Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 oktober 2017

Gepubliceerd: 26 oktober 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0220112
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d3fc6073-c656-45d7-aaf3-7521ea3f1bd1&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2025%20oktober%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34387, 31066, 22112, 21501, 31865, 34124, 31066, 31066, 21501, 21501, 21501, 31066, 31066, 34813, 31311, 31477, 31477, 32545, 34677, 28165, 28165, 32847, 21501, 34771

Inhoud


Kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindslieden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 26 oktober 2017. Kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindslieden - 2017Z14323

Besluit: Er zal een kennismakingsgesprek met de nieuwe minister en staatssecretaris van Financien worden gepland. Voorafgaand daaraan zal de bewindslieden schriftelijk worden gevraagd de voorliggende onderwerpen en dossiers in uw portefeuille en prioriteiten en doelen hierbij in een brief uiteen te zetten.

Behandelschema pakket Belastingplan 2018

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) - 34785

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2018 handhaven.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren of er nota's van wijziging zullen worden ingediend bij het pakket Belastingplan 2018 en zo ja, wanneer deze nota's van wijziging zullen worden ingediend en welke wijzigingen hierin zullen worden voorgesteld.Rondvraag11
Noot: Indien nodig wordt de plenaire behandeling een week uitgesteld van dinsdag 14 en woensdag 15 november (stemmingen op donderdag 16 november) naar dinsdag 21 en woensdag 22 november (stemmingen op donderdag 23 november) Behandelschema pakket Belastingplan 2018•Dinsdag 19 september; Prinsjesdag (week 38): indiening•Woensdag 27 september van 10:00-12:30 uur (week 39): besloten technische briefing•Woensdag 11 oktober 12:00 uur (week 41): inbrengdatum voor het verslag Herfstreces van 13 oktober t/m 23 oktober 2017 •Dinsdag 24 oktober (week 43): nota naar aanleiding van verslag•Maandag 30 oktober van 11:00-12:30 uur (week 44): wetgevingsoverleg wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties, eerste termijn commissie•Maandag 30 oktober van 12:30-19:00 uur (week 44): wetgevingsoverleg overige wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2018, eerste termijn commissie•Donderdag 2 november (week 44): schriftelijke antwoorden n.a.v. de eerste twee wetgevingsoverleggen•Maandag 6 november van 11:00-12.30 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties, eerste termijn regering en volledige tweede termijn commissie•Maandag 6 november van 12:30-23.00 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg overige wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2018, eerste termijn regering en volledige tweede termijn commissiemijn commissie•Dinsdag 14 en woensdag 15 november (week 46): plenaire behandeling•Donderdag 16 november (week 46): stemmingen

Aanbod RvS voor technische briefing over opgestelde voorlichting n.a.v. aangenomen motie van het lid Omtzigt over verbetering van de handhaving van Europese afspraken (34387-4)

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 18 oktober 2017. Aanbod RvS voor technische briefing over opgestelde voorlichting n.a.v. aangenomen motie van het lid Omtzigt over verbetering van de handhaving van Europese afspraken (34387-4) - 2017Z13954

Besluit: Technische briefing organiseren op woensdag 8 november 2017 van 10:00 tot 11:00 uur.

Rapport Tussenstand investeringsagenda Belastingdienst

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 oktober 2017. Rapport Tussenstand investeringsagenda Belastingdienst - 31066-381

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Herijking Investeringsagenda Belastingdienst d.d. 25 oktober 2017.

Uitkomst inventarisatie actualisatie jaarplanning 2017 commissie Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 22 september 2017. Uitkomst inventarisatie actualisatie jaarplanning 2017 commissie Financiën - 2017Z12555

