Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 oktober 2017

Gepubliceerd: 26 oktober 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A0067212
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7750db30-5181-4d52-8c8d-61658a4aec0e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%2024%20oktober%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 32637, 21501, 29826, 22112, 24095, 32637, 33009, 24095, 33529, 29023, 32813, 33252, 33529, 34739, 34739, 34762, 22112, 32627, 28807, 32336, 28286, 26991, 34004, 32670, 33835, 26991, 26991, 27858, 21501, 21501, 28286, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 27858

Inhoud


Geannoteerde agenda Telecomraad van 24 oktober 2017 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Geannoteerde agenda Telecomraad van 24 oktober 2017 te Luxemburg - 21501-33-668

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 17 oktober 2017 inzake de Telecomraad op 24 oktober 2017.

Voorstel van de leden Paternotte (D66), Ziengs (VVD) en Van der Lee (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over spreiding van toerisme in Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 11 oktober 2017. Voorstel van de leden Paternotte (D66), Ziengs (VVD) en Van der Lee (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over spreiding van toerisme in Nederland - 2017Z13571

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek over spreiding van toerisme in Nederland in januari 2018 worden georganiseerd. De leden zal worden verzocht suggesties voor de uit te nodigen deelnemers in te dienen.11

Fiche: Verordening vrij verkeer van niet-persoonlijke data

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 oktober 2017. Fiche: Verordening vrij verkeer van niet-persoonlijke data - 22112-2405

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 29 november 2017.

Financieringsmonitor 2017-1

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Financieringsmonitor 2017-1 - 32637-294

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Stand van zaken herziening Europees telecomkader

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. Stand van zaken herziening Europees telecomkader - 21501-33-667

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 29 november 2017.

De voorgenomen fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. De voorgenomen fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp - 29826-92

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Stand van zaken onderhandelingen over voorstellen e-kaart (onderdeel van dienstenpakket interne markt)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. Stand van zaken onderhandelingen over voorstellen e-kaart (onderdeel van dienstenpakket interne markt) - 22112-2403

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 28 november 2017.

Nota omroepdistributie deel I

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2017. Nota omroepdistributie deel I - 24095-421

Besluit: Het aangekondigde tweede deel van de nota met de kabinetsvisie op omroepdistributie afwachten.

Rapportage Bedrijvenbeleid 2017 “Navigeren met wind in de zeilen”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2017. Rapportage Bedrijvenbeleid 2017 “Navigeren met wind in de zeilen” - 32637-293

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Invulling van het gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Ziengs ter vervanging van nr. 16 over budget voor het SBIR-programma over de blockchain technologie (Kamerstuk 34550-XIII-18)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Invulling van het gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Ziengs over budget voor het SBIR-programma over de blockchain technologie (Kamerstuk 34550-XIII-18) - 33009-46

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel economie en innovatie.

Reactie op verzoek commissie om met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen voor digitale radio-omroep uit DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie om met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen voor digitale radio-omroep uit DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen - 24095-420

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van het lid Van Veldhoven om voor het kerstreces een werkbezoek te brengen aan Groningen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 13 oktober 2017. Voorstel om voor het kerstreces een werkbezoek te brengen aan Groningen - 2017Z13777

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden aan een werkbezoek aan Groningen voor het kerstreces deel willen nemen.

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische Zaken een stand van zaken brief te vragen ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum, het opruimen van de lekkages

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 12 oktober 2017. Verzoek van het lid Mulder om de minister van Economische Zaken een stand van zaken brief te vragen ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum, het opruimen van de lekkages - 2017Z13709

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum.

Jaarlijks ijkmoment gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Jaarlijks ijkmoment gaswinning Groningen - 33529-386

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.Overige stukken Energie

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over de uitspraak van de ACM dat Tennet niet voldoet aan plicht van stroomzekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over de uitspraak van de ACM dat Tennet niet voldoet aan plicht van stroomzekerheid - 29023-224

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.8

PBL/ECN-studie “Verkenning van klimaatdoelen: van lange termijn beelden naar korte termijn actie”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2017. PBL/ECN-studie “Verkenning van klimaatdoelen: van lange termijn beelden naar korte termijn actie” - 32813-155

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie.

Toelichting op Elektriciteitswet artikel 86f

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Toelichting op artikel 86f van de Elektriciteitswet - 33252-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Halfjaarrapportage eerste helft 2017 Onafhankelijke Raadsman over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Halfjaarrapportage eerste helft 2017 Onafhankelijke Raadsman over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen - 33529-385

Besluit: Betrekken bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 oktober 2017. Nota van wijziging - 34739-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34739-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34739-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34739-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juni 2017. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) - 34739

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34762-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34762-5

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 augustus 2017. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) - 34762

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2017. Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) - 34799

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 16 november 2017.

