Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 november 2017

Gepubliceerd: 28 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0220316
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a5bee971-86d0-4389-8bf3-37749f7724d3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2023%20november%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28165, 25087, 33682, 34426, 34426, 34426, 31865, 32140, 34552, 34552, 31580, 31935, 34552, 34552, 34302, 34302, 34552, 32013, 34267, 21501, 21501, 34387, 22112, 22112, 29279, 33189, 34700, 34700, 31066, 25087, 32013, 21501, 31935, 31935, 34770, 34788, 34787, 34786, 34785, 34785, 34785

Inhoud


Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 juli 2017. Claw back bepaling variabele beloning - 28165-271

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over het standpunt van het kabinet inzake de claw back bepaling variabele beloning.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van controversieel verklaarde brieven, maar is door de commissie in de procedurevergadering van 13 september 2017 aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•De toenmalige minister van Financiën geeft in deze brief aan dat het denkbaar is aan de claw back-regeling met betrekking tot reeds uitgekeerde bonussen het principe van redelijkheid en billijkheid toe te voegen, waardoor een bonus bijvoorbeeld bij fraude, ernstige misdraging of nalatigheid kan worden aangepast. De beslissing hierover liet hij aan het nieuwe kabinet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over het rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten - 34550-IX-27

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, verkenning afwachten.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van controversieel verklaarde brieven, maar is door de commissie in de procedurevergadering van 13 september 2017 aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•De staatssecretaris schrijft in zijn antwoorden o.a. dat de verkenning naar een alternatieve regeling voor specifieke zorgkosten inmiddels is gestart. Aangezien het een complexe materie betreft is de verwachting dat deze verkenning niet eerder dan in het najaar van 2017 kan worden afgerond. De Kamer zal door een nieuw kabinet geïnformeerd worden over de uitkomsten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten - 34550-IX-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, verkenning afwachten.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van controversieel verklaarde brieven, maar is door de commissie in de procedurevergadering van 13 september 2017 aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•In de extra procedurevergadering van 29 maart 2017 is geen besluit genomen over het al dan niet controversieel verklaren van deze zaak, maar eerst de antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg af te wachten. Deze zijn inmiddels ontvangen (zie onderstaande zaak).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 juli 2017. Internetconsultatie en technische briefing richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD1) - 25087-179

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, wetsvoorstel afwachten.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van controversieel verklaarde brieven, maar is door de commissie in de procedurevergadering van 13 september 2017 aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•Met het oog op de demissionaire status van het kabinet en de lopende onderhandelingen over een nieuwe regeerakkoord is in dit conceptwetsvoorstel het implementeren van de minimumnorm als uitgangspunt genomen. Op deze wijze is ruimte voor een nieuw kabinet standpunten in te nemen over de expliciete keuzes die ATAD1 biedt en verder te gaan dan de minimumnorm.14

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 juli 2017. Onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip” - 33682-16

Besluit: De staatssecretaris van financiën verzoeken om een kabinetsreactie op het onderzoeksrapport.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van controversieel verklaarde brieven, maar is door de commissie in de procedurevergadering van 13 september 2017 aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•Met deze biedt bood de toenmalige staatssecretaris van Financiën, mede namens de ministers van SZW en VWS, het externe onderzoeksrapport "Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip" aan de Kamer aan.•Het beantwoorden van de vraag of en zo ja welke beleidsconclusies aan de uitkomsten van dit onderzoeksrapport worden verbonden werd aan het nieuwe kabinet gelaten.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 21 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal - 34426-32

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden in april 2018.
Noot: Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van controversieel verklaarde brieven, maar is door de commissie in de procedurevergadering van 6 juli 2017 aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.
Gerelateerde kamerstukken: 34426-32

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 april 2017. Reactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal (Kamerstuk 34426-19) - 34426-31

