Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 29 maart 2017

Gepubliceerd: 31 maart 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0071417
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=727e6a98-8904-407c-b0f0-ae752cfdbc1c&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20%28groslijst%20controversieel%20verklaren%29%20-%2029%20maart%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32140, 31865, 31865, 31865, 31865, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 32545, 32545, 32847, 25087, 25087, 26485, 31935, 31066, 22112, 22112, 22026, 22112, 22112, 31311, 31311, 31311, 31311, 29023, 34469, 34469, 22112, 31311, 27863, 27863, 27863, 31066, 25087, 25087, 32545, 31066, 31066, 22112, 31066, 34302, 34302, 34552, 34552, 31865, 32013, 32013, 31935, 31066, 26234, 31980, 29507, 34196, 34196, 32013, 32013, 26834, 33977

Inhoud


Rijksuitgaven

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 februari 2017. Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-30

Besluit: Niet controversieel verklaren.IV. Geplande commissievergaderingen (AO’s e.d.)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november 2016. Evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK) - 31865-89

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2017. Nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader - 31865-92

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 november 2016. Focus op beleidstoetsing - 31865-88

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juli 2016. Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - 31865-86

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Europa

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23 maart 2017. Consultatiereactie Mid-term review Kapitaalmarktunie - 22112-2331

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 maart 2017. EU-voorstel: Witboek over de toekomst van Europa; Beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025 - 2017Z03822

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 november 2016. EU-voorstel: Mededeling EU-systeem voor vennootschapsbelasting, COM (2016) 682 - 2016Z20012

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 oktober 2016. EU-Voorstel: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) COM (2016) 683 - 2016Z22091

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 oktober 2016. EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) COM (2016) 685 - 2016Z22092

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 oktober 2016. EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van RL 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen COM (2016) 687 - 2016Z22093

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 november 2016. EU-voorstel: Richtlijn ter wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rangorde van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventiehiërarchie COM

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 november 2016. EU-voorstel: Verordening ter wijziging van verordening (EU) Nr. 806/2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) COM (2016) 851 (Engelstalige versie) - 2016Z22572

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 november 2016. EU-voorstel: Verordening ter wijziging van verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRR) COM (2016) 850 (Engelstalige versie) - 2016Z22571

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 februari 2017. EU-voorstel: Routekaart 'Beperkingen op contante betalingen' (Engelstalige versie) - 2017Z02586

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 maart te Brussel - 21501-07-1421

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 maart 2017. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 maart te Brussel - 21501-07-1420

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 februari 2017. Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 februari 2017 te Brussel - 21501-07-1418

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2017. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 februari 2017 te Brussel - 21501-07-1416

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 maart 2017. Halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 maart 2017. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-64

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 maart 2017. Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel - 32545-63

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 maart 2017. Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing - 32847-296

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Schriftelijk overleg multilateraal instrument BEPS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 oktober 2016. Multilateraal instrument BEPS - 25087-135

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 maart 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de hoofdlijnen van het multilateraal instrument BEPS - 25087-148

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering; Uitspraak NCP inzake rol ADSB bij de verstrekking van twee exportkredietverzekeringen voor twee baggerprojecten in Suape, Brazilië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 maart 2017. Uitspraak van het Nederlandse Nationaal Contactpunt (NCP) inzake de rol van Atradius Dutch State Business (ADSB) bij de verstrekking van twee exportkredietverzekeringen voor twee baggerprojecten in Suape, Brazilië - 26485-243

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering - 31935-32

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 maart 2017.

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de Wabeke-aanbeveling met betrekking tot beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2017. Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de Wabeke-aanbeveling met betrekking tot beleggingsverzekeringen - 2017Z03738

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 maart 2017. Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen - 31066-349

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Schriftelijk overleg over kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2016. Kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen - 22112-2261

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen - 22112-2323

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Begrotingsmutaties begroting Ministerie van Financiën 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2017. Begrotingsmutaties begroting Ministerie van Financiën 2016 - 34550-IX-19

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Deze brief staat geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 maart 2017 (voorstel: voor kennisgeving aannemen).

Schriftelijk overleg over de Outlook 201711

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 december 2016. Outlook 2017 - 34550-IX-14

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over Outlook 2017 - 34550-IX-18

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Deze brief staat staat geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 maart 2017 (voorstel: voor kennisgeving aannemen).