Notitie van de rapporteurs Van den Berg en Weverling bij de begroting van Economische Zaken over 2018

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 19 oktober 2017. Notitie van de rapporteurs Van den Berg en Weverling bij de begroting van Economische Zaken over 2018 - 2017Z13928

Besluit: Conform voorstel zal aan de minister een aantal vragen worden voorgelegd.6

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 oktober 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken - 2017Z13808

Besluit: Conform voorstellen, met dien verstande dat ten aanzien van de raadplegingen 'Evaluation and review of the EU tyres labelling scheme' en 'Priorities for Network Codes and Guidelines for 2018 based on Article 6(1) of Regulation (EC) No 714/2009 and Regulation (EC) No 715/2009' tevens is besloten de minister van Economische Zaken om een toelichting te verzoeken indien de regering niet aan de raadplegingen deelneemt.

Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 oktober 2017. Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.

Kwartaaloverzicht op consultaties van de Europese Commissie juli-september 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Kwartaaloverzicht op consultaties van de Europese Commissie juli-september 2017 - 22112-2399

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van het CDA, D66 en CU, om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 1 november 2017 om te zetten in een schriftelijk overleg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 25 oktober 2017. Verzoek van het lid Lodders mede namens het CDA, D66 en de CU om het algemeen overleg op 1 november 2017 ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad op 6 en 7 november 2017 om te zetten in een schriftelijk overleg. - 2017Z14176

Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 1 november 2017 wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum op vrijdag 27 november 2017 om 16.00 uur. Het ministerie zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk op maandag 31 oktober 2017 aan de Kamer te doen toekomen.

Voorstel programma rondetafelgesprek over de invloed van stikstof op de biodiversiteit

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 19 oktober 2017. Voorstel programma rondetafelgesprek over de invloed van stikstof op de biodiversiteit - 2017Z13923

Besluit: De initiatiefnemers komen voor de volgende procedurevergadering met een aangepast voorstel, waarin de afname van het aantal insecten als onderwerp wordt meegenomen.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapuntenRondvraag Landbouw, Natuur en Visserij5

Tussentijdse evaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Tussentijdse evaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 - 32627-27

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw en Klimaat.Overige stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Laagpathogene vogelgriepuitbraak in Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Laagpathogene vogelgriepuitbraak in Zeeland - 28807-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over een reactie op het rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie over een reactie op het rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden - 32336-67

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op verzoek commissie inzake opnieuw dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie inzake opnieuw dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis - 28286-938

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.4

Reactie op de artikelen in De Correspondent van 25, 26 en 27 september 2017 over de MPA-affaire uit 2002

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Reactie op de artikelen in De Correspondent van 25, 26 en 27 september 2017 over de MPA-affaire uit 2002 - 26991-510

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het hormoonschandaal in de veevoersector uit 2002.

Afhandeling moties ingediend bij het Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” (Kamerstuk 34004-2)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Afhandeling moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” - 34004-29

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

Reactie op verzoek commissie op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 en de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 en de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016 - 32670-127

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de meervalwerkgroep te Ospel inzake de gang van zaken rond verstrekking van innovatiesubsidie voor de kweek van tilapia

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie over de brief van de meervalwerkgroep te Ospel inzake de gang van zaken rond verstrekking van innovatiesubsidie voor de kweek van tilapia - 2017Z13603

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eerste voortgangsrapportage 'NVWA 2020'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Eerste voortgangsrapportage 'NVWA 2020' - 33835-62

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.
Besluit: De staf verzoeken een notitie op te stellen over de voortgang van de eerder door de commissie gevraagde informatie over het NVWA-verbetertraject (zie documenten 2016D34184 en 2017. D02197).
Besluit: Het algemeen overleg NVWA inplannen na de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.
Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht aan te geven wanneer het onderzoek naar fipronil in eieren, dat geleid wordt door mevrouw Sorgdrager, is afgerond en aan de Kamer wordt gestuurd.

Onderzoek naar fipronil in eieren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek naar fipronil in eieren - 26991-509

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2017. Onderzoek naar fipronil in eieren - 26991-491

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-besluitvorming over de werkzame stof glyfosaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. EU-besluitvorming over de werkzame stof glyfosaat - 27858-408

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 27 oktober 2017 om 16.00 uur.

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 9 oktober 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 9 oktober 2017 - 21501-32-1055

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 27 oktober 2017 om 16.00 uur.

Conclusies High Level Meeting fipronil 26 september 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Conclusies High Level Meeting fipronil 26 september 2017 - 21501-32-1054

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 27 oktober 2017 om 16.00 uur.

Reactie op verzoek commissie inzake het niet opnemen van pluimvee in nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie inzake het niet opnemen van pluimvee in nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen 2017 - 28286-937

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.

Derde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 oktober 2017. Derde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan - 33037-227

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Ontheffingen dierrechten varkens- en pluimveehouderij (POR)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 oktober 2017. Ontheffingen dierrechten varkens- en pluimveehouderij (POR) - 33037-226

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Reactie op verzoek commissie over de paper van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) d.d. 4 juli 2017 getiteld ‘Aanvulling op NAV-visie voor Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn van 20 maart’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie over de paper van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) d.d. 4 juli 2017 getiteld ‘Aanvulling op NAV-visie voor zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn van 20 maart’ - 33037-224

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Verslag van het schriftelijk overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de KringloopWijzer (Kamerstuk 33037, nr. 219)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de KringloopWijzer - 33037-225

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Besluit: Het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zal worden ingepland.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2017. Voortgang invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-219

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden - 27858-407

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.