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden in april 2018.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van controversieel verklaarde brieven, maar is door de commissie in de procedurevergadering van 6 juli 2017 aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•De commissie heeft 15 februari 2017 bij het vaststellen van de jaarplanning voor 2017 besloten een feitelijke vragenronde te stellen over het rapport en hiervoor een notitie van de commissiestaf te verzoeken (2017Z06938).
Gerelateerde kamerstukken: 34426-19 , 34426-31

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart 2017. Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93

Besluit: De minister van Financiën verzoeken voor het kerstreces de kabinetsreactie aan de Kamer te zenden.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 13 april 2017 is besloten de verdere behandeling van het rapport te agenderen voor de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•De commissie Financiën heeft 15 februari 2017 bij het vaststellen van de jaarplanning voor 2017 besloten na ontvangst van de kabinetsreactie een of meer rapporteur(s) aan te stellen en de staf te verzoeken om een stafnotitie en een informatiedossier.•De Algemene Rekenkamer heeft 9 mei 2017 haar standpunt aan de Kamer gestuurd (Kamerstuk 31865, nr. 97). De toenmalig minister heeft te kennen gegeven de kabinetsreactie aan het nieuwe kabinet te laten.13

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 februari 2017. Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-30

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden in april 2018.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken de concrete uitwerking van het kabinetsvoornemen tot een operatie "Inzicht in kwaliteit" tijdig voorafgaand aan het mogelijke algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden aan de Kamer te zenden.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 30 maart 2017 is besloten om het rapport, na een feitelijke vragenronde met het kabinet en de Algemene Rekenkamer en een eventueel gesprek met de Algemene Rekenkamer, aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•De commissie Financiën heeft 14 september 2017 een gesprek met de Algemene Rekenkamer gevoerd over dit rapport.
Noot: •In het Regeerakkoord 2017-2021 staat het voornemen conform het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte een operatie "Inzicht in kwaliteit" uit te voeren om de kennis over doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te vergroten.•De Kamer heeft het kabinet middels de motie-Azarkan (Kamerstuk 34725, nr. 15) eveneens verzocht deze operatie uit te voeren.•In de Startnota (Kamerstuk 34775, nr. 54) zegt de minister van Financiën toe de uitwerking in het eerste halfjaar van 2017 aan de Kamer te sturen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 juni 2017. Evaluatierapport 30%-regeling - 34552-84

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op de evaluatie, waarbij de ontvangen schriftelijke commentaren worden betrokken.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 21 juni 2017 is besloten deze brief aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•Daarnaast heeft de commissie gericht schriftelijk commentaar gevraagd op het rapport aan enkele organisaties.•Bij de evaluatie zat geen kabinetsreactie, dit werd aan een volgend kabinet gelaten.•Het regeerakkoord beperkt de looptijd van de 30%-regeling tot vijf jaar.•Op Plein 2 staat een informatiedossier over de 30%-regeling.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-84

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 juni 2017. Keuzedocument box 3 - 34552-83

Besluit: De staatssecretaris van financiën verzoeken om een kabinetsstandpunt met betrekking tot box 3 op basis van werkelijk rendement en de Kamer daarbij te informeren over zijn voorgenomen tijdpad, eventueel in de aangekondigde fiscale beleidsagenda.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 24 mei 2017 is besloten deze brief aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•In deze technische rapportage worden de varianten voor een box 3-heffing op basis van werkelijk rendement uit de eerdere voortgangsrapportage hierover (34552-6) verder uitgediept en wordt tevens ingegaan op mogelijke aanpassingen binnen het forfaitaire systeem.•In het regeerakkoord is opgenomen dat in de vermogensrendementsheffing (Box 3) sneller wordt aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden en dat het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). In deze
Gerelateerde kamerstukken: 34552-83

