Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 september 2017

Gepubliceerd: 28 september 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A020956
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a347cd28-6dbd-4acc-813c-ab7e208d6a0a&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2028-9-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31511, 31293, 34741, 31289, 28760, 33822, 32827, 22112

Inhoud


Algemeen Overleg Emancipatiebeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 20 september 2017. Algemeen Overleg Emancipatiebeleid - 2017Z12386

Besluit: Te zijner tijd wordt een algemeen overleg gepland.
Noot: Betreft: verzoek om zo snel mogelijk na het uitkomen van een nieuw regeerakkoord een algemeen overleg over Emancipatiebeleid in te plannen

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting (Emancipatie)

Zaak: Stafnotitie - kenniscoördinator, L.K. Middelhoven - 19 september 2017. Opzet beleidsdoorlichting Emancipatie - 2017Z12340

Besluit: Ter informatie.Rondvraag Overig

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 september 2017. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting (Emancipatie) - 31511-23

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de in de notitie gesuggereerde en eventuele aanvullende vragen schriftelijk te beantwoorden.

Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 25 september 2017. Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2018 - 31293-378

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Emancipatie

Reactie op verzoek commissie over de brief van CSG Dingstede te Meppel inzake het aanbod om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2017. Reactie op verzoek commissie over de brief van CSG Dingstede te Meppel inzake het aanbod om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen - 2017Z12569

Besluit: Op korte termijn een technische briefing organiseren.

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 september 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34741-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34741-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 juni 2017. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers - 34741

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (met enige spoed, i.v.m. krap tijdspad).
Noot: Ambtelijk vernomen dat er sprake is van een krap tijdspad. Om volgend jaar een verbetering aan te brengen voor de privacy van leerlingen, is inwerkingtreding van de wet begin 2018 noodzakelijk, zodat private partijen het pseudoniem zorgvuldig kunnen invoeren. Wanneer dit niet wordt gehaald, levert invoering minimaal een schooljaar vertraging op.

Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 21 september 2017. Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 - 31289-352

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 3 oktober 2018 om 10.00 uur.

Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 september 2017. Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie - 28760-68

Besluit: Aanhouden tot na kabinetsvorming.
Noot: Met deze brief doet de minister haar toezegging gestand om de evaluatie van de wetswijziging volwasseneneducatie aan de Kamer te doen toekomen zodra deze gereed is (Kamerstuk 28 760, nr. 67). In de brief van 24 februari 2017 geeft de minister aan dat een nieuw kabinet een beslissing zal nemen over de toekomst van de volwasseneneducatie.

Rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 september 2017. Rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van specifiek onderzoek doelmatigheid declaraties bestuurders Universiteit Utrecht - 33822-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 oktober 2017 om 10.00 uur.3

Verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2017. Verbetering arbeidsvoorwaarden leraren primair onderwijs - 34775-VIII-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling.
Noot: De extra middelen worden aan de OCW-begroting 2018 toegevoegd door een Nota van Wijziging.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2017. Nota van wijziging - 34775-VIII-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - 34775-VIII

Besluit: De onderstaande data zijn reeds eerder vastgesteld.
Noot: Limiet inbreng feitelijke vragen: vrijdag 29 september 10.00 uurBegrotingsbehandeling plenair: in de week van 31 oktoberWetgevingsoverleg begroting OCW 2018, Onderdeel Cultuur op 13 november a.s. van 11.00 - 18.00 uur.Wetgevingsoverleg begroting OCW 2018, onderdeel Media op 27 november a.s. van 11.00- 17.00 uur.

Werkprogramma 2018 van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2017. Werkprogramma 2018 van de Onderwijsraad - 34775-VIII-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 september 2017. Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs - 34550-VIII-149

Besluit: Toevoegen aan het dossier mbo.2

Advies van SER en de Raad voor Cultuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 20 september 2017. Advies van SER en de Raad voor Cultuur - 2017Z12388

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aanvullende brief van minister OCW met een (geactualiseerd) overzicht van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de arbeidsmarktpositieve van mensen die werken in de culturele en creatieve sector te verbeteren, welke bedragen hiermee gemoeid waren en wat de (voorlopige) resultaten zijn.Onderwijs en Wetenschap

Werkprogramma van de Raad voor Cultuur 2017-2018

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2017. Werkprogramma van de Raad voor Cultuur 2017-2018 - 34775-VIII-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Voor het najaar 2017 worden de volgende beleidsadviezen genoemd:•Cultuurbeleid in stedelijke regio’s•Mediabeleid•Begroting en concessiebeleidsplan Regionale Publieke Omroep (RPO)Voor het jaar 2018 worden de volgende beleidsadviezen genoemd:•Toekomstbestendig monumentenbeleid•Mediawijsheid•Ondersteuningsstructuur culturele sector•Cultuurbestel 2020 en verderDe Raad heeft in eerdere gesprekken aangegeven desgewenst ook op adviesaanvragen van de Kamer te kunnen ingaan.Rondvraag Cultuur en Media

Evaluatie en vervolg 'archeologiefonds'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 september 2017. Evaluatie en vervolg 'archeologiefonds' - 34550-VIII-150

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur op 13 november a.s.
Noot: De minister informeert de Kamer voor het zomerreces 2018 over een herhaling van de call door NWO en gesprekken met de archeologische sector, NWO en KNAW.

Implementatie wijziging Mediawet 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 15 september 2017. Implementatie wijziging Mediawet 2008 - 32827-120

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel media op 27 november a.s.

Fiche: verordening invoer cultuurgoederen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 september 2017. Fiche: verordening invoer cultuurgoederen - 22112-2391

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg OJCS-Raad