Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17 april 2018

Gepubliceerd: 18 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A006639
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=90986bb1-41a6-48e8-808b-9bcd44627b29&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20EZK%20d.d.%2017%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 26643, 27879, 32637, 32637, 21501, 29826, 21501, 21501, 32849, 21501, 22112, 32637, 33529, 26643, 26643, 21501, 29826, 32849, 28761

Inhoud


Verzoek van het lid Nijboer om mevr. Van Loon (Shell), dhr. Schotman (NAM) en ExxonMobil uit te nodigen voor het rondetafelgesprek gaswinning uit het Groningenveld op 17 mei 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 13 april 2018. Verzoek van het lid Nijboer om mevr. Van Loon (Shell), dhr. Schotman (NAM) en ExxonMobil uit te nodigen voor het rondetafelgesprek gaswinning uit het Groningenveld op 17 mei 2018 - 2018Z06970

Besluit: NAM zal voor het rondetafelgesprek (blok 3) worden uitgenodigd.BESLOTEN GEDEELTEGeen agendapunten

Verzoek van het lid Van den Berg om schriftelijk overleg te voeren over het Strategisch meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS (Kamerstuk 34775-XIII, nr. 134)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 17 april 2018. Verzoek van het lid Van den Berg om schriftelijk overleg te voeren over het Strategisch meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS (Kamerstuk 34775-XIII, nr. 134) - 2018Z07120

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018 om 12.00 uur.8

Verzoek van het lid Beckerman om een brief aan de minister van EZK te vragen over de laatste aardbeving bij Garsthuizen (te ontvangen voor het debat over het gasbesluit)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 17 april 2018. Verzoek van het lid Beckerman om een brief aan de minister van EZK te vragen over de laatste aardbeving bij Garsthuizen (te ontvangen voor het debat over het gasbesluit) - 2018Z07124

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het plenaire debat over het kabinetsbesluit inzake beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld een reactie te doen toekomen op de laatste aardbeving bij Garsthuizen, waarbij hij tevens ingaat op de betekenis daarvan voor de versterkingsoperatie, de activiteiten die zijn/worden ingezet om tot een versterkingsprogramma te komen en de mogelijke duur van seismische activiteit in de regio.

Verzoek van het lid Jetten om een wetenschappelijke factsheet te laten opstellen over het zogenaamde Joint Project Mechanism

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 17 april 2018. Verzoek van het lid Jetten om een wetenschappelijke factsheet te laten opstellen over het zogenaamde Joint Project Mechanism - 2018Z07125

Besluit: Wetenschappelijke factsheet laten opstellen over het zogenaamde Joint Project Mechanism.

Verzoek namens de leden Jetten en Dik-faber om een rondetafelgesprek te organiseren over de mentale versterking van Groningen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 17 april 2018. Verzoek namens de leden Jetten en Dik-faber om een rondetafelgesprek te organiseren over de mentale versterking van Groningen - 2018Z07128

Besluit: De leden zullen per e-mail worden verzocht suggesties voor de uit te nodigen personen/organisaties aan te dragen.

Geannoteerde Agenda informele Energieraad 19 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3 april 2018. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 19 april 2018 - 21501-33-693

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg op 10 april 2018 ter voorbereiding op de informele Energieraad (op 19 en 20 april 2018)

Verzoek van het lid Nijboer om een schriftelijke vragenronde over de impact van het besluit gaswinning Groningen op de begroting, de financiële impact op bedrijven en huishoudens, toelichting op de 50 miljard euro die in de grond zou blijven zitten en de verdeling van deze lasten tussen Rijk/Shell en ExxonMobil

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 12 april 2018. Verzoek van het lid Nijboer om een schriftelijke vragenronde over de impact van het besluit gaswinning Groningen op de begroting, de financiële impact op bedrijven en huishoudens, toelichting op de 50 miljard euro die in de grond zou blijven zitten en de verdeling van deze lasten tussen Rijk/Shell en ExxonMobil - 2018Z06848

Besluit: Feitelijke vragen over de financiële aspecten van het besluit gaswinning Groningen worden meegenomen in de feitelijke vragenronde over de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 maart 2018 over de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 33529, nr. 457). De inbrengtermijn voor het indienen van de feitelijke vragen wordt vastgesteld op dinsdag 22 mei 2018 om 12.00 uur.

Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over gaswinning in Groningen

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 12 april 2018. Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over gaswinning uit het Groningenveld - 2018Z06846

Besluit: Conform voorstel, met dien verstande dat de NAM wordt uitgenodigd voor blok 3.

Voorstel naar aanleiding van de briefing voorzitter Klimaatberaad op 11 april 2018 om feitelijke vragen te stellen en een vervolgbriefing te organiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 april 2018. Voorstel naar aanleiding van de briefing voorzitter Klimaatberaad op 11 april 2018 om feitelijke vragen te stellen en een vervolgbriefing te organiseren - 2018Z06826

Besluit: Vervolgbriefing met de voorzitter van het Klimaatberaad organiseren. Op 19 april 2018 te 12.00 uur inventariseren welke vragen de commissie aan de voorzitter wil stellen en op basis van deze inventarisatie de minister een brief sturen met het verzoek deze vragen door te geleiden.

EU-Stafnotitie begroting reisprogramma rapporteurs versterkte samenwerking nationale parlementen inzake klimaat

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 12 april 2018. EU-Stafnotitie begroting reisprogramma klimaatrapporteurs - 2018Z06838

Besluit: Met de begroting voor de eerste fase van het reisprogramma wordt ingestemd.6

Voorstel programma rondetafelgesprek over Invest-NL

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 12 april 2018. Stafnotitie - Voorstel programma rondetafelgesprek over Invest-NL - 2018Z06815

Besluit: Conform voorstel besloten.

Voorstel voorbereidingsgroep juridisch advies gaswinning Groningen inzake verzoek aan minister om de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 openbaar te maken

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 12 april 2018. Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep juridisch advies gaswinning Groningen inzake verzoek aan minister om de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 openbaar te maken - 2018Z06804

Besluit: De minister zal worden verzocht de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon) en eventueel nadien gewijzigde vormen van dat contract openbaar te maken, dit met het oog op het inwinnen van onafhankelijk juridisch advies, en de Kamer hierover uiterlijk 14 mei 2018 hierover te informeren. In de brief zal de minister tevens worden gevraagd een uitgebreide motivering te geven, indien hij het verzoek niet inwilligt.

Verzoek van het lid Van der Lee inzake het besluit van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geen NEV (Nationale Energieverkenning) uit te brengen in 2018

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 10 april 2018. Verzoek van het lid Van der Lee inzake het besluit van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geen NEV (Nationale Energieverkenning) uit te brengen in 2018 - 2018Z06622

Besluit: Minister verzoeken om een brief over de inzet van het PBL t.a.v. een tweetal toezeggingen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen - 2018Z06344

Besluit: Ter informatie.

Aangepast voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over “Beter Aanbesteden, de praktijk”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD) - 12 april 2018. Aangepast voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) voor het rondetafelgesprek “Beter Aanbesteden, de praktijk” - 2018Z06875

Besluit: De leden zullen per e-mail worden verzocht suggesties voor de uit te nodigen personen/organisaties aan te dragen. Het voorstel voor het programma zal vervolgens per e-mailprocedure aan de commissie worden voorgelegd.5

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 27 maart 2018. Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven - 2018Z05489

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Reeds aangehouden in de vorige procedurevergadering.

Start consultatie voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 april 2018. Start consultatie voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst - 26643-534

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken van andere bewindspersonenGeen agendapuntenOverige stukken

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 april 2018. Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2017 - 27879-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging, te voeren voor in ieder geval de begrotingsbehandeling EZK.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over een rapport van PWC over financieel-economische fraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 5 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over een rapport van PWC over financieel-economische fraude - 32637-309

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude.
Noot: Het lid Van der Lee (GroenLinks) is voornemens het dertigledendebat over het rapport van PWC over financieel-economische fraude in te trekken.

