Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 27 juni 2017

Gepubliceerd: 29 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0130113
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c1c3781a-7f87-41c6-8360-1b5a890001ec&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2027%20juni%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33009, 21501, 29697, 32440, 22112, 22112, 22112, 24095, 24095, 29684, 33612, 32813, 33043, 31239, 31510, 33529, 33529, 33576, 33576, 33576, 28973, 33037, 31710, 28625, 28625, 30826, 30826, 28973, 29683, 29683, 32201, 29664, 32670, 32670, 31571, 31571, 31571, 33835, 34570, 34570

Inhoud


BOR-notitie Verantwoordingsstukken EZ over het jaar 2016

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 juni 2017. BOR-notitie Verantwoordingsstukken EZ over het jaar 2016 - 2017Z08648

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over de verantwoordingsstukken EZ over het jaar 2016 op 28 juni 2017.

BOR-notitie inzake de doelen uit het plan van aanpak 2013 NVWA

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 juni 2017. BOR-notitie inzake de doelen uit het plan van aanpak 2013 NVWA - 2017Z08066

Besluit: Betrokken bij de feitelijke vragenronde over de zesde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA op 16 juni 2017.12

Informatie over de financiering van de NVWA

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 juni 2017. Informatie over de financiering van de NVWA - 2017Z07837

Besluit: Betrokken bij de feitelijke vragenronde over de zesde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA op 16 juni 2017.

Verzoek van het lid Bosman (VVD) om het aanvangstijdstip van het gesprek met de Noordelijke Innovationboard op 13 september 2017 te verplaatsen naar 15.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 28 juni 2017. Verzoek van het lid Bosman (VVD) om het aanvangstijdstip van het gesprek met de Noordelijke Innovationboard op 13 september 2017 te verplaatsen naar 15.00 uur - 2017Z09228

Besluit: Het gesprek zal plaatsvinden op woensdag 13 september 2017 van 15.00 tot 16.00 uur.BESLOTEN GEDEELTE

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie - 33009-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en InnovatieGeen agendapuntenRondvraag Energie, Economie en Innovatie

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juni 2017. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017 - 21501-30-406

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 10 juli 2017 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen en Telecomraad (informeel) op 17 en 18 juli 2017.

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2017. Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling - 29697-35

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Evaluatie van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 juni 2017. Evaluatie van de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) - 34550-XIII-136

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juni 2017. Vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-101

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-10

Stand van zaken Brainport Actieagenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juni 2017. Stand van zaken Brainport Actieagenda - 34550-XIII-135

Besluit: Controversieel verklaren.

Fiche: Verordening generieke onderzoeksbevoegdheid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 juni 2017. Fiche: Verordening generieke onderzoeksbevoegdheid - 22112-2358

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Verordening voor het creëren van een Single Digital Gateway

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 juni 2017. Fiche: Verordening voor het creëren van een Single Digital Gateway - 22112-2359

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: SOLVIT-actieplan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 juni 2017. Fiche: SOLVIT-actieplan - 22112-2357

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4 - 24095-416

Besluit: Nader schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum vrijdag 30 juni 2017 om 10.00 uur. Het ministerie wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juli 2017 om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2017. Kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4 - 24095-413

Besluit: Nader schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum vrijdag 30 juni 2017 om 10.00 uur. Het ministerie wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juli 2017 om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van EZ, voorafgaand aan het debat over de schadeafhandeling in Groningen, een stand van zaken te vragen over het Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet; Maatregelen in verband met bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 22 juni 2017. Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van EZ, voorafgaand aan het debat over de schadeafhandeling in Groningen, een stand van zaken te vragen over het Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet; Maatregelen in verband met bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld. - 2017Z08826

Besluit: De minister zal worden verzocht de brief uiterlijk maandag 3 juli 2017 om 17.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.Stukken regering Economie en Innovatie

Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2017, over het bericht ‘Waddenzee zal vrijwel zeker verdrinken’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2017, over het bericht ‘Waddenzee zal vrijwel zeker verdrinken’ - 29684-145

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de toekomst van de Waddenzee.

Monitor Wind op Land 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2017. Monitor Wind op Land 2016 - 33612-66

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie.

Toezegging over uitvoering Urgenda-vonnis

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 juni 2017. Toezegging over uitvoering Urgenda-vonnis - 32813-144

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie.

Green Deal Ultradiepe Geothermie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 juni 2017. Green Deal Ultradiepe Geothermie - 33043-72

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2017, over het bericht dat uit cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie in 2016 vrijwel onveranderd is gebleven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2017, over het bericht dat uit cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie in 2016 vrijwel onveranderd is gebleven - 31239-260

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het aandeel hernieuwbare energie.

Voornemen tot wijzigen van de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juni 2017. Voornemen tot wijzigen van de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw - 31510-66

Besluit: Nota van wijziging bij de Wijziging van de Warmtewet (Kamerstuk 34723) is reeds ontvangen.

Reactie op het verzoek van het lid Roemer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 juni 2017, over de uitspraken die de minister-president op 16 juni jl. heeft gedaan tijdens zijn bezoek aan Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Roemer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2017, over de uitspraken die de minister-president op 16 juni jl. heeft gedaan tijdens zijn bezoek aan Groningen - 33529-354

Besluit: Betrekken bij het interpellatiedebat over de uitspraken van de minister-president tijdens zijn werkbezoek in Groningen.8

Stand van zaken wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 juni 2017. Stand van zaken wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen - 33529-353

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juni 2017. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) - 34739

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek StartupDelta om gesprek met vaste commissies van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën over buitenlands talent

Zaak: Brief derden - StartupDelta te Amsterdam - 23 juni 2017. Verzoek StartupDelta om gesprek met vaste commissies van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën over buitenlands talent - 2017Z08941

Besluit: Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor deelname aan het gesprek.

Uitnodiging van de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) voor een werkbezoek aan Petten over de productie van medische isotopen en het historisch radioactief afval dossier.

Zaak: Brief derden - Nuclear Research & consultancy Group (NRG) te Petten - 19 juni 2017. Uitnodiging NRG voor werkbezoek m.b.t. medische isotopen productie - 2017Z08563

Besluit: Er zal binnen de commissies EZ en I&M worden geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor deelname aan een werkbezoek.

Verzoek Nationale Energiecommissie tot aanbieding petitie over klimaat en energietransitie op 4 juli 2017.

Zaak: Brief derden - Nationale Energiecommissie te - 16 juni 2017. Verzoek Nationale Energiecommissie tot aanbieding petitie m.b.t. klimaat en energietransitie d.d. 4 juli 2017 - 2017Z08486

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 4 juli 2017 van 13.45 tot 14.00 uur.

Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 juni 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2017Z08541

Besluit: Er zijn geen nieuwe EU-voorstellen.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs 17 t/m 36(zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Overzicht (dertigleden) debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 juni 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.

Antwoorden op vragen van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Economische Zaken - 34725-XIII-9

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de verantwoordingstsukken EZ 2016 op 28 juni 2017.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) - 34725-XIII-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de verantwoordingstukken EZ 2016 op 28 juni 2017.6

Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen om deze week een voortgangsbrief aan te Kamer te sturen over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn inclusief een bijgestelde tijdlijn, zodat in de eerste week na het zomerreces over het actieprogramma kan worden gesproken.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 27 juni 2017. Verzoek van het lid Grashoff de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen om deze week een voortgangsbrief aan te Kamer te sturen over het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn inclusief een bijgestelde tijdlijn, zodat in de eerste week na het zomerreces over het actieprogramma kan worden gesproken . - 2017Z09060

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, uiterlijk te ontvangen op maandag 3 juli 2017 om 12:00 uur. De planning van het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zal worden besproken in de procedurevergadering van 5 juli 2017.GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland (Kamerstuk 33576-100) - 33576-108

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO) over het Rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland op 14 juni 2017.Rondvraag Landbouw, Natuur en Visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 april 2017. Rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland - 33576-100

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO) over het Rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in Nederland op 14 juni 2017.

Aanbod Ctgb voor technische briefing

Zaak: Brief derden - College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te Ede - 28 juni 2017. Aanbod Ctgb voor technische briefing - 2017Z09176

Besluit: Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie in plaats van een technische briefing.5

Bespreking van de blokindeling van het rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 7 juni 2017. Verzoek van het lid De Groot om een rondetafelgesprek te organiseren over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden - 2017Z07752

Besluit: Het blok 'implementatie van proefdiervrije onderzoeksmethoden' wordt aan het programma toegevoegd. Tevens is besloten om de tijdsduur per blok te veranderen naar drie kwartier en dat het mogelijk is om een vierde blok toe te voegen. De commissie wenst de opzet van het programma voorafgaand aan het zomerreces vast te stellen.

Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 21 juni 2017. Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) - 28973-193

Besluit: Controversieel verklaren.

Reactie op verzoek van de commissie over de omvang van mestfraude in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Reactie op verzoek commissie over omvang van mestfraude in Nederland - 33037-217

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Reactie op verzoek commissie aan de Politie Oost-Brabant om deel te nemen aan het rondetafelgesprek over mestfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 19 juni 2017. Reactie op verzoek commissie aan de Politie Oost-Brabant om deel te nemen aan het rondetafelgesprek over mestfraude - 2017Z08523

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor deelname Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan het rondetafelgesprek over mestfraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over mestfraude - 2017Z08377

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Evaluatierapport Regeling Subsidiëring brede weersverzekering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Evaluatierapport Regeling Subsidiëring brede weersverzekering - 31710-68

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017.
Besluit: Agenderen voor het nader schriftelijk overleg over de stand van zaken uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, met als inbrengdatum vrijdag 30 juni 2017 om 10.00 uur.

Stand van zaken inzake de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma - 28625-246

Besluit: Nader schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum vrijdag 30 juni 2017. Het ministerie wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juli 2017 om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 mei 2017. Stand van zaken over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma - 28625-245

Besluit: Nader schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum vrijdag 30 juni 2017 om 12.00 uur. Het ministerie wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juli 2017 om 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 juni 2017. Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van het controversieel verklaren van de Kamerbrief Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure - 30826-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-48

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juni 2017. Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure - 30826-47

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-47

Rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 juni 2017. Rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)' - 28973-192

Besluit: Controversieel verklaren.
Besluit: Er zal binnen de commissie EZ worden geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor deelname aan een technische briefing.

Nationale bestrijding van de rundveeziekten IBR en BVD

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 juni 2017. Nationale bestrijding van IBR - 29683-232

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid

Rapport van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 juni 2017. Rapport van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016” - 29683-231

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid.

Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-87

Besluit: Controversieel verklaren.

Maatregelen naar aanleiding van het vangstadvies van Wageningen Marine Research voor de schubvisvisserij op het IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juni 2017. Maatregelen naar aanleiding van het vangstadvies van Wageningen Marine Research voor de schubvisvisserij op het IJsselmeer - 29664-175

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.

Noordzeevisserij in beschermde zeegebieden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 juni 2017. Noordzeevisserij in beschermde zeegebieden - 32670-115

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.2

Gebiedsbescherming in de Noordzee in relatie tot de visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 juni 2017. Gebiedsbescherming in de Noordzee in relatie tot de visserij - 32670-116

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.

Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten. - 31571-28

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-28

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31571-27

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-27

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 juni 2017. Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31571-29

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-29

Jaarverslag 2016 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 juni 2017. Jaarverslag 2016 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 33835-58

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.

Toestemming technische briefing door de ADR over de afronding van het Plan van Aanpak 2013 en de uitvoering van het herijkt Plan van Aanpak NVWA 2020

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 8 juni 2017. Toestemming technische briefing door de ADR over de afronding van het Plan van Aanpak 2013 en de uitvoering van het herijkt Plan van Aanpak NVWA 2020 - 2017Z07888

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het amendement van het lid Grashoff over schadevergoeding bij dierziekten of zoönosen (Kamerstuk 34570-12)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 juni 2017. Reactie op het amendement van het lid Grashoff over schadevergoeding bij dierziekten of zoönosen - 34570-14

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds (34570).
Gerelateerde kamerstukken: 34570-14

34570 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 juni 2017. Tweede nota van wijziging - 34570-9

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds (34570) op 14 juni 2017.
Gerelateerde kamerstukken: 34570-9