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2017. Stand van zaken geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen - 34550-IX-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 24 mei 2017 is besloten deze brief aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•Met deze brief reageert de staatssecretaris van Financiën op het verzoek van 23 december 2016 met betrekking tot twee geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen (33714 en 3006. 1). In de kern achtte hij beide wetsvoorstellen niet meer nodig. •Op 1 november 2017 heeft het nieuwe kabinet de Kamer per brief (2017Z14502) laten weten dat onder meer deze twee wetsvoorstellen zullen worden ingetrokken.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 maart 2017. Rapport ‘Tweede evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen: 2009-2016’ - 31580-6

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op de evaluatie.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 13 april 2017 is besloten deze brief aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•Bij deze evaluatie zat geen kabinetsreactie. De toenmalige staatssecretaris van financiën gaf aan dat het aan een nieuw kabinet is om eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie te bepalen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering - 31935-32

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering begin 2018.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 30 maart 2017 is besloten deze brief aan te houden tot de eerste

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 oktober 2016. Termijn toezending kabinetsreactie evaluatierapporten, ANBI’s en SBBI’s en giftenaftrek - 34552-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's.
Noot: Controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-11

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 september 2016. Termijn van verzending van de evaluaties van de giftenaftrek, ANBI's en SBBI's - 34552-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's.
Noot: Controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 september 2016. Brief n.a.v. uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s - 34302-125

Besluit: Desgewenst betrekken bij de evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's.
Noot: Controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juli 2016. Verzoek commissie stand van zaken ANBI’s en SBBI’s - 34302-123

Besluit: Desgewenst betrekken bij de evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's.
Noot: Controversieel verklaard.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's - 34552-77

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken een kabinetsreactie op de evaluatierapporten te geven en daarbij in de brief aan te geven de stand van zaken omtrent de naleving van de publicatieplicht voor ANBI’s door geloofsgemeenschappen.
Besluit: De - nog te ontvangen - kabinetsreacties en de evaluatierapporten zullen worden geagendeerd voor een algemeen overleg in maart 2018.
Noot: •Controversieel verklaard.•De evaluatierapporten bevatten geen kabinetsreactie. De toenmalige staatssecretaris van Financiën gaf aan dat het beantwoorden van de vraag welke beleidsconclusies aan de uitkomsten van deze evaluaties worden verbonden aan het volgende kabinet is. •Tijdens de procedurevergadering van 1 februari 2017 is besloten om deze brieven aan te houden tot na ontvangst van de kabinetsreactie van het nieuwe kabinet.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-77

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017. Aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend - 32013-144

Besluit: De minister van Financiën verzoeken een kabinetsreactie te geven op de aanbevelingen van Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard maar in de procedurevergadering van 7 juni 2017 is besloten de brief aan te houden tot de eerste

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 april 2017. Onderzoeksrapport ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’ - 34267-10

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op het onderzoeksrapport.
Noot: •Deze brief staat niet op de officiële door de Kamer vastgestelde lijst van brieven die controversieel zijn verklaard, maar in de procedurevergadering van 10 mei 2017 is besloten deze brief aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•Met deze brief stuurt de minister van Financiën het onderzoeksrapport "Private equity in Nederland: een stake-holder-perspectief" aan de Kamer, dat het kabinet heeft laten uitvoeren in reactie op de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot (PvdA) "Private equity: einde aan de excessen" (34267). Dit onderzoek was aangekondigd in de kabinetsreactie op deze initiatiefnota (34267, nr. 3). De brief van de minister bevat geen kabinetsstandpunt op het onderzoeksrapport.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing) - 34556

