Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 juni 2017

Gepubliceerd: 15 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0194010
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=01aaf818-5274-4016-baca-911bf77e1264&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2014%20juni%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 24095, 32847, 32637, 32637, 32637, 29023, 25422, 33529, 34663, 33576, 21501, 21501, 33576, 30195, 21501, 28973, 33037, 32670, 21501, 30826

Inhoud


BOR-notitie Mestfraude

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 juni 2017. BOR-notitie Mestfraude - 2017Z07734

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 29 juni 2017.
Besluit: De BOR-notitie wordt openbaar gemaakt.9

Uitvoering van motie-Hijink/Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het Europees Octrooibureau (Kamerstuk 25883, nr. 292)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 14 juni 2017. Uitvoering van motie-Hijink/Ouwehand inzake Europees Octrooibureau - 2017Z08225

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer nog voor het zomerreces te informeren over de uitvoering van motie-Hijink/Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het Europees Octrooibureau (Kamerstuk 25883, nr. 292).BESLOTEN GEDEELTE

Verslag informele Energieraad 18 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2017. Verslag informele Energieraad 18 mei 2017 - 21501-33-648

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad op 15 juni 2017.

Geannoteerde agenda Energieraad 26 juni 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2017. Geannoteerde agenda Energieraad 26 juni 2017 - 21501-33-647

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad op 15 juni 2017.

Verzoek van het lid Mulder om voor het zomerreces een algemeen overleg ondernemen en financiering in te plannen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 29 mei 2017. Verzoek van het lid Mulder om voor het zomerreces een algemeen overleg ondernemen en financiering in te plannen - 2017Z07046

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van de volgende procedurevergadering te informeren over de stand van zaken met betrekking tot Invest-NL.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en Innovatie

Jaarbericht Agentschap Telecom 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juni 2017. Jaarbericht Agentschap Telecom 2016 - 24095-415

Besluit: De belangstelling voor een technische briefing door Agentschap Telecom zal worden geïnventariseerd.

Bouwagenda 2017 - 2021

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2017. Bouwagenda 2017 - 2021 - 32847-299

Besluit: Betrekken bij het debat over de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018.

Derde Monitor Vestigingsklimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2017. Derde Monitor Vestigingsklimaat - 32637-283

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Reactie op verzoek commissie op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2017. Reactie op verzoek commissie op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje" - 32637-284

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering

WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2017. WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie - 32637-282

Besluit: Controversieel verklaren.

Voorstel programma rondetafelgesprek over het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 juni 2017. Voorstel programma rondetafelgesprek over het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken - 2017Z07668

Besluit: Het programma voor het rondetafelgesprek wordt conform voorstel vastgesteld.Stukken regering Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 29 mei 2017. Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren - 2017Z07061

Besluit: Met het voorstel wordt niet ingestemd.7

Reactie op verzoek commissie op een rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2017. Reactie op verzoek commissie op een rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten - 25422-201

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken Energie

Uitvoering moties naar aanleiding van het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in de regio Loppersum

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2017. Uitvoering moties naar aanleiding van het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in de regio Loppersum - 33529-352

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de schadeafhandeling Groningen.

Kabinetsreactie op het onderzoek van ECN over de herziening Europese richtlijn energie-efficiëntie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2017. Kabinetsreactie op het onderzoek van ECN over de herziening Europese richtlijn energie-efficiëntie - 34663-11

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 15 juni 2017.

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2017. Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) - 34723

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 29 juni 2017 te 12.00 uur.
Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde nota van wijziging uiterlijk maandag 26 juni 2017 aan de Kamer aan te bieden.Stukken regering Energie

Verzoek VNG, IPO en UvW tot aanbieding petitie m.b.t. de energietransitie d.d. 4 juli 2017.

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 7 juni 2017. Verzoek VNG, IPO en UvW tot aanbieding petitie m.b.t. de energietransitie d.d. 4 juli 2017 - 2017Z07778

Besluit: Petitie-aanbieding organiseren op 4 juli 2017.6

Aanbod van het Rathenau Instituut voor een technische briefing over het rapport 'Eerlijk delen'

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 31 mei 2017. Aanbieding publicatie 'Deeleconomie zet publieke waarden onder druk' van Rathenau Instituut - 2017Z07228

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de kabinetsreactie op het rapport 'Eerlijk delen' van het Rathenau Instituut.

(Dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 juni 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 9 t/m 57 (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Lijst van nieuwe EU-voorstellen

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 juni 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2017Z07719

Besluit: Besloten conform voorstellen.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34725-XIII-2)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) - 34725-XIII-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2016 op 28 juni 2017.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (Kamerstuk 34725-XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34725-XIII-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2016 op 28 juni 2017.5

Lijst van vragen en antwoorden over de verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 (Kamerstuk 34 475 XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 - 34725-XIII-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2016 op 28 juni 2017.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2017. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34730-XIII

Besluit: Reeds feitelijke vragen hierover gesteld op 14 juni 2017.

