Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 april 2018

Gepubliceerd: 5 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A006738
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=224d42c0-301d-49b9-bb1b-cb84eb1e58fe&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20en%20Klimaat%20d.d.%203%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 29502, 23987, 23987, 24095, 22112, 33529, 33529, 33561, 30196, 31239, 33561, 34860, 34860

Inhoud


Verzoek van de leden Jetten en Mulder om de minister van Economische Zaken en Klimaat een reactie te vragen op het bericht "Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 3 april 2018. Verzoek van de leden Jetten en Mulder om de minister van Economische Zaken en Klimaat een reactie te vragen op het bericht "Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken. - 2018Z05915

Besluit: De minister zal worden verzocht uiterlijk woensdag 11 april 2018 een reactie te geven op het bericht "Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken".BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek van het lid Moorlag om een rondetafelgesprek te organiseren over eerlijke kostenverdeling Energietransitie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA) - 3 april 2018. Verzoek van het lid Moorlag om een rondetafelgesprek te organiseren over eerlijke kostenverdeling Energietransitie - 2018Z05917

Besluit: Na het zomerreces zal een rondetafelgesprek over eerlijke kostenverdeling in verband met de energietransitie georganiseerd worden. Het lid Moorlag zal met een voorstel komen voor een rondetafelgesprek over de technische aspecten kostenverdeling energietransitie.7

Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over “Beter Aanbesteden, de praktijk”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD) - 29 maart 2018. Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over “Beter Aanbesteden, de praktijk” - 2018Z05786

Besluit: Het lid Wörsdörfer (VVD) zal voor de volgende procedurevergadering met een aangepast voorstel komen.Reeds geagendeerde/betrokken stukkenGeen agendapuntenRondvraag

Aanstellen rapporteurs versterkte samenwerking nationale parlementen inzake klimaat

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 29 maart 2018. Aanstellen rapporteurs versterkte samenwerking nationale parlementen inzake klimaat - 2018Z05714

Besluit: De leden Agnes Mulder (CDA) en Jetten (D66) zijn aangewezen als rapporteurs met het in deze notitie beschreven mandaat om versterkte samenwerking van nationale parlementen te organiseren op het vlak van klimaatbeleid.
Besluit: Voor de eerstvolgende procedurevergadering zal een begroting worden opgesteld ten laste van het reisbudget van de commissie.

Voorstel programma rondetafelgesprek over sociale ondernemingen

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 29 maart 2018. Voorstel programma rondetafelgesprek over sociale ondernemingen - 2018Z05732

Besluit: Conform voorstel besloten.

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht 'Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 27 maart 2018. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht ‘https://nos.nl/artikel/2224301-nederland-pakhuis-van-noordwest-europa-barst-uit-zijn-voegen.html’ - 2018Z05476

Besluit: De minister van Economische Zaken en Klimaat zal worden verzocht een kabinetsreactie te geven op het bericht 'Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen'.

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 27 maart 2018. Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven - 2018Z05489

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.6

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 maart 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen - 2018Z05708

Besluit: Ter informatie.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 13 maart 2018. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017 - 31428-11

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over het jaarverslag 2017 (deel EZK), feitelijke vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwet 2017 centraal vastgesteld op donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur.
Besluit: Wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet voeren.
Besluit: Het lid Moorlag wordt als tweede rapporteur aangewezen.
Besluit: Van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over haar rapport zal gebruik worden gemaakt.

Verkenningsfase en verdere voortgang inzake kaders postdialoog

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 22 maart 2018. Verkenningsfase en verdere voortgang inzake kaders postdialoog - 29502-155

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Post.Stukken van andere bewindspersonenGeen agendapuntenOverige stukken

Reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de Nederlandse economie na de Brexit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de Nederlandse economie na de Brexit - 23987-224

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Nederlandse economie na de Brexit op 5 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de Nederlandse economie na de Brexit - 23987-217

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Nederlandse economie na de Brexit op 5 april 2018.

Commerciële Radio: rapport validatie meetmethodiek helikoptermetingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 maart 2018. Commerciële Radio: rapport validatie meetmethodiek helikoptermetingen - 24095-432

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

Europese inzet verbetering interne markt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 maart 2018. Europese inzet verbetering interne markt - 22112-2506

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2018.

