Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 november 2017

Gepubliceerd: 23 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A00677
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=22711946-d63a-4880-9cbc-a29f0d6db85e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20en%20Klimaat%20d.d.%2021%20november%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 29502, 29502, 21501, 29023, 31239, 33529, 30196, 32637, 32637, 32637, 24036, 32637, 29544, 31311, 29502, 24446, 30196, 26643, 29502, 29502, 33043, 31083, 34647, 34647, 28165, 31311, 32440, 30196, 29697, 32637, 33009, 32637, 24446, 33009, 32637, 33009, 27406, 34487, 31510, 32849, 34627, 29023, 31530, 34089, 31239, 29023, 29023, 29502, 34780

Inhoud


Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (30 nov/1 dec 2017), dat gepland staat op dinsdag 28 november 2017 van 17.00 tot 18.30 uur, in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 november 2017 Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (30 nov/1 dec 2017), dat gepland staat op dinsdag 28 november 2017 van 17.00 tot 18.30 uur, in een schriftelijk overleg - 2017Z15860

Besluit: Het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdattum vrijdag 24 november 2017.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 november 2017 Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen - 2017Z15428

Besluit: Ter informatie.

Voorstel programma rondetafelgesprek over de deeleconomie

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 16 november 2017 Stafnotitie - Voorstel programma rondetafelgesprek over de deeleconomie - 2017Z15517

Besluit: Het voorstel wordt overgenomen.

Verzoek van de leden Paternotte (D66), Bruins (ChristenUnie) en Van den Berg (CDA) om een rondetafelgesprek te organiseren over marktdominantie van internet- en technologiebedrijven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 15 november 2017 Verzoek van de leden Paternotte (D66), Bruins (ChristenUnie) en Van den Berg (CDA) om een rondetafelgesprek te organiseren over marktdominantie van internet- en technologiebedrijven - 2017Z15431

Besluit: De leden zal worden verzocht suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties in te dienen.

Verzoek van het lid Wassenberg om een algemeen overleg Klimaat in te plannen medio december 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 9 november 2017 Verzoek van het lid Wassenberg om een algemeen overleg Klimaat in te plannen medio december 2017 - 2017Z15050

Besluit: Er zal een algemeen overleg Klimaat worden gepland in januari 2018.
Besluit: De commissie is voornemens twee keer per jaar een algemeen overleg Klimaat te voeren.

Planning Europese Raden eerste helft 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 16 november 2017 Stafnotitie - Planning algemeen overleggen ter voorbereiding van de Energie-, Concurrentie- en Telecomraden in het eerste semester van 2018 - 2017Z15514

Besluit: Ter informatie.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 november 2017 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2017Z15427

Besluit: Conform voorstel.

Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 15 november 2017 Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie - 2017Z15425

Besluit: Via een e-mail zullen de prioriteiten worden geïnventariseerd met als reactietermijn dinsdag 28 november 2017 om 16.00 uur.

Stafnotitie nog te plannen algemeen overleggen

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 15 november 2017 Stafnotitie - Overzicht nog in te plannen algemeen overleggen - 2017Z15429

Besluit: Het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie wordt gesplitst in een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid, een algemeen overleg Innovatie en een (kort) algemeen overleg Ruimtevaart. Het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid vindt bij voorkeur nog voor het kerstreces plaats.
Besluit: Het algemeen overleg Energie zal in januari 2018 worden gepland, bij voorkeur in de eerste week na het kerstreces. Het algemeen overleg zal 4 uur duren.
Besluit: Het algemeen overleg Franchising zal na het kerstreces worden gepland. Ten behoeve van dit algemeen overleg zal de staatssecretaris worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Nederlandse Franchise Code, inclusief een nadere uitwerking van het regeerakkoord.
Besluit: Het algemeen overleg Groene groei blijft op de lijst van nog te plannen algemeen overleggen staan.
Besluit: Het algemeen overleg Marktwerking en mededinging zal na het kerstreces worden gepland.
Besluit: Het algemeen overleg Mijnbouw zal januari 2018 worden gepland.
Besluit: De staf zal nagaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de nog te ontvangen kabinetsreactie over het advies van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken over de buitenlandse- en veiligheidspolitieke ontwikkelingen met betrekking tot de Noordelijke IJszee, met het oog op de planning van het algemeen overleg Noordpoololie.
Besluit: Het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering wordt in februari gepland. Over Invest-NL zal te zijner tijd een apart algemeen overleg worden ingepland.
Besluit: Het algemeen overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering van een collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen overleg Post worden samengevoegd tot een algemeen overleg Post. Dit algemeen overleg zal na het kerstreces worden gepland na ommekomst van de brief over de oplossingsrichtingen Tijdelijk besluit postbezorgers.
Besluit: Het algemeen overleg Telecommunicatie zal in februari 2018 worden gepland.
Besluit: Het voornemen is een algemeen overleg over de spreiding van toerisme in Nederland na het rondetafelgesprek over hetzelfde onderwerp te plannen. De minister zal worden verzocht zijn visie op de spreiding van toerisme in Nederland aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Het voornemen is om aan het begin van het tweede kwartaal een algemeen overleg Bedrijfsovernames in te plannen. De minister wordt verzocht om een brief over de stand van zaken over het voorgenomen wetsvoorstel ter invoering van een wettelijke bedenktijd van een jaar bij vijandelijke overnames. Tevens wordt de minister verzocht om een brief over de stand van zaken met betrekking tot het aanwijzen en beschermen van vitale sectoren. Hierbij wordt de minister gevraagd om ook in te gaan op de uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. (Kamerstuk 29826, nr. 86) over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken.

Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 25 oktober 2016 Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie” - 34582

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het verslag van het schriftelijk overleg (de commissie heeft op 24 november 2016 inbreng geleverd).

Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 14 oktober 2015 Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid - 34316

Besluit: Aanhouden tot de behandeling van de aangekondigde initiatiefwet van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid.

Fiche: Verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 10 november 2017 Fiche: Verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa - 22112-2426

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 28 november 2017.

Uitstelbrief verzoek om oplossingsrichtingen Tijdelijk Besluit Postbezorgers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 november 2017 Uitstel reactie op verzoek commissie over mogelijke oplossingsrichtingen in het kader van de discussie over het Tijdelijk Besluit Postbezorgers - 29502-144

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op het bericht dat Sandd eigen kerstzegels gaat verkopen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 november 2017 Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op het bericht dat Sandd eigen kerstzegels gaat verkopen - 29502-145

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Post.

Verslag van de Telecomraad van 24 oktober 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 10 november 2017 Verslag van de Telecomraad van 24 oktober 2017 - 21501-33-672

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Telecomraad op 29 november 2017.

Uitstel reactie op het bericht 'Reactie Company.Info en meerdere organisaties op de gewijzigde financiële regeling handelsregister 2014 en EZ-begroting 2017'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 2 november 2017 Uitstel reactie op het bericht 'Reactie Company.Info en meerdere organisaties op de gewijzigde financiële regeling handelsregister 2014 en EZ-begroting 2017' - 2017Z14593

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2017 Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco - 29023-226

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat KPN, NS en AH zich zorgen maken over de duurzaamheid bij de verkoop van Eneco.

Verloop najaarsopenstelling SDE+ 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 november 2017 Verloop najaarsopenstelling SDE+ 2017 - 31239-276

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Energie.

Rapportages van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 november 2017 Rapportages van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-389

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

Jaarverslag 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7 november 2017 Jaarverslag 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek - 34775-XIII-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over verlenging van het kolencontract met 25 jaar waardoor Rotterdam tot minimaal 2043 de grootste steenkoolhaven van Europa blijft

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7 november 2017 Reactie op verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over verlenging van het kolencontract met 25 jaar waardoor Rotterdam tot minimaal 2043 de grootste steenkoolhaven van Europa blijft - 30196-560

Besluit: Betrekken bij het debat over de Nationale Energieverkenning.

WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2017 WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie - 32637-282

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Evaluatie Topsectorenaanpak

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juli 2017 Evaluatie Topsectorenaanpak - 32637-289

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Permanente openstelling BMKB voor niet-banken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017 Permanente openstelling BMKB voor niet-banken - 32637-286

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Toezeggingen over Big data, richtlijnvoorstel versterking bevoegdheden mededingingsautoriteiten en verhouding grote en kleine partijen op markten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017 Toezeggingen over Big data, richtlijnvoorstel versterking bevoegdheden mededingingsautoriteiten en verhouding grote en kleine partijen op markten - 24036-418

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor Concurrentievermogen op 28 november 2017.

Stand van zaken Brainport Actieagenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juni 2017 Stand van zaken Brainport Actieagenda - 34550-XIII-135

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september 2017 WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie - 32637-290

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2017 Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers' - 29544-784

Besluit: De vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 mei 2017 Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen - 31311-186

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Handhaving van de Postwet 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017 Handhaving van de Postwet 2009 - 29502-138

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Post.

Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017 Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016 - 24446-61

Besluit: Agenderen voor een na het kerstereces te voeren algemeen overleg Ruimtevaart.

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 april 2017 Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 - 30196-542

Besluit: Betrekken bij het debat over de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017.

Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2017 Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken - 26643-442

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Tijdelijk Besluit Postbezorgers 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017 Tijdelijk Besluit Postbezorgers 2011 - 29502-137

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Post.

Ontwikkelingen op de postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016 Ontwikkelingen op de postmarkt - 29502-135

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Post.

Beleidsevaluatie Green Deals

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2016 Beleidsevaluatie Green Deals - 33043-71

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Groene Groei.

Kabinetsreactie herziene Corporate Governance Code

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017 Kabinetsreactie herziene Corporate Governance Code - 31083-52

Besluit: Agenderen voor het nog voor het kerstreces te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Evaluatie Winkeltijdenwet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 maart 2017 Antwoorden op vragen van de commissie over Evaluatie Winkeltijdenwet - 34647-2

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016 Evaluatie Winkeltijdenwet - 34647-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017 De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL - 28165-266

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Invest-NL.

Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2017 Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb - 31311-179

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016 Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen' - 32440-94

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Marktwerking en Mededinging.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-94

Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016 Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven - 30196-480

Besluit: Agenderen voor het nog voor het kerstreces te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Rapportage Economische Structuurversterking Zuidwest-Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017 Rapportage Economische Structuurversterking Zuidwest-Nederland - 29697-33

Besluit: Agenderen voor een nog voor het kerstreces te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 maart 2017 Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2 - 32637-274

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017 Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid - 33009-40

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017 Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) - 32637-276

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Nota Ruimtevaartbeleid 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2016 Nota Ruimtevaartbeleid 2016 - 24446-60

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te plannen algemeen overleg Ruimtevaart.

Nationale Iconen 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 oktober 2016 Nationale Iconen 2016 - 33009-32

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 januari 2017 Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015 - 34550-XIII-128

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Tweede Monitor Vestigingsklimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016 Tweede Monitor Vestigingsklimaat - 32637-271

Besluit: Agenderen voor het voor het kerstreces te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Toekomst onderzoek nanotechnologie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016 Toekomst onderzoek nanotechnologie - 33009-36

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 januari 2017 Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen - 27406-225

Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2016 Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid - 34487-1

Besluit: De kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven aanhouden tot de behandeling van de aangekondigde initiatiefwet van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid.

Reactie op moties inzake de Energieagenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017 Reactie op moties inzake de Energieagenda - 31510-65

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Energie.

Reactie op moties op het gebied van mijnbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017 Reactie op moties op het gebied van mijnbouw - 32849-112

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Mijnbouw.

Reactie op een tweetal amendementen van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis voor kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 februari 2017 Reactie op een tweetal amendementen van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis voor kolencentrales - 34627-11

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Energie.
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.
Gerelateerde kamerstukken: 34627-11

380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-214

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Energie.

Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2017 Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie - 31530-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Energie.

Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 februari 2017 Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland - 34089-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Energie.
Gerelateerde kamerstukken: 34089-16

Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2017 Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten - 31239-254

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Energie.

Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2016 Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 - 29023-209

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Energie.

Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2014 Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen - 29023-167

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Noordpoololie.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst - 29502-134

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Post.

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 november 2017 Nota naar aanleiding van het verslag - 34780-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34780-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september 2017 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten - 34780

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 november 2017 Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) - 34821

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2017.

Nota van wijziging inzake de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 november 2017 Stafnotitie - Analyse bij de Nota van Wijziging EZK (TK 34775-XIII, nr. 8) - 2017Z15332

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3 november 2017 Nota van wijziging - 34775-XIII-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de begroting.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2017 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 - 34775-XIII

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 maart 2017 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel - 34687

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2017.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 december 2016 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) - 34627

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verzoek Ambassade van Litouwen, namens vice-minister voor energie van Litouwen, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Brief derden - Ambassade van Litouwen (NL) te Den Haag - 9 november 2017 Verzoek Ambassade van Litouwen, namens vice-minister voor energie van Litouwen, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2017Z15055

Besluit: Het gesprek zal plaatsvinden op 7 december 2017 aansluitend aan het rondetafelgesprek over de herziening van de Warmtewet.