Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 september 2017

Gepubliceerd: 15 september 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A0209312
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9d222aec-bd42-440f-b6e3-757b6d3424d5&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2014-9-2017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28760, 31288, 34735, 25268, 34691, 34691, 34511, 31524, 32040, 31524, 34511, 31288, 31524, 34334, 31288, 34638, 31293, 27020, 27020, 27020, 31288, 31288, 31288, 31289, 25268, 32827, 34362, 33846, 32827, 32827, 32827, 32827, 22112, 22112, 22112, 22112

Inhoud


CSG Dingstede om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul (PvdA) - 14 september 2017. CSG Dingstede om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen - 2017Z12158

Besluit: Minister verzoeken om een reactie op de brief van CSG Dingstede om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen (zaaknummer 2017Z12022).

SCP-rapport ‘Beroep op het mbo’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD) - 14 september 2017. SCP-rapport ‘Beroep op het mbo’ - 2017Z12084

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren over SCP-rapport ‘Beroep op het mbo’.
Besluit: SCP-rapport ‘Beroep op het mbo’ toevoegen aan het dossier mbo.

Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (In besloten gedeelte van de p.v.)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Duurzaamheid - 2017Z11818

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Format voorbereidingsgroep werkprogramma wetenschapsbeleid - 2017Z11606

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Leven Lang Leren - 2017Z0951211

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Alternatieven lumpsum - 2017Z09907

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 - 2017Z07972

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 7 september 2017. Aanbieding advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van Onderwijsraad - 2017Z11745

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.EmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 september 2017.

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 september 2017. Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie - 28760-68

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 6 september 2017. Jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens - 34550-VIII-146

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek commissie inzake weigering verlenen onderwijsbevoegdheid aan Amerikaanse lerares Engels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 4 september 2017. Reactie op verzoek commissie inzake weigering verlenen onderwijsbevoegdheid aan Amerikaanse lerares Engels - 2017Z11396

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om uitstel dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 augustus 2017. Verzoek om uitstel dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten - 31288-596

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op brief NVAO over wetsvoorstel Accreditatie op maat

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 augustus 2017. Reactie op brief van de NVAO over het wetsvoorstel Accreditatie op maat - 34735-5

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34735-5

Ontwerp jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2017. Ontwerp jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het onderwijs - 34550-VIII-147

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op rapport van de Nationale ombudsman "Een gewaarschuwd mens telt voor twee"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 augustus 2017. Reactie op rapport van de Nationale ombudsman "Een gewaarschuwd mens telt voor twee" - 25268-147

Besluit: Na het werkbezoek aan DUO op 9 oktober 2017 opnieuw agenderen in verband met mogelijk rondetafelgesprek en algemeen overleg. Hierbij tevens betrekken de brief van 5 juli jl. inzake actuele dienstverlening DUO (Kamerstuk 25 268, nr. 144).9
Besluit: Toevoegen aan dossier DUO.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2017. Nota van wijziging - 34691-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34691-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34691-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34691-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 maart 2017. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) - 34691

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling kort na aantreden van nieuw kabinet.

Schoolkosten minderjarige mbo-studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 augustus 2017. Schoolkosten minderjarige mbo-studenten - 34511-19

Besluit: Toevoegen aan dossier mbo.

Eerste rapportage van de evaluatie 'Doelmatige Leerwegen MBO'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 augustus 2017. Eerste rapportage van de evaluatie 'Doelmatige Leerwegen MBO' - 31524-334

Besluit: Toevoegen aan dossier mbo.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 augustus 2017. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 - 32040-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32040-28

Afschrift antwoord op de brief van de AOb en meerdere organisaties met betrekking tot de regeling "Vaststelling bekwaamheidseisen van ondersteuners in het mbo"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 augustus 2017. Afschrift antwoord op de brief van de AOb en meerdere organisaties met betrekking tot de regeling "Vaststelling bekwaamheidseisen van ondersteuners in het mbo" - 2017Z10719

Besluit: Toevoegen aan dossier mbo.8

Gelijke Kansen magazine

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 juli 2017. Gelijke Kansen magazine - 34550-VIII-143

Besluit: Betrekken bij het dossier achterstandenbeleid.

Tussenevaluatie kwaliteitsafspraken mbo en externe verantwoording door mbo-instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juli 2017. Tussenevaluatie kwaliteitsafspraken mbo en externe verantwoording door mbo-instellingen - 31524-333

Besluit: Toevoegen aan het dossier mbo.

