Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 februari 2018

Gepubliceerd: 8 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A006719
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=080ff7e5-36d4-4c90-96ce-45fa65392111&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20en%20Klimaat%20d.d.%206%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34647, 21501, 21501, 31239, 22112, 24036, 27879, 33529, 32813, 33529, 32849, 33529, 29684, 22112, 21501, 29023, 30196, 34781, 34799, 34627, 34627, 34627

Inhoud


Verzoek van het lid Alkaya (SP) om de toegezegde kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut te ontvangen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 7 februari 2018. Verzoek van het lid Alkaya (SP) om de toegezegde kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut te ontvangen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018 - 2018Z02048

Besluit: De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden verzocht de toegezegde kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut aan de Kamer te doen toekomen opdat die (of onderdelen daarvan) kan worden besproken in het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.BESLOTEN GEDEELTE

Verzoek van het lid Veldman (VVD) om een feitelijke inbreng te voeren over het rapport "Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit" van KPMG, voorafgaand aan het debat over de Nederlandse economie na de Brexit.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 7 februari 2018. Verzoek van het lid Veldman (VVD) om een feitelijke inbreng te voeren over het rapport "Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit" van KPMG, voorafgaand aan het debat over de Nederlandse economie na de Brexit. - 2018Z02046

Besluit: De minister wordt verzocht om binnen twee weken een kabinetsreactie op het rapport "Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit" van KPMG aan de Kamer te doen toekomen, met het oog op een feitelijke inbreng die voor het krokusreces en voorafgaand aan het debat over de Nederlandse economie na de Brexit zal worden gehouden.8

Ondernemersvrijheid van winkeliers bij het bepalen van openingstijden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 januari 2018. Ondernemersvrijheid van winkeliers bij het bepalen van openingstijden - 34647-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Winkeltijden op 1 februari 2018.Rondvraag

Geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen en onderzoek, 31 januari - 2 februari 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 30 januari 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen en onderzoek, 31 januari - 2 februari 2018 - 21501-30-419

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 januari 2018. Geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen en onderzoek, 31 januari - 2 februari 2018 - 21501-30-418

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 31 januari, 1 en 2 februari 2018 in Sofia.

De stimulering van zonnestroom in de SDE+ (voorjaarsronde 2018)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. De stimulering van zonnestroom in de SDE+ (voorjaarsronde 2018) - 31239-281

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Klimaat op 1 februari 2018.7

Verzoek van het lid Beckerman om de parlementair advocaat in te schakelen voor juridisch advies over de recente stukken rondom de gaswinning in Groningen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 1 februari 2018. Verzoek van het lid Beckerman om de parlementair advocaat in te schakelen voor juridisch advies over de recente stukken rondom de gaswinning in Groningen - 2018Z01690

Besluit: Met het voorstel wordt ingestemd.
Besluit: Aanvullende vragen zullen worden geïnventariseerd.Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Verzoek van het lid Paternotte, mede namens de fracties van VVD, CDA, GroenLinks en SP om het algemeen overleg Toerisme op 21 februari 2018 te plannen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 1 februari 2018. Verzoek van het lid Paternotte, mede namens de fracties van VVD, CDA, GroenLinks en SP om het algemeen overleg Toerisme op 21 februari 2018 te plannen - 2018Z01640

Besluit: Het algemeen overleg Toerisme zal na ontvangst van de kabinetsbrief in de week na het krokusreces worden gepland.
Besluit: Het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid zal op 21 februari 2018 worden gepland.

Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de minister van EZK een brief te vragen over het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 24 januari 2018. Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de minister van EZK een brief te vragen over het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen' - 2018Z01031

Besluit: De minister zal worden verzocht ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018 een reactie op het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen’ aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Yesilgöz (VVD), mede namens het lid Weverling, voor een technische briefing van PBL over het rapport ‘Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee’ en dan met name gericht op de kansen en uitdagingen van windparken op zee voor de visserij

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 31 januari 2018. Verzoek van het lid Yesilgöz, mede namens het lid Weverling voor een technische briefing van PBL over het rapport ‘Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee’ en dan met name gericht op de kansen en uitdagingen van windparken op zee voor de visserij - 2018Z01585

Besluit: Inventariseren welke leden deel wensen te nemen aan deze technische briefing. Tevens is besloten om de leden van de vaste commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor deze briefing uit te nodigen.6

Stafnotitie - Analyse Invest-NL: investeringsfonds en democratische controle

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 31 januari 2018. Stafnotitie - Analyse Invest-NL: investeringsfonds en democratische controle - 2018Z01570

Besluit: Betrekken bij de (komende) behandeling van het wetsvoorstel en bij het rondetafelgesprek dat na ontvangst van informatie over de contouren van Invest-NL zal worden gehouden.

Stafnotitie - Analyse Voortgang SDG Klimaat

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 24 januari 2018. Stafnotitie - Analyse Voortgang SDG Klimaat - 2018Z01041

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Klimaat op 1 februari 2018.

