Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 maart 2017

Gepubliceerd: 31 maart 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A0074823
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=973059a5-15b5-4772-8664-43fd17bee27e&title=Besluitenlijst%20extra%20OCW-procedurevergadering%20%28groslijst%20controversieel%20verklaren%29%2C%2030-3-2017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29838, 30183, 34355, 33157, 31288, 31293, 31288, 32820, 31288, 31524, 31524, 29544, 31524, 33824, 29515, 31524, 30183, 32156, 33157, 23645, 31288, 32827, 31293, 31524, 33650, 31524, 32300, 31482, 33846, 30420, 30420, 28753, 30012, 29240, 29240, 31293, 31289, 31289, 27020, 27020, 31568, 31568, 31568, 33495, 31289, 31289, 31293, 31289, 31289, 33495, 33495, 33822, 34251, 33495, 33495, 24724, 24724, 31524, 31524, 31524, 31524, 31524, 31289, 31289, 33495, 33495, 31289, 27923, 23645, 23645, 31288, 31288, 33862, 33862, 31289, 31524, 31293, 33495, 31293, 31293, 31289, 31289, 31289, 31289, 31289, 33740, 32034, 31293, 31293, 31293, 27923, 31434, 31293, 31289, 31289, 31289, 31289, 31289, 31288

Inhoud


Rapportage over het volgrecht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2016. Rapportage over het volgrecht - 29838-87

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Stand van zaken modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2016. Stand van zaken modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs - 30183-31

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

AANGEHOUDEN BRIEVEN:

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2016. Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) - 34355-6

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Was aangehouden in afwachting van de inmiddels ontvangen en in de Kamer reeds behandelde nota van wijziging.
Gerelateerde kamerstukken: 34355-6

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2014. Briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ - 33157-60

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de kabinetsvorming.
Noot: Aanhouden, in afwachting van de toegezegde beleidsreactie.
Gerelateerde kamerstukken: 33157-60

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 maart 2016. Rapport "Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs" - 31288-530

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de kabinetsvorming.
Noot: Uitslag van gesprek met koepels afwachten, inzake de wijze waarop onderwijskundig onderzoek kan bijdragen aan het versterken van de kwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2016. Samenstelling van het Ontwerpteam2032 - 31293-282

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen. Toegezegde informatie is ontvangen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juli 2016. Reactie op advies "Durven delen" van de AWTI over open science - 31288-549

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het nog te plannen wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2016.
Noot: Reeds besloten is bij dit wetgevingsoverleg ook te betrekken een recente brief van 14 december 2016 over ICT ontwikkelingen bij OCW (Kamerstuk 32034, nr. 20).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 september 2014. Reactie op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken - 32820-115

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot de kabinetsvorming.
Noot: Aanhouden in afwachting van het voor eind 2014 toegezegde voorstel voor een herziening van het examenprogramma voor CKV.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 juni 2012. Rapport 'Examencommissies & Ervaringscertificaten' van de Inspectie van het Onderwijs - 31288-295

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot de kabinetsvorming.
Noot: Aanhouden in afwachting van de toegezegde beleidsreactie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2016. Reactie op het artikel 'Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen' - 31524-303

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot de kabinetsvorming.
Noot: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 mei 2016. Rapport “De link tussen school en werk in een polariserende arbeidsmarkt” - 31524-290

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de kabinetsvorming.
Noot: Aanhouden in afwachting van het gezamenlijk advies van de SER en Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers - 29544-703

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot na de kabinetsvorming.
Noot: Aanhouden in afwachting van de reactie op de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2014. Uitvoering van de motie van het lid Jadnanansing (31 524, nr. 197) over de verruiming van erkende leerbedrijven - 31524-208

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot na de kabinetsvorming.
Noot: Aangekondigde nadere informatie afwachten.20

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2014. Onderzoeksrapport adressant aanwijzingsbevoegdheid WEB en WHW - 33824-2

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot na de kabinetsvorming.
Noot: Aanhouden in afwachting van de aangekondigde beleidsreactie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2015. Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2013-2014 - 29515-357

Besluit: Niet controversieel verklaard. Betrekken bij de onlangs ontvangen antwoorden op het schriftelijk overleg over de meest recente voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs (zie ook agenda van deze procedurevergadering).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. Tussentijdse rapportage van de SBB met de eerste resultaten van de BPV Monitor 2016 - 31524-299

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot na de kabinetsvorming
Noot: Aangekondigde rapportage van de BPV Monitor, met een analyse van de uitkomsten, afwachten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2015. Modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds in het primair onderwijs - 30183-30

