Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 mei 2018

Gepubliceerd: 24 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2017A0066013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dc197d0e-806a-4b89-8aa2-c8af2f6ad206&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20en%20Klimaat%20d.d.%2022%20mei%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 34252, 31311, 31311, 22112, 29502, 26643, 33009, 32637, 32637, 29752, 21501, 32813, 34762, 31239, 31239, 31239, 33612, 32813, 32813, 32813, 32813, 25422, 30196, 29362, 29826, 32637, 33529, 33529, 33529, 33529, 33529, 33529, 33529, 33529, 29697, 34938, 34901

Inhoud


Brief commissie Financiën vragen V-100

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 18 mei 2018. Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017 - 2018Z09173

Besluit: De bewindspersonen zullen worden verzocht antwoord te geven op de V-100-vragen op het terrein van Economische Zaken en Klimaat, dit ten behoeve van het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de slotwet op 20 juni 2018.

Open brief aan nationale parlementen met betrekking tot de vorming van een kopgroep voor de aanscherping van de 2030 klimaatdoelen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 18 mei 2018. Open brief aan nationale parlementen met betrekking tot de vorming van een kopgroep voor de aanscherping van de 2030 klimaatdoelen - 2018Z09139

Besluit: De commissie stemt in met de brief.

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 mei 2018. Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018 - 2018Z08633

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 23 mei ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 en 29 mei 2018.

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel (Kamerstuk 21501-30-428)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over het verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel (Kamerstuk 21501-30-428) - 2018Z08632

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 23 mei ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 en 29 mei 2018.

Consultatie van de Europese Commissie naar de definitie van mkb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 17 april 2018. Consultatie van de Europese Commissie naar de definitie van mkb - 22112-2542

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 23 mei ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 en 29 mei 2018.

Voortgang van het traject Beter Aanbesteden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 15 mei 2018. Voortgang van het traject Beter Aanbesteden - 34252-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Aanbesteden op 24 mei 2018.

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) - 34950-XIII-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2018.Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Voorstel opzet rondetafelgesprek over de mentale versterking van Groningen

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 17 mei 2018. Stafnotitie - Mentale versterking van Groningen - 2018Z08967

Besluit: De opzet wordt aangepast en vastgesteld.

Voorstel van het lid Jetten (D66) om de minister van Economische Zaken en Klimaat te vragen te reageren op de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018).

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 15 mei 2018. Voorstel van het lid Jetten (D66) om de minister van Economische Zaken en Klimaat te vragen te reageren op de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018). - 2018Z08709

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de stroomstoring rondom Amsterdam op 29 april 2018 en het bericht "Overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" in het Financieel Dagblad van 4 mei 2018 naar aanleiding hiervan.

Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de minister en staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat te verzoeken de Kamer te informeren over het feit dat de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) al na vier jaar ophoudt te bestaan en welke implicaties dit heeft en zou moeten hebben voor de opzet en inrichting van Invest NL

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 15 mei 2018. Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de minister en staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat te verzoeken de Kamer te informeren over het feit dat de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) al na vier jaar ophoudt te bestaan en welke implicaties dit heeft en zou moeten hebben voor de opzet en inrichting van Invest NL - 2018Z08640

Besluit: De minister en staatssecretaris zullen worden verzocht de Kamer te informeren over het feit dat de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) al na vier jaar ophoudt te bestaan en over de implicaties die dit heeft en zou moeten hebben voor de opzet en inrichting van Invest NL.11

Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over zoutwinning, te houden vóór het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 8 mei 2018. Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over zoutwinning, te houden vóór het AO Mijnbouw op 4 juli 2018 - 2018Z08448

Besluit: De leden zal worden verzocht suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties in te dienen. Her rondetafelgesprek zal na het zomerreces plaatsvinden.
Besluit: Technische briefing door SodM over zoutwinning in Twente organiseren na het zomerreces ter voorbereiding op het algemeen overleg Mijnbouw.
Besluit: Het algemeen overleg Mijnbouw wordt tot na het zomerreces uitgesteld. De brieven over het kleineveldenbeleid zullen in het debat over de gaswinning in Groningen worden behandeld.

Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om het tot nader order uitgestelde algemeen overleg Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 vóór de zomer in te plannen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 8 mei 2018. Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om het tot nader order uitgestelde algemeen overleg Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 vóór de zomer in te plannen - 2018Z08446

Besluit: Het tot nader order uitgestelde algemeen overleg Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 zal voor de zomer opnieuw worden ingepland.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 mei 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat - 2018Z08993

Besluit: Conform voorstellen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 mei 2018. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten - 2018Z08994

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Het algemeen overleg Ruimtevaart zal kort na het zomerreces worden ingepland.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Van der Lee over de algehele voortgang van het klimaatakkoord (Kamerstuk 30196, nr. 575 ) te informeren.
Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven wanneer de Kamer het conceptgaswinningsbesluit zal ontvangen, dit met het oog een debat daarover.
Besluit: Het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen zal worden opgesplitst in een debat over de schadeafhandeling Groningen, dat in elk geval nog voor het zomerreces zal dienen plaats te vinden, en een debat over de versterkingsoperatie Groningen.
Besluit: De griffier zal een up-to-date overzicht van de debatten in het kader van de gaswinning Groningen opstellen.
Besluit: Het ministerie zal worden verzocht de feitelijke vragen over gaswinning Groningen uiterlijk 5 juni 2018 te beantwoorden.10

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 27 maart 2018. Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven - 2018Z05489

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Uitvoering motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK (Kamerstuk 31311-200)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 16 mei 2018. Uitvoering motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK (Kamerstuk 31311-200) - 31311-205

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.Stukken van andere bewindspersonenGeen agendapuntenOverige stukken

Uitstel toezending BNC-fiche voor de ‘New Deal for Consumers’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 9 mei 2018. Uitstel toezending BNC-fiche voor de ‘New Deal for Consumers’ - 22112-2552

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Samenhang Postdialoog en een wetsvoorstel voor het aanvullend borgen van de universele postdienst (UPD)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 9 mei 2018. Samenhang Postdialoog en een wetsvoorstel voor het aanvullend borgen van de universele postdienst (UPD) - 29502-156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer nader te informeren over het actuele tijdspad van de postdialoog.

Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 april 2018. Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software - 26643-535

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

Kabinetsreactie op het AWTI-advies “WTI-diplomatie: offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 april 2018. Kabinetsreactie op het AWTI-advies “WTI-diplomatie: offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie” - 33009-62

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie.

Verantwoording en doorkijk StartupDelta2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 april 2018. Verantwoording en doorkijk StartupDelta2020 - 32637-312

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 april 2018. Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie - 32637-311

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

Antwoord op de vraag van het lid Moorlag, gesteld tijdens het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames van 12 april 2018, over de rol van de Ondernemingskamer bij conflicten van vennootschappen met aandeelhouders

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 april 2018. Antwoord op de vraag van het lid Moorlag, gesteld tijdens het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames van 12 april 2018, over de rol van de Ondernemingskamer bij conflicten van vennootschappen met aandeelhouders - 29752-11

Besluit: Nadere informatie afwachten.8

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 - 34950-XIII-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2018.
Besluit: De rapporteurs voor de behandeling van het jaarverslag, de leden Van den Berg en Moorlag, zullen zich in hun onderzoek richten op de kwaliteit van het jaarverslag in relatie tot de motie-Weverling en de daarover gewisselde brieven in het afgelopen jaar en op het overzicht van bestemmingsreserves en fondsvorming. De notitie met de inzet van de rapporteurs voor het wetgevingsoverleg zal ter vaststelling worden geagendeerd voor een volgende procedurevergadering.

Verslag informele Energieraad van 19 april 2018 en uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Verslag informele Energieraad van 19 april 2018 en uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030 - 21501-33-700

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 6 juni 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie - 32813-189

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie.

Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen - 34762-25

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen.7

Verloop openstelling SDE+ 2018 voorjaarsronde

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Verloop openstelling SDE+ 2018 voorjaarsronde - 31239-286

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.
Besluit: De minister zal worden verzocht een analyse van de onderuitputting van de SDE+-gelden uit de voorjaarsronde 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

Afsluitende rapportage inzake afspraken uit het Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Afsluitende rapportage inzake afspraken uit het Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie - 31239-285

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

Resultaten SDE+ najaarsronde 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 mei 2018. Resultaten SDE+ najaarsronde 2017 - 31239-284

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land - 33612-67

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

PBL-notitie "Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2018. PBL-notitie "Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018” - 32813-186

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang Klimaatakkoord op 4 juli 2018.

Beantwoording vragen door de voorzitter van het Klimaatberaad naar aanleiding van de technische briefing van 11 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17 mei 2018. Beantwoording vragen commissie door de voorzitter van het Klimaatberaad naar aanleiding van de technische briefing van 11 april 2018 - 32813-190

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang Klimaatakkoord op 4 juli 2018.6

Doorrekenen inkomenseffecten van het Klimaatakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2018. Doorrekenen inkomenseffecten van het Klimaatakkoord - 32813-187

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang Klimaatakkoord op 4 juli 2018.
Besluit: De minister zal worden verzocht om een procesbeschrijving tot 1 januari 2019 met betrekking tot het Klimaatakkoord, onder meer ten aanzien van de doorrekeningen daarvan, aan de Kamer te doen toekomen.

Aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2018. Aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord - 32813-188

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang Klimaatakkoord op 4 juli 2018.

Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2018. Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap - 25422-220

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 mei 2018. Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord - 30196-598

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 mei 2018. Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017 - 29362-268

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Platform DSE n.a.v. oproep 'World scientists' warning to humanity: a second notice'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van Platform DSE n.a.v. oproep 'World scientists' warning to humanity: a second notice' - 2018Z08119

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.5

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 maart 2018, over de gevolgen van macht van aandeelhouders bij AkzoNobel voor de werknemers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 maart 2018, over de gevolgen van macht van aandeelhouders bij AkzoNobel voor de werknemers - 29826-104

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Kabinetsreactie op het bericht “Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 april 2018. Kabinetsreactie op het bericht “Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen” - 32637-313

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.
Besluit: De commissie I&W zal als volgcommissie worden aangemerkt.

Reactie op verzoek commissie over de verhouding tussen gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een aantal ingrepen en uitspraken van de rechter

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de verhouding tussen gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een aantal ingrepen en uitspraken van de rechter - 33529-462

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw.

Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het eerste kwartaal van 2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het eerste kwartaal van 2018 - 33529-467

Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.

Informatie naar aanleiding van de aardbeving bij Garsthuizen op 13 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Informatie naar aanleiding van de aardbeving bij Garsthuizen op 13 april 2018 - 33529-465

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.4

Reactie op verzoek commissie over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon) en openbaar maken van nieuwe/nadere afspraken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon) en openbaar maken van nieuwe/nadere afspraken - 33529-463

Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven of het mogelijk is de Overeenkomst van Samenwerking en de aanvullende afspraken ter vertrouwelijke inzage bij de Tweede Kamer te leggen dan wel een gelakte versie daarvan aan de Kamer te doen toekomen.

Rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met het vierde kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met het vierde kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - 33529-464

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 25 mei 2018 om 12.00 uur.
Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.

Voortgang afhandeling oude schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2018. Voortgang afhandeling oude schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld - 33529-460

Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.

Toestemming technische briefings als voorbereiding op het plenaire debat over de gaswinning uit het Groningerveld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 april 2018. Toestemming technische briefings als voorbereiding op het plenaire debat over de gaswinning uit het Groningerveld - 2018Z07757

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman over de klachten over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 mei 2018. Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman over de klachten over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen - 33529-461

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op vrijdag 25 mei 2018 om 12.00 uur.
Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.3

Stand van zaken overleg met regiobestuurders Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 april 2018. Stand van zaken overleg met regiobestuurders Groningen - 33529-466

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Naar aanleiding van zijn toezegging gedaan tijdens het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen op 16 januari 2018 zal de minister worden verzocht op korte termijn een vertrouwelijke/besloten technische briefing over de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met Shell en Exxon en de aanvullende afspraken te (laten) verzorgen.

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 - 34950-XIII

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2018.
Besluit: De staatssecretaris zal conform de aangenomen motie-Weverling c.s. (Kamerstuk 21501-33, nr. 677) worden verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de beoogde data voor veilingmomenten van zowel de 700, 2.100 als de 3.500 megahertzbanden en de onderlinge samenhang tussen die beoogde veilingmomenten.

Kapitaalstorting Investeringsfonds Zeeland B.V.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 25 april 2018. Kapitaalstorting Investeringsfonds Zeeland B.V. - 29697-47

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december 2017.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2018. Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december 2017 - 34938-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17 april 2018. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34901-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 maart 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) - 34901

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitnodiging voor werkbezoek aan Agentschap Telecom

Zaak: Brief derden - Agentschap Telecom te Groningen - 16 mei 2018. Uitnodiging voor werkbezoek aan Agentschap Telecom - 2018Z09109

Besluit: De belangstelling voor deelname aan het werkbezoek zal per e-mail worden geïnventariseerd.Wet- en regelgeving

Verzoek SER om gesprek met vaste commissies voor Economische Zaken en voor Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over rapport 'Ontwerpadvies energietransitie en werkgelegenheid'

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 26 april 2018. Verzoek SER om gesprek met vaste commissies voor Economische Zaken en voor Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over rapport 'Ontwerpadvies energietransitie en werkgelegenheid' - 2018Z07978

Besluit: De belangstelling voor deelname aan het gesprek op woensdag 6 juni 2018 van 13.00 tot 14.00 uur zal per e-mail worden geïnventariseerd.

Toelichting op aangeboden rapport 'Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region' door SDR op 17 april 2018.

Zaak: Brief derden - Smart Delta Resources (SDR) te Vlissingen - 18 april 2018. Aangeboden rapport 'Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region' door SDR d.d. 17 april 2018 - 2018Z07479

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor een werkbezoek aan de ACM

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 april 2018. Uitnodiging voor een werkbezoek aan de ACM - 2018Z06901

Besluit: De belangstelling voor deelname aan het werkbezoek zal per e-mail worden geïnventariseerd.