Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 december 2017

Gepubliceerd: 21 december 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A0067810
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=47d35b01-708b-4db6-b826-0464717a63ae&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20EZK%20d.d.%2019%20december%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29502, 21501, 21501, 29023, 30196, 34762, 30196, 33529, 34665, 31793, 24095, 34647, 34647, 34647, 33562, 26643, 22112, 26643, 26643, 32637, 33529, 32813, 30821, 30196, 34627, 31239, 32813, 33529, 34753, 34781

Inhoud


Verzoek van het lid Van der Lee inzake de tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017 gevraagde brief over de vijf transitiepaden en de verkenningsrapporten daarover

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 20 december 2017. Verzoek van het lid Van der Lee inzake de tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017 gevraagde brief over de vijf transitiepaden en de verkenningsrapporten daarover - 2017Z18507

Besluit: De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017 gevraagde brief over de vijf transitiepaden en de verkenningsrapporten daarover.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek van het lid Van den Berg om een kabinetsreactie te vragen op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB ten behoeve van het rondetafelgesprek over de deeleconomie op 17 januari 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 20 december 2017. Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB ten behoeve van het rondetafelgesprek over de deeleconomie op 17 januari 2018 - 2017Z18478

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht uiterlijk 15 januari 2018 een kabinetsreactie aan de Kamer te doen toekomen over het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB, zodat deze betrokken kan worden bij het rondetafelgesprek over de deeleconomie op 17 januari 2018.

Vervolgtraject toekomst postmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 5 december 2017. Vervolgtraject toekomst postmarkt - 29502-147

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Post op 6 december 2017.Rondvraag

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 (Kamerstuk 21501-33-678) en het verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017 (Kamerstuk 21501-33-666)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 en het verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017 - 21501-33-680

Besluit: Betrokken bij het debat op 13 december 2017 over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO) over de Energieraad van 18 december 2017.9

Geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5 december 2017. Geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 - 21501-33-678

Besluit: Geagendeerd voor het schriftelijk overleg Energie op 8 december 2017- Energieraad (formeel) op 18 december 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht dat de export van Gronings Gas in 2017 hoger wordt dan in 2015 en 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht dat de export van Gronings Gas in 2017 hoger wordt dan in 2015 en 2016 - 29023-227

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 25 januari 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2017, over het bericht dat het stoken van hout vervuilender is dan kolen (Trouw, 22 november 2017)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2017, over het bericht dat het stoken van hout vervuilender is dan kolen (Trouw, 22 november 2017) - 30196-565

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Energierekening huishoudens

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 december 2017. Energierekening huishoudens - 34762-15

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen.
Gerelateerde kamerstukken: 34762-15

Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017, over uitwerking afspraken over kolencentrales uit regeerakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017, over uitwerking afspraken over kolencentrales uit regeerakkoord - 30196-567

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 december 2017, over het bericht dat het CVW dit jaar 2,4 miljoen euro verdiende aan schadeafhandeling in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 december 2017, over het bericht dat het CVW dit jaar 2,4 miljoen euro verdiende aan schadeafhandeling in Groningen - 33529-402

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Uitnodiging voor informele kennismaking met de bewindspersonen op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op woensdag 20 december 2017 van 16.30 tot 17.30 uur

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 december 2017. Uitnodiging voor informele kennismaking met bewindspersonen op ministerie van EZK, woensdag 20 december 2017 van 16.30 tot 17.30 uur - 2017Z17936

Besluit: Ter informatie.Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Uitnodiging voor ambassadeursconferentie op 1 februari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, T.J.E. van Toor - 13 december 2017. Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018 - 2017Z17837

Besluit: Via de email zal de belangstelling van leden voor deelname aan de ambassadeursconferentie en de specifieke onderwerpen die zij wensen te bespreken, worden geïnventariseerd.