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over welke opties en alternatieven er zijn voor de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven en daarbij aan te geven welke bezuinigingen al zijn ingeboekt.
Noot: •Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard door de Kamer op 11 april 2017.•Dit wetsvoorstel maakte oorspronkelijk deel uit van het pakket Belastingplan 2017. Op verzoek van het kabinet is in een extra procedurevergadering op 10 november 2016 besloten de verdere behandeling van het wetsvoorstel aan te houden.•Op 30 juni 2017 heeft de minister van OCW de kamer per brief (34556-12) geïnformeerd dat de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven met een jaar wordt uitgesteld tot 2019.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juni 2016. Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg.
Besluit: Dit wetsvoorstel, afhankelijk van de reactie van de staatssecretaris, samenvoegen met de goedkeuringswet inzake het belastingverdrag met Malawi.
Noot: •Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard door de Kamer op 11 april 2017.•De schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel is afgerond (nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 7 september 2017 - 34492-5 ).•In de procedurevergadering van 13 september 2017 is besloten om dit wetsvoorstel aan te houden totdat Kenia het belastingverdrag heeft goedgekeurd.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 maart 2016. Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) - 34424

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verzoek van Malawi om wijzigingen aan te brengen in het Belastingverdrag.
Besluit: Dit wetsvoorstel, afhankelijk van de reactie van de staatssecretaris, samenvoegen met de goedkeuringswet inzake het belastingverdrag met Kenia en agenderen voor een wetgevingsoverleg.
Noot: •Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard door de Kamer op 11 april 2017.•De schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel is afgerond (nota n.a.v. het verslag ontvangen op 14 september 2016). Het wetsvoorstel is vervolgens bij de griffie aangemeld voor plenaire behandeling.•Op 4 oktober 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën de Kamer geïnformeerd over het feit dat Malawi heeft aangegeven twee inhoudelijke wijzigingen te willen aanbrengen in het reeds getekende belastingverdrag. De staatssecretaris heeft aan Malawi voorgesteld om de ratificatie van het belastingverdrag af te ronden en daarnaast te gaan onderhandelen over een wijzigingsprotocol.

Aanpak voorbereiding jaarplanning 2018 van de commissie Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 17 november 2017. Stafnotitie - Aanpak voorbereiding jaarplanning 2018 van de commissie Financiën - 2017Z15729

Besluit: Conform voorstel.
Noot: Dit agendapunt wordt besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Afschrift brief van de Nationale ombudsman aan de staatssecretaris van Financiën over het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 en het vereenvoudigd derdenbeslag

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 16 november 2017. Afschrift brief de Nationale ombudsman aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018; vereenvoudigd derdenbeslag - 2017Z15553

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 november 2017. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november 2017 te Brussel - 21501-07-1471

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 29 november 2017.

Kabinetsreactie op publicaties inzake de bankenunie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 november 2017. Kabinetsreactie op publicaties inzake bankenunie - 21501-07-1472

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 29 november 2017.
Noot: In deze brief op verzoek van uw commissie d.d. 26 oktober jl. geeft het nieuwe kabinet een appreciatie van de ideeën van de Europese Commissie over voltooiing van de bankenunie, alsmede een overzicht van de stand van zaken van lopende onderhandelingen op dit terrein. Aanleiding is het verschijnen van een Mededeling van de Europese Commissie over dit onderwerp op 11 oktober jl. De aangekaarte onderwerpen staan op de agenda van de komende Ecofinraad, die op 5 december 2017 gehouden wordt.

Voorlichting Raad van State over de toekomst van de euro

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 7 november 2017. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro - 34387-6

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU .
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De voorzitter van de commissie zal voor de volgende procedurevergadering een voorstel uitwerken voor een expertmeeting.
Noot: De Raad van State heeft op 8 november een briefing verzorgd over dit rapport.
Noot: De timing van de expertmeeting en het plenaire debat hangt af van de Eurotop op 14 en 15 december. Ter voorbereiding op deze Europese Raad vindt sowieso een plenair debat plaats met de premier, dit wordt ingepland in de week van 11 december. De commissiestaf zal nagaan of het mogelijk is de expertmeeting eind januari/begin februari 2018 in te plannen, gevolgd door een plenair debat over de refelectienota over de verdieping van de EMU.

