Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 februari 2017

Gepubliceerd: 22 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A005878
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ae3b225d-64fe-488d-9d21-f3055d8422c2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2021%20februari%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 34252, 31311, 21501, 28165, 33613, 34089, 31530, 33529, 32849, 33529, 31239, 32849, 21501, 29659, 26991, 32336, 26991, 28625, 28807, 33037

Inhoud


Verzoek van het lid Mei Li Vos (PvdA) inzake toezegging over de regelgeving rondom de buurtapp van de Kamer van Koophandel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) - 22 februari 2017. Verzoek van het lid Mei Li Vos (PvdA) inzake toezegging over de regelgeving rondom de buurtapp van de Kamer van Koophandel - 2017Z02991

Besluit: De minister verzoeken om de informatie over de regelgeving rondom de buurtapp van de Kamer van Koophandel aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek om ontvangst delegatie Indonesische volksvertegenwoordigers op 28 februari of 1 maart 2017.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Indonesië (NL) te Den Haag - 17 februari 2017. Verzoek Ambassade van Indonesië, namens delegatie Indonesische parlementsleden, om gesprek met vaste commissie voor vaste commissie voor Economische Zaken over mijnbouw d.d. 28 februari of 1 maart 2017 - 2017Z02798

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd vanwege de afwezigheid van commissieleden in het verkiezingsreces.7

Geannoteerde agenda Energieraad 27 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017. Geannoteerde agenda Energieraad 27 februari 2017 - 21501-33-630

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad/behandelvoorbehoud EU-voorstellen op 22 februari 2017.

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 20 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2017. Geannoteerde Agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 20 februari 2017 - 21501-30-391

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 10 februari 2017.

Informatie over de voortgang van het traject Beter aanbesteden alsmede over de invulling van de motie Ziengs c.s. over toegang tot aanbestedingen voor jonge, innovatieve bedrijven (Kamerstuk 34329-23)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2017. Informatie over de voortgang van het traject Beter aanbesteden alsmede over de invulling van de motie Ziengs c.s. over toegang tot aanbestedingen voor jonge, innovatieve bedrijven - 34252-3

Besluit: Nadere informatie afwachten.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Reactie op de moties Monasch c.s. en Graus inzake een mkb-toets (Kamerstuk 34550 XIII, nrs. 31 en 37)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2017. Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb - 31311-179

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Verslag van het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 20 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 20 februari 2017 (Kamerstuk 21 501-30-391) - 21501-30-392

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017. De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL - 28165-266

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering. De vaste commissie voor Financiën is volgcommissie.

Ongebruikte telecomkabels en - voorzieningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2017. Ongebruikte telecomkabels en - voorzieningen - 33613-8

Besluit: Wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn kostenreductie breedband afwachten.

Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 februari 2017 Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland - 34089-16

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.
Gerelateerde kamerstukken: 34089-16

Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2017. Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie - 31530-2

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2017, over het rapport dat laat zien dat de gezondheid van mensen achteruit is gegaan in het aardbevingsgebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2017, over het rapport dat laat zien dat de gezondheid van mensen achteruit is gegaan in het aardbevingsgebied - 33529-324

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Mijnbouw.5

Conclusie eindrapport herevaluatie verwerking productiewater Schoonebeek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017. Conclusie eindrapport herevaluatie verwerking productiewater Schoonebeek - 32849-100

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Vierde kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 februari 2017. Vierde kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-323

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Uitvoering van de motie van het lid Jan Vos c.s. over geen nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (Kamerstuk 31239-230)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2017. Uitvoering van de motie van het lid Jan Vos c.s. over geen nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales - 31239-256

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over het bericht ‘Schuur boerderij Kolham stort in’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017 Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over het bericht ‘Schuur boerderij Kolham stort in’ - 32849-101

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 februari 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ - 2017Z01944

Besluit: Conform voorstellen.

Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen de Kamer te informeren over de voortgang van de aanvraag voor een algemeen verbindend verklaring voor het energiebesparingssysteem in de glastuinbouw

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 21 februari 2017. Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen de Kamer te informeren over de voortgang van de aanvraag voor een algemeen verbindend verklaring voor het energiebesparingssysteem in de glastuinbouw - 2017Z02863

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de voortgang van de aanvraag voor een algemeen verbindend verklaring voor het energiebesparingssysteem in de glastuinbouw.3

Eindverslag van de rapporteurs gezondheidscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de leden Rudmer Heerema en Leenders

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 8 februari 2017. Eindverslag rapporteurs gezondheidscheck Vogel -en Habitatrichtlijn - 2017Z02042

Besluit: Het rapporteurschap wordt beëindigd.

Reactie op de motie van het lid Ronnes c.s. over een uitzondering voor 2018 voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij (Kamerstuk 21501-32-965)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 februari 2017. Reactie op de motie van het lid Ronnes c.s. over een uitzondering voor 2018 voor het discarden van schol in de gerichte tongvisserij - 21501-32-968

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie.Overig Landbouw en Natuur

Maatschappelijke betrokkenheid Staatsbosbeheer en uitvoering motie-Lodders over een systeem van vouchers in natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 februari 2017. Maatschappelijke betrokkenheid Staatsbosbeheer en uitvoering motie-Lodders over een systeem van vouchers in natuur - 29659-146

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.Visserij

Naleving wet- en regelgeving in pluimveeslachthuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 februari 2017. Naleving wet- en regelgeving in pluimveeslachthuizen - 26991-483

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 23 februari 2017.2

Verkenning "Van aap naar beter" van het Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 februari 2017. Verkenning "Van aap naar beter" van het Rathenau Instituut - 32336-65

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek commissie om toestemming voor een technische briefing inzake het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 februari 2017. Reactie op verzoek commissie om toestemming voor een technische briefing inzake het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 - 2017Z02529

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Blootstelling ESBL-producerende bacteriën via de consumptie van vlees

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2017. Blootstelling ESBL-producerende bacteriën via de consumptie van vlees - 26991-482

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over voedselveiligheid.

Evaluatie van de subsidieregelingen "investeringen in milieuvriendelijke maatregelen" en "investeringen in energiebesparing"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 februari 2017. Evaluatie van de subsidieregelingen "investeringen in milieuvriendelijke maatregelen" en "investeringen in energiebesparing" - 28625-241

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 februari 2017. Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’ - 28807-208

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2017. Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 - 33037-189

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan.

Aanbod Rathenau Instituut voor technische briefing over de publicatie 'Van aap naar beter: een verkenning en dialoog over proeven met apen'

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 15 februari 2017. Aanbod Rathenau Instituut voor technische briefing over de publicatie 'Van aap naar beter: een verkenning en dialoog over proeven met apen' - 2017Z02608

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.