Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 november 2017

Gepubliceerd: 9 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0067410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=53c42fe1-8463-4f5c-bdca-68835a732725&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%207%20november%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31288, 21501, 22112, 34700, 30196, 31510, 33529, 33529, 29023, 31239, 31239, 31239, 21109, 21501, 31532, 21501, 28625, 30826, 28973, 26991

Inhoud


Verzoek van het lid van Tongeren, mede namens de SP-fractie, om de minister te verzoeken een reactie te geven op een aantal vragen naar aanleiding van een uitzending van Kassa op 4 november 2017 inzake slimme gasmeters

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 6 november 2017. Verzoek van het lid van Tongeren, mede namens de SP-fractie om de minister van EZK te verzoeken een reactie te geven op een aantal vragen n.a.v. een uitzending van Kassa op 4 november jl. inzake slimme gasmeters - 2017Z14753

Besluit: De minister zal worden verzocht antwoord te geven op een aantal vragen naar aanleiding van de uitzending van Kassa op 4 november 2017 inzake slimme gasmeters.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een reactie op het bericht dat Sandd zijn eigen kerstzegels gaat uitgeven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 7 november 2017. Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een reactie op het bericht dat Sandd zijn eigen kerstzegels gaat uitgeven - 2017Z14802

Besluit: De minister zal worden verzocht uiterlijk dinsdag 14 november 2017 een kabinetsreactie over het bericht dat Sandd zijn eigen (kerst)zegels gaat uitgeven aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een rappel brief met oplossingsrichtingen voor de verplichting om met minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 7 november 2017. Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een rappel brief met oplossingsrichtingen voor de verplichting om met minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben - 2017Z14804

Besluit: De minister zal worden verzocht de oplossingsrichtingen voor het adresseren van de risico’s voor zowel postbedrijven als werknemers van de verplichting voor postbedrijven om met minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben, uiterlijk dinsdag 14 november 2017 aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen (Kamerstuk 34 781) zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen nu het Advies Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop ontvangen zijn.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 september 2017. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen - 34781

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 30 november 2017 te 14.00 uur9

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 7 november 2017. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen (Kamerstuk 34 781) zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen nu het Advies Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop ontvangen zijn. - 2017Z14805

Besluit: Het verzoek wordt ingewilligd.

Voorstel programma rondetafelgesprek over de spreiding van toerisme in Nederland

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 2 november 2017. Voorstel programma rondetafelgesprek over de spreiding van toerisme in Nederland - 2017Z14567

Besluit: Conform voorstel.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en InnovatieGeen agendapuntenRondvraag Energie, Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) om een bijzondere procedure te organiseren met Kate Raworth over de economie van de 21-ste eeuw

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 31 oktober 2017. Verzoek van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) om een bijzondere procedure te organiseren met Kate Raworth (econoom werkzaam voor de Universiteit van Oxford) over de economie van de 21-ste eeuw - 2017Z14479

Besluit: Er zal een bijzondere procedure worden georganiseerd.

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen inzake Invest-NL

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 oktober 2017. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen inzake Invest-NL - 2017Z14261

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Telecomraad van 24 oktober 2017 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-33-668)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over de ePrivacy-verordening - 21501-33-670

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 29 november 2017.

Uitkomsten van de tweede tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 oktober 2017. Uitkomsten van de tweede tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten - 31288-603

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Telecomraad van 24 oktober 2017 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-33-668)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Telecomraad van 24 oktober 2017 te Luxemburg - 21501-33-669

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 29 november 2017.

Fiche: Mededeling vernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 oktober 2017. Fiche: Mededeling vernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU - 22112-2411

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 november 2017.

Voorstel programma rondetafelgesprek over de Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 2 november 2017. Voorstel programma rondetafelgesprek over de Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) - 2017Z14579

Besluit: Conform voorstel.7

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om twee technische briefings door Planbureau voor de Leefomgeving over de Nationale Energieverkenning 2017 en over de Analyse van het regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 31 oktober 2017. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om twee technische briefings door Planbureau voor Leefomgeving over Nationale Energieverkenning en over de Analyse Regeerakkoord Rutte-III. - 2017Z14469

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Uitvoering motie van het lid Klaver c.s. over een doorberekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (Kamerstuk 34700-37)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 oktober 2017. Uitvoering motie van het lid Klaver c.s. over een doorberekening van het Planbureau voor de Leefomgeving - 34700-48

Besluit: Betrekken bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017.Overige stukken Energie

Nationale Energieverkenning 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 oktober 2017. Nationale Energieverkenning 2017 - 30196-559

Besluit: Betrekken bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017.

Stand van zaken omtrent het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Stand van zaken omtrent het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) - 31510-68

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2017, over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2017, over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog - 33529-387

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog.6

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 september 2017, over de zichtbare effecten van gaswinning op de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 september 2017, over de zichtbare effecten van gaswinning op de Waddenzee - 33529-388

Besluit: De minister van Economische Zaken en Klimaat zal worden verzocht zijn reactie voorafgaand aan het dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog op 9 november 2017 naar de Kamer te sturen.

Reactie op verzoek commissie op berichten "Strijd voor behoud aandelen Eneco" en "Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie op berichten "Strijd voor behoud aandelen Eneco" en "Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco" - 29023-225

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat KPN, NS en AH zich zorgen maken over de duurzaamheid bij de verkoop van Eneco.

Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 november 2017. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende(Kamerstuk 31239-274) - 31239-275

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken regering Energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017. Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) - 31239-274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Gemeente Nijmegen tot aanbieding petitie "Nijmegen European Green Capital 2018" d.d. 12 december 2017.

