Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 februari 2018

Gepubliceerd: 21 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A00669
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=34cecb03-6e0f-4156-8c7e-0a595a13f8e7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20EZK%20d.d.%2020%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31311, 33529, 33529, 33529, 26643, 26643, 29684, 33529, 33529, 29684, 31239, 26643, 22112, 22112, 22112, 22112, 33529, 32637, 21501, 32768, 29502, 29826, 29826, 30196, 33529, 26643, 32357, 34745, 34745, 34745, 34821, 34723, 34723

Inhoud


Bespreking Jaarplanning 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 februari 2018 Stafnotitie - Notitie Jaarplanning 2018 - 2018Z02621

Besluit: De thema’s/onderwerpen ten behoeve van de jaarplanning 2018 worden gekozen. Een en ander zal worden uitgewerkt.

Verzoek van het lid Wörsdörfer over een overzicht van de concrete maatregelen ter verbetering van de interne markt op economisch gebied waarop het kabinet in Europees verband wil inzetten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD) - 21 februari 2018 Verzoek van het lid Wörsdörfer over een overzicht van de concrete maatregelen ter verbetering van de interne markt op economisch gebied waarop het kabinet in Europees verband wil inzetten - 2018Z03076

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om een overzicht van de concrete maatregelen ter verbetering van de interne markt op economisch gebied waarop het kabinet in Europees verband wil inzetten.

Verzoek van het lid Wörsdörfer inzake de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD) - 21 februari 2018 Verzoek van het lid Wörsdörfer inzake de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687) - 2018Z03073

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht aan te geven wanneer de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687) zal ontvangen.

Verzoek van het lid Amhaouch om over de Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (nu geagendeerd voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018) een apart algemeen overleg te voeren, waarvoor ook de minister OCW zal worden uitgenodigd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 21 februari 2018 Verzoek van het lid Amhaouch om over de Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (nu geagendeerd voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018) een apart algemeen overleg te voeren, waarvoor ook de minister OCW zal worden uitgenodigd - 2018Z03068

Besluit: De Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 zal worden geagendeerd voor een apart algemeen overleg, waarvoor tevens de minister van OCW wordt uitgenodigd.

Verzoek van het lid van den Berg (CDA) om een algemeen overleg te houden over de Actieagenda Beter Aanbesteden (Kamerstuk 34252, nr. 4).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 20 februari 2018 Verzoek van het lid van den Berg (CDA) om een algemeen overleg te houden over de Actieagenda Beter Aanbesteden (Kamerstuk 34252, nr. 4). - 2018Z02917

Besluit: De Actieagenda Beter Aanbesteden (Kamerstuk 34252, nr. 4) zal worden geagendeerd voor een voor de zomer te voeren algemeen overleg Aanbesteden.

Uitnodiging Tata Steel Nederland BV voor werkbezoek d.d. 9 of 30 maart 2018

Zaak: Brief derden - Tata Steel Nederland BV te IJmuiden - 14 februari 2018 Uitnodiging Tata Steel Nederland BV voor werkbezoek d.d. 9 of 30 maart 2018 - 2018Z02790

Besluit: De belangstelling voor deelname aan het werkbezoek inventariseren, waarbij een alternatieve datum zal worden gezocht.

Gedragscode kleinzakelijke financiering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 januari 2018 Gedragscode kleinzakelijke financiering - 31311-198

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 22 februari 2018.

Overeenkomst NAM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7 februari 2018 Overeenkomst tussen de Staat en NAM - 33529-428

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over het verliezen van het hoger beroep door de NAM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over het verliezen van het hoger beroep door de NAM - 33529-426

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 (OvS)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 (OvS) - 33529-427

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

Reactie op verzoek commissie over interpretatie anti-spam regels Telecommunicatiewet en groeiende macht van telecomaanbieders bij blokkeren van 'spam'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 8 februari 2018 Reactie op verzoek commissie over interpretatie anti-spam regels Telecommunicatiewet en groeiende macht van telecomaanbieders bij blokkeren van 'spam' - 26643-521

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 15 februari 2018.

Reactie op het verzoek van de commissie over digitale connectiviteit in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 februari 2018 Reactie op het verzoek van de commissie over digitale connectiviteit in Nederland - 26643-522

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 15 februari 2018.

Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 februari 2018. Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2016 - 29684-156

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Gaswinning onder de gewijzigde Mijnbouwwet en de rol van SodM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018 Reactie op het verzoek van de commissie inzake gaswinning onder de gewijzigde Mijnbouwwet en de rol van SodM - 33529-453

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018 Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen’ - 33529-452

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 september 2017, over de zichtbare effecten van gaswinning op de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 september 2017, over de zichtbare effecten van gaswinning op de Waddenzee - 29684-157

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Beleid ten aanzien van geothermie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 februari 2018 Beleid ten aanzien van geothermie - 31239-282

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een rondetafelgesprek te organiseren over de uitrol van 5G in Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 15 februari 2018 Voorstel van het lid Van den Berg (CDA) voor een rondetafelgesprek over de uitrol van 5G in Nederland - 2018Z02681

Besluit: De leden zal worden verzocht suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties in te dienen.

Brief over behandeling thema "Brexit" in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018 Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De rapporteurs inzake Brexit ( de leden Anne Mulder, Omtzigt en Asscher) zullen voor een procedurevergadering worden uitgenodigd om een toelichting te geven op de stand van zaken.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 februari 2018 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen - 2018Z02536

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stafnotitie - Klimaatconferentie in Katowice (Polen), van 3 tot 14 december 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 februari 2018 Deelname delegatie commissie EZK aan COP24 Katowice - 2018Z02616

Besluit: Inventariseren welke leden deel wensen uit te maken van een delegatie die (een deel van) de klimaatconferentie (COP24) in Katowice (Polen) van 3 tot 14 december 2018 bij kan wonen.

Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2018. Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut - 26643-523

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Verordening voor de wederzijdse erkenning van goederen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 9 februari 2018 Fiche: Verordening voor de wederzijdse erkenning van goederen - 22112-2481

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Fiche: Verordening markttoezicht op producten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 9 februari 2018 Fiche: Verordening markttoezicht op producten - 22112-2482

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018 Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen - 22112-2473

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018 Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2472

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over de budgettaire gevolgen van een besluit om het volume van de gaswinning te verlagen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over de budgettaire gevolgen van een besluit om het volume van de gaswinning te verlagen - 33529-425

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De fundamentele kennisbasis van de metrologie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 februari 2018 De fundamentele kennisbasis van de metrologie - 32637-300

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 december 2017, over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017, over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen - 21501-33-692

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen.

Stand van zaken Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 7 februari 2018 Stand van zaken Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied - 32768-11

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Uitstel toezegging over kaders inrichting postmarkt voor de postdialoog

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 7 februari 2018 Uitstel toezegging over kaders inrichting postmarkt voor de postdialoog - 29502-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Implementatieagenda Smart Industry

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 3 februari 2018 Implementatieagenda Smart Industry - 29826-94

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames - 29826-95

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames.
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Bedrijfsovernames.

Vormgeving Invest-NL

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 10 januari 2018 Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) voor een rondetafelgesprek over Invest-NL - 2018Z00139

Besluit: Aanvullende vragen voor de netwerkverkenning en suggesties voor de blokindeling van het rondetafelgesprek inventariseren.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018 Vormgeving Invest-NL - 2018Z02696

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Invest-NL, te voeren nadat het rondetafelgesprek over Invest-NL heeft plaatsgevonden.

Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018 Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - 34775-XIII-130

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat stress in het aardbevingsgebied van Groningen tot meer sterfgevallen leidt (Nos.nl, 31 januari 2018)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat stress in het aardbevingsgebied van Groningen tot meer sterfgevallen leidt (Nos.nl, 31 januari 2018) - 2018Z02607

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Mijnbouw.

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 februari 2018 Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018 - 30196-573

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de Nationale Energieverkenning 2017.
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie en Klimaat.

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het meebetalen door de Staat aan de reorganisatiekosten van NAM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het meebetalen door de Staat aan de reorganisatiekosten van NAM - 33529-451

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Mijnbouw.

Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5 februari 2018 Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ - 26643-519

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 8 maart 2018.

Voortgangsrapportage hernieuwbare energie in Nederland 2015-2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 februari 2018 Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2015-2016 (Richtlijn 2009/28/EG) - 32357-40

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de Nationale Energieverkenning 2017.
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie en Klimaat.

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 februari 2018 Nota van wijziging - 34745-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 februari 2018 Nota naar aanleiding van het verslag - 34745-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 februari 2018 Nadere informatie bij nota naar aanleiding van het verslag inzake evaluatie WION en regeling bevoegde rechter - 34745-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2017 Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) - 34745

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 februari 2018 Nota naar aanleiding van het verslag - 34821-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 november 2017 Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) - 34821

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 februari 2018 Tweede nota van wijziging - 34723-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 februari 2018 Informatie bij de tweede nota van wijziging inzake de Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) - 34723-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2017 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) - 34723

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”

Zaak: Brief derden - CE Delft te Delft - 7 februari 2018 Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?” - 2018Z02158

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.