Prioritering inzake het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 14 november 2017. Prioritering inzake het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018 - 2017Z15309

Besluit: Emailprocedure starten om de selectie van prioriteiten van de fracties kenbaar te maken. In de procedurevergadering van 6 december 2017 zal de prioriteitenlijst van de commissie Financiën vervolgens ter vaststelling worden geagendeerd.
Noot: Ieder jaar stelt de Tweede Kamer de EU-prioriteiten vast op basis van het nieuwe werkprogramma van de Europese Commissie. De betrokken vakcommissies doen hiervoor het benodigde ‘voorwerk’. In de bijgevoegde stafnotitie vindt u meer informatie over de achtergrond en werkwijze van deze procedure.

Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief BTW-systeem

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 10 november 2017. Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief BTW-systeem - 22112-2425

Besluit: Agenderen voor het reeds geplande AO btw op 20 december a.s.
Noot: Het kabinet beoordeelt de subsidiariteit van de voorstellen positief. De proportionaliteit beoordeelt zij deels positief (m.b.t. de maatregelen ter verbetering van het huidige btw-systeem) en deels negatief (m.b.t. de maatregelen die worden voorgesteld voor het definitieve btw-systeem). Voor de uiteindelijke beoordeling van de voorstellen zijn de uitkomsten van de uitvoeringstoets essentieel, aldus het kabinet. Het gaat dan met name om de uitvoerbaarheid van de maatregelen voor het bedrijfsleven en de belastingdienst. De voorstellen zijn inclusief een stafnotitie (Parlis referentie 2017Z13904) behandeld op de procedurevergadering van 25 oktober jl. Conform besluit zullen deze fiches worden geagendeerd voor het AO btw en zal het onderwerp worden opgenomen bij het werkbezoek aan Brussel.

Fiche: Mededeling Een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de EU voor de digitale eengemaakte markt

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 3 november 2017. Fiche: Mededeling Een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de EU voor de digitale eengemaakte markt - 22112-2418

Besluit: Behandelen bij het eerstvolgende AO Eurogroep/Ecofinraad.
Noot: In deze (niet-wetgevende) mededeling bepleit de Europese Commissie een gezamenlijke EU-benadering bij de belastingheffing van de digitale economie. De Commissie ziet een aantal mogelijkheden om het probleem op te lossen, zoals meer internationale afspraken via de OESO, of het opnemen van

Brief aan enkele commissies inzake de V-100

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 17 november 2017. Stafnotitie - Conceptbrief aan commissies inzake de V-100 - 2017Z15735

Besluit: Vaststellen van de bijgesloten brief en deze doorgeleiden aan de commissies LNV, I&W, BiZa, EZK, J&V, VWS, SZW en OCW.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.Europa

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 november 2017. Rapport 'Voorarrest: verdachten in de cel'; Een kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis - 29279-397

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 november 2017. Doorlichting van beleidsartikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties “de Waarborgfunctie” - 33189-10

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Verzoek commissie IenM om advies inzake aanwijzing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer tot groot project

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 17 november 2017. Stafnotitie - Conceptadvies inzake aanwijzen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer als groot project - 2017Z15740

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de brief van de commissie IenW.5

Zaak: Brief commissie - griffier, L. Tijdink - 8 november 2017. Verzoek om advies inzake aanwijzing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer tot groot project - 2017Z14981

Besluit: Bijgevoegde conceptbrief vaststellen en doorgeleiden naar de vaste commissie voor IenW.

Reactie op verzoek commissie, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 9 november 2017, over dividendbelasting

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 9 november 2017. Reactie op verzoek commissie, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 9 november 2017, over dividendbelasting - 34700-53

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen.Rijksuitgaven

Voorbeelden niet-verrekenbare Nederlandse dividendbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 november 2017. Voorbeelden niet-verrekenbare Nederlandse dividendbelasting - 34700-54

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen.

Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman 'Geen powerplay maar fair play'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 10 november 2017. Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman 'Geen powerplay maar fair play' - 31066-387

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op donderdag 14 december 2017.
Noot: •Met deze brief stuurt de staatssecretaris van Financiën een afschrift van de reactie op dit rapport aan de Nationale ombudsman aan de Kamer.4

Brief inzake de Paradise Papers en de aanpak van belastingontwijking, de rulingpraktijk en de stand van zaken ten aanzien van het register van rulings

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 november 2017. Reactie op de verzoeken van de leden Van der Lee, Leijten en Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 november 2017, over de Paradise Papers en de aanpak van belastingontwijking, over de rulingpraktijk en over de stand van zaken ten aanzien van het register van rulings - 25087-180

Besluit: Reeds betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.
Noot: •Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 7 november 2017 is besloten dit debat samen te voegen met een debat over de Paradise Papers, de aanpak van belastingontwijking en de rulingpraktijk.

Stand van zaken van de onderhandelingen in het Bazelse Comité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 november 2017. Toezeggingen gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen over de stand van zaken van de onderhandelingen in het Bazelse Comité - 32013-149

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 29 november 2017.

Uitbetaling van de resterende middelen in het derde leningdeel van het ESM-programma voor Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 november 2017. Uitbetaling van de resterende middelen in het derde leningdeel van het ESM-programma voor Griekenland - 21501-07-1469

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat staat gepland op woensdag 29 november 2017.
Besluit: Voorafgaand aan het plenair debat een gesprek organiseren met de Europese Rekenkamer en de ECB.
Noot: •Voor dit gesprek zal in ieder geval iemand worden uitgenodigd die heeft meegeschreven aan het rapport van de Europese Rekenkamer.

Aanvullende antwoorden op nog niet volledig beantwoorde vragen bij de Algemene Financiële Beschouwingen van 8 en 9 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 november 2017. Aanvullende antwoorden op nog niet volledig beantwoorde vragen bij de

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Financiën op 8 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 november 2017. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Financiën op 8 november 2017 - 2017Z14975

Besluit: Reeds betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

Antwoorden op vragen van de commissie over de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 12 ‘Kasbeheer’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 november 2017. Antwoorden op vragen commissie over de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 12 ‘Kasbeheer’ - 31935-43

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichting.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 september 2017. Onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 12 ‘Kasbeheer’ - 31935-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetgevingsrapport - Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34 808)

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 8 november 2017. Wetgevingsrapport - Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34 808) - 2017Z14879

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De inbreng voor het verslag was donderdag 16 november 2017 te 14.00 uur.

Wetgevingsrapport - Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34 813)

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 6 november 2017. Wetgevingsrapport - Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34813) - 2017Z14776

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De inbreng voor het verslag staat gepland op donderdag 30 november 2017 te 14.00 uur.

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 november 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34770-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34770-6

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 4 september 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie) - 34770

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: De richtlijn verzekeringsdistributie dient op 23 februari 2018 te zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving.2

Pakket Belastingplan 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 november 2017. Schriftelijke antwoorden op toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 november 2017, over de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling - 34788-12

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34788-12

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 november 2017. Nota van wijziging - 34787-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34787-7

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 november 2017. Tweede nota van wijziging - 34786-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34786-10

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 november 2017. Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het tweede wetgevingsoverleg van 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018 - 34785-25

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-25

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 november 2017. Tweede nota van wijziging - 34785-26

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-26

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 november 2017. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34785-18

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-18

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling) - 34788

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2018 is reeds vastgesteld (plenaire behandeling op 21/22 november 2017, stemmingen 23 november 2017).

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling) - 34787

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2018 is reeds vastgesteld (plenaire behandeling op 21/22 november 2017, stemmingen 23 november 2017).

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018) - 34786

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2018 is reeds vastgesteld (plenaire behandeling op 21/22 november 2017, stemmingen 23 november 2017).

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) - 34785

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2018 is reeds vastgesteld (plenaire behandeling op 21/22 november 2017, stemmingen 23 november 2017).