Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 april 2017

Gepubliceerd: 13 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A0099216
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7409f93a-a0f5-4df7-ac65-9adf70150d5f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2012%20april%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 34325, 34255, 24515, 32043, 34352, 34552, 34573, 32716, 34256, 29544, 31322, 29544, 25883, 25883, 25883, 33566, 29544, 26642, 26448, 26448, 26448, 32043, 32043, 32043, 32043, 32043, 31322, 31322, 31322, 31322, 31322, 34256, 34045, 31322, 31322, 17050, 34108, 29544, 24515, 24515, 24515, 24515, 24515, 24515, 25883, 25883, 29544, 32855, 26447, 26447, 25883, 31322, 34664, 34707, 34707, 34707, 34606

Inhoud


Voorstel werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april 2017. Voorstel werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 2017Z04646

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde werkwijzen in de notitie, inclusief het instellen van een lief- en leedpot.

Verzoek om op korte termijn een algemeen overleg te plannen over de situatie voor arbeidsgehandicapten naar aanleiding van noodoproep van 234 wethouders over financiering voor kwetsbare groepen in de Participatiewet (EenVandaag, 30 maart 2017)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 10 april 2017. Verzoek om op korte termijn een algemeen overleg te plannen over de situatie voor arbeidsgehandicapten naar aanleiding van noodoproep van 234 wethouders over financiering voor kwetsbare groepen in de Participatiewet (EenVandaag, 30 maart 2017) - 2017Z04778

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Verzoek om reactie van minister SZW op bericht inzake wenselijkheid terugkeer Melkertbaan (zie artikel Volkskrant, d.d. 5 april 2017)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 6 april 2017. Verzoek om reactie van minister SZW op bericht inzake wenselijkheid terugkeer Melkertbaan (zie artikel Volkskrant, d.d. 5 april 2017) - 2017Z04641

Besluit: Het verzoek om een brief wordt gehonoreerd. De minister van SZW wordt verzocht een reactie te geven op het bericht inzake de wenselijkheid van de terugkeer van de Melkertbaan (zie artikel Volkskrant, d.d. 5 april 2017) en het onderliggende UWV-rapport inzake de Arbeidsmarktanalyse 2017, waaraan wordt gerefereerd.Rondvraag

Behandeling van de jaarverantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 30 maart 2017. Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies - 2017Z04262

Besluit: Er wordt een wetgevingsoverleg gepland in juni 2017 over het Jaarverslag van het ministerie van SZW en het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer.
Besluit: De commissie zal één of meerdere rapporteurs aanstellen. Belangstelling kan middels een e-mailinventarisatie kenbaar worden gemaakt.
Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om te zijner tijd een technische briefing te organiseren over het rapport.15

Verzoek SER om toelichting te mogen geven op advies 'Opgroeien zonder armoede'

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 23 maart 2017. Verzoek SER om toelichting te mogen geven op advies 'Opgroeien zonder armoede' - 2017Z04027

Besluit: Het gesprek met de SER wordt gepland voorafgaand aan het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid (zie agendapunt 20).
Noot: •Via een e-mailinventarisatie zullen leden zich kunnen aanmelden voor het gesprek met de SER.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 maart 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 23 maart 2017. Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 maart 2017 te Brussel - 21501-31-435

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 juni 2017.

Geannoteerde agenda van de informele raad werkgelegenheid en sociaal beleid (wsbvc) van 3 en 4 april 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 maart 2017. Geannoteerde agenda van de informele raad werkgelegenheid en sociaal beleid (wsbvc) van 3 en 4 april 2017 - 21501-31-434

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 juni 2017.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda WSBVC Raad van 3 maart 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda WSBVC Raad van 3 maart 2017 - 21501-31-43014

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 juni 2017.

Fiche: voorstel wijziging richtlijn Carcinogene en Mutagene stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 februari 2017. Fiche: voorstel wijziging richtlijn Carcinogene en Mutagene stoffen - 22112-2308

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 juni 2017.

Fiche: Mededeling over modernisering van het EU Veiligheids- en Gezondheidsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 februari 2017. Fiche: Mededeling over modernisering van het EU Veiligheids- en Gezondheidsbeleid - 22112-2307

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 juni 2017.

