Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 maart 2018

Gepubliceerd: 21 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A006656
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bb58b3cb-6fc8-4099-824c-ce1f6523327b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20EZK%20d.d.%2020%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30196, 26419, 24095, 33529, 31793, 32813, 32813, 33009

Inhoud


Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing van de RLI over hun nieuwe rapport: ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 19 maart 2018. Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing van de RLI over hun nieuwe rapport: ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ - 2018Z04922

Besluit: In mei zal een technische briefing van de RLI over het rapport 'stroomvoorziening onder digitale spanning' georganiseerd worden.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een extra week tijd voor de inbreng voor het nader verslag met betrekking tot de wijziging van de handelsregisterwet (de deadline wordt daarmee 27 maart 2018 i.p.v. 22 maart 2018).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD) - 19 maart 2018. Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een extra week tijd voor de inbreng voor het nader verslag met betrekking tot de wijziging van de handelsregisterwet (de deadline wordt daarmee 27 maart 2018 i.p.v. 22 maart 2018). - 2018Z04923

Besluit: De inbrengdatum voor het nader verslag met betrekking tot de Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687) wordt verplaatst naar 27 maart 2018 om 12.00 uur.

Voorstel van de leden Bruins (CU) en Paternotte (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over sociale ondernemingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 20 maart 2018. Voorstel van de leden Bruins (CU) en Paternotte (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over sociale ondernemingen - 2018Z04990

Besluit: De leden zullen per e-mail worden verzocht suggesties voor de uit te nodigen personen/organisaties aan te dragen.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over de notities van ECN/PBL die ten grondslag liggen aan de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over de notities van ECN/PBL die ten grondslag liggen aan de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018 - 30196-574

Besluit: Betrokken bij het debat over de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 op 8 maart 2018.5

Ontwikkelingen in de toerismesector en aanpak spreiding van toerisme

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 2 maart 2018. Ontwikkelingen in de toerismesector en aanpak spreiding van toerisme - 26419-67

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Toerisme op 7 maart 2018.

Overstapdrempels bij bundels van telecomdiensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 6 maart 2018. Overstapdrempels bij bundels van telecomdiensten - 24095-425

Besluit: Betrokken bij het VAO Telecommunicatie op 14 maart 2018.

Eindverslag rapporteurs Energie-unie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 maart 2018. Eindverslag rapporteurs Energie-unie - 2018Z04565

Besluit: Verslag vastgesteld.
Besluit: De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat, voor Binnenlandse Zaken, voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zullen als volgcommissies worden aangemerkt voor klimaat(gerelateerde)voorstellen, conform aanbeveling.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 maart 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen - 2018Z04608

Besluit: Ter informatie.4

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 maart 2018. Lijst van EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2018Z04607

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De raadpleging 'ecodesign requirements for standby, networked standby and off mode electric power consumption' valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van I&W.

Aanbod technische briefing over het beoogde proces en organisatie van het Klimaatakkoord door de voorzitter van het Klimaatberaad

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 maart 2018. Aanbod technische briefing Klimaatakkoord - 2018Z04979

Besluit: De commissie reageert positief op het aanbod van de minister.

Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 maart 2018. Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS - 34775-XIII-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 20 maart 2018. Voorstel van de leden Agnes Mulder (CDA) en Jetten (D66) ten aanzien van de planning van de behandeling van het Gasdossier Groningen tot aan het zomerreces 2018 - 2018Z05002

Besluit: Plenair debat over de schadeafhandeling Groningen en de aanpak van de versterking (brief kabinet begin mei) na het meireces, voorafgegaan door een feitelijke vragenronde.Plenair debat over de scenario's verlagen gasvraag binnen en buiten de kabinetsperiode (brief kabinet eind maart), voorafgegaan door een technische briefing door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), GTS en het ministerie, een rondetafelgesprek en eventueel een feitelijke vragenrondeAlgemeen overleg over de nieuwe afspraken gasgebouw na ontvangst van de brief daarover, voorafgegaan door een feitelijke vragenronde en eventueel een technische briefing.Plenair debat over het gaswinningsbesluit begin juni, voorafgegaan door een feitelijke vragenronde.Algemeen overleg Mijnbouw, nog voor het zomerreces.Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf een nader uitgewerkt tijdpad voorleggen.3

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 maart 2018. Overzicht aangekondigde/toegezegde informatie met betrekking tot gaswinning Groningen - 2018Z04648

Besluit: Betrokken bij de bespreking van het voorstel van de leden Mulder en Jetten ten aanzien van de behandeling van het gasdossier Groningen (zie hieronder).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 maart 2018. Schadefonds mijnbouwschade Groningen - 33529-455

Besluit: Betrekken bij een nog aan te vragen debat over de schadeafhandeling Groningen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2018, over het rapport van de IPCC over de 1,5 graad doelstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2018, over het rapport van de IPCC over de 1,5 graad doelstelling - 31793-180

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2018, over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2018, over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition - 32813-165

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 7 juni 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de kosten van het klimaatbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de kosten van het klimaatbeleid - 32813-166

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 7 juni 2018.
Besluit: De staf van de commissie zal een tijdlijn met betrekking tot de dossiers energie en klimaat verzorgen. Deze zal voor de volgende procedurevergadering geagendeerd worden. Op basis van de tijdlijn zal worden bekeken of het algemeen overleg Energie en Klimaat op 7 juni 2018 verplaatst moet worden.2

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 maart 2018. Incidentele suppletoire begrotingen 2018 inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord - 34775-XIII-133

Besluit: Betrekken bij behandeling van het wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 maart 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) - 34901

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 29 maart 2018 te 12.00 uur.

Verzoek om korte toespraak te houden tijdens bijeenkomst 'The guts award' d.d. 2 oktober 2018.

Zaak: Brief derden - T.A.M. Hendriksen te Hillegom - 12 maart 2018. Verzoek om korte toespraak te houden tijdens bijeenkomst 'The guts award' d.d. 2 oktober 2018 - 2018Z04601

Besluit: Vanwege vergaderingen in de Kamer op dinsdag 2 oktober is het niet mogelijk het verzoek in te willigen.Wet- en regelgeving

Uitnodiging Gemeente Nijmegen voor werkbezoek aan European Green Capital op 29 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Gemeente Nijmegen te Nijmegen - 12 maart 2018. Uitnodiging Gemeente Nijmegen voor werkbezoek aan European Green Capital d.d. 29 juni 2018 - 2018Z04403

Besluit: De belangstelling onder de leden zal per e-mail worden geïnventariseerd.
Besluit: Minister verzoeken om een brief over de uitvoering van de motie-Jetten (Kamerstuk 34775-XIII-95).

Brief van de voorzitter van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over het onderzoek naar regels in de klus- en deeleconomie

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 maart 2018. Brief van de voorzitter van ATR over het onderzoek naar regels in de klus- en deeleconomie - 33009-50

Besluit: De belangstelling onder de leden zal per e-mail worden geïnventariseerd.