Verzoek van het lid Von Martels om een rondetafelgesprek te houden over het beschikbare middelenpakket voor gewasbescherming in kleine teelten, bij voorkeur voor het zomerreces.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels (CDA) - 13 juni 2017. Verzoek van het lid Von Martels om een rondetafelgesprek te houden over het beschikbare middelenpakket voor gewasbescherming in kleine teelten, bij voorkeur voor het zomerreces. - 2017Z08088

Besluit: Nadat het werkbezoek heeft plaatsgevonden, zal worden bekeken welke andere mogelijke activiteiten ontplooid zullen worden.GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Verzoek van het lid Von Martels om een technische briefing te houden met het Ctgb over het beschikbare middelenpakket voor gewasbescherming in kleine teelten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels (CDA) - 13 juni 2017. Verzoek van het lid Von Martels om een technische briefing te houden met het Ctgb over het beschikbare middelenpakket voor gewasbescherming in kleine teelten - 2017Z08087

Besluit: De belangstelling voor een werkbezoek aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal worden geïnventariseerd.

Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Dijkgraaf, om een werkbezoek te brengen aan Vlaanderen om kennis te nemen van de Vlaamse aanpak van het gebieds- en bedrijfsspecifieke mestbeleid.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 12 juni 2017. Verzoek van het lid Lodders mede namens het lid Dijkgraaf om een werkbezoek te brengen aan Vlaanderen om kennis te nemen van de Vlaamse aanpak van het gebieds- en bedrijfsspecifieke mestbeleid. - 2017Z08073

Besluit: De belangstelling voor een werkbezoek aan Vlaanderen na het zomerreces, zal worden geïnventariseerd. Voor het werkbezoek zal tevens de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu worden uitgenodigd.4

Verzoek van het lid Grashoff, namens het lid Kuiken, om voor het rondetafelgesprek Mestfraude op 22 juni 2017 de Brabantse Milieufederatie uit te nodigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 14 juni 2017. Verzoek van het lid Grashoff mede namens het lid Kuiken om voor het rondetafelgesprek Mestfraude op 22 juni 2017 de Brabantse Milieufederatie uit te nodigen - 2017Z08205

Besluit: Het voorstel wordt ingewilligd.

Toezegging schriftelijke reactie op kritiek van groene organisaties op het actieplan Vogel- en Habitatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juni 2017. Toezegging schriftelijke reactie op kritiek van groene organisaties op het actieplan Vogel- en Habitatrichtlijn - 33576-107

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 juni 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 juni 2017. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 juni 2017 - 21501-32-1028

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Verslag informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 mei 2017. Verslag informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017 - 21501-32-1027

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Fiche: Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 juni 2017. Fiche: Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie - 2017Z07518

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland.

Verzoek van het lid De Groot om een rondetafelgesprek te organiseren over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 7 juni 2017. Verzoek van het lid De Groot om een rondetafelgesprek te organiseren over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden - 2017Z07752

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren na het zomerreces, doch voor het herfstreces. De bespreking van de indeling van het rondetafelgesprek wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 27 juni 2017.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Toestemming voor een besloten technische briefing over de NVWA door het BIT

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 juni 2017. Toestemming voor een technische briefing over de NVWA door het BIT - 2017Z07679

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek om toestemming voor technische briefing met de NVWA inzake de uitvoering van het herijkte Plan van Aanpak 2013 (‘NVWA 2020’) en de afronding van het Plan van Aanpak 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juni 2017. Verzoek om toestemming voor technische briefing met de NVWA inzake de uitvoering van het herijkte Plan van Aanpak 2013 (‘NVWA 2020’) en de afronding van het Plan van Aanpak 2013 - 2017Z07580

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsevaluatie fiscale vrijstellingen op gebied van bos en natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juni 2017. Beleidsevaluatie fiscale vrijstellingen op gebied van bos en natuur - 33576-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Integraal Managementplan Eems-estuarium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 juni 2017. Integraal Managementplan Eems-estuarium - 30195-44

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017 (Kamerstuk 21501-32-1021)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 juni 2017. Antwoorden op de resterende vragen van de commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017 - 21501-32-1029

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 juni 2017. Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid - 28973-191

Besluit: Controversieel verklaren.

Voortgang fosfaatreductieplan 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 mei 2017. Voortgang fosfaatreductieplan 2017 - 33037-215

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Prejudiciële vragen over de programmatische aanpak stikstof en vrijstelling vergunningplicht beweiden en bemesten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 mei 2017. Prejudiciële vragen over de programmatische aanpak stikstof en vrijstelling vergunningplicht beweiden en bemesten - 32670-114

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over verzet van de regering tegen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden (Kamerstuk 21501-32, nr. 1002)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 mei 2017. Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over verzet van de regering tegen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden - 21501-32-1026

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 juni 2017.

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juni 2017. Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure - 30826-47

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van de procedurevergadering van 27 juni 2017 te informeren over de consequenties van een mogelijk besluit van de commissie om het besluit controversieel te verklaren.Stukken regering Landbouw, Natuur en Visserij
Gerelateerde kamerstukken: 30826-47