Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 september 2017

Gepubliceerd: 28 september 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0219912
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f6e067b4-5f77-4e40-99bf-72f3a01ccb6f&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2027%20september%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 26485, 31865, 32861, 32861, 31511, 34550, 33682, 31066, 34552, 34552, 21501, 33532, 31789, 31789, 33532, 33532, 33532, 31935, 32545, 32013, 34784, 34783, 34583, 34583, 34583

Inhoud


Actualisatie jaarplanning commissie Financiën voor 2017

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 22 september 2017. Uitkomst inventarisatie actualisatie jaarplanning 2017 commissie Financiën - 2017Z12555

Besluit: Het jaarplan voor 2017 aanvullen met enkele onderwerpen en opnieuw agenderen voor de volgende procedurevergadering (zie noot).
Noot: •De commissie heeft begin 2017 een jaarplan voor 2017 opgesteld (2017D05752). In het jaarplan selecteert de commissie enkele thema's waarop zij haar informatiepositie wil versterken, bijvoorbeeld door het organiseren van deskundigenbijeenkomsten.•De minister heeft op 8 september 2017 een actueel overzicht aan de Kamer verstuurd van te verzenden wetsvoorstellen en brieven in de laatste maanden van 2017 (34550-IX, nr. 29).•De commissie heeft naar aanleiding van de brief van de minister en een emailinventarisatie besloten het jaarplan voor 2017 aan te vullen met de volgende thema's en activiteiten:•Contourennota herziening Wft: technische briefing in november/december.•Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 12 ‘Kasbeheer’: stafnotitie en feitelijke vragenronde.•Appreciatie reflectiepaper toekomst EMU: informatiedossier.•Het jaarplan voor 2017 wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende procedurevergadering, ter bespreking van mogelijke verdere aanvulling met twee thema's:•Belastingverdragen.•Evaluatie visie Toezicht op afstand.RondvraagGeen agendapunten

Ordentelijk Mechanisme voor Onhoudbare Overheidsschuld (SDRM)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 september 2017. Ordentelijk Mechanisme voor Onhoudbare Overheidsschuld - 21501-07-1458

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 4 oktober 2017.
Noot: De minister zendt deze brief naar aanleiding van vragen van de heer Omtzigt

Fiche: Verordening bruto nationaal inkomen (BNI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 september 2017. Fiche: Verordening bruto nationaal inkomen (BNI) - 22112-2382

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 4 oktober 2017.
Noot: Dit voorstel is door de commissie EZ overgedragen aan de commissie FIN omdat het behandeld wordt in de Ecofinraad. Het eerstverantwoordelijke minister is echter EZ omdat het de verzameling van statistieken betreft. Het voorstel legt een juridisch kader vast voor het verzamelen van de bni-gegevens door de nationale statistische instituten van de EU-lidstaten. De berekeningsmethode voor de afdrachten van de EU-lidstaten op basis van het bni verandert door dit voorstel echter niet. Uit het fiche blijkt dat het kabinet het voorstel steunt.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017 (FIN)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 14 september 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 34-37 (FIN) - 2017Z12126

Besluit: Besloten conform voorstel (zie noot).
Noot: - COM(2017) 473: Mededeling Technische aanpassing van het financieel kader voor 2018 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bni. Behandelbesluit: Voor kennisgeving aannemen.- Openbare raadpleging over post-trade markten (zoals clearing en settlement) in de Europese kapitaalmarktunie. Behandelbesluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 september 2017. Voorbereiding realisatie van de Sustainable Development Goals - 26485-251

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 12 september 2017. Aanbieding speciaal verslag 'Uitvoering van de drinkwaterrichtlijn: betere kwaliteit van en toegang tot water in Bulgarije, Hongarije en Roemenië, maar nog steeds aanzienlijke investeringen nodig' van ERK - 2017Z11948

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 september 2017. Pilot beleidsevaluaties VWS - 31865-99

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 19 september 2017. Start Beleidsdoorlichting van artikel 22 (Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Milieu) - 32861-26

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 13 september 2017. Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Artikel 19 Klimaat - 32861-24

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De commissiestaf verzoeken een notitie op te stellen over deze onderzoeksopzet, inclusief een behandelvoorstel, ter bespreking tijdens de volgende procedurevergadering.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De commissiestaf verzoeken een notitie op te stellen over deze onderzoeksopzet, inclusief een behandelvoorstel, ter bespreking tijdens de volgende procedurevergadering. In die notitie zal ook de suggestie worden meegenomen om decentrale lijnen te betrekken in de onderzoeksopzet.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 september 2017. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting (Emancipatie) - 31511-23

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Rapport Algemene Rekenkamer over niet-belastingontvangsten

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 september 2017. Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries' - 34550-45

Besluit: De minister verzoeken de resultaten van zijn onderzoek naar de grootste verschillen tussen raming en realisatie van niet-belastingontvangsten, inclusief voorstellen om de ramingen en de informatievoorziening aan het parlement over de ramingen te verbeteren, uiterlijk vrijdag 30 maart 2018 aan de Kamer te verzenden.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de ontwerpbegrotingen en de vaste en algemene commissies wijzen op de mogelijkheid om dit rapport bij de begrotingsbehandeling te betrekken.
Noot: •De Algemene Rekenkamer constateert dat in de periode 2013-2016 jaarlijks gemiddeld 678 miljoen euro aan meevallers is ontstaan ná de Voorjaarsnota, bij het gedeelte van de niet-belastingontvangsten waarvoor ministers budgettair verantwoordelijk zijn. Als gevolg hiervan kon het parlement deze middelen niet volledig betrekken bij de besluitvorming gedurende het begrotingsjaar.•De structurele meevallers worden mogelijk veroorzaakt door prikkels binnen de begrotingsregels om behoedzaam te ramen: meevallers kunnen worden ingezet door de verantwoordelijk minister. De Rekenkamer heeft de oorzaken niet onderzocht voor alle meevallers, maar constateert dat de ramingen bij twee geselecteerde casussen niet volledig voldoen aan door de Rekenkamer gestelde normatiek.•De Rekenkamer beveelt de Kamer aan:•zich uit te spreken of en in welke mate een raming van niet-belastingontvangsten behoedzaam moet of mag zijn en wat daarvan zichtbaar moet zijn in de begrotingen;•bij de behandeling van de Miljoenennota en de Voorjaarsnota alert te zijn op de (onderbouwing van) ramingen van niet-belastingontvangsten.•De minister schrijft in reactie op een aanbeveling van de Rekenkamer een onderzoek te starten naar de oorzaken van de grootste verschillen tussen raming en realistie van niet-belastingontvangsten.

Advies van het Adviescollege toetsing regeldruk naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 september 2017. Advies van het Adviescollege toetsing regeldruk naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip” - 33682-17

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip”
Noot: •Tijdens de procedurevergadering van 13 september 2017 is besloten het onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip” aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.

Herijking Investeringsagenda Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Herijking Investeringsagenda Belastingdienst - 31066-378

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 5 oktober 2017 tezamen met de nog te ontvangen informatie van de staatssecretaris van Financiën over de onderzoeksrapporten Belastingdienst Gegevensgebruik D&A/broedkamer en voorlopers/Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB) en de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de broedkamer.

Schriftelijk overleg over de Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (bijlage bij Kamerstuk 34 550 IX, nr. 5)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34550-IX-5

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Antwoorden op vragen commissie over de Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen - 34775-IX-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2018.

Reactie op Fiscale moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Reactie op Fiscale moties en toezeggingen - 34775-IX-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2018.

Schriftelijk overleg over stand van zaken fiscale moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 maart 2017. Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen - 34552-79

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2018.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-79

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2017. Antwoorden op vragen commissie over stand van zaken fiscale moties en toezeggingen - 34552-877

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2018.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-87

Beëindigen verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2017. Beëindigen verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling - 34550-VII-54

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 2 november 2017 te 14.00 uur en daarbij ook betrekken de vragen over overige samenwerkingsverbanden.
Noot: •In deze brief geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat de ruimere toepassing van de koepelvrijstelling - die de btw-problematiek bij gemeentelijke samenwerking oplost - wordt beëindigd. •Uit een recent arrest van het Europese Hof van Justitie blijkt namelijk dat deze ruimere toepassing van de koepelvrijstelling in strijd is met de Europese btw-richtlijn.•De staatssecretaris zal een overgangsregeling hanteren en de mogelijkheid de koepelvrijstelling verruimd toe te passen beëindigen per 1 januari 2018. Hij zal dit ook communiceren richting de VNG en het bedrijfsleven.

Afschrift brief aan de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) over Interpretatie Verordening (EEG) nr. 1408/71 en haar opvolger Verordening (EG) nr. 883/2004

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 september 2017. Afschrift brief aan de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) over Interpretatie Verordening (EEG) nr. 1408/71 en haar opvolger Verordening (EG) nr. 883/2004 - 2017Z11878

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Schriftelijk overleg over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 - 34371-(R2066)-12

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de laatste stand van zaken weer te geven ten aanzien van de FATCA.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 13 september 201

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 april 2017. Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 - 34371-(R2066)-11

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de laatste stand van zaken weer te geven ten aanzien van de FATCA.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 13 september 2017.

Verslag van de Eurogroep en de informele Ecofinraad van 15 en 16 september te Tallinn

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 22 september 2017. Verslag van de Eurogroep en de informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2017 te Tallinn - 21501-07-1459

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad en IMF dat staat gepland op woensdag 4 oktober 2017.

Voortgangsrapportage NLFI over de strategie van de Volksbank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 14 september 2017. Voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank - 33532-76

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 2 november 2017 te 14.00 uur en de staatssecretaris verzoeken de beantwoording te laten geschieden door een nieuw kabinet.
Noot: •In deze rapportage schetst NLFI de voortgang van het strategieplan van de Volksbank (voorheen SNS Bank). De minister heeft in zijn brief van 1 juli 2016 toegezegd deze rapportage jaarlijks aan de Kamer te sturen (Kamerstuk 33532, nr. 61). De rapportage fungeert tevens als invulling van het door de Europese Commissie verplichte jaarlijkse onderzoek of de marktomstandigheden privatisering toelaten. •NLFI concludeert dat de Volksbank voortgang maakt, maar dat nog niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden van het kabinet voor privatisering. NLFI verwacht twee tot drie jaar nodig te hebben (vanaf medio 2016) teneinde de doelstellingen van het strategieplan te bewerkstelligen. •Zodra de Volksbank daarvoor klaar is worden opties voor toekomstige eigendomsstructuren uitgewerkt. Volgens NLFI worden met de huidige strategie de komende jaren geen opties voor eigendomsstructuren uitgesloten.

Verkoop van een gedeelte van het aandelenbelang van de Staat in ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 15 september 2017. Plaatsing certificaten ABN AMRO - 31789-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 20 september 2017. Ontvangst verkoopopbrengst certificaten ABN AMRO - 31789-92

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 14 september 2017.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze brieven hebben betrekking op de verkoop van een gedeelte van het aandelenbelang van de Nederlandse Staat in ABN-AMRO. Het resterende belang is 56%. De minister informeert de Kamer verder dat het belang van de Staat bij de volgende plaatsing van certificaten onder de 50% zal uitkomen.

Verkoop van het resterende aandelenbelang van de Staat in ASR Nederland N.V. (a.s.r.)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 september 2017. Ontvangst verkoopopbrengst a.s.r. en adviezen NLFI - 33532-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 14 september 2017. Afronding van de procedure tot verkoop van het resterende belang van de staat in ASR Nederland N.V. - 33532-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 september 2017. Voornemen om het resterende belang van de staat in ASR Nederland N.V. te verkopen - 33532-77

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze brieven hebben betrekking op de verkoop van het laatste resterende aandelenbelang van de Nederlandse Staat in a.s.r. De minister kondigt verder aan een evaluatie van het proces te starten en de uitkomsten daarvan te zijner tijd met de Kamer te delen.

Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 12 (kasbeheer)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 september 2017. Onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 12 ‘Kasbeheer’ - 31935-42

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de commissiestaf verzoeken tijdig daarvoor een korte annotatie op te stellen over het plan van aanpak.
Noot: De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven om over een plan van aanpak van een beleidsdoorlichting een kort advies van de commissiestaf te vragen (2015Z02621). De leden van de commissie kunnen op basis van dit advies besluiten over de verdere behandeling van het plan van aanpak.

Standpunt AFM en DNB inzake betalen tipgeld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 juli 2017. Standpunt AFM en DNB inzake betalen tipgeld - 32545-70

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 13 september 2017.
Noot: DNB en de AFM hebben onderzocht of het wenselijk is over te gaan tot het uitkeren van tipgeld voor meldingen. Daarbij hebben DNB en de AFM het

Voortgang implementatie herziene betaaldienstenrichtlijn (PSD2)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 22 september 2017. Voortgang implementatie herziene betaaldienstenrichtlijn (PSD2) - 32013-146

Besluit: Reactie minister van Financiën vragen omtrent het niet halen van de implementatiedatum en de mogelijke consequenties daarvan.
Noot: De minister verwacht de implementatiedatum van 13 januari 2018 voor de herziene betaaldienstenrichtlijn (PSD2) niet te halen. De minister verwacht in het voorjaar van 2018 de richtlijn te implementeren en zal marktpartijen, vergunningverleners en toezichthouders hierover informeren.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 september 2017. Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks) - 34789

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 oktober 2017 te 14.00 uur.

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 september 2017. Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met protocol, ondertekend op 18 oktober 2001; ’s-Gravenhage, 6 februari 2017 - 34784-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het protocol tot wijziging is ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. Na verloop van dertig dagen wordt het verdrag geacht te zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer. Uiterlijk op 15 oktober 2017 kunnen dertig leden gezamenlijk het stilzwijgen doorbreken, waarna het protocol ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer moet worden voorgelegd.•De Raad van State heeft blanco advies uitgebracht.

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 september 2017. Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten; Accra, 10 maart 2017 - 34783-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het protocol tot wijziging is ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. Na verloop van dertig dagen wordt het verdrag geacht te zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer. Uiterlijk op 15 oktober 2017 kunnen dertig leden gezamenlijk het stilzwijgen doorbreken, waarna het protocol ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer moet worden voorgelegd.•De Raad van State heeft blanco advies uitgebracht.

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 21 september 2017. Toezeggingen gedaan tijdens het plenair debat over het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 - 34583-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34583-11

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 21 september 2017. Derde nota van wijziging - 34583-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34583-12

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 september 2017. Tweede nota van wijziging - 34583-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34583-8

Pakket Belastingplan 2018

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling) - 34788

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 11 oktober te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een separaat wetgevingsoverleg op dezelfde dag als het wetgevingsoverleg over het Belastingplan (maandag 30 oktober 2017).

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling) - 34787

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 11 oktober te 12.00 uur.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018) - 34786

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 11 oktober te 12.00 uur.2

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) - 34785

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 11 oktober te 12.00 uur (volgens het reeds vastgestelde behandelschema, zie noot).
Besluit: Afzien van de tweede technische briefing op donderdag 5 oktober 2017.
Noot: Behandelschema pakket Belastingplan 2018 •Dinsdag 19 september; Prinsjesdag (week 38): indiening•Woensdag 27 september van 10:00-12:30 uur (week 39): besloten technische briefing•Donderdag 5 oktober 10:30-12 uur (week 40): mogelijk tweede besloten technische briefing•Woensdag 11 oktober 12:00 uur (week 41): inbrengdatum voor het verslag Herfstreces van 13 oktober t/m 23 oktober 2017 •Dinsdag 24 oktober (week 43): nota naar aanleiding van verslag•Maandag 30 oktober van 11:00-19:00 uur (week 44): eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn commissie•Donderdag 2 november (week 44): schriftelijke antwoorden n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg•Maandag 6 november van 11:00-23:00 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en volledige tweede termijn•Dinsdag 14 en woensdag 15 november (week 46): plenaire behandeling•Donderdag 16 november (week 46): stemmingen

Miljoenennota 2018 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 - 34775-IX

Besluit: De op 13 september jl. vastgestelde wijze van behandeling handhaven, met uitzondering van de beantwoording van de feitelijke vragen dat wordt verlengd tot woensdag 4 oktober 2017. (zie bovenstaand).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - 34775

Besluit: De op 13 september jl. vastgestelde wijze van behandeling handhaven, met uitzondering van de beantwoording van de feitelijke vragen dat wordt verlengd tot woensdag 4 oktober 2017. (zie bovenstaand)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 31 augustus 2017. Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies - 2017Z11245

Besluit: De op 13 september jl. vastgestelde wijze van behandeling handhaven, met uitzondering van de beantwoording van de feitelijke vragen dat wordt verlengd tot woensdag 4 oktober 2017.
Noot: In de procedurevergadering van 13 september jl. heeft de commissie besloten de Miljoenennota 2018 c.a. en de begroting Financiën/Nationale Schuld als beschreven in de noot te behandelen. Tevens heeft de commissie besloten de behandelwijze opnieuw ter bespreking te agenderen voor de huidige procedurevergadering.•Schriftelijke vragenronde (feitelijke vragen) over de stukken (Miljoenennota 2018 c.a., MEV, begroting Financiën/Nationale schuld), waarvoor inbreng te leveren maandag 25 september 2017 en antwoorden te ontvangen vrijdag 29 september 2017. •Gezamenlijke plenaire behandeling van de genoemde stukken tijdens de algemene financiële beschouwingen (AFB) in de week van 3-5 oktober 2017.