Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 april 2017

Gepubliceerd: 12 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A0078818
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a1ecc0e5-f32f-4392-9725-27294bb94bda&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2012%20april%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31532, 29689, 24077, 31765, 30234, 25424, 29477, 31016, 25295, 28828, 34522, 32012, 31765, 29515, 30234, 25424, 29689, 33693, 31839, 31765, 32279, 29689, 25424, 29282, 25424, 29515, 29515, 29689, 33990, 32793, 32793, 29689, 34369, 27565, 24170, 25657, 27428, 29538, 25424, 29477, 28140, 34191, 32805, 25424, 25424, 29279, 30234, 29689, 29689, 29689, 25424, 32620, 25847, 34104, 30234, 32279, 31765, 34104, 34203, 25424, 34111, 32805, 30234, 30234, 29477, 31765, 25295, 29477, 34104, 34104, 29515, 21501, 21501, 21501, 22112

Inhoud


Verzoek van het lid Marijnissen om spoedig een algemeen overleg Gehandicaptenzorg in te plannen naar aanleiding van berichtgeving van Kassa over de nog steeds tekortschietende zorg aan kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.C. Marijnissen (SP) - 11 april 2017. Verzoek van het lid Marijnissen op een bericht van Kassa op VARA.nl d.d. 8 april 2017 over Ouders van zwaar beperkte kinderen luiden de noodklok - 2017Z04863

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. Het Algemeen overleg Gehandicaptenbeleid wordt ingepland. (3 uur, na meireces)17

Overzicht van controversieel en niet controversieel verklaarde commissieactiviteiten (AO's e.d.)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, H.J. Post - 6 april 2017. Commissieactiviteiten (controversieel en niet controversieel verklaard) - 2017Z04650

Besluit: Ter informatieRondvraag

Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 30 maart 2017. Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies - 2017Z04262

Besluit: Zie onderstaande besluiten
Besluit: WGO inplannen.2.Het aanstellen van één of meer rapporteurs die namens de commissie de kwaliteit van de verantwoordingsstukken onderzoeken.
Besluit: Email-inventarisatie, het lid Hermans heeft zich reeds aangemeld.3.Desgewenst kan de commissie gebruik maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om te zijner tijd een technische briefing te organiseren over het rapport.
Besluit: Technische briefing inplannen.•De inbrengtermijn voor de verslagen over de slotwetten 2016 en voor de feitelijke vragen over het jaarverslag van de minister en het rapport van de Algemene Rekenkamer is door de Kamer vastgesteld op woensdag 24 mei 2017, te 14.00 uur. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer is verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 2 juni 2017 bij de Kamer in te dienen.•De inbrengtermijn voor de verslagen over de eerste suppletoire begrotingswet 2017 is vastgesteld op woensdag 14 juni 2017 te 14.00 uur. Aan het kabinet is verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 23 juni 2017 bij de Kamer in te dienen.16
Noot: 1.Het Jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer te behandelen in een wetgevingsoverleg (WGO), waarbij ook expliciet aandacht wordt besteeds aan het financieel beheer en de decharcheverlenig.

Rapporten RIVM en NVWA over monitoring productsamenstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Rapporten RIVM en NVWA over monitoring productsamenstelling - 31532-182

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Preventiebeleid (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Voortgang actieplan casemanagement dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2017. Voortgang actieplan casemanagement dementie - 29689-816

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dementie (plannen, 3 uur)

Reactie op een publicatie op Linkedin van 15 februari 2017 van Herman Vijlbrief inzake "Mijn buurvrouw schreeuwt nog steeds om hulp"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2017. Reactie op een publicatie op Linkedin van 15 februari 2017 van Herman Vijlbrief inzake "Mijn buurvrouw schreeuwt nog steeds om hulp" - 2017Z04352

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard).15

Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen (Kamerstuk 34165-19)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2017. Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen - 24077-393

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Verslavingszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Slotadvies van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPPZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2017. Slotadvies van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPPZ) - 31765-268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mogelijke gezondheidsrisico's van het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Wetenschappelijk rapport van het RIVM over mogelijke gezondheidsrisico's van het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat - 30234-159

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid

Uitstel marktscans Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Medisch-Specialistische Zorg (MSZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Uitstel toezending marktscans Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Medisch-Specialistische Zorg (MSZ) - 25424-350

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Leidende rol Nederland bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Leidende rol Nederland bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten - 29477-422

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzamelbrief: Termijnen toegezegde inspectierapporten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Verzamelbrief: Termijnen toegezegde inspectierapporten - 31016-99

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.14

Uitstel kabinetsreactie op het Gezondheidsraadadvies ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Uitstel toezending kabinetsreactie op het Gezondheidsraadadvies ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’ - 25295-38

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Handreiking voor zorgprofessionals bij vermoedens van fouten en fraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Handreiking voor zorgprofessionals bij vermoedens van fouten en fraude - 28828-101

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgfraude (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Reactie op motie van het lid Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden (Kamerstuk 34522-14)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Reactie op motie van het lid Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden - 34522-20

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)
Gerelateerde kamerstukken: 34522-20

Uitstel onderzoek bevordering participatiemodel medisch specialisten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Uitstel onderzoek bevordering participatiemodel medisch specialisten - 32012-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport inventarisatie schoonheidssalons

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Rapport inventarisatie schoonheidssalons - 31765-267

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Patiëntveiligheid

Uitstel advies Gezondheidsraad inzake vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Uitstel advies Gezondheidsraad inzake vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen - 2017Z04318

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.13

Meer tijd voor zorg, merkbaar minder regeldruk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Meer tijd voor zorg, merkbaar minder regeldruk - 29515-401

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Administratieve lasten/regeldruk care

Verzamelbrief Sport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Toezending van de rapporten "Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen, Sport Impact Bonds en Beleidssignalement Ervaringen van LHBT-personen met sport" - 30234-160

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid

Toezegging Huntington

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Toezegging Huntington - 25424-351

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ziekenhuiszorg (Algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Premie en solvabiliteit zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Premie en solvabiliteit zorgverzekeraars - 29689-815

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Stand van zaken protonencentra

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Stand van zaken protonencentra - 33693-9

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ziekenhuiszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) - 31839-572

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp

Nza impactanalyse verpleegzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2017. Nza impactanalyse verpleegzorg - 31765-266

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Verpleeghuiszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)12

Informatie RIVM hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2017. Uitbreiding van de voorlichting van het RIVM aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven over hormoonverstorende stoffen - 32279-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het rapport Inkoopsafari Verkenning van de praktijk van de zorginkoop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Reactie op het rapport 'Inkoopsafari Verkenning van de praktijk van de zorginkoop' - 29689-814

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten onderzoek lokale invulling openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Uitkomsten onderzoek lokale invulling openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) - 25424-348

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met verlenging van de werkingsduur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met verlenging van de werkingsduur - 29282-271

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de opbouw van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de opbouw van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-349

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp - 29515-399

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Administratieve lasten/regeldruk care
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 5 april 2017.

Aanpak administratieve lasten in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Aanpak administratieve lasten in de Wet langdurige zorg (Wlz) - 29515-400

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Administratieve lasten/regeldruk care
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 5 april 201

Afschrift reactie op het verzoek van de initiatiefnemers over het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (Kamerstuk 34522)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2017. Afschrift reactie op het verzoek van de initiatiefnemers over het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (Kamerstuk 34522) - 2017Z03470

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 5 april 2017•Wetsvoorstel is inmiddels aanhangig bij Eerste Kamer. Betreft correspondentie tussen initiatiefnemers en bewindspersoon

Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester tot rechtstreeks contact met de Nederlandse Zorgautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester tot rechtstreeks contact met de Nederlandse Zorgautoriteit - 2017Z03954

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 5 april 2017•Wetsvoorstel is inmiddels aanhangig bij Eerste Kamer. Betreft correspondentie tussen initiatiefnemers en bewindspersoon

Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester inzake advies DNB verbod winstuitkeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester inzake advies DNB verbod winstuitkeringen - 2017Z03333

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 5 april 2017•Wetsvoorstel is inmiddels aanhangig bij Eerste Kamer. Betreft correspondentie tussen initiatiefnemers en bewindspersoon•Zie tevens agendapunten 60 en 61

Zinnige Zorg naar de praktijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2017. Zinnige Zorg naar de praktijk - 29689-813

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)10

Implementatieplan VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2017. Implementatieplan VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-62

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid
Gerelateerde kamerstukken: 33990-62

Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2017. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen - 32793-268

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Preventiebeleid (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2017. Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS) - 32793-267

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Preventiebeleid (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Onderzoeksrapport ‘Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 maart 2017. Onderzoeksrapport ‘Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016’ - 29689-812

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Uitvoering van de motie van het lid Keijzer over een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 maart 2017. Uitvoering van de motie van het lid Keijzer over een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie - 34369-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Profielwerkstuk Anil Gezmen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 maart 2017. Profielwerkstuk Anil Gezmen - 27565-160

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Kankerzorg in beeld – de oudere patiënt’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Kankerzorg in beeld – de oudere patiënt’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) - 2017Z03952

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten - 24170-157

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid (plannen, 3 uur, na meireces)

Jaarverslag 2015 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2017. Jaarverslag 2015 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting - 34550-XVI-136

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2017. Reactie op de motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven - 25657-286

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pgb (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 maart 2017. Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2016 - 27428-344

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medische ethiek (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Besluit reële prijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Besluit reële prijs - 29538-238

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wmo.8

Antwoorden op vragen commissie inzake beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie inzake beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten - 25424-347

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Patiëntveiligheid

Reactie op de motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Reactie op de motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg - 34550-XVI-135

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Governance (algemeen overleg is thans controversieel verklaard).