Zaak: Brief derden - Gemeente Nijmegen te Nijmegen - 1 november 2017. Verzoek Gemeente Nijmegen tot aanbieding petitie "Nijmegen European Green Capital 2018" d.d. 12 december 2017 - 2017Z14569

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 12 december 2017.Wet- en regelgeving Energie, Economie en Innovatie5

Uitnodiging Waakzaam Woldendorp voor werkbezoek aan buitengebied Groningen i.v.m. aardbevingsschade

Zaak: Brief derden - Waakzaam Woldendorp te Spijk - 20 oktober 2017. Uitnodiging Waakzaam Woldendorp voor werkbezoek aan buitengebied Groningen i.v.m. aardbevingsschade - 2017Z14059

Besluit: Betrekken bij de voorbereiding van het werkbezoek aan Groningen waartoe reeds is besloten tijdens de procedurevergadering op 24 oktober 2017.

Stafnotitie - Jaarplanning voor de resterende maanden van 2017

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 november 2017. Stafnotitie - Jaarplanning voor de resterende maanden van 2017. - 2017Z14500

Besluit: De commissie stemt in met het volgen van de onderwerpen Invest-NL en Sustainable Development Goals 7 (duurzame energie) en 13 (klimaat), inclusief de voorgestelde aanpak.AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 8 t/m 25 (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 oktober 2017. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017 - 21109-230

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 oktober 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2017Z14397

Besluit: Conform voorstel.
Besluit: Ten aanzien van de raadplegingen van de Europese Commissie zal het kabinet standaard worden verzocht om een toelichting indien zij niet aan de raadplegingen deelnemen.

Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 oktober 2017. Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.4

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34775-XIII-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34775-XIII-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de begroting Economische Zaken en Klimaat.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 - 34775-XIII

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Uitnodiging Internationale Grüne Woche 2018

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 november 2017. Uitnodiging Internationale Grüne Woche 2018 - 2017Z14792

Besluit: Deelname inventariseren.GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Verzoek van het lid Geurts (CDA) de minister van LNV een tijdsplanning te vragen over de vervolgonderzoeken naar volksgezondheid in relatie tot veehouderij.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 7 november 2017. Verzoek van het lid Geurts de minister van LNV een tijdsplanning te vragen over de vervolgonderzoeken naar volksgezondheid in relatie tot veehouderij. - 2017Z14801

Besluit: De minister zal worden verzocht een tijdsplanning ten aanzien van de vervolgonderzoeken naar volksgezondheid in relatie tot veehouderij.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 6 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2017. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 6 november 2017 - 21501-32-1056

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 27 oktober 2017.

Gezamenlijk voorstel van de fracties D66, GroenLinks en ChristenUnie voor een rondetafelgesprek over de teruggang van de biodiversiteit.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 2 november 2017. Gezamenlijk voorstel van de fracties D66, GroenLinks en ChristenUnie voor een rondetafelgesprek over de teruggang van de biodiversiteit. - 2017Z14578

Besluit: Conform voorstel.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te verzoeken de door mevrouw Sorgdrager uitgewerkte onderzoeksopdracht ten aanzien van het ontstaan en de aanpak van de fipronilcrisis toe te sturen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 26 oktober 2017. Verzoek van het lid Geurts om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te verzoeken de door mevrouw Sorgdrager uitgewerkte onderzoeksopdracht ten aanzien van het ontstaan en de aanpak van de fipronilcrisis (Kamerstuk 26991, nr.509) toe te sturen. - 2017Z14331

Besluit: De minister zal worden verzocht de onderzoeksopdracht en de tijdsplanning (op subonderdelen) van het onderzoek van mevrouw Sorgdrager naar het ontstaan en de aanpak van de fipronilcrisis naar de Kamer te sturen.

Stafnotitie - Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden in het eerste semester van 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 31 oktober 2017. Stafnotitie - Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden in het eerste semester van 2018. - 2017Z13118

Besluit: Conform voorstel.

Reactie op brief van o.a. Stichting Bite Back inzake verbod op import en fok van dolfijnen in gevangenschap en ter vermaak

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 oktober 2017. Reactie op brief van o.a. Stichting Bite Back inzake verbod op import en fok van dolfijnen in gevangenschap en ter vermaak - 2017Z14243

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.Overige stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Reactie op verzoek commissie inzake de 'Voedselvisie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in 2030' van Stichting Natuur & Milieu

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie inzake de 'Voedselvisie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in 2030' van Stichting Natuur & Milieu - 31532-189

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Voedsel.2

Verslag van een schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 6 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 6 november 2017 - 21501-32-1057

Besluit: Betrokken bij het debat op 2 november 2017 over het verslag van het schriftelijk overleg over Landbouw- en Visserijraad d.d. 6 november 2017.

Betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2017. Betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2017 - 28625-251

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 december 2017.

Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - 30826-49

Besluit: De commissie is akkoord met de voortzetting van de procedure tot vaststelling van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 november 2017.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-49

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 september 2017, over het bericht dat gemeenten in Noord-Brabant veehouderijen onvoldoende controleren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 oktober 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 september 2017, over het bericht dat gemeenten in Noord-Brabant veehouderijen onvoldoende controleren - 28973-195

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Stand van zaken fipronil pluimveehouderij

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Stand van zaken fipronil pluimveehouderij - 26991-511

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 oktober 2017. Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet) - 34814

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 november 2017 om 14.00 uur.
Besluit: De commissie is voornemens blanco verslag uit te brengen, waarna het wetsvoorstel als hamerstuk zal worden aangemeld.Stukken regering Landbouw, Natuur en Visserij