Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 december 2017

Gepubliceerd: 14 december 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A0210110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4778bffb-9dea-424d-ac99-76104c6bec5d&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2014-12-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31289, 31289, 31293, 27923, 31289, 29338, 32034, 31524, 34284, 22452, 22452, 31524, 33905, 31288, 27923, 27923, 27923, 27923, 30420, 31524, 31524

Inhoud


Brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de internetconsultatie lumpsumbekostingssystematiek

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 1 december 2017. Brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de internetconsultatie lumpsumbekostingssystematiek - 34775-VIII-56

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op de procedurevergadering van 30 november jl. is besloten om de Stafnotitie over de analyse internetconsultatie lumpsum openbaar te maken. Dit betekent dat de notitie onderdeel van debat met de regering kan worden, waarbij eventueel verwezen kan worden naar de betreffende notitie. De notitie kan door de leden van de commissie desgewenst worden betrokken bij de verdere behandeling van het onderwerp.9

Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 1 december 2017. Doorgeleiden naar de Kamer door het Presidium van een voorstel van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen - 2017Z16892

Besluit: Ter informatie.

Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 23 november 2017. Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018 - 2017Z16163

Besluit: Middels een adhoc-procedure wordt geïnventariseerd welke thema's de commissie OCW aandraagt.

Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse van het onderwijsaanbod

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 5 juli 2017. Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs - 31289-351

Besluit: Toevoegen aan dossier Krimp in het onderwijs en t.z.t. AO plannen, na ontvangst visiebrief/plan van aanpak.EmancipatieGeen agendapuntenEuropaGeen agendapuntenRondvraag Overig

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 6 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over de analyse van het onderwijsaanbod - 31289-356

Besluit: Toevoegen aan dossier Krimp in het onderwijs en t.z.t. AO plannen, na ontvangst visiebrief/plan van aanpak.8

Onderzoeksrapport Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 5 december 2017. Onderzoeksrapport Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) - 31293-382

Besluit: Betrekken bij het dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst.
Noot: Vorig jaar verscheen een soortgelijk internationaal onderzoek Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) naar de vaardigheid in rekenen en natuuronderwijs bij basisschoolkinderen in groep 6 (Kamerstuk 31 293, nr. 347). Zoals aangekondigd ontvangt de Kamer begin volgend jaar de nadere analyse over de uitkomsten van het TIMSS-onderzoek. De minister zal daarbij ook inhoudelijk reageren op de resultaten van het PIRLS-onderzoek.

Afschrift brief aan het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen inzake actie voor beter voortgezet onderwijs aan hoogbegaafden

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 1 december 2017. Afschrift brief aan het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen inzake actie voor beter voortgezet onderwijs aan hoogbegaafden - 2017Z16957

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D26871.

Reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van de regeerakkoordpassage inzake het Lerarenregister

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 1 december 2017. Reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van de regeerakkoordpassage inzake het Lerarenregister - 27923-283

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Leraren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D30366.

Reactie op de brief van Beter Onderwijs Nederland over het Lerarenregister

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 1 december 2017. Reactie op de brief van Beter Onderwijs Nederland over het Lerarenregister - 2017Z16944

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Leraren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D27084.

Reactie op verzoek commissie inzake grafische rekenmachine; toegestane hulpmiddelen door CvTE bij centrale examens VO 2018

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 29 november 2017. Reactie op verzoek commissie inzake grafische rekenmachine; toegestane hulpmiddelen door CvTE bij centrale examens VO 2018 - 2017Z16648

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D30193.7

Reactie op burgerschapsonderzoek International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 27 november 2017. Reactie op burgerschapsonderzoek International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) - 31289-355

Besluit: Toevoegen aan het dossier burgerschap in het onderwijs.

Investeringen in wetenschap en onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 november 2017. Investeringen in wetenschap en onderzoek - 29338-157

Besluit: Toevoegen aan dossier Wetenschapsbeleid, in afwachting van toegezegde brief in voorjaar 2018, met een uitwerking van de concrete investeringen.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Voorstel titel van het AO: Ict in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening)

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 30 oktober 2017. Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen - 2017Z14396

Besluit: Reeds in de pv van 30 november is besloten tot het houden van een AO.

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 28 september 2017. Het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen - 2017Z12844

Besluit: Reeds in de pv van 30 november is besloten tot het houden van een AO.

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 9 mei 2017. Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad - 2017Z05973

Besluit: Reeds in de pv van 30 november is besloten tot het houden van een AO.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2017. Reactie op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad - 32034-22

Besluit: Reeds in de procedurevergadering van 30 november jl. is besloten tot het houden van een AO. Voorgesteld wordt om het AO in twee onderwerpen onder te verdelen: 1) Ict in het onderwijs en 2) Leermiddelen (marktordening). Het AO wordt gepland op 31 januari 2018.
Noot: In de p.v. van 30 nov. jl. is in de rondvraag besloten: Het dossier leermiddelen (marktordening) wordt betrokken bij het AO digitalisering/ict in het onderwijs, waarbij de antwoorden op de schriftelijke vragen eveneens worden betrokken. In de volgende procedurevergadering wordt een voorstel geagendeerd voor een titel en de agendastukken.6

Beantwoording vragen commissie over de vierde nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 30 november 2017. Vierde nota van wijziging OCW-begroting (34775-VIII-35) - 2017Z16923

Besluit: Desgewenst betrokken bij OCW-begrotingsbehandeling.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 5 december 2017. Stafnotitie - Antwoorden commissiebrief 4e Nota van Wijziging - 2017Z17116

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 4 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over de vierde nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - 34775-VIII-60

Besluit: Betrokken bij de OCW- begrotingsbehandeling.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D34915.