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden tot na de kabinetsvorming.
Noot: Zie ook de nog te ontvangen antwoorden op een schriftelijk overleg over het vervangingsfonds en het participatiefonds.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangekondigde nadere informatie afwachten. Betrekken bij verdere behandeling wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556 ) dat controversieel is verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs - 33157-59

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden in afwachting van de vóór 1 mei a.s. toegezegde brief ten behoeve van het hoofdlijnen-debat toetsing.
Gerelateerde kamerstukken: 33157-59

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 maart 2016. Reactie op de brief van Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) m.b.t. verhoging van boete voor niet stopzetten van OV-kaart - 23645-617

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen (het onderzoek is reeds besproken in de Kamer).
Noot: Aangehouden in afwachting brief over de uitkomsten van het onderzoek en het overleg met de studentenorganisaties, te verwachten voor de zomer 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 oktober 2015. Afschrift van de brief die verzonden is aan de vertegenwoordigende organisaties van geneeskundestudenten over oplossingsrichting uitzondering masterstudent geneeskunde - 2015Z19918

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen (de toegezegde schriftelijke informatie is reeds ontvangen en in de Kamer behandeld).
Noot: Was aangehouden in afwachting van de toegezegde schriftelijke informatie over de resultaten van gesprekken tussen minister en betrokkenen.19

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Eindrapport inzake monitoring en evaluatie Duurzame Geesteswetenschappen - 31288-476

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen. De kabinetsreactie is reeds afgehandeld.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Rapport 'Meerstemmigheid laten klinken-Journalistiek in een veranderend Medialandschap van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling - 32827-68

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen (de toegezegde beleidsreactie is reeds ontvangen en betrokken bij het wetgevingsoverleg inzake de mediabegroting).
Noot: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar toegezegde beleidsreactie op diverse onderzoeken en adviezen inzake de journalistiek.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015. Rapport Regioplan ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ - 31293-274

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Noot: Aanhouden in afwachting van de uiterlijk vóór de zomer van 2016 te verwachten uitkomsten van nieuw onderzoek.

Dossier relatie onderwijs-arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2017. Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie - 31524-310

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Dossier LOB en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 januari 2017. Nadere reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van het verzoek Stichting ALO tot aanpassing Subsidieregeling Praktijkleren - 33650-52

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2016. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-301

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier 'Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 januari 2017. Onderzoeksrapport "Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers" - 32300-12

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.18

Dossier cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 februari 2017. De Erfgoedbalans 2017 - 31482-102

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2017. Monitor Bibliotheekwet 2015 - 33846-50

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 33846-50

Dossier Emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 januari 2017. Opbrengsten Emancipatiebeleid 2013-2017 en reactie op Emancipatiemonitor 2016 - 30420-257

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2016. Uitkomsten van het onderzoek door de Commissie Monitoring Talent naar de Top over de voortgang van het aantal vrouwen aan de top - 30420-256

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Uitvoering van de motie van het lid Lucas over het vervangen van het begrip "bekostigde onderwijsinstellingen" door "bekostigde onderwijsactiviteiten" in de Wet markt en overheid - 28753-42

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Voortgangsrapportage leven lang leren 2016 - 30012-72

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier sociale veiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Monitor sociale veiligheid in en rond scholen - 29240-75

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2016. Reactie op verzoek commissie inzake het krantenartikel "Kinderombudsvrouw: Pestprotocol werkt nog niet goed genoeg" - 29240-74

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.17

Examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Reactie op verzoek commissie inzake meenemen behaalde deelcertificaten staatsexamen naar regulier examen - 2016Z24971

Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Reactie op casus ongelijke kansen examenleerlingen VO - 2016Z24949

Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2016. Reactie op het rapport ‘Twintig jaar TIMSS’ - 31293-347

Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2016. Rapport ‘Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht’ - 34550-VIII-99

Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2016. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-341

Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016, over het bericht dat steeds meer scholen leerlingen proberen te weren van eindexamens met (verboden) contracten - 31289-339

Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

Dossier Achterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 januari 2017. Uitkomsten tweede fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase II - 27020-69

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.16

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2016. Uitkomsten eerste fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I - 27020-68

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Afschrift reactie op de brief van Krimpen aan den IJssel inzake bekostiging gemeentelijk achterstandenbeleid - 2016Z14276

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Afschrift reactie op de brief van de gemeente Weert inzake het GOAB-budget, budget voor asielzoekerspeuters - 2016Z14269

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 april 2016. Voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland - 31568-173

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland - 31568-177

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2016. Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2011-2016 - 31568-178

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Dossier ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden - 33495-98

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Eindtoets basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 november 2016. Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016 - 31289-340

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.15

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo - 31289-332

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016. Planning afname Centrale Eindtoets PO in 2017 en 2018 - 31293-313