Eerste inschatting sleutels van de WBSO in 2019

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 4 april 2018. Eerste inschatting sleutels van de WBSO in 2019 - 32637-308

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie.4

Verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 3 april 2018. Verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel - 21501-30-428

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 april 2018 om 12.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2018, over het bericht ‘Activist stelt bescherming Ahold ter discussie’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2018, over het bericht ‘Activist stelt bescherming Ahold ter discussie’ - 29826-98

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames.Stukken van de staatssecretaris van EZK

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Energieraad van 19 april in Sofia (Kamerstuk 21501-33-693)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Energieraad 19 april 2018, over het verslag van de Energieraad van 18 december 2017 en over de appreciatie van de amendementen van het Europees parlement over de Europese doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030 - 21501-33-698

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat (VSO) over de Informele energieraad d.d. 19 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3 april 2018. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 19 april 2018 - 21501-33-693

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat (VSO) over de Informele energieraad d.d. 19 april 2018.

Tussentijdse beleidsevaluatie Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 april 2018. Tussentijdse beleidsevaluatie Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 - 32849-131

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018.3

Reactie op raadpleging over de oprichting van het innovatiefonds

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 april 2018. Reactie op raadpleging over de oprichting van het innovatiefonds - 21501-08-728

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 6 juni 2018.

Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 april 2018. Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 22112-2532

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Cijfers Nederlands aandeel in buitenlandse investeringen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5 april 2018. Cijfers Nederlands aandeel in buitenlandse investeringen - 32637-310

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken’ - 33529-459

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018.

Verslag van een schriftelijk overleg op de reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ van het CBS - 26643-531

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5 februari 2018. Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ - 26643-519

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op een vraag gesteld tijdens het Algemeen Overleg Raad voor Concurrentievermogen van 7 maart 2018 over het toezicht door de Europese Commissie op patent trolls

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 april 2018. Reactie op een vraag gesteld tijdens het Algemeen Overleg Raad voor Concurrentievermogen van 7 maart 2018 over het toezicht door de Europese Commissie op patent trolls - 21501-30-429

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Borging maatschappelijke en publieke belangen bij overnames

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 maart 2018. Borging maatschappelijke en publieke belangen bij overnames - 29826-97

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames.

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de toepassing van artikel 16 van de Mijnbouwwet

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 11 april 2018. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de toepassing van artikel 16 van de Mijnbouwwet - 32849-130

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018.Stukken van de minister van EZK

Aanpassing vervaltermijn Subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 4 april 2018. Aanpassing vervaltermijn Subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw - 34775-XIII-136

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Intrekking van voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 28761-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Vos, M. (GroenLinks) - 8 januari 2003. Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit - 28761

Besluit: Ter informatie.

Uitnodiging Bulgaarse parlement voor de vergadering van commissievoorzitters voor Energie van EU-Parlementen van 13 tot 14 mei 2018 in Sofia

Zaak: Brief derden - National Assembly of the Republic of Bulgaria te Brussels - 27 maart 2018. Uitnodiging National Assembly of the Republic of Bulgaria voor vergadering van voorzitters van commissies voor Energie over samenwerking in het belang van schone en efficiënte energie, veilige levering en marktintegratie van hernieuwbare bronnen d.d. 13-14 mei 2018 - 2018Z06827

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Provincie Zeeland voor werkbezoek aan kerncentrale Borssele en Thermphos terrein d.d. 14 september 2018.

Zaak: Brief derden - Provincie Zeeland te Middelburg - 11 april 2018. Uitnodiging Provincie Zeeland voor werkbezoek aan kerncentrale Borssele en Thermphos terrein d.d. 14 september 2018 - 2018Z06738

Besluit: Werkbezoek organiseren.
Noot: De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat is volgcommissie.

Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”

Zaak: Brief derden - CE Delft te Delft - 7 februari 2018. Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?” - 2018Z02158

Besluit: Presentatie organiseren.