Uitstel toezending reactie over AkzoNobel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 maart 2018. Uitstel toezending reactie over AkzoNobel - 2018Z05767

Besluit: De minister zal worden verzocht de reactie over AkzoNobel indien mogelijk voor het debat over het verslag van het algemeen overleg (VAO) Bedrijfslevenbeleid op 5 april 2018, maar in ieder geval uiterlijk voor het in de tweede helft van juni te voeren algemeen overleg Mijnbouw aan de Kamer te doen toekomen.Stukken van de staatssecretaris van EZK

Gaswinning Groningen

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 29 maart 2018. Globaal tijdpad debatten gaswinning/Groningen - 2018Z05805

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 maart 2018. Gaswinning Groningen - 33529-457

Besluit: Plenair debat voeren.
Besluit: Technische briefing organiseren met SodM, GTS en het ministerie van EZK.
Besluit: Rondetafelgesprek voeren.
Besluit: Op een later moment zal een besluit worden genomen over het houden van een feitelijke vragenronde.

Uitstel toegezegde Kamerbrieven over gaswinning kleine velden, afhandeling mijnbouwschades en participatie van EBN bij geothermieprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 maart 2018. Uitstel toegezegde Kamerbrieven over gaswinning kleine velden, afhandeling mijnbouwschades en participatie van EBN bij geothermieprojecten - 33529-458

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Routekaart windenergie op zee 2030

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 maart 2018. Routekaart windenergie op zee 2030 - 33561-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een brief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 maart 2018. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een brief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie - 2018Z05197

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Appreciatie van de amendementen van het Europees Parlement over de Europese doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 maart 2018. Appreciatie van de amendementen van het Europees Parlement over de Europese doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030 - 30196-597

Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg Informele Energieraad op 12 april 2018.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met het antwoord op vragen van de fracties van SP, GroenLinks, en de Partij voor de Dieren over de energierekening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 maart 2018. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met het antwoord op vragen van de fracties van SP, GroenLinks, en de Partij voor de Dieren over de energierekening - 2018Z05144

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.3

Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 maart 2018. Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017 - 31239-283

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

Uitslag van de derde tender windenergie op zee voor kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 maart 2018. Tijdlijn Klimaat en energie - 2018Z05548

Besluit: Het algemeen overleg Energie en Klimaat wordt van 7 juni naar 28 juni 2018 van 13.30 tot 17.30 uur verplaatst.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 maart 2018. Uitslag van de derde tender windenergie op zee voor kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid) - 33561-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.
Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven of de subsidieloze realisatie van windparken op de kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) gevolgen heeft voor het beleid rond de realisatie van windparken op land en of dit tot bijstelling van het beleid dienaangaande zou kunnen nopen.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 maart 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling - 2018Z05817

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken van de minister van EZK

Ontwerpbesluit besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3 april 2018. Ontwerpbesluit besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen - 2018Z05916

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid; Genève, 2 juli 1999.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 maart 2018. Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid; Genève, 2 juli 1999 - 34922-(R2103)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van het Besluit van 26 oktober 2017 houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 27 maart 2018. Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van het Besluit van 26 oktober 2017 houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat - 34775-XIII-135

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 maart 2018. Nota van wijziging - 34860-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34860-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 december 2017. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) - 34860

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Verzoek AGI om poster expositie over de 17 Klimaatdoelen van de VN te mogen organiseren in de Tweede Kamer

Zaak: Brief derden - Alliance Graphique Internationale (AGI) te Baden - 28 maart 2018. Verzoek AGI om poster expositie over de 17 Klimaatdoelen van de VN te mogen organiseren in de Tweede Kamer - 2018Z05797

Besluit: De commissie steunt het verzoek.

Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor werkbezoek 'Fotonica' in Twente d.d. 15 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Provincie Overijssel te Zwolle - 21 maart 2018. Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor werkbezoek 'Fotonica' in Twente d.d. 15 juni 2018 - 2018Z05236

Besluit: De belangstelling voor deelname aan het werkbezoek zal per e-mail worden geïnventariseerd.