Besluit: Aanhouden op verzoek van het lid Leijten (SP)
Noot: •Tijdens de procedurevergadering van 11 oktober 2017 is besloten dit agendapunt opnieuw te agenderen voor de eerstvolgende procedurevergadering.•De commissie heeft begin 2017 een jaarplan voor 2017 opgesteld (2017D05752). In het jaarplan selecteert de commissie enkele thema's waarop zij haar informatiepositie wil versterken, bijvoorbeeld door het organiseren van deskundigenbijeenkomsten.•In de procedurevergadering van 27 september 2017 heeft de commissie besloten het jaarplan voor 2017 aan te vullen met de volgende thema's en activiteiten:•Contourennota herziening Wft: technische briefing in november/december.•Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 12 ‘Kasbeheer’: stafnotitie en feitelijke vragenronde.•Appreciatie reflectiepaper toekomst EMU: informatiedossier.•Tevens heeft de commissie besloten het jaarplan opnieuw te agenderen in deze procedurevergadering, ter bespreking van mogelijke aanvulling met twee thema's (zie bijgevoegde stafnotitie):•Belastingverdragen.•Evaluatie visie Toezicht op afstand.•Dit agendapunt wordt besproken in het besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Verzoek tot aanbieding petitie, namens gedupeerden, m.b.t. nationalisatie SNS Reaal

Zaak: Brief derden - H. van de Laar te - 10 oktober 2017. Verzoek tot aanbieding petitie, namens gedupeerden, m.b.t. nationalisatie SNS Reaal - 2017Z13596

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Ambtelijk verslag van de interparlementaire commissievergadering Economische en Monetaire Zaken, 10 oktober te Brussel

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 18 oktober 2017. Ambtelijk verslag van de interparlementaire commissievergadering Economische en Monetaire Zaken, 10 oktober te Brussel - 2017Z13907

Besluit: Ter informatie.

Uitstel toezending van het fiche voor de mededeling van de Europese Commissie ‘A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market’ COM (2017) 547

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 oktober 2017. Uitstel toezending van het fiche voor de mededeling van de Europese Commissie ‘A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market’ COM (2017) 547 - 22112-2404

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit BNC-fiche zal door het nieuwe kabinet worden opgesteld. Hierdoor wordt de termijn van zes weken niet gehaald.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2017 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 oktober 2017. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2017 te Luxemburg - 21501-07-1465

Besluit: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. woensdag 1 november 2017 wordt geannuleerd in verband met de Algemene Politieke Beschouwingen en omgezet in een schriftelijk overleg. Inbrengdatum: dinsdag 31 oktober te 12.00 uur antwoorden op donderdag 2 november te 10.00 uur in verband met mogelijk aanvragen van een VSO bij de regeling van werkzaamheden.

Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 40-41 (FIN), 2017

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 12 oktober 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 40-41 (FIN), 2017 - 2017Z13693

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het betreft de voorstellen COM(2017) 566, COM(2017) 567 en COM(2017) 569 over een EU btw-systeem, en de voorstellen COM(2017) 591 en COM(2017) 592 over het SSM en de Bankenunie. Zie voorgaande agendapunten voor de behandelvoorstellen.

EU-voorstellen: Mededeling voltooiing bankenunie en Rapport over het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 19 oktober 2017. Behandelvoorstel EU-voorstellen: Mededeling voltooiing bankenunie COM (2017) 592 en Rapport over het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme COM (2017) 591 - 2017Z13913

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de EU-voorstellen: Mededeling voltooiing van de Bankenunie COM (2017) 592 en Rapport over het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM) COM (2017) 591.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 oktober 2017. EU-voorstel: Rapport over het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM) COM (2017) 591 (Engelstalige versie) - 2017Z13935

Besluit: Een appreciatie vragen van het nieuwe kabinet van het beoordelingsrapport van de Europese Commissie over de toepassing van de SSM-verordening, mede in het licht van het recente rapport van de Algemene Rekenkamer over het toezicht op banken in Nederland. Tevens verzoeken deze appreciatie zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen twee weken, naar de kamer te sturen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 oktober 2017. EU-voorstel: Mededeling voltooiing van de Bankenunie COM (2017) 592 (Engelstalige versie) - 2017Z13934

Besluit: Een appreciatie vragen van het nieuwe kabinet van de nieuwe voornemens van de Europese Commissie op het gebied van de Bankenunie, met daarbij tevens een overzicht en een appreciatie van de stand van zaken van lopende en nog verwachte voorstellen op dit gebied. Tevens verzoeken deze appreciatie zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen twee weken, naar de Kamer te sturen.