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Flexibilisering in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Vervolg ‘Flexibilisering in het voortgezet onderwijs’ - 31289-320

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Governance in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over versterking medezeggenschapscultuur in het onderwijs - 34550-VIII-106

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016. Vervolgonderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs - 33822-10

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juni 2016. Reactie op de motie van het lid Bruins over onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders - 34251-94

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.14
Gerelateerde kamerstukken: 34251-94

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie inzake de monitor beloningscodes/cao’s bij WNT, 2014 en inzake de beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33495-96

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 november 2016. Signaal van mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo - 24724-161

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo - 24724-163

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 januari 2017. Reactie op de motie van de leden Van Meenen en Mohandis over het instellen van een landelijke klachtencommissie voor het mbo - 31524-308

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2016. Afschrift reactie burgerbrief over toegang van leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs tot de REA Topklas in Leiden - 2016Z16428

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2016. Reactie op verzoek commissie inzake een brief van de Techniek Academie te Harderwijk m.b.t. keuzedelen MBO bij gestapelde opleidingen, in overgang van oud naar nieuw - 2016Z14349

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Reactie op het artikel ‘Reconstructie: Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen - 31524-296

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Regeling regionaal

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2016. Evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-276

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie inzake een reactie op twee moties over de beroepspraktijkvorming in het mbo - 31524-293

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 april 2016. Reactie op moties over de beroepspraktijkvorming - 31524-286

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming..

Dossier vluchtelingenkinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 april 2016. Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiële leerlingen en eerste opvangonderwijs - 2016Z08096

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Noot: Zie ook in huidige agenda de brief van de staatssecretaris van 23 februari jl. inzake onderwijs aan asielzoekers (Kamerstuk 34 334, nr. 24).

Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-288

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-104

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2016. Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-101

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 31289-31912

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op de brief van het Teylingen College (locatie KTS) te Voorhout over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 2016Z11547

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier Lumpsum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Reactie op het rapport "Een bodemloze put?" van Beter Onderwijs Nederland en stand van zaken motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 27) - 27923-223

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Noot: Het eindverslag van de voorbereidingsgroep uit de Kamer zal in een van de eerstvolgende procedurevergaderingen geagendeerd worden. Op 16 februari jl. is er een commissiebrief naar het kabinet verzonden (zie Parlisnr. 2017Z02682).

Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. Inhoudelijke reactie rapport Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer - 23645-634

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2015. Rapport 'Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer' - 23645-609

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier voortgang techniekpact

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo - 31288-547

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier big data

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Rapport 'Big Data in onderwijs en wetenschap. Inventarisatie en essays' - 31288-472

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier Toezicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs - 33862-25

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.11
Gerelateerde kamerstukken: 33862-25

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2016. Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs - 33862-24

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 33862-24

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013 - 31289-265

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2016. Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs - 34550-VIII-47

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juni 2015. Eerste bevindingen pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014-2015 - 31524-247

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 mei 2015. Evaluatie risicogericht toezicht (po/vo), evaluatie toezichtkader vo en evaluatie toezichtkader BVE 2012 - 31293-257

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier Beloningscodes

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013 - 33495-64

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017. Reactie op brief van een burger m.b.t. aanmeldprocedure voortgezet onderwijs en tegenstrijdige informatie van school - 2017Z01185

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier Ouderbetrokkenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 oktober 2015. Transparantie in het funderend onderwijs - 31293-27310

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 maart 2015. Reactie op een brief over de Stichting ROOBOL - 2015Z03635

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2014. Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2014) - 31293-229

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Dossier VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 november 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over een nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs, de lijst van vragen en antwoorden hierover en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en de conceptwijziging van de Regeling leerresultaten vo in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-269

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-263

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2014. Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen - 33740-18

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.
Gerelateerde kamerstukken: 33740-18

Onderwijsverslag en Jaarverslag OCW in juni 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2016. Rapport "Financiële Staat van het Onderwijs 2015" - 34550-VIII-101

Besluit: Niet controversieel verklaard. Betrekken bij het nog te plannen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2016. ICT ontwikkelingen bij OCW - 32034-20

Besluit: Niet controversieel verklaard. Betrekken bij het nog te plannen wetgevingsoverleg in juni a.s. over de Slotwet en het jaarverslag 2016 van het ministerie van OCW en het Onderwijsverslag.