Kabinetsreactie op de tweede nota van wijziging horende bij het voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 februari 2017. Kabinetsreactie op de tweede nota van wijziging horende bij het voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) - 34325-11

Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel.Europese aangelegenheden

Stand van zaken inzake fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen dat voor het zomerreces wordt ingepland.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelbrief aan gemeenten 2017-1

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 maart 2017. Verzamelbrief aan gemeenten 2017-1 - 2017Z04325

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen aan een beter pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 maart 2017. Uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen aan een beter pensioen - 34255-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen dat voor het zomerreces wordt ingepland.

Besluit breed moratorium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 8 maart 2017. Besluit breed moratorium - 24515-386

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 februari 2017. Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen - 32043-360

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen dat voor het zomerreces wordt ingepland.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep over gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte (Participatiewet)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 februari 2017. Uitspraak Centrale Raad van Beroep over gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte (Participatiewet) - 34352-55

Besluit: Controversieel verklaren.

Onderzoek marginale druk in het inkomensbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 7 april 2017. Onderzoek marginale druk in het inkomensbeleid - 34552-80

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

Ministeriële regeling stukloon en inwerkingtreding stukloon

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 7 april 2017. Ministeriële regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm en de inwerkingtreding van de aanpassingen ten aanzien van stukloon en meerwerk in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 34573-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 6 april 2017. Ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) - 32716-24

Besluit: Controversieel verklaren.

Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 april 2017. Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) - 34256-10

Besluit: Controversieel verklaren.

Verlenging werkzaamheden boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 30 maart 2017. Verlenging werkzaamheden boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers - 29544-776

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 27 maart 2017. Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang - 31322-33011

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kinderopvang dat voor het zomerreces wordt ingepland.

Actieplan zwangerschapsdiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 maart 2017. Actieplan zwangerschapsdiscriminatie - 29544-775

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktdiscriminatie.

Rapportage over de positionering van een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten (ECCB)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 maart 2017. Rapportage over de positionering van een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten (ECCB) - 25883-289

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsomstandigheden, dat voor het zomerreces zal worden ingepland.

Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 maart 2017. Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken - 25883-287

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsomstandigheden, dat voor het zomerreces zal worden ingepland.

Invulling van de motie van de leden Schut-Welkzijn en Tanamal over ontwikkeling van een samenwerkingsprogramma om langdurige arbeidsuitval te voorkomen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 februari 2017. Invulling van de motie van de leden Schut-Welkzijn en Tanamal over ontwikkeling van een samenwerkingsprogramma om langdurige arbeidsuitval te voorkomen - 25883-286

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsomstandigheden, dat voor het zomerreces zal worden ingepland.

Bereiken subsidieplafond scholingsvouchers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 februari 2017. Bereiken subsidieplafond scholingsvouchers - 33566-98

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

Evaluatie regeling vrijwilligerswerk in de WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 februari 2017. Evaluatie regeling vrijwilligerswerk in de WW - 29544-77110

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 april 2015. Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG) - 26642-133

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SUWI-jaarplannen 2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. SUWI-jaarplannen 2017 - 26448-584

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Antwoorden op vragen van de commissie over onder andere Inspectie SZW rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over onder andere Inspectie SZW rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB" - 26448-582

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op verzoek commissie over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank in verband met onterechte registratie als gehuwde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 december 2016. Reactie op verzoek commissie over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank in verband met onterechte registratie als gehuwde - 2016Z23213

Besluit: Niet controversieel verklaren.

ICT project van SVB: vAKWerk advies Bureau ICT Toetsing (BIT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 november 2016. ICT project van SVB: vAKWerk advies Bureau ICT Toetsing (BIT) - 26448-579

Besluit: Niet controversieel verklaren.9

Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 januari 2017. Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen - 32043-359

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Financiële positie pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 januari 2017. Financiële positie pensioenfondsen - 32043-358

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2016. Grensoverschrijdende pensioenregelingen - 32043-352

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 december 2016. Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens - 32043-351

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2016. Tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen - 32043-350

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Afschrift brief aan de gemeente Amsterdam over de aanmelding voor experimenten met de Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 januari 2017. Afschrift brief aan de gemeente Amsterdam over de aanmelding voor experimenten met de Participatiewet - 2017Z01090

Besluit: Controversieel verklaren.