Stand van zaken moties en toezeggingen mbo 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 4 december 2017. Stand van zaken moties en toezeggingen mbo 2017 - 31524-339

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 13 december jl. over het mbo.

Overheveling groen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 1 december 2017. Overheveling groen onderwijs - 34284-11

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland (Kamerstuk 22452-56)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2017. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland - 22452-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 1 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland - 22452-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op bericht van het Dagblad van het Noorden d.d. 23 november jl. inzake ‘Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai’.5

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 november 2017. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-340

Besluit: Een algemeen overleg plannen over Loopbaanoriëntatie en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt (zie in de noot de brieven die al in dit dossier zitten).
Noot: 026 Dossier LOB en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt: •31524-310 - Brief regering d.d. 10-02-2017 - Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie•33650-52 - Brief regering d.d. 16-01-2017 - Nadere reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van het verzoek Stichting ALO tot aanpassing Subsidieregeling Praktijkleren•31524-303 - Brief regering d.d. 06-10-2016 - Reactie op het artikel 'Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerban•31524-301 - Brief regering d.d. 28-09-2016 - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding•31524-299 - Brief regering d.d. 15-09-2016 - Tussentijdse rapportage van de SBB met de eerste resultaten van de BPV Monitor 2016•31524-290 - Brief regering d.d. 09-05-2016 - Rapport “De link tussen school en werk in een polariserende arbeidsmarkt”

Rapportage "Financiële Staat van het Onderwijs 2016”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 november 2017. Rapportage "Financiële Staat van het Onderwijs 2016” - 34775-VIII-58

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
Besluit: Betrekken bij het dossier lumpsum in het onderwijs.

Beleidsreactie bij de voortgangsrapportage vernieuwd toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2017. Beleidsreactie bij de voortgangsrapportage vernieuwd toezicht - 33905-12

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Onderwijstoezicht, na ontvangst van de evaluatie (vóór zomerreces 2018).

Beantwoording vragen commissie over de Tweede nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-13)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 3 november 2017. Tweede nota van wijziging - 34775-VIII-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.4

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 29 november 2017. Antwoorden op vragen commissie over de tweede nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - 34775-VIII-57

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Antwoord op de vraag van het lid Bruins, gesteld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, inzake de intensiveringen van dit kabinet per onderwijssector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 29 november 2017. Antwoord op de vraag van het lid Bruins, gesteld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, inzake de intensiveringen van dit kabinet per onderwijssector - 34775-VIII-59

Besluit: Betrokken bij de OCW begrotingsbehandeling.

Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo - 31288-547

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Leraren.
Noot: In de procedurevergadering van 16 november jl. (doornemen dossiers) is besloten om deze brief aan te houden tot eerstvolgende p.v. na de OCW-begrotingsbehandeling en de toegezegde brief over lerarentekort af te wachten, evenals de jaarlijkse voortgangsrapportage Lerarenagenda.

Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten - 27923-265

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Leraren.
Noot: In de procedurevergadering van 16 november jl. (doornemen dossiers) is besloten om deze brief aan te houden tot eerstvolgende p.v. na de OCW-begrotingsbehandeling en de toegezegde brief over lerarentekort af te wachten, evenals de jaarlijkse voortgangsrapportage Lerarenagenda.

Kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren - Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2017. Kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren - Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020 - 27923-282

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Leraren.3

Lerarentekort

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2017. Lerarentekort - 27923-281

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leraren.

Onderwijsarbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2017. Onderwijsarbeidsmarkt - 27923-280

Besluit: Een algemeen overleg Leraren plannen en onderhavige brief en dossier leraren aan toevoegen.

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 november 2017, over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 november 2017, over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats - 30420-261

Besluit: Betrekken bij het dertigleden debat.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2017. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-VIII

Besluit: De inbreng voor het indienen van feitelijke vragen was reeds centraal vastgesteld op 7 december jl. Verder betrekken bij de plenaire behandeling van de najaarsnota.

Verslag van een schriftelijk overleg over het uitstel van de slaag-zakregeling (Kamerstuk 31524-335)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 september 2017. Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen - 31524-335

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2017. Antwoorden op vragen commissie over het uitstel van de slaag-zakregeling - 31524-338

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan Klankbordgroep Karekietpark m.b.t. nieuwbouwplannen Horizon en Regio College in Purmerend

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 27 november 2017. Afschrift van de brief aan Klankbordgroep Karekietpark m.b.t. nieuwbouwplannen Horizon en Regio College in Purmerend - 2017Z16335

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 13 december jl. over het mbo.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D24902.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 6 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 december 2017. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 6 december 2017 - 2017Z17274

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begrotingsbehandeling.Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap