Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 mei 2017

Gepubliceerd: 19 mei 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A009058
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a8e52cac-3a55-49a8-8c07-656124cf77d0&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2017-5-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 20487, 22452, 22452, 31293, 27923, 26695, 34246, 27020, 31288, 31524, 31293, 27923, 31434, 31293, 31289, 32300, 32300, 32156, 34715

Inhoud


Introductie Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 (in besloten gedeelte)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2017. Introductie Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 - 2017Z04559

Besluit: Het inventariseren van prioritaire thema's waarop extra inzet van staf en leden wordt verwacht, is aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Het inventariseren van onderwerpen voor een verzoekadvies van de Kamer aan de Onderwijsraad, i.h.k.v. het OR-werkprogramma 2018, is aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Bekwaamheidseisen MBO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 18 mei 2017. Bekwaamheidseisen MBO - 2017Z06539

Besluit: Besloten wordt de binnenkort te verwachten reactie van de minister op het schriftelijk overleg af te wachten inzake het Besluit van 16 maart tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten.

Rappel bij het ministerie van OCW naar de brief over Lumpsumbekostiging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 17 mei 2017. Rappel bij het ministerie van OCW naar de brief over Lumpsumbekostiging - 2017Z065177

Besluit: Minister verzoeken de commissie te informeren op welke moment zij een reactie mogen ontvangen op de brief van de commissie van 6 oktober 2016 op de motie van het lid Duisenberg c.s.over alternatieven voor of naast de lumpsum.

Analyse van de financiële en capaciteitsknelpunten die technische universiteiten ervaren. Ook wordt verzocht om de verkenning met concrete scenario’s naar de huidige manier van bekostigen in het hoger onderwijs.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 18 mei 2017. Financiële knelpunten bij Technische Universiteiten - 2017Z06540

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van de analyse van de financiële en capaciteitsknelpunten die technische universiteiten ervaren. Ook wordt verzocht om de verkenning met concrete scenario’s naar de huidige manier van bekostigen in het hoger onderwijs.

Keuze partnerschappen emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 april 2017. Keuze partnerschappen emancipatiebeleid - 30420-258

Besluit: Toevoegen aan het dossier emancipatiebeleid en t,z,t, een algemeen overleg organiseren.6

Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 22 en 23 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2017. Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 22 en 23 mei 2017 - 21501-34-271

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg inzake OJCS-raad op 18 mei jl.

Duurzaamheid in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 11 april 2017. Duurzaamheid in het onderwijs - 20487-51

Besluit: Bewindspersonen van EZ en OCW verzoeken de Kamer te informeren wanneer zij het aangekondigde programma Duurzaam Door naar de Kamer sturen.

Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 9 mei 2017. Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad - 2017Z05973

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 24 maart 2017. Ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs - 22452-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 10 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs - 22452-54

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie inzake evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 9 mei 2017. Beleidsreactie inzake evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014 - 31293-373

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering (i.v.m. verduidelijking over het verzoek van de commissie om kabinetsreactie).5

Reactie op verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2017, over de werkdruk van leraren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 9 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2017, over de werkdruk van leraren - 27923-250

Besluit: Betrokken bij het plenair debat van 10 mei jl inzake werkdruk in het primair onderwijs.

Stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten: naar een passende plek voor alle jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten: naar een passende plek voor alle jongeren - 26695-119

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 31 mei a.s. inzake sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten.

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 8 mei 2017. Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen - 34246-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Nadere regels en voorwaarden voor de financiering worden gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur. De staatssecretaris streeft ernaar het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur voor de zomer aan beide kamers van de Staten-Generaal te overleggen.
Gerelateerde kamerstukken: 34246-17

Jaarverslag 2016 van de Inspectie van het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Jaarverslag 2016 van de Inspectie van het onderwijs - 34550-VIII-134

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2016 en de Staat van het Onderwijs.

Reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 april 2017. Reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting van het

Besluit: Aanhouden tot kabinetsvorming.

Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 26 april 2017. Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid - 27020-70

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Nagegaan wordt wanneer de brief inzake onderwijsachterstandenbeleid, met daarin een reactie op de twee commissiebrieven van 13 en 25 april jl., te verwachten is.

Kaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2018-2019

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 24 april 2017. Kaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2018-2019 - 34550-VIII-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op het rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 april 2017. Beleidsreactie op het rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs' - 31288-585

Besluit: Aanhouden tot kabinetsvorming.

Advies van de Commissie vraagfinanciering mbo: 'Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 april 2017. Advies van de Commissie vraagfinanciering mbo: 'Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid' - 31524-314

Besluit: Betrekken bij het dossier Leven Lang Leren en bij de prioritaire thema's in het kader van de KVKO (Versterking kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer)
Noot: Was aangehouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na technische briefing van 10 mei jl.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Afschrift brief aan de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) over wijzigingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 april 2017. Afschrift brief aan de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) over wijzigingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen - 2017Z05289

Besluit: Betrekken bij het dossier governance.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D43804.

Students Well Being rapportage PISA 2015 (deel III)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 april 2017. Students Well Being rapportage PISA 2015 (deel III) - 34550-VIII-131

Besluit: Toevoegen aan het dossier Sociale veiligheid.3

Curriculum funderend onderwijs van de toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 november 2014. Twee rapporten in de reeks periodieke peiling onderwijsniveau (PPON) - 31293-220

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2015. Afschrift reactie op het visiedocument van het Platform Handschriftontwikkeling over handschrijven en typen - 2015Z01217

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Eindrapport effectonderzoek InnovatieImpuls Onderwijs - 27923-206

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Segers en Mohandis over de aanbevelingen in het manifest "Recht op mediawijsheid" - 31434-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito : ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs - 34000-VIII-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren op welke momenten de Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de curriculumherziening funderend onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015. Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs - 34000-VIII-92

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2015. Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs - 31293-267

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2013. Voorgenomen acties advies KNAW 'Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw' - 31289-181

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 mei 2014. Advies ‘Een eigentijds curriculum’ van de Onderwijsraad - 33750-VIII-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering motie Van Veen/Bergkamp inzake individuele promotieacties boekhandel (Kamerstuk 32300-9)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Uitvoering motie Van Veen/Bergkamp inzake individuele promotieacties boekhandel (Kamerstuk 32300-9) - 32300-13

Besluit: Betrekken bij het dossier cultuur.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ - 32156-81

Besluit: Betrekken bij het dossier cultuur.

Besluit tot deelname in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 april 2017. Besluit houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg - 34715-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat de deelneming door het Rijk krachtens een wet dient te geschieden kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 16 mei 2017.