Constitutionele toetsing bij de commissies

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 december 2017. Werkwijze constitutionele toetsing - 2017Z17709

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 28 september 2017. Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken (herdruk) - 34665-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsthema's ten behoeve van de V-100 in 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 december 2017. Beleidsthema's ten behoeve van V-100 in 2018 - 2017Z17846

Besluit: De volgende drie beleidsthema's worden gekozen: energietransitie, digitalisering en gaswinning Groningen.7

Stafnotitie - Jaarplanning 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 december 2017. Stafnotitie - Jaarplanning 2018 - 2017Z17945

Besluit: Na ontvangst van het geactualiseerde overzicht van het ministerie zal een aanvullende inventarisatie voor de jaarplanning 2018 plaatsvinden, waarna de commissie begin 2018 een integrale afweging zal maken over de onderwerpen in de jaarplanning 2018, de financiële middelen en de beschikbare capaciteit bij zowel leden als staf.

Stafnotitie beëindiging mandaat voor het rapporteurschap Energie-Unie

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 30 november 2017. Stafnotitie - Beëindiging rapporteurschap Energie-Unie en mandaat voor eindrapport - 2017Z16710

Besluit: Het mandaat voor het rapporteurschap Energie-Unie van de leden Van Veldhoven en Remco Dijkstra wordt beëindigd; Het lid Remco Dijkstra zal namens het voormalig lid Van Veldhoven een eindverslag opstellen en dit ter goedkeuring voor leggen aan de commissies Infrastructuur en Waterstaat en voor Economische Zaken en Klimaat na het kerstreces.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 december 2017. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten - 2017Z17256

Besluit: Ter informatie.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 december 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2017Z17943

Besluit: Conform voorstellen.

Doorgeleiden naar de Kamer door het Presidium van een voorstel van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 1 december 2017. Doorgeleiden naar de Kamer door het Presidium van een voorstel van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen - 2017Z16892

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bezoek Minister-president aan Klimaattop op 12 december 2017 in Parijs

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 december 2017. Bezoek Minister-president aan Klimaattop op 12 december 2017 in Parijs - 31793-178

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Commerciële radio: inrichting Taskforce

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 december 2017. Commerciële radio: inrichting Taskforce - 24095-422

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 15 februari 2018.Stukken van andere bewindspersonen

Toezegging brief over verplichte openstelling winkels

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 13 december 2017. Verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) om op korte termijn een afzonderlijk algemeen overleg te plannen over de brief inzake winkelopenstellingsdwang en tevens hierop te agenderen de Evaluatie Winkeltijdenwet (TK 34647-1) en het verslag van het schriftelijk overleg Evaluatie Winkeltijdenwet (TK 34647-2), die nu geagendeerd staan voor het algemeen overleg ondernemen en bedrijfsfinanciering op 14 februari 2018 - 2017Z17882

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd (zie ook hierboven).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 december 2017. Toezegging brief over verplichte openstelling winkels - 34647-3

Besluit: Algemeen overleg voeren, waarvoor tevens worden geagendeerd de brieven met betrekking tot de evaluatie Winkeltijdenwet (Kamerstuk 34647, nrs. 1 en 2) die op de agenda van het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering staan en de brieven inzake de Retailagenda (27838, nrs. 25 en 26) die op de agenda van het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid staan.

Reactie op verzoek commissie over de brief van onder andere Company.info inzake de wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 december 2017. Reactie op verzoek commissie over de brief van onder andere Company.info inzake de wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014 - 33562-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 14 februari 2018.

Het gebruik van algoritmes en de inzet van bug challenges binnen de overheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 7 december 2017. Het gebruik van algoritmes en de inzet van bug challenges binnen de overheid - 26643-507

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Stand van zaken onderhandeling richtlijnvoorstel online verkoop van goederen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 7 december 2017. Stand van zaken onderhandeling richtlijnvoorstel online verkoop van goederen - 22112-2439

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Betere waarborgen voor het eenvoudig wisselen van telecomaanbieder (overstappen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 4 december 2017. Betere waarborgen voor het eenvoudig wisselen van telecomaanbieder (overstappen) - 26643-502

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 15 februari 2018.

