Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 juni 2017

Gepubliceerd: 16 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A011009
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=77e5123c-59f3-4dfc-a1dd-0fcfb668fe6f&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2015-6-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33905, 34678, 34678, 34732, 24724, 31289, 27020, 31839, 31524, 29838, 29838

Inhoud


Bezuinigingen achterstandenbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 15 juni 2017. Bezuinigingen achterstandenbeleid - 2017Z08368

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om overzicht van de uitwerking van de ramingsbijstelling op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in de grote gemeenten, n.a.v. het bericht dat het voor de gemeente Amsterdam een korting van zes miljoen euro op het onderwijsachterstandenbeleid betekent.

Bekwaamheidseisen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 15 juni 2017. Bekwaamheidseisen - 2017Z08305

Besluit: Nagegaan wordt of de antwoorden schriftelijk overleg over bekwaamheidseisen spoedig aan de Kamer worden gestuurd, opdat nog vóór het zomerreces een VSO gepland kan worden.

Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 15 juni 2017. Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten - 2017Z08306

Besluit: Nagegaan wordt of het antwoord op commissiebrief n.a.v. AO Sterkberoepsonderwijs van 31 mei jl. spoedig aan de Kamer wordt gestuurd, opdat nog voor het zomerreces het aangevraagde VAO gepland kan worden.
Noot: Betreft verzoek om informatie over het voornemen om ROC’s te verplichten deel te nemen aan overleg met gemeenten over de aansluiting van jeugdhulp en onderwijs. Voor een groot aantal ROC’s met een regionale functie zijn dit veel gemeenten. Ook de relatie Wmo en ROC’s (depositie van ROC’s in de decentralisatie) en de relatie jeugdzorg/jeugdhulp en ROC’s is onduidelijk. De Kamer wil graag geïnformeerd worden over het voornemen van het kabinet om via een wetsvoorstel betere schakelmogelijkheden te creëren.

Examens

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld (GroenLinks) - 15 juni 2017. Examens - 2017Z08307

Besluit: Een voorstel voor rondetafelgesprek opstellen.8

Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2017. Evaluatie Proeftuin cie OCW Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie2 - 2017Z07973

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2017. Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 op A4 - 2017Z07972

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van uitwerking van de voorstellen.

Verzoekadvies Onderwijsraad

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2017. Concept-tekst verzoekadvies Kamer aan Onderwijsraad 'Loonbanen van onderwijsprofessionals' t.b.v. Werkprogramma 2018 - 2017Z07995

Besluit: In de formulering van het verzoekadvies wordt de term 'de kwalificatiestructuur' aangevuld met 'de opleidings- en kwalificatiestructuur'. De aangepaste brief wordt doorgeleid naar het Presidium. Het wordt aan de Onderwijsraad overgelaten in hoeverre de raad de invloed van de wet 'Beroep leraar en lerarenregister' op de formulering van de bekwaamheidseisen meeneemt in het advies.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 14 april - 9 juni 2017 - 2017Z07968

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Een stafnotitie met een behandelvoorstel volgt.EmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Reactie op verzoek commissie inzake nadere informatie in reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Kamerstuk 34300-VIII-27)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 juni 2017. Reactie op verzoek commissie inzake nadere informatie in reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Kamerstuk 34300-VIII-27) - 34550-VIII-140

Besluit: Toevoegen aan dossier Lumpsumfinanciering. De vier leden in voorbereidingsgroep werken voorstel uit, ondersteund door de staf.Europa

Beantwoording vragen commissie over het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer ‘Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)’ (Kamerstuk 34725-VIII-2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 34725-VIII-8

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 201

Beleidsreactie bij de voortgangsrapportage vernieuwd toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2017. Beleidsreactie bij de voortgangsrapportage vernieuwd toezicht - 33905-12

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek na het zomerreces.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na het zomerreces.6
Noot: De leden Becker en Bisschop werken, ondersteund door de staf, een voorstel uit.

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2017. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) - 34735

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2017. Tweede nota van wijziging - 34678-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34678-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34678-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34678-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding) - 34678

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (met verzoek in te plannen vóór het zomerreces).

Start van een onderwijskundig experiment op de Jan Ligthartschool in Westerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 7 juni 2017. Start van een onderwijskundig experiment op de Jan Ligthartschool in Westerbroek - 2017Z07745

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer op te hoogte te houden over de start van het onderwijskundig experiment op de Jan Ligthartschool in Westerbroek.

Beantwoording vragen commissie over het Onderwijsverslag 2015-2016 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs en de beleidsreactie daarop (Kamerstuk 34550-VIII-130)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 april 2017. Staat van het Onderwijs 2015-2016 - 34550-VIII-130

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het Onderwijsverslag 2015-2016 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs - 34550-VIII-139

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

34725-VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2017. Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 - 34725-VIII

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juni 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34725-VIII-5

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

Antwoorden op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 34725-VIII-2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) - 34725-VIII-2

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) - 34725-VIII-7

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (Kamerstuk 34725-VIII-1)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2017. Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 - 34725-VIII-1

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 - 34725-VIII-6

Besluit: Geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg van 21 juni a.s. over de Slotwet, het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs 2016.

Jaarverslag 2016 en het werkprogramma 2017-2018 van het Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 2 juni 2017. Jaarverslag 2016 en het werkprogramma 2017-2018 van het Rathenau Instituut - 34550-VIII-138

Besluit: Betrekken bij het dossier wetenschapsbeleid.
Besluit: Agenderen voor technische briefing door Rathenau Instituut over feiten en cijfers rondom wetenschapsbeleid op 28 juni a.s.

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 13 juni 2017. Nota van wijziging - 34732-4

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer met spoed per brief te informeren welke effecten het eventueel controversieel verklaren heeft van het wetsvoorstel met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Kamerstuk 34 732).
Noot: Het wetsvoorstel Beroep Leraar en lerarenregister is aangenomen in de Eerste Kamer. Daar is toegezegd dat een voorhangbepaling via andere wet zou worden geregeld.
Gerelateerde kamerstukken: 34732-4

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 31 mei 2017. Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister - 34732

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 juni a.s. te 10.00 uur (mede in afwachting van antwoord op commissiebrief n.a.v. nota van wijziging).

Tweede monitorrapportage studievoorschot

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juni 2017. Tweede monitorrapportage studievoorschot - 24724-164

Besluit: Toevoegen aan dossier Monitoring studievoorschot3

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juni 2017. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34730-VIII

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 14 juni 2017 te 10.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 mei 2017, over het bericht ‘Extra onderwijsgeld niet traceerbaar’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 30 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2017, over het bericht ‘Extra onderwijsgeld niet traceerbaar’ - 31289-347

Besluit: Toevoegen aan dossier Lumpsumfinanciering.

Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 30 mei 2017. Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid - 27020-71

Besluit: In de procedurevergadering van 1 juni jl. is besloten hierover een schriftelijk overleg te voeren (Inbrengdatum was 8 juni jl.).
Noot: Reactie op commissiebrieven met kenmerk 2017D11692 en 2017. D10412.

Rapport van speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang in het onderwijs en het jeugddomein

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2017. Rapport van speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang in het onderwijs en het jeugddomein - 31839-579

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg inzake interdepartementale aanpak.

Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2015-2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2017. Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2015-2016 - 31524-315

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg sterk beroepsonderwijs van 31 mei jl.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Aanbieding rapport 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee' van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 28 maart 2017. Aanbieding rapport 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee' van de Nationale ombudsman - 2017Z04100

Besluit: Toevoegen aan dossier Monitoring studievoorschot, waarover t.z.t. een algemeen overleg wordt gepland.2

Schriftelijk overleg inzake de rapportage over het volgrecht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2016. Rapportage over het volgrecht - 29838-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juni 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de effecten van het zogenoemde volgrecht - 29838-90

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel afschrift beantwoording brief van diverse organisaties over uitzonderingen op het in de Erfgoedwet opgenomen opgravingverbod

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 mei 2017. Uitstel afschrift beantwoording brief van AWN, STIMON en LWAOW over uitzonderingen op het in de Erfgoedwet opgenomen opgravingverbod - 2017Z07223

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.