Reactie op verzoek commissie m.b.t. ongewijzigd collegegeld bij stage in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juli 2017. Reactie op verzoek commissie m.b.t. ongewijzigd collegegeld bij stage in het buitenland - 2017Z10453

Besluit: Desgewenst betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling
Besluit: Adressant informeren.
Noot: Is een reactie op commissiebrief 2017D05193

Reactie op motie van het lid Grashoff c.s. over een financiële stimulans voor brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 juli 2017. Reactie op motie van het lid Grashoff c.s. over een financiële stimulans voor brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen - 34511-18

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting 2018, onderdeel onderwijs.

Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Digitalisering/ICT in het onderwijs en een overzicht maken van recente stukken op dit gebied.

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 9 mei 2017. Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad - 2017Z05973

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Digitalisering/ICT in het onderwijs.

Samenwerking inspectie, NVAO, CDHO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2017. Samenwerking inspectie, NVAO, CDHO - 31288-595

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Accreditatie op maat (Kamerstuk 34 735)

Reactie op verzoek commissie inzake collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2017. Reactie op verzoek commissie inzake collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten - 2017Z10408

Besluit: Betrekken bij het dossier internationalisering hoger onderwijs
Noot: Reactie op commissiebrief 2017D2038

Reactie op aangenomen moties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2017. Reactie op aangenomen moties - 31524-332

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting 2018, onderdeel onderwijs.
Noot: Is een reactie op commissiebrief 2017D20707.

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juli 2017. Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs' - 34334-25

Besluit: Toevoegen aan het dossier onderwijs aan asielzoekers en dit dossier aanhouden tot na kabinetsvorming.

Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2017. Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs - 31288-594

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 oktober 2017 om 10.00 uur.

Informatie over het nader rapport dat de regering heeft uitgebracht op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 11 juli 2017. Informatie over het nader rapport dat de regering heeft uitgebracht op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Medezeggenschap in het onderwijs.

Dyslexieverklaringen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2017. Dyslexieverklaringen - 34638-2

Besluit: Toevoegen aan dossier Passend onderwijs.

Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 7 juli 2017. Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs - 31293-376

Besluit: Toevoegen aan dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst.

Verslag van een schriftelijk overleg over het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’ en de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (Kamerstuk 27020-70 en 2702. 0-71)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 26 april 2017. Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid - 27020-70

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat VSO Onderwijsachterstandenbeleid op 13 september 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 30 mei 2017. Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid - 27020-71

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat VSO Onderwijsachterstandenbeleid op 13 september 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 7 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’ en de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid - 27020-73

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat VSO Onderwijsachterstandenbeleid op 13 september 2017.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juli 2017, over antwoorden op het schriftelijk overleg onderwijsachterstanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 6 juli 2017. Uitstel reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (Procedurele brief).
Noot: De antwoorden op het schriftelijk overleg zijn inmiddels ontvangen (zie volgende agendapunt)

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Studentenselectie op aantal universiteiten in strijd met wet'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2017. Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Studentenselectie op aantal universiteiten in strijd met wet' - 31288-592

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Selectie en toegankelijkheid hoger onderwijs, te plannen na aantreden van nieuw kabinet.

Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2017. Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs - 31288-593

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Selectie en toegankelijkheid hoger onderwijs, te plannen na aantreden van nieuw kabinet.

Moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2017. Moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en studiefinanciering - 31288-591

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling

Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 5 juli 2017. Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs - 31289-351

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 september 2017 om 10.00 uur.
Noot: Aan dit schriftelijk overleg ook de brief derden inzake zorgen over de kwaliteit van onderwijs op scholen provincie Zeeland relateren (2017Z10657).

Reactie op verzoek commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juli 2017. Reactie op verzoek commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 25268-144

Besluit: Toevoegen aan het dossier DUO.
Besluit: Na het werkbezoek aan DUO op 9 oktober 2017 opnieuw agenderen in verband met mogelijk rondetafelgesprek en algemeen overleg. Hierbij tevens betrekken de brief van 30 augustus jl. inzake onderzoek naar de informatieverstrekking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan (oud-)studenten met een betalingsachterstand (Kamerstuk 25 268, nr. 147).

