Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 maart 2018

Gepubliceerd: 8 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A006668
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0c84368c-60bf-4ddc-87c8-b60d57d13caf&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20EZK%20d.d.%206%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 29826, 23987, 21109, 34775, 22112, 22112, 32637, 33009, 32637, 21501, 34252, 32813, 34723, 33529, 34762, 34687, 34687

Inhoud


Stafnotitie - Vaststelling jaarplanning 2018 commissie EZK

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 maart 2018. Stafnotitie - Vaststelling jaarplanning 2018 commissie EZK - 2018Z03573

Besluit: De jaarplanning 2018 wordt vastgesteld.
Besluit: Het lid Moorlag zal het thema "energietransitie" nader uitwerken.Het lid Amhaouch zal het thema "sociaal ondernemen" nader uitwerken.De leden van den Berg en Agnes Mulder zullen het thema "aanbestedingsgedrag overheid" nader uitwerken.Het lid Wörsdörfer zal de thema's "programma betere regelgeving" en "voltooiing digitale markt" nader uitwerken.De leden Jetten en Agnes Mulder zullen thema "groene en gele kaartprocedures" nader uitwerken.De leden Agnes Mulder, Jetten, van Tongeren en Beckerman zullen het thema "juridisch advies met betrekking tot de gaswinning Groningen" op zich nemen. Het lid Van den Berg wordt één van de rapporteurs voor het Jaarverslag. Later zal de belangstelling voor een tweede rapporteur worden geïnventariseerd.
Besluit: Het juridisch advies over de gaswinning in Groningen wordt ten laste van het kennis- en onderzoeksbudget van de commissie gebracht.

Stafnotitie inschakeling parlementaire advocaat inzake recente stukken met betrekking tot de gaswinning in Groningen

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 maart 2018. Stafnotitie - Inschakeling parlementaire advocaat inzake recente stukken met betrekking tot de gaswinning in Groningen - 2018Z03595

Besluit: De leden Agnes Mulder, Jetten, Van Tongeren en Beckerman maken deel uit van de werkgroep.

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om het aanvangstijdstip van de procedurevergadering te verplaatsen naar 16.30 uur (i.p.v. aanvangstijdstip 16.00 uur) vanwege regelmatige overlap met de plenaire agenda

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 7 maart 2018. Verzoek van het lid Agnes Mulder om het aanvangstijdstip van de procedurevergadering te verplaatsen naar 16.30 uur (i.p.v. aanvangstijdstip 16.00 uur) i.v.m. overlap met de plenaire agenda - 2018Z03975

Besluit: Het aanvangstijdstip van de procedurevergadering is tot aan het zomerreces 2018 16.30 uur.7

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 februari 2018. Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart 2018 - 21501-30-421

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari - 2 februari 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 februari 2018. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari - 2 februari 2018 - 21501-30-420

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Conceptreacties op consultatie over EU-financiering op het gebied van investeringen, onderzoek en innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen en de interne markt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 februari 2018. Conceptreacties op consultatie over EU-financiering op het gebied van investeringen, onderzoek en innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen en de interne markt - 22112-2490

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 7 maart 2018.

Reactie op het verzoek Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 februari 2018, over ThyssenKrupp en Tata Steel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 februari 2018, over ThyssenKrupp en Tata Steel - 29826-96

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 21 februari 2018.

Reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op vragen omtrent Brexit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de Nederlandse economie na de Brexit - 23987-217

Besluit: Inbreng feitelijke vragen geleverd op 23 februari 2018.

Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over Invest-NL

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 maart 2018. Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over Invest-NL - 2018Z03597

Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek is vastgesteld. Als eerste stap wordt nu een wetenschappelijke netwerkverkenning uitgevoerd. Na ommekomst van het resultaat van de netwerkverkenning zal de leden worden verzocht suggesties voor de uit te nodigen personen/organisaties in te dienen.

Stafnotitie - Voorstel programma rondetafelgesprek over de uitrol van 5G in Nederland

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 1 maart 2018. Stafnotitie - Voorstel programma rondetafelgesprek over de uitrol van 5G in Nederland - 2018Z03599

Besluit: Het programma voor het rondetafelgesprek is vastgesteld.