Dossier Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ (artikel 23).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-355

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden en t.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-337

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden en t.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Dossier Toptalenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over ruim baan voor toptalent - 33750-VIII-112

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Curriculum funderend onderwijs van de toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2015. Evaluatie wettelijke eisen voor minimumkwaliteit en instelling bekostigingssanctie in funderend onderwijs - 31293-267

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015. Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs - 34000-VIII-92

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito : ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Eindrapport effectonderzoek InnovatieImpuls Onderwijs - 27923-206

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Segers en Mohandis over de aanbevelingen in het manifest "Recht op mediawijsheid" - 31434-7

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2015. Afschrift reactie op het visiedocument van het Platform Handschriftontwikkeling over handschrijven en typen - 2015Z01217

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 november 2014. Twee rapporten in de reeks periodieke peiling onderwijsniveau (PPON) - 31293-220

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 mei 2014. Advies ‘Een eigentijds curriculum’ van de Onderwijsraad - 33750-VIII-113

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2013. Voorgenomen acties advies KNAW 'Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw' - 31289-181

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

Concept AMvB wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 september 2013. Reactie m.b.t. discriminatie bij toelatingsbeleid VO-scholen - 31289-167

Besluit: Niet controversieel verklaard. Ter bespreking (aanhouden tot na de kabinetsformatie?)

Dossier Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2013. Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo. - 31289-159

Besluit: Niet controversieel verklaard. Toevoegen aan dossier curriculum funderend onderwijs van de toekomst.7

Bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 oktober 2012. Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing - 31289-136

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 november 2012. Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Besluit tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met budgetteren bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (Kamerstuk 31289, nr. 136) - 31289-139

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 februari 2017. Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie) - 31288-578

Besluit: Niet controversieel verklaard. Datum inbreng schriftelijk overleg op 4 april 2017 handhaven.
Noot: Datum schriftelijk overleg vastgesteld op 4 april 2017. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 8 april 2017. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 9 april 2017.

Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ham, van der (D66) - 31 oktober 2006. Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep) - 30855

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers; het wetsvoorstel kan daarom nog niet in procedure worden genomen. De memorie van toe-lichting dateert van 31 oktober 2006. In procedurevergadering van 31 mei 2012 is het wetsvoorstel aangehouden in afwachting van actie van initiatiefnemer.6

Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dibi (GroenLinks) - 4 december 2007. Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel - 31296

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers; het wetsvoorstel kan daarom nog niet in procedure worden genomen. De memorie van toelichting dateert van 9 december 2007. In procedurevergadering van 31 mei 2012 is het wetsvoorstel aangehouden in afwachting van actie van initiatiefnemer.

Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 24 augustus 2012. Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013 - 33349

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers; het wetsvoorstel kan daarom nog niet in procedure worden genomen. Stand van zaken: memorie van toelichting d.d. 24-8-2012; Procedurevergadering d.d. 4-10-2012: het wetsvoorstel wordt tot nader order aangehouden.

Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 28 maart 2012. Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen - 33218

Besluit: Ter informatie.
Noot: Laatste stand van zaken procedurevergadering 4 oktober 2012: de nota van wijziging wordt afgewacht.

Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. Mohandis (PvdA) - 25 april 2014. Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht - 33925

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers; het wetsvoorstel kan daarom nog niet in procedure worden genomen. Op 10 september 2015 is een rondetafelgesprek georganiseerd over de verlengde kwalificatieplicht.5

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 25 februari 2016. Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs - 34420

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers; het wetsvoorstel kan daarom nog niet in procedure worden genomen.

Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 13 september 2016. Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs - 34538

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers: het wetsvoorstel kan daarom nog niet in procedure worden genomen.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 maart 2017. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) - 34691

Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding) - 34678

Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande.

Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 21 december 2005. Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) - 30417

Besluit: Controversieel verklaren.Ie. Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 januari 2017. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs - 34656

Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande.

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning - 34642

Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs) - 33661

Besluit: Controversieel verklaren.
Noot: Het verslag is vastgesteld op 10 september 2013; zijn in afwachting van nota n.a.v. verslag. De laatste brief van de staatssecretaris i.v.m. dit wetsvoorstel, gedateerd 4 april 2016, betreft de stand van zaken van de pilot Diagnostische Tussentijdse Toets.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs - 32396

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken.Id. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 1 november 2016. Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen - 34598

Besluit: Niet controversieel verklaard. Opnieuw aanmelden als gereed voor plenaire behandeling.Ic. Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereed gemeld voor plenaire behandeling

Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 januari 2012. Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal - 33141

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken.2

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Hoeven, van der - 14 september 2005. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen - 30246

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken.

AO Arbeidsomstandigheden Primair Onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 29 maart 2017. AO Arbeidsomstandigheden Primair Onderwijs - 2017Z04185

Besluit: Er is geen meerderheid voor het voorstel om op korte termijn een algemeen overleg te voeren over Arbeidsomstandigheden Primair Onderwijs. Er wordt gewacht op de toegezegde brief aan de Kamer, vóór het zomerreces.Ia. Wetsvoorstellen plenaire behandeling begonnenGeen agendapunten.Ib. Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling