: Public consultation on institutional investors and asset managers' duties regarding sustainability. Bovenstaand behandelvoorstel geldt derhalve voor deze openbare raadpleging.

EU-gerelateerde aandachtspunten Algemene Rekenkamer ontwerpbegroting 2018

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 november 2017. EU-gerelateerde aandachtspunten ontwerpbegroting 2018 - 34775-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Actualisering webdossier Algemene Rekenkamer EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 november 2017. Actualisering webdossier EU-governance - 2017Z16077

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Speciaal verslag 'Het optreden van de commissie in de financiële crisis in Griekenland' van de Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 16 november 2017. Aanbieding speciaal verslag 'Het optreden van de commissie in de financiële crisis in Griekenland' van ERK - 2017Z15592

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over dit rapport.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken een kabinetsreactie te geven op het speciale verslag.

Conceptbesluit EMU-tekortnorm decentrale overheden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 oktober 2017. Concept besluit EMU tekort norm decentrale overheden - 34775-IX-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Najaarsnota 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over het concept besluit EMU tekort norm decentrale overheden - 34775-IX-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Najaarsnota 2017.

Brief Presidium inzake adviesverzoeken

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 1 december 2017. Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer - 2017Z16892

Besluit: De voorzitter van de commissie zal het gevoelen van de leden overbrengen aan het Presidium van mogelijke vertraging bij hantering van deze procedure.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 30 november 2017. Aanbieding speciaal verslag 'Single European Sky: een andere cultuur, maar geen gemeenschappelijk luchtruim' van ERK - 2017Z16902

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 23 november 2017. Aanbieding speciaal verslag 'Ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie: innovatieve, maar vooralsnog geen doeltreffende instrumenten' van ERK - 2017Z16156

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 15 november 2017. Aanbieding jaarverslag 'De controle 2016 van EU-agentschappen in het kort' van ERK - 2017Z15699

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Afschrift brief CPB inzake de dividendbelasting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17 november 2017. Afschrift brief CPB over de financiële betekenis en de te verwachten economische effecten van de afschaffing van de dividendbelasting - 34700-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De fracties van GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, Denk en 50PLUS hebben het Centraal Planbureu (CPB) gevraagd om een aanvullende analyse van de effecten van de afschaffing van de dividendbelasting. In deze brief schrijft het CPB hiervoor de data en mankracht te ontberen.Rijksuitgaven

OESO peer review uitwisseling van informatie over rulings

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 december 2017. OESO peer review uitwisseling van informatie over rulings - 25087-181

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.
Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over belastingontwijking.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om het jaarverslag van het APA/ATR-team tijdig voorafgaand aan het - nog te plannen - plenaire debat over belastingontwijking aan de Kamer te verzenden.4

20e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 november 2017. 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-389

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 23 november 2017 is tevens besloten om de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op woensdag 6 december 2017 te 12.00 uur.

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP over overgangsrecht bijtelling nulemissieauto's van de zaak

Zaak: Brief regering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP over overgangsrecht bijtelling nulemissieauto's van de zaak - 2017Z16228

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Op 26 september 2017 heeft de commissie Financiën de staatssecretaris van financiën verzocht om een afschrift van zijn antwoord op de brief van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (EY) te Eindhoven d.d. 18 augustus 2017 inzake fiscale loonbijtelling voor nul-emissleauto’s van de zaak aan de Kamer te sturen.•Hierbij stuurt de staatssecretaris een afschrift van zijn antwoord.

Stand van zaken fiscale regelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 november 2017. Stand van zaken fiscale regelingen - 34775-77

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over ontwikkelingen in begroten en verantwoorden in april 2018.
Noot: Met deze brief informeert de staatssecretaris van Financiën de Kamer over het kabinetsstandpunt omtrent de omgang met fiscale regelingen. Dit in verband met opmerkingen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen en een toezegging aan de heer Van Dijck (PVV) om te bekijken hoe de evaluatie van fiscale regelingen is georganiseerd.

Het Blauwe Boekje: De economie en begroting in grafieken en tabellen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 november 2017. Het Blauwe Boekje: De economie en begroting in grafieken en tabellen - 34775-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 14 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 november 2017. Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 14 november 2017 - 32545-73

Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer te informeren over hoe het kabinet voornemens is de motie van de leden Snels en Dijkgraaf over het beperken van de aflossingsverplichting (Kamerstuk 34819, nr. 14) uit te voeren.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken een kabinetsreactie te geven op het voorliggende verslag en de DNB-publicatie Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2017 met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken.3
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 14 november 2017 gesproken over de risico’s van aflossingsvrije hypotheken en over de kabinetsplannen voor de fiscale behandeling van vreemd en eigen vermogen.•Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het CPB neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.•Website: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 november 2017. Ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties - 34677-18

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 december 2017 te 14.00 uur en de minister van Financiën verzoeken uiterlijk maandag 18 december 2017 te 17.00 uur te antwoorden.
Noot: Het betreft een voorhangprocedure. Het besluit zal niet eerder aanhangig worden gemaakt bij de Raad van State dan nadat de commissie van Financien het antwoord van de minister in haar procedurevergadering van 20 december 2017 zal hebben besproken. Zij verzoekt de minister tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen.
Gerelateerde kamerstukken: 34677-18

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) - 34842

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 februari 2017 te 14.00 uur.

Wet transparant toezicht financiële markten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2017. Nota van wijziging - 34769-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2
Gerelateerde kamerstukken: 34769-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34769-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34769-6

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 4 september 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten) - 34769

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Najaarsnota 2017 en suppletoire begroting Financiën en Nationale Schuld (IX)

Zaak: Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 november 2017. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-IX

Besluit: Het behandelschema is reeds door het Presidium vastgesteld (zie noot).
Noot: Het Presidium heeft op voorstel van de commissie Financiën het volgende behandelschema vastgesteld voor de Najaarsnota en de bijbehorende suppletoire begrotingswetten:•donderdag 7 december 2017 te 14.00 uur inbrengen feitelijke vragen;•donderdag 14 december 2017 te 14.00 uur beantwoording door het kabinet;•week 51 (19-21 december 2017) gezamenlijke plenaire behandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 november 2017. Najaarsnota 2017 - 34845-1

Besluit: Het behandelschema is reeds door het Presidium vastgesteld (zie noot).
Noot: Het Presidium heeft op voorstel van de commissie Financiën het volgende behandelschema vastgesteld voor de Najaarsnota en de bijbehorende suppletoire begrotingswetten:•donderdag 7 december 2017 te 14.00 uur inbrengen feitelijke vragen;•donderdag 14 december 2017 te 14.00 uur beantwoording door het kabinet;•week 51 (19-21 december 2017) gezamenlijke plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 34845-1

Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2017. Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december in Brussel - 21501-07-1473

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 29 november 2017.

Wetsvoorstel uitfasering regeling Hillen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 november 2017. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34819-8

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34819-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 november 2017. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld - 34819

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Pakket Belastingplan 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 november 2017. Overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2018 en wetsvoorstel tot uitfasering van de regeling Hillen - 34785-72

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2018.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-72

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 november 2017. Derde nota van wijziging - 34785-30

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2018.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-30

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) - 34785

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2018.