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 - 21109-232

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: Het lid Wörsdörfer zal het thema digitalisering voor zijn rekening nemen. Via de e-mail zal de belangstelling worden geïnventariseerd voor het thema energietransitie.

Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBO's) voor 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2018. Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 - 34775-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 maart 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen - 2018Z03592

Besluit: Ter informatie.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 februari 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2018Z02535

Besluit: Conform voorstellen.

Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2472

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen - 22112-2473

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 maart 2018. Evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel - 32637-302

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.4

Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 februari 2018. Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018 - 33009-49

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Impuls voor toegepast onderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 februari 2018. Impuls voor toegepast onderzoek - 32637-301

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Afschrift van reactie op brief inzake postbezorging op Bonaire

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2018. Afschrift van reactie op brief inzake postbezorging op Bonaire - 2018Z03011

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie rijkscofinancieringsregeling EFRO 2007-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2018. Evaluatie rijkscofinancieringsregeling Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013 - 21501-08-706

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

Actieagenda Beter Aanbesteden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 16 februari 2018. Actieagenda Beter Aanbesteden - 34252-4

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Aanbesteden op 24 mei 2018.

Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 februari 2018. Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (XIII) - 34775-XIII-132

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Verantwoordingsstukken over 2017.

Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 februari 2018. Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord - 32813-163

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017, conform de besluitvorming in de e-mailprocedure over deze brief.
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie en Klimaat.

Afschrift van de brief aan AEDES over de wijziging van de Warmtewet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 februari 2018. Afschrift van de brief aan AEDES over de wijziging van de Warmtewet - 34723-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2018 - 34775-XIII-131

Besluit: Betrokken bij de jaarplanning 2018.
Besluit: Naar aanleiding van het ontbreken van een aantal aangekondigde wetsvoorstellen op de jaarplanning, zal de staf nagaan wat de stand van zaken is met betrekking tot die wetsvoorstellen.

Kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het vierde kwartaal van 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 februari 2018. Kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het vierde kwartaal van 2017 - 33529-454

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Schadeprotocol/gaswinning Groningen.
Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf een overzicht opstellen van de toegezegde brieven, inclusief tijdpad, inzake het schadeprotocol, de versterkingsoperatie en de gaswinning, dit met het oog op de planning van algemeen overleggen en mogelijk andere commissieactiviteiten.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie-Beckerman c.s. over een versterkingsaanpak met zeggenschap van dorpen (Kamerstuk 33529, nr. 431) en motie-Jetten c.s. over de versterkingsoperatie onafhankelijk van de NAM inrichten (Kamerstuk 33529, nr. 443).

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu - 34762-16

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie en Klimaat.
Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017.2

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 maart 2018. Nota van wijziging - 34687-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken van de minister van EZK

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34687-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 maart 2017. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel - 34687

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 22 maart 2018 om 12.00 uur.

Verzoek SDR tot aanbieding rapport 'Roadmap 2050 Delta Regio' op 17 april 2018.

Zaak: Brief derden - Smart Delta Resources (SDR) te Vlissingen - 23 februari 2018. Verzoek SDR tot aanbieding rapport 'Roadmap 2050 Delta Regio' op 17 april 2018 - 2018Z03424

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 17 april 2018.Wet- en regelgeving

Aanbod Rli voor toelichting op advies "Stroomvoorziening onder digitale spanning"

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag - 22 februari 2018. Aanbod Rli voor toelichting op advies "Stroomvoorziening onder digitale spanning" - 2018Z03347

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”

Zaak: Brief derden - CE Delft te Delft - 7 februari 2018. Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?” - 2018Z02158

Besluit: Na het rondetafelgesprek de commissie voor Binnenlandse Zaken over de Nationale Omgevingsvisie zal het lid Agnes Mulder met een voorstel komen naar aanleiding van het verzoek van CE Delft.

Uitnodiging Heineken Nederland voor werkbezoek aan brouwerij in Zoeterwoude

Zaak: Brief derden - Heineken Nederland

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.