Investering Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) België

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 maart 2017. Investering Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) België - 22026-496

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 maart 2017. Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product - 2017Z03455

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Advies van de werkgroep marginale kosten van belastingheffing

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2017. Advies van de werkgroep marginale kosten van belastingheffing - 34550-IX-17

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Schriftelijk overleg over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 december 2016. Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie - 22112-2257

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 december 2016. Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling - 34550-IX-13

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling - 22112-2317

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 2017Z03326

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Rentederivaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over rentederivaten in het MKB - 31311-17510

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juli 2016. Uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het MKB - 31311-173

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Rapport extern onderzoek op AFM toetsingen van de herbeoordelingen rentederivaten door banken - 31311-172

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Afschrift brief van de AFM over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten - 31311-181

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services - 29023-213

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Deze brief staat geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 maart 2017 (voorstel: voor kennisgeving aannemen).

Reactie op de motie van het lid Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2017. Reactie op de motie van het lid Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector (Kamerstuk 34469-7) - 34469-12

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34469-7 , 34469-12

Voorlopige stand overheidsontvangsten 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2017. Voorlopige stand overheidsontvangsten 2016 - 34550-IX-16

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Deze brief staat geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 maart 2017 (voorstel: voor kennisgeving aannemen).

Nederlandse consultatie reactie op EIOPA discussie document herstel en afwikkeling van verzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2017. Nederlandse consultatie reactie op EIOPA discussie document herstel en afwikkeling van verzekeraars - 22112-2311

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 februari 2017. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2017, over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017 - 31311-180

Besluit: Niet controversieel verklaren.9

Rapport Bereikbaarheidsmonitor 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 februari 2017. Rapport Bereikbaarheidsmonitor 2016 - 27863-70

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - 27863-66

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over de Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - 27863-69

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 februari 2017. Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst - 31066-344

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 oktober 2016. Reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1385) - 25087-134

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting - 25087-146

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Verslag Financieel Stabiliteitscomité8

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2017. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-62

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Btw(-carrouselfraude)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2016. Btw-carrouselfraude - 31066-308

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 november 2016. Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-314

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017. Fiche: Wijziging van de btw-richtlijn voor een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling - 22112-2293

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2017. Antwoord op vragen van de commissie over Btw-carrouselfraude en Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-343

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Reactie op verzoek commissie om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 82a van Successiewet uit Belastingplan 2016 per 1 januari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 februari 2017. Reactie op verzoek commissie om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 82a van Successiewet uit Belastingplan 2016 per 1 januari 2017 - 2017Z01894

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juli 2016. Verzoek commissie stand van zaken ANBI’s en SBBI’s - 34302-123

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 september 2016. Brief n.a.v. uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s - 34302-125

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 september 2016. Termijn van verzending van de evaluaties van de giftenaftrek, ANBI's en SBBI's - 34552-7

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 oktober 2016. Termijn toezending kabinetsreactie evaluatierapporten, ANBI’s en SBBI’s en giftenaftrek - 34552-11

Besluit: Controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-11

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's

Besluit: Controversieel verklaren.

Focusonderwerp en aanpak beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 december 2016. Focusonderwerp en aanpak beleidsdoorlichtingen - 31865-90

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Follow up Toetredingsbrief

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2016. Follow up Toetredingsbrief - 32013-142

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Kabinetsreactie WRR-rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016. Kabinetsreactie WRR-rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht - 32013-141

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 december 2016. Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst - 31935-36

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Hierover zijn op 26 januari 2017 feitelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Besloten is om vooralsnog de antwoorden op de gestelde vragen af te wachten.

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 december 2016. Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’ - 31066-324

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Deze brief zou worden betrokken bij het inmiddels afgevoerde dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst.

Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 november

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Hierover wordt momenteel schriftelijk overleg gevoerd. Besloten is om vooralsnog de antwoorden op de gestelde vragen af te wachten.

Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R.F.A. Oosenbrug (PvdA) - 25 november 2016. Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data - 34616

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: De minister van Financiën is op 8 december 2016 verzocht om een kabinetsreactie op deze initiatiefnota. Besloten is om deze kabinetsreactie af te wachten.

Verzoek van de heer H. om aandacht voor Belastingdienst die de schade uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva) probeert te beperken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 november 2016. Verzoek van de heer H. om aandacht voor Belastingdienst die, de schade uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva), probeert te beperken - 2016Z21929

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Hierover wordt momenteel schriftelijk overleg gevoerd. Besloten is om vooralsnog de antwoorden op de gestelde vragen af te wachten.

Verslag jaarvergadering IMF op 7 en 8 oktober 2016 in Washington DC

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 oktober 2016. Verslag jaarvergadering IMF op 7 en 8 oktober 2016 in Washington DC - 26234-193

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 oktober 2016. Fiscale moties en toezeggingen; afschrift van de reactie op de conclusie van Advocaat-generaal Ettema - 34550-IX-11

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Hierover wordt momenteel schriftelijk overleg gevoerd. Besloten is om vooralsnog de antwoorden op de gestelde vragen af te wachten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34550-IX-5

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Hierover wordt momenteel schriftelijk overleg gevoerd. Besloten is om vooralsnog de antwoorden op de gestelde vragen af te wachten.

Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 18 augustus 2016. Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft - 31980-845

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Rapport Evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016. Rapport Evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) - 29507-142

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Hierover wordt momenteel schriftelijk overleg gevoerd. Besloten is om vooralsnog de antwoorden op de gestelde vragen af te wachten.

Rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten - 34550-IX-4

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Hierover wordt momenteel schriftelijk overleg gevoerd. Besloten is om vooralsnog de antwoorden op de gestelde vragen af te wachten.

Verdwijnen van de blauwe envelop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 mei 2016. Besluitvorming over uitsluitend digitaal verzenden van definitieve toeslagbeschikkingen - 34196-29

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-29

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2016. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2016, over het bericht ‘Ombudsman hekelt einde blauwe envelop in kritisch rapport’ - 34196-27

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-27

Schriftelijk overleg over de DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen" - 32013-117

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen" - 32013-125

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-40

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 26834-40

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 januari 2017. Rechtsbescherming accountants en accountantsorganisaties - 33977-16

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Besloten is om vooralsnog de nota naar aanleiding van het verslag af te wachten.II. Voorgehangen algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s)Geen agendapuntenIII. Notities en brieven

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 februari 2017. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties) - 34677

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Besloten is om vooralsnog de nota naar aanleiding van het verslag af te wachten.

Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten) - 34639

Besluit: Niet controversieel verklaren.Ie. Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 20143

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014) - 34583

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Goedkeuring belastingverdrag Nederland - Zambia

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 juni 2016. Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47) - 34503

Besluit: Controversieel verklaren.

Goedkeuring belastingverdrag Nederland - Kenia

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juni 2016. Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58) - 34492

Besluit: Controversieel verklaren.

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) - 33714

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Besloten is om vooralsnog de reactie van de staatssecretaris af te wachten op het verzoek om de Kamer te informeren over de stand van zaken van dit wetsvoorstel.

Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blanksma-van den Heuvel P.J.M.G. (CDA) - 2 april 2009. Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet - 31911

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Dit betreft een initiatiefwet die al geruime tijd aanhangig is. Besloten is om deze initiatiefwet niet controversieel te verklaren, maar tevens om dit wetsvoorstel niet verder te behandelen zolang het kabinet demissionair is.

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 januari 2017. Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van

Besluit: Niet controversieel verklaren.Id. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag

Herstelwet financiële markten 2017

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017) - 34634

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Wijn - 1 april 2005. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen - 30061

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Besloten is om vooralsnog de reactie van de staatssecretaris af te wachten op het verzoek om de Kamer te informeren over de stand van zaken van dit wetsvoorstel.

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing) - 34556

Besluit: Controversieel verklaren.

Goedkeuring belastingverdrag Nederland - Malawi

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 maart 2016. Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) - 34424

Besluit: Controversieel verklaren.

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 27 februari 2008. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) - 31362

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Dit betreft een initiatiefwet die al geruime tijd aanhangig is. Besloten is om deze initiatiefwet niet controversieel te verklaren, maar tevens om dit wetsvoorstel niet verder te behandelen zolang het kabinet demissionair is.Ib. Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling

Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten (initiatiefwet)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Crone (PvdA) - 14 juli 2004. Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten) - 29688

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Dit betreft een initiatiefwet die al geruime tijd aanhangig is. Besloten is om deze initiatiefwet niet controversieel te verklaren, maar tevens om dit wetsvoorstel niet verder te behandelen zolang het kabinet demissionair is.