Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 juni 2017

Gepubliceerd: 30 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A021248
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=877dc96b-6fbb-4fd7-974f-743df54bf104&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2028-6-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34732, 34732, 27923, 27923, 31289, 31497, 31497, 20487, 31293, 31288, 31289, 22452, 32827, 32827, 28330

Inhoud


Rappel toezegging uit AO Internationalisering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 28 juni 2017. Rappel toezegging uit AO Internationalisering van 14 december 2016 - 2017Z09253

Besluit: Bewindspersoon herinneren aan toezegging tijdens AO Internationalisering d.d. 14 december 2016 om de Kamer in of na de zomer van 2017 de resultaten van de Taskforce Landenstrategie te sturen. In de rapportage van de taskforce wordt aandacht besteed aan de uitgaande mobiliteit en de mobiliteitsvensters in de curricula, aan meerdere scenario’s voor ingaande en uitgaande internationalisering van onderwijs en aan samenhangende onderwerpen, zoals

Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (in besloten gedeelte)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2017. Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 op A4 - 2017Z07972

Besluit: Enkele voorbereidingsgroepen hebben verslag gedaan.

Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 22 en 23 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 juni 2017. Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 22 en 23 mei 2017 - 21501-34-279

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 15 november a.s. over de OJCS-Raad.
Besluit: Desgewenst betrokken bij het verzamel-algemeen overleg media van 28 juni 2017.

Behandelvoorstel EU-prioriteiten Ontwikkeling van scholen, EU-agenda hoger onderwijs en Volgen van afgestudeerden

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 juni 2017. EU-voorstel: Aanbeveling over het volgen van afgestudeerden COM (2017) 249 - 2017Z08250

Besluit: Agenderen voor het AO van 15 november over de OJCS-raad.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 juni 2017. EU-voorstel: Mededeling Een nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs COM (2017) 247 - 2017Z08249

Besluit: Agenderen voor het AO van 15 november over de OJCS-raad.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 juni 2017. EU-voorstel: Mededeling Een goede start in het leven dankzij ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs COM (2017) 248 - 2017Z08246

Besluit: Agenderen voor het AO van 15 november over de OJCS-raad.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 19 juni 2017. Behandelvoorstel EU-prioriteiten Ontwikkeling van scholen, EU-agenda hoger onderwijs en Volgen van afgestudeerden - 2017Z08484

Besluit: Het kabinet wordt verzocht om in het BNC-fiche over de aanbeveling van de Raad inzake het volgen van afgestudeerden duidelijkheid te verschaffen over de financiële consequenties voor Nederland en de gevolgen voor de administratieve lastendruk van het voorstel en een uitvoerige inhoudelijke appreciatie te geven over de aanbeveling.

Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 14 april - 9 juni 2017.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 14 april - 9 juni 2017 - 2017Z07968

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (ter informatie).

Wetsvoorstel met enkele technische wijzigingen m.b.t. onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 23 juni 2017. Reactie op verzoek commissie over de effecten van het eventueel controversieel verklaren van het wetsvoorstel inzake de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister - 34732-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.5
Gerelateerde kamerstukken: 34732-5

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 13 juni 2017. Nota van wijziging - 34732-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34732-4

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 31 mei 2017. Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister - 34732

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 juli 2017 om 10.00 uur.

Schriftelijk overleg inzake het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 april 2017. Besluit van 16 maart tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten - 27923-248

Besluit: Betrekken bij VSO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Besluit van 16 maart tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten - 27923-263

Besluit: Betrekken bij VSO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten.

Ontwikkelingen rond Stichting Islamitisch Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 22 juni 2017. Ontwikkelingen rond Stichting Islamitisch Onderwijs - 31289-349

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over regionale samenwerking mbo en gemeenten voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 juni 2017. Reactie op verzoek commissie over regionale samenwerking mbo en gemeenten voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte - 31497-243

Besluit: Betrekken bij het VAO sterk beroepsonderwijs.
Noot: Het wetsvoorstel over de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten ontvangt de Kamer in het najaar.Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D17108.4
Gerelateerde kamerstukken: 31497-24

Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 20 juni 2017. Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-242

Besluit: In de procedurevergadering is reeds besloten hierover op 5 juli een algemeen overleg te voeren.
Gerelateerde kamerstukken: 31497-24

Duurzaamheid in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 juni 2017. Duurzaamheid in het onderwijs - 20487-52

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Het programma ‘Duurzaam Door’ zal begin juli a.s. aan de Kamer worden verzonden.

Voortgang herziening van het curriculum van het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 juni 2017. Voortgang herziening van het curriculum van het funderend onderwijs - 31293-375

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Voor het zomerreces ontvangt de Kamer een brief met daarin een uitwerking van het vervolgproces, waaronder de momenten waarop de Kamer hierbij wordt betrokken.

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34725-VIII-9

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 21 juni jl. over de Slotwet, het Jaarverslag etc..
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D15631.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 mei 2017, over het bericht ‘Als de fossiele industrie de onderzoeksagenda op je universiteit bepaalt’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 mei 2017, over het bericht ‘Als de fossiele industrie de onderzoeksagenda op je universiteit bepaalt’ - 31288-588

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten.

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2017. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) - 34735

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2017 om 10.00 uur.

Reactie op verzoek commissie om een zomerreisproduct in te stellen voor studenten die stage hebben in deze periode

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juni 2017. Reactie op verzoek commissie om een zomerreisproduct in te stellen voor studenten die stage hebben in deze periode - 2017Z08336

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D13194.

Wetsvoorstel in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 juni 2017. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers - 34741

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 september 2017 om 10.00 uur.

Besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 juni 2017. Besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo - 31289-348

Besluit: In de procedurevergadering van 15 juni jl. is reeds besloten om hier over een schriftelijk overleg te voeren (inbrengdatum 21 juni 2017).

Actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 13 juni 2017. Actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs - 22452-55

Besluit: Toevoegen aan het dossier Internationalisering in het onderwijs (po, vo, mbo). Een algemeen overleg in het najaar van 2017 wordt overwogen.
Noot: In het voorjaar van 2018 zal de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van het actieplan.

Reactie op brief Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) te Amsterdam m.b.t. kleuteronderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 13 juni 2017. Reactie op brief Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) te Amsterdam m.b.t. kleuteronderwijs - 2017Z08123

Besluit: Dossier Het jonge kind maken en onderhavige brief aan toevoegen.

Beeldkwaliteit NPO.nl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 juni 2017. Beeldkwaliteit NPO.nl - 32827-102

Besluit: Betrokken bij het verzamel AO Media.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Afschrift Programmeringsstatuut Nederlandse Publieke Omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 16 juni 2017. Afschrift Programmeringsstatuut Nederlandse Publieke Omroep - 32827-103

Besluit: Betrokken bij het verzamel AO Media.

Onderzoeksrapport ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2017. Onderzoeksrapport ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen - 28330-57

Besluit: Betrekken bij het dossier cultuur.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de verkenning benoemingen publieke mediasector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 15 juni 2017. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de verkenning benoemingen publieke mediasector - 2017Z08340

Besluit: Betrokken bij het verzamel AO Media

Reactie op verzoek commissie inzake herhaalde klacht over ontvangst uitzendingen publieke omroep in Duitsland via internet en satelliet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 12 juni 2017. Reactie op verzoek commissie inzake herhaalde klacht over ontvangst uitzendingen publieke omroep in Duitsland via internet en satelliet - 2017Z08052

Besluit: Betrokken bij het verzamel AO Media.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D11073.