Verslag werkbezoek commissie IenW aan de COP23 te Bonn

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 24 januari 2018. Verslag werkbezoek COP23 Bonn - 2018Z00987

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 januari 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen - 2018Z00629

Besluit: Ter informatie.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 januari 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2018Z00627

Besluit: Conform voorstellen.5

Fiche: Mededelingen intellectueel eigendomsrecht: handhaving en essentiële octrooien

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 26 januari 2018. Fiche: Mededelingen intellectueel eigendomsrecht: handhaving en essentiële octrooien - 22112-2478

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Stand van zaken onderhandelingen richtlijnvoorstel versterken bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 30 januari 2018. Stand van zaken onderhandelingen richtlijnvoorstel versterken bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten - 24036-419

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Enkele ontwikkelingen met betrekking tot het waarborgen van edelmetalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 januari 2018. Enkele ontwikkelingen met betrekking tot het waarborgen van edelmetalen - 27879-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op 8 februari 2018.

Niveau gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 februari 2018. Niveau gaswinning Groningen - 33529-424

Besluit: Betrekken bij plenaire debat over de gaswinning in Groningen.Stukken van de staatssecretaris van EZK

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2018, over verkenningen transitiepaden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2018, over verkenningen transitiepaden - 32813-159

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Nieuw schadeprotocol Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. Nieuw schadeprotocol Groningen - 33529-423

Besluit: Betrekken bij plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

Toezeggingen tijdens het 30-leden debat van 14 november 2017 over de gasvondst van Hansa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. Toezeggingen tijdens het 30-leden debat van 14 november 2017 over de gasvondst van Hansa - 32849-116

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Betaalcapaciteit van de NAM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 januari 2018. Betaalcapaciteit van de NAM - 33529-422

Besluit: Betrekken bij plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

Vergelijking zeespiegelstijging voor dijkverbeteringen en voor de delfstofwinning onder de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. Vergelijking zeespiegelstijging voor dijkverbeteringen en voor de delfstofwinning onder de Waddenzee - 29684-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 januari 2018. Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 22112-2475

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Energieraad 18 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 januari 2018. Verslag Energieraad 18 december 2017 - 21501-33-691

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 6 juni 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, regeling van werkzaamheden 7 september 2017, naar aanleiding van het rapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, regeling van werkzaamheden 7 september 2017, naar aanleiding van het rapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’ - 29023-228

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie en Klimaat.

Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 januari 2018. Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen - 30196-572

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie en Klimaat.

Jaarplanning 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 februari 2018. Stafnotitie - Versterking kennis- en onderzoekspositie EZK 2018, jaarplanning - 2018Z01668

Besluit: Betrekken bij hierboven bedoelde inventarisatie.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 januari 2018. Jaarplanning 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 34775-XIII-128

Besluit: Prioritaire beleidsthema’s ten behoeve van de jaarplanning 2018 zullen worden geïnventariseerd, met als inbrengdatum dinsdag 13 februari 2018 om 12.00 uur.

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 25 januari 2018. Nota van wijziging - 34781-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken van de minister van EZK

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 september 2017. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen - 34781

Besluit: Reeds plenair behandeld.2

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 25 januari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34799-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2017. Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) - 34799

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 januari 2018. Reactie op nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure (Kamerstuk 34627-43) - 34627-44

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 januari 2018.Tweede nota van wijziging - 34627-22

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 december 2016. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) - 34627

Besluit: Reeds plenair behandeld.

Verzoek Klimaatplein.com tot aanbieding petitie met betrekking tot top 5 klimaatmaatregelen in Nationaal Klimaatakkoord

Zaak: Brief derden - Klimaatplein.com te ’s-Hertogenbosch - 30 januari 2018. Verzoek Klimaatplein.com tot aanbieding petitie met betrekking tot top 5 klimaatmaatregelen in Nationaal Klimaatakkoord - 2018Z01435

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.Wet- en regelgeving

Verzoek Vakcentrum, mede namens BOVAG, tot aanbieding rapport 'De economische impact van franchisenemers’ d.d. 13 februari 2018.

Zaak: Brief derden - Vakcentrum te Woerden - 26 januari 2018. Verzoek Vakcentrum, mede namens BOVAG, tot aanbieding rapport 'De economische impact van franchisenemers’ d.d. 13 februari 2018 - 2018Z01255

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 13 februari 2018, van 13.30 tot 13.45 uur.

Verzoek tot aanbieding boek 'De donut economie'

Zaak: Brief derden - A.M. Faasse te Alphen aan den Rijn - 22 januari 2018. Verzoek tot aanbieding boek 'De donut economie' - 2018Z01034

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 20 maart 2018, 13.30 tot 13.45 uur.

Uitnodiging SNN voor masterclass over blockchain en politiek

Zaak: Brief derden - Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) te Groningen - 11 januari 2018. Uitnodiging SNN voor masterclass over blockchain en politiek - 2018Z00939

Besluit: Belangstelling inventariseren.

Aanbod voor presentatie over noodzaak en winst van meer samenwerking in de Benelux op de terreinen Energie/Klimaat en Infrastructuur

Zaak: Brief derden - Benelux Business Roundtable (BBR) te Antwerpen - 22 januari 2018. Aanbod voor presentatie over samenwerking in de Benelux en commentaar t.b.v. debat Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) - 2018Z00831

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.