EU-voorstellen: Mededeling over de opvolging van het Actieplan btw: naar een eengemaakte btw-ruimte in de EU, COM (2017) 566, en voorstellen voor een verordening (COM(2017) 567) en een richtlijn (COM(2017) 569)

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 18 oktober 2017. Stafnotitie - EU-voorstellen inzake een intracommumautair BTW-systeem - 2017Z13904

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het EU-voorstel: Mededeling over de opvolging van het Actieplan btw: naar een eengemaakte btw-ruimte in de EU, COM (2017) 566.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 11 oktober 2017. EU-voorstel: Mededeling over de opvolging van het Actieplan btw: naar een eengemaakte btw-ruimte in de EU, COM (2017) 566 (Engelstalige versie) - 2017Z13584

Besluit: De – nog te ontvangen - BNC-fiches over de mededeling en de twee bijbehorende wetsvoorstellen agenderen voor een algemeen overleg over de btw.
Besluit: Het onderwerp ‘EU-belastingvoorstellen’ opnemen in een eventueel in te plannen werkbezoek aan Brussel dit najaar.
Noot: Zie stafnotitie bij dit agendapunt voor informatie over de voorstellen.

Reactie focusonderwerp verplichtingen7

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 oktober 2017. Reactie inzake focusonderwerp verplichtingen - 31865-100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief doet de minister van Financiën een voorstel hoe hij vorm wil geven aan het focusonderwerp verplichtingen rondom de formatie en in het FJR.

Evaluatie begrotingscyclus 2016

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 9 oktober 2017. Stafnotitie - Evaluatie activiteiten verantwoording over 2016 - 2017Z13491

Besluit: In 2018 opnieuw een V-100 organiseren en de staf verzoeken een voorstel te doen voor commissies die kunnen worden gevraagd hieraan deel te nemen. Ten behoeve van de organisatie van de V-100 en andere activiteiten rond de verantwoording een projectgroep instellen, waarin de voorzitter of een lid van de commissie plaats zal nemen. De stafnotitie houdende een evaluatie van de activiteiten rond de verantwoording betrekken bij het formuleren van nieuwe prioriteiten op het gebied van rijksuitgaven voor 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 6 oktober 2017. Stafnotitie - Concept jaarrapportage begrotingscyclus 2016 - 2017Z13377

Besluit: De rapportage over de begrotingscyclus 2016 vaststellen en ter informatie aan de Kamer zenden.
Noot: •Tijdens de procedurevergadering van 11 oktober 2017 zijn de stafnotities in dit agendapunt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.•Dit agendapunt wordt besproken in het besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Verzoek commissie IenM inzake advies Algemene Rekenkamer over nieuw begrotingsartikel Infrastructuurfonds

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 17 oktober 2017. Stafnotitie - Conceptbrief commissie Financiën aan commissie IenM inzake adviesverzoek Algemene Rekenkamer - 2017Z13866

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, L. Tijdink - 11 oktober 2017. Verzoek commissie IenM aan commissie Financiën inzake advies Algemene Rekenkamer over nieuw begrotingsartikel Infrastructuurfonds - 2017Z13688

Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu positief adviseren inzake het adviesverzoek aan de Algemene Rekenkamer.
Noot: Dit agendapunt wordt besproken in het besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen (PvdA) - 6 oktober 2017. Beleidsdoorlichting IOB Begrotingsartikel 3.3. Maatschappelijk Middenveld - 34124-11

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 9 november 16.00 uur.
Noot:

Reactie op verzoek commissie om het onderzoek aanbestedingsprocedure Broedkamer aan de Kamer te verzenden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie om het onderzoek aanbestedingsprocedure Broedkamer aan de Kamer te verzenden - 31066-383

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Invulling van de motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers alsnog compenseren voor fiscale nadelen (Kamerstuk 31066-346)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 oktober 2017. Invulling van de motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers alsnog compenseren voor fiscale nadelen - 31066-384

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2018.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Universiteit Maastricht n.a.v. het besluit over vermijding van dubbele belasting door toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie over de brief van Universiteit Maastricht n.a.v. het besluit over vermijding van dubbele belasting door toepassing van de

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 30 november 2017 te 14.00 uur.

Schriftelijk overleg over het Advies NVVB over voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2017. Advies NVVB over voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht - 34550-IX-23

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Advies NVVB over voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht - 34775-IX-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2018.

Schriftelijk overleg over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017. Voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436) - 21501-07-1449

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - algemeen overleg over de btw.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie inzake voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten - 21501-07-1464

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - algemeen overleg over de btw.

Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 oktober 2017. Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - 31066-382

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Dit betreft een voorhangprocedure.•In het conceptbesluit worden slechts onjuist geworden verwijzingen hersteld.

Reactie op verzoek commissie inzake laatste stand van zaken omtrent FATCA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 oktober 2017.

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Belastingdienst op donderdag 30 november 2017 van 10.00 tot 13.00 uur.
Noot: •Met deze brief reageert de staatssecretaris van Financiën op het verzoek van de commissie Financiën van 28 september 2017 de laatste stand van zaken inzake de FATCA weer te geven.•In de brief worden enkele recente positieve resultaten in dit verband genoemd.

Besteding Investeringsagenda-middelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 oktober 2017. Besteding Investeringsagenda-middelen - 31066-380

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Herijking Investeringsagenda Belastingdienst d.d. 25 oktober 2017.

Reactie op verzoek commissie over wat de mogelijke consequenties zijn van het niet halen van de implementatiedatum van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie over wat de mogelijke consequenties zijn van het niet halen van de implementatiedatum van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) - 34813-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën
Gerelateerde kamerstukken: 34813-5

Consultatie over de (mogelijke) elementen van een juridisch kader voor crowdfunding in onderhandse leningen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 oktober 2017. Consultatie over de (mogelijke) elementen van een juridisch kader voor crowdfunding in onderhandse leningen - 31311-194

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 oktober 2017. Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact” - 31477-19

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 oktober 2017. Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact” - 31477-20

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.

Toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 oktober 2017. Toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk - 32545-72

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 december 2017 te 14.00 uur.
Noot: De minister van Financiën geeft aan dat hij voornemens is het advies van het

Toezeggingen naar aanleiding van het plenair debat van 6 september 2017 over de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstuk 34677)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 oktober 2017. Toezeggingen naar aanleiding van het plenair debat van 6 september 2017 over de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstuk 34677) - 34677-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34677-17

Schriftelijk overleg over ACM Boetebesluit inzake mogelijke overtreding van de Mededingingswet door NS bij de aanbesteding voor de openbaarvervoerconcessie van de Provincie Limburg in 2014

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 juni 2017. ACM Boetebesluit - 28165-270

Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu attenderen op de brief van de minister en het verslag van het schriftelijk overleg.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over ACM Boetebesluit inzake mogelijke overtreding van de Mededingingswet door NS bij de aanbesteding voor de openbaarvervoerconcessie van de Provincie Limburg in 2014 - 28165-275

Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu attenderen op de brief van de minister en het verslag van het schriftelijk overleg.

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en De Hypotheekshop over het toetsmoment bij hypotheken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 16 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en De Hypotheekshop over het toetsmoment bij hypotheken - 32847-306

Besluit: Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.
Noot: •Tijdens de procedurevergadering van 13 septemeber 2017 is, op verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) besloten een reactie te vragen van de ministers van Financiën en Wonen/BZK op de brief van de NVM en De Hypotheekshop over het toetsmoment van hypotheken in relatie tot de MCD (Mortgage Credit Directive).•Met deze brief wordt aan dit verzoek voldaan. Hierin wordt aangegeven dat de voorstellen van de NVM en de Hypotheekshop niet haalbaar zijn.

Ontwerpbegrotingsplan 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 oktober 2017. Ontwerpbegrotingsplan 2018 - 21501-03-112

Besluit: Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.
Noot: De commissie heeft in de procedurevergadering van 11 oktober 2017 besloten het voorlopige Ontwerpbegrotingsplan 2018 te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de begrotingsbehandeling van Financiën en Nationale Schuld. Deze brief betreft het plan zoals verzonden aan de Europese Commissie.

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23 oktober 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten) - 34813

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 november 2017 te 14.00 uur.
Besluit: Een rondetafelgesprek organiseren over de kansen en risico's van de implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten.
Noot: De implementatiedatum voor inwerkingtreding van de implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten is 13 januari 2018.
Noot: De inhoud van dit rondetafelgesprek zal worden geïnventariseerd door middel van een e-mailprocedure.

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 oktober 2017. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 november 2017 te 14.00 uur.
Noot: De implementatietermijn van 26 juni 2017 is inmiddels overschreden. De Europese Commissie heeft Nederland op 19 juli 2017 om die reden in gebreke gesteld.

Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34771-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34771-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 september 2017. Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen) - 34771

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.