Aankondiging twee kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Aankondiging twee kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen - 29477-420

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Besluit van 10 februari 2017, houdende wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol in verband met het herstel van een omissie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Besluit van 10 februari 2017, houdende wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol in verband met het herstel van een omissie - 28140-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang

Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang
Gerelateerde kamerstukken: 34191-36

Kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 maart 2017. Kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening - 32805-51

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Rapport "Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport "Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)” - 25424-345

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Vervoer personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Vervoer personen met verward gedrag - 25424-346

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U. - 29279-378

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Afschrift reactie op het advies van de Nederlandse Sportraad van 20 december 2016 inzake btw op sportopleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 maart 2017. Afschrift reactie op het advies van de Nederlandse Sportraad van 20 december 2016 inzake btw op sportopleidingen - 30234-158

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid

Werking risicoverevening en evaluatie flankerend beleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Werking risicoverevening en evaluatie flankerend beleid - 29689-810

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Subsidieregeling onverzekerden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Subsidieregeling onverzekerden - 29689-808

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Collectiviteiten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Collectiviteiten - 29689-809

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Advies schakelteam niet-acute melding personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Advies schakelteam niet-acute melding personen met verward gedrag - 25424-344

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Voortgang aanpak antibioticaresistentie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2017. Voortgang aanpak antibioticaresistentie - 32620-187

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Infectiepreventie

Aanbesteding Valysvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. Aanbesteding Valysvervoer - 25847-133

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Doelgroepenvervoer/Valys.

BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2017. BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’ - 34104-170

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Resultaten sportbeleid 2011-2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Resultaten sportbeleid 2011-2016 - 30234-157

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid.

Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 23 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 23 juni 2016 - 32279-104

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zwangerschap en geboorte5

IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’ - 34550-XVI-134

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ziekenhuiszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

IGZ rapport ’Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2015’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 februari 2017. IGZ rapport ’Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2015’ - 31765-264

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ziekenhuiszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)
Noot: Het overleg wordt opgesplitst in algemeen overleg Ziekenhuiszorg en een algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg (beide algemeen overleggen zijn thans controversieel verklaard)

Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2017. Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten - 34104-169

Besluit: Agenderen voor een separaat algemeen overleg na ontvangst impactanalyse.

Aanpassing van de Wet toelatingzorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Aanpassing van de Wet toelatingzorginstellingen - 34550-XVI-133

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK in Den Haag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK in Den Haag - 34203-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-24

Voortgangsrapportage ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Voortgangsrapportage ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-343

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)4

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg (Kamerstuk 34550 XVI-45)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg (Kamerstuk 34550 XVI-45) - 34550-XVI-132

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Tijdstip van toezending van de Algemene maatregel van Bestuur die invulling geeft aan de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over actieve openbaarmaking van toezichtinformatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Tijdstip van toezending van de Algemene maatregel van Bestuur die invulling geeft aan de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over actieve openbaarmaking van toezichtinformatie - 34111-22

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Gerelateerde kamerstukken: 34111-22

Breed aanbod van gepaste bloedglucosemeters

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Breed aanbod van gepaste bloedglucosemeters - 32805-50

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Verzamelbrief: Diverse onderwerpen over sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Verzamelbrief: Diverse onderwerpen over sport - 30234-156

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid

Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten - 30234-155

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid

Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen - 29477-416

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid3

Het gebruiken van uitkomsten om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Het gebruiken van uitkomsten om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren - 31765-263

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kwaliteitszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Uitstel toezending reactie op het advies van BrabantAdvies over Q-koorts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Uitstel toezending reactie op het advies van BrabantAdvies over Q-koorts - 25295-37

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 februari 2017. Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin - 29477-417

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.

Beleidsreactie op het gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 februari 2017. Beleidsreactie op het gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-167

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid.

Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid.

Algemeen overleg Administratieve lasten/regeldruk in de care (ongepland)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Voortgangsbrief Merkbaar minder regeldruk - 29515-395

Besluit: Niet controversieel verklaren2

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) - 34550-XVI-129

Besluit: Niet controversieel verklaren
Noot: •aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg - 34623

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: •Wetsvoorstel kan worden aangemeld voor plenaire behandelingStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Lijst met EU-voorstellen VWS maart 2017

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april 2017. Lijst met EU-voorstellen VWS maart 2017 - 2017Z04575

Besluit: Ingestemd met de behandelvoorstellenWetgeving

Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte - 21501-31-433

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni 2017 op 8 juni 2017.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid.

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 19-20 maart in Valletta (Malta)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 19-20 maart in Valletta (Malta) - 21501-31-431

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni 2017 op 8 juni 2017.

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 8 december 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2017. Verslag van de formele Gezondheidsraad van 8 december 2016 te Brussel - 21501-31-432

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni 2017 op 8 juni 2017.

Kabinetsreactie op een publieke consultatie van de Europese Commissie inzake de mogelijkheden tot het versterken van samenwerking op het terrein van Health Technology Assessment

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 februari 2017. Kabinetsreactie op een publieke consultatie van de Europese Commissie inzake de mogelijkheden tot het versterken van samenwerking op het terrein van Health Technology Assessment - 22112-2312

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni 2017 op 8 juni 2017.