Voorbereiding begrotingsbehandeling OCW 2018

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 31 augustus 2017. Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies - 2017Z11245

Besluit: Limiet inbreng feitelijke vragen: vrijdag 29 september a.s. om 10.00 uur (antwoorden uiterlijk maandag 23 oktober a.s.)
Besluit: Wetgevingsoverleg begroting OCW 2018, onderdeel Cultuur op 13 november a.s. van 11.00 - 18.00 uur. Wetgevingsoverleg begroting OCW 2018, onderdeel Media op 27 november a.s. van 11.00 - 17.00 uur.
Besluit: De commissie ziet af van het houden van een wetgevingsoverleg 'Begrotingsonderzoek OCW-begroting 2018' en de benoeming van rapporteurs.4

Uitvoering van de motie-Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW (Kamerstuk 34550-VIII-63)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 september 2017. Uitvoering van de motie-Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW - 34550-VIII-145

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2018, onderdeel Cultuur.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep met betrekking tot transparantie aangaande besteding publieke middelen en uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 25 augustus 2017. Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep met betrekking tot transparantie aangaande besteding publieke middelen en uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet - 2017Z11114

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 27 november a.s. over de OCW-begroting, onderdeel media.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D00674.

Nieuwe Leidraad, genaamd ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 22 augustus 2017. Nieuwe Leidraad, genaamd ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’ - 32827-118

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 27 november a.s. over de OCW-begroting, onderdeel media.

Rapport ‘Impact verkorting overbrengingstermijn’ naar aanleiding van de motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 augustus 2017. Rapport ‘Impact verkorting overbrengingstermijn’ naar aanleiding van de motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. - 34362-29

Besluit: Aanhouden tot na kabinetsvorming.3

Beheerplan van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 augustus 2017. Beheerplan van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek - 33846-51

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2018, onderdeel Cultuur.
Gerelateerde kamerstukken: 33846-51

Reactie op motie van de leden Paternotte en Ellemeet over het principe van non-commercialiteit in het toetsingskader voor onlinereclame

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 juli 2017. Reactie op motie van de leden Paternotte en Ellemeet over het principe van non-commercialiteit in het toetsingskader voor onlinereclame - 32827-115

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2018, onderdeel Media.

Reactie op motie van de leden Paternotte en Van der Molen over benoemingsprocedures voor het Commissariaat voor de Media onafhankelijk van politieke bemoeienis (Kamerstuk 32827-108)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 juli 2017. Reactie op motie van de leden Paternotte en Van der Molen over benoemingsprocedures voor het Commissariaat voor de Media onafhankelijk van politieke bemoeienis (Kamerstuk 32827-108) - 32827-114

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2018, onderdeel Media.

Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 juli 2017. Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland - 32827-116

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 september om 10.00 uur.

Afschrift van de beantwoording op de brief van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) aangaande uitzonderingen op het opgravingverbod

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2017. Afschrift van de beantwoording op de brief van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) aangaande uitzonderingen op het opgravingverbod - 2017Z10130

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2018, onderdeel Cultuur,

Reactie Europese Commissie op brief voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. advies over mededelingen 'Investeren in de jongeren van Europa' (COM(2016)940) en 'Onderwijs verbeteren en moderniseren' (COM(2016)941)

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 19 juni 2017. Reactie Europese Commissie op brief voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. advies over mededelingen 'Investeren in de jongeren van Europa' (COM(2016)940) en 'Onderwijs verbeteren en moderniseren' (COM(2016)941) - 2017Z11660

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 november a.s. inzake de OJCS-Raad.Cultuur en Media

Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 5 juli - 31 augustus 2017.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 7 september 2017. EU-stafnotitie - Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 5 juli - 31 augustus 2017 - 2017Z11608

Besluit: Ter informatie en BNC-fiches afwachten (Het betreft voorstellen voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de invoer van cultuurgoederen; Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1295/2013 establishing the Creative Europe programme (2014 to 2020)).

Publieke consultatie EU aanbeveling van de Raad inzake sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden door middel van onderwijs en informeel leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 augustus 2017. Nederlandse reactie op de consultatie over een “Raadsaanbeveling van de Europese Unie over de bevordering van sociale integratie en gemeenschappelijke waarden door formeel en informeel onderwijs” - 22112-2380

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 november a.s. inzake de OJCS-Raad.

Fiche: Mededeling nieuwe EU-agenda hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 juli 2017. Fiche: Mededeling nieuwe EU-agenda hoger onderwijs - 22112-2369

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 november a.s. inzake de OJCS-Raad.

Fiche: mededeling ontwikkeling scholen en goed onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 juli 2017. Fiche: Mededeling ontwikkeling scholen en goed onderwijs - 22112-2370

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 november a.s. inzake de OJCS-Raad.

Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 juli 2017. Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden - 22112-2371

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 november a.s. inzake de OJCS-Raad.