Rapportage aanbevelingen Commissie Gunning

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2017. Rapportage aanbevelingen Commissie Gunning - 31322-326

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 februari 2017. Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang - 31322-325

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Invulling motie van het lid Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Invulling motie van het lid Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel - 31322-324

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Evaluatie Sociaal Medische indicatie (SMI)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Evaluatie Sociaal Medische indicatie (SMI) - 31322-320

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het rapport van de evaluatie commissie-Gunning inzake kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 december 2016. Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het rapport van de evaluatie commissie-Gunning inzake kinderopvang - 31322-319

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Toekomst ouderparticipatiecrèches

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Toekomst ouderparticipatiecrèches - 34256-9

Besluit: Controversieel verklaren.7

Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging - 34045-15

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 december 2016. Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang - 31322-318

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang' en 'Niet handhaven verklaarbaar?'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 oktober 2016. Onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang' en 'Niet handhaven verklaarbaar?' - 31322-311

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Onderzoeksrapport ‘Even kloppen a.u.b.’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 januari 2017. Onderzoeksrapport ‘Even kloppen a.u.b.’ - 17050-535

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016. Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies - 34108-28

Besluit: Controversieel verklaren.

Jaarplan 2017 Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Jaarplan 2017 Inspectie SZW - 34550-XV-15

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 12 mei 2017 te 14.00 uur.6

Rapportage plan van aanpak stagemisbruik

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 december 2016. Rapportage plan van aanpak stagemisbruik - 29544-759

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Onderzoek ingevolge de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2016. Onderzoek ingevolge de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW - 34550-XV-14

Besluit: Controversieel verklaren.

Voortgang concretisering Rijksincassovisie en verbreding Beslagregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 december 2016. Voortgang concretisering Rijksincassovisie en verbreding Beslagregister - 24515-382

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Voortgang kansen voor alle kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 november 2016. Voortgang kansen voor alle kinderen - 24515-380

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Besluit breed moratorium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 september 2016. Besluit breed moratorium - 24515-379

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Kansen voor alle kinderen5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 september 2016. Kansen voor alle kinderen - 24515-378

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Meenemen van werkende armen en eenverdieners in SER verkenning naar combinatiebanen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 september 2016. Meenemen van werkende armen en eenverdieners in SER verkenning naar combinatiebanen - 24515-376

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op het verzoek van het lid van 't Wout, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 mei 2016, over het bericht dat de gemeente de schuld van jongeren overneemt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 juli 2016. Reactie op het verzoek van het lid van 't Wout, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 mei 2016, over het bericht dat de gemeente de schuld van jongeren overneemt - 24515-375

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 juli 2016. Internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) - 34300-XV-91

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2017. Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden - 25883-285

Besluit: Niet controversieel verklaren.

RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers"4

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" - 25883-284

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 februari 2017. Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Arbeid en zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Arbeid en zorg - 32855-33

Besluit: Controversieel verklaren.

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2016, over het kraamverlof

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2016, over het kraamverlof - 26447-58

Besluit: Controversieel verklaren.

Reactie op SCP-bericht "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" en aansprakelijkheid Staat naar aanleiding van uitspraak wettelijke vakantiedagen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2016. Reactie op SCP-bericht "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" en aansprakelijkheid Staat naar aanleiding van uitspraak wettelijke vakantiedagen - 26447-57

Besluit: Controversieel verklaren.

Bevallings- en vaderschapsverlof Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Controversieel verklaren.

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeid en zorg van 30 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2015. Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeid en zorg van 30 september 2015 - 25883-264

Besluit: Controversieel verklaren.

Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 maart 2017. Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen - 31322-328

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 27 maart 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34664-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 januari 2017. Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263) - 34664

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 7 april 2017. Gevolgen van het controversieel verklaren van een drietal wetsvoorstellen - 34707-2

Besluit: Ter informatie.2

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 oktober 2016. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) - 34590

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 7 april 2017. Gevolgen van het controversieel verklaren van een drietal wetsvoorstellen - 34707-2

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2016. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen - 34617

Besluit: Controversieel verklaren.
Besluit: De minister van SZW wordt verzocht met een voorstel te komen op welke wijze het onderdeel inzake het meerlingenverlof zodanig losgekoppeld kan worden van de door hem voorgestelde wetswijziging, zodat de Kamer het deel van de wetswijziging inzake het meerlingenverlof separaat verder kan behandelen.

Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 7 april 2017. Gevolgen van het controversieel verklaren van een drietal wetsvoorstellen - 34707-2

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 maart 2017. Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid - 34699

Besluit: Controversieel verklaren.

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 23 maart 2017. Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 34606-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 18 november 2016. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) - 34606

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2017, te 14.00 uur.