Reactie op het rapport 'Nederland op glasvezel' van FCA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 5 december 2017. Reactie op het rapport 'Nederland op glasvezel' van FCA - 26643-503

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 10 februari 2018 te informeren over de bevindingen naar aanleiding van de gesprekken met stakeholders over ontwikkelingen en uitdagingen rond digitale connectiviteit in Nederland, opdat deze informatie in het algemeen overleg Telecommunicatie kan worden besproken.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit - 32637-296

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit.Stukken van de staatssecretaris van EZK

Advies GTS over de capaciteitsmatige leveringszekerheid en bouw van aanvullende stikstofinstallatie in Zuidbroek

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 13 december 2017. Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om een technische briefing door GTS (Gasunie Transport Services B.V.) en TNO over de leveringszekerheid en export en binnenlands gebruik van Gronings en Gronings Kwaliteit gas. - 2017Z17884

Besluit: GTS (Gasunie Transport Services B.V.) en TNO zullen worden verzocht een technische briefing te verzorgen.4

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 december 2017. Advies GTS over de capaciteitsmatige leveringszekerheid en bouw van aanvullende stikstofinstallatie in Zuidbroek - 33529-401

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 25 januari 2018.

Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 december 2017. Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord - 32813-157

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat op 1 februari 2018.
Besluit: De staf van de commissie zal zich ervan vergewissen dat er zo min mogelijk overlap in onderwerpen zal zijn met betrekking tot de algemeen overleggen Energie en Klimaat.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de bescherming tegen vijandelijke bedrijfsovernames en de bescherming van vitale sectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 december 2017. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de bescherming tegen vijandelijke bedrijfsovernames en de bescherming van vitale sectoren - 30821-41

Besluit: Agenderen voor het te voeren algemeen overleg Bedrijfsovernames.

Wetgevingsagenda energietransitie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 december 2017. Wetgevingsagenda energietransitie - 30196-566

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.

Reactie op verzoek commissie reactie over de uitzending van Kassa van 4 november 2017 “Onveilige slimme gasmeters”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 december 2017. Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Kassa van 4 november 2017 “Onveilige slimme gasmeters” - 34627-16

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Kamerstuk 34 627)
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op 18 januari 2018.
Gerelateerde kamerstukken: 34627-16

Informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017. Informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV - 34775-XIII-14

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 13 december 2017. Verzoek van het lid Agnes Mulder om een schriftelijk overleg te houden over de brief van de regering over Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 (Kamerstuk 31239, nr. 277) op 21 december 16.00 uur zodat de beantwoording behandeld kan worden bij het algemeen overleg energie op 18 januari 2018. - 2017Z17902

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-277

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 21 december 2017 te 16.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2017, over het rapport ‘Natural gas and climate change’ waaruit blijft dat er na 2035 geen rol meer is voor aardgas in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2017, over het rapport ‘Natural gas and climate change’ waaruit blijft dat er na 2035 geen rol meer is voor aardgas in de EU - 32813-156

Besluit: Betrekken bij het debat over de Nationale Energie Verkenning 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt - 33529-400

Besluit: Betrekken bij debat over de uitspraak van de Raad van State over de gaswinningsbesluiten Groningen.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 december 2017. Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken 2018, deel economie, energie en innovatie, op 13 december 2017 - 2017Z17961

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.2

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 december 2017. Tweede nota van wijziging - 34775-XIII-54

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 - 34775-XIII

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 december 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34753-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34753-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) - 34753

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verzoek van het lid Van Tongeren om bij de Raad van State om een voorlichting te vragen hoe artikel 16 van de Mijnbouwwet toegepast moet worden op economische zone, aansluitende zone en territoriale wateren van Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 28 november 2017. Verzoek van het lid Van Tongeren om bij de Raad van State om een voorlichting te vragen hoe artikel 16 van de Mijnbouwwet toegepast moet worden op economische zone, aansluitende zone en territoriale wateren van Nederland - 2017Z16457

Besluit: Het Presidium zal worden verzocht aan de Kamer het voorstel ter goedkeuring voor te leggen om aan de Afdeling advisering van de Raad van State ingevolge artikel 21a van de Wet op de Raad van State voorlichting te vragen over artikel 16 van de Mijnbouwwet.

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 4 december 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34781-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34781-7

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 september 2017. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen - 34781

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Den Haag - 6 december 2017. Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2017Z17740

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Zodra een datum bekend is, zal de belangstelling voor deelname worden geïnventariseerd.Wet- en regelgeving