Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 april 2017

Gepubliceerd: 14 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A0055413
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=502a2892-1ad0-4aec-8b0c-df4885caf5e8&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2013-04-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22452, 32802, 33349, 31289, 34678, 34656, 34656, 30079, 22452, 22452, 31288, 28760, 34334, 31293, 31332, 27923, 31289, 29546, 29546, 26695, 31288, 31524, 31322, 31524, 26643, 26643, 34398, 33650, 31293, 31288, 31288, 31288, 33495, 31524, 29362, 34643, 29544, 29362, 29362, 32820, 32820, 32827, 32827, 32827

Inhoud


Technische briefing leven lang leren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 10 april 2017. Technische briefing leven lang leren - 2017Z04789

Besluit: Uitgebreide technische briefing (2 uur) organiseren over SER-advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ en advies van Commissie vraagfinanciering mbo (commissie Sap), getiteld 'Doorleren werkt'.

Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 (in besloten gedeelte)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2017. Introductie Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 - 2017Z04559

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 17 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 februari 2017. Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 17 februari 2017 - 21501-34-270

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 18 mei a.s. over de OJCS-Raad.

Tussentijdse evaluatie Erasmus+

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Tussentijdse evaluatie Erasmus+ - 22452-51

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Internationalisering.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) tweede halfjaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 5 april 2017. Overzicht titels uitgebrachte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) tweede halfjaar 2016 - 32802-36

Besluit: Ter informatie.
Noot: Overzicht van ADR-rapporten op OCW-terrein vindt u in dit document 2017D09294.Europa

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 6 april 2017. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33349-4

Besluit: Ter informatie.
Gerelateerde kamerstukken: 33349-4

Het Onderwijsverslag 2015-2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 april 2017. Staat van het Onderwijs 2015-2016 - 34550-VIII-130

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 mei 2017 om 10.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg agenderen over o.a. het Jaarverslag 2016 (te plannen in juni).
Noot: Het gesprek met de inspecteur-generaal is reeds vastgesteld op 20 april a.s. van 11.00 - 12.00 uur.

Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 30 maart 2017. Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies - 2017Z04262

Besluit: 1. Inbrengtermijnen zijn vastgesteld (zie noot). 2. Het jaarverslag en het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer worden behandeld in een wetgevingsoverleg te plannen in juni, waarbij ook expliciet aandacht wordt besteed aan het financieel beheer en de dechargeverlening 3. In de procedurevergadering van 20 april a.s. worden de rapporteurs benoemd die namens de commissie de kwaliteit van de verantwoordingsstukken onderzoeken (tevens worden de rapporteurs voor het begrotingsonderzoek voor begroting 2018 benoemd). 4. Besloten wordt tot organiseren van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over haar rapport bij verantwoordingsstukken.
Noot: Als inbrengtermijn wordt vastgesteld:•Woensdag 24 mei 2017, 10.00 uur voor de inbreng voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2016, feitelijke vragen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten 2016. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 2 juni 2017 bij de Kamer in te dienen.•Woensdag 14 juni 2017, 10.00 uur voor de inbreng voor de verslagen suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2017. Aan het kabinet wordt verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 23 juni 2017 bij de Kamer in te dienen.Rapporteurs kunnen voor de analyse van de stukken een beroep doen op de ambtelijke ondersteuning (zie powerpoint-presentatie uit voorgaand jaar 2015D22001).De commissie Financiën organiseert op woensdag 10 mei 2017 samen met de Algemene Rekenkamer een introductie voor Kamerleden over begroten en verantwoorden, waarbij ook zal worden ingegaan op het rapporteurschap.

Reactie op verzoek commissie over verschillen in examinering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het regulier voortgezet onderwijs (vo)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 3 april 2017. Reactie op verzoek commissie over verschillen in examinering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het regulier voortgezet onderwijs (vo) - 31289-346

Besluit: Toevoegen aan dossier Examens.

34678 Nota van wijziging in zake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 april 2017. Nota van wijziging - 34678-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.10
Gerelateerde kamerstukken: 34678-5

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding) - 34678

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag blijft staan op 20 april a.s. om 10.00 uur.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 maart 2017. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) - 34691

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 10 mei a.s. te 10.00 uur.

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning - 34642

Besluit: Het wachten is op de nota naar aanleiding van het verslag.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 3 april 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34656-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.9
Gerelateerde kamerstukken: 34656-6

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 3 april 2017. Nota van wijziging - 34656-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34656-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 januari 2017. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs - 34656

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: De technische briefing heeft op 6 april jl. plaatsgevonden.

Onderzoek afname centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE's) 2016 in leerwegen vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 maart 2017. Onderzoek afname centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE's) 2016 in leerwegen vmbo - 30079-70

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Aanbieding rapport 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee' van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 28 maart 2017. Aanbieding rapport 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee' van de Nationale ombudsman - 2017Z04100

Besluit: Technische briefing organiseren.
Besluit: Na de technische briefing opnieuw agenderen voor procedurevergadering

Ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 24 maart 2017. Ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs - 22452-53

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 april 2017 om 14.00 uur.

Rapport 'Internationaal onderwijs in Nederland'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 maart 2017. Rapport 'Internationaal onderwijs in Nederland' - 34550-VIII-129

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van dit voorjaar te verwachten rapportage van Taskforce Internationaal onderwijs met structurele en concrete maatregelen voor korte en middellange termijn.
Noot: Als bijlage is toegevoegd het Onderwijsraadadvies 'Internationaal onderwijs in Nederland'.

Beleidsreactie op het advies 'Internationaliseren met ambitie' van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 maart 2017. Beleidsreactie op het advies 'Internationaliseren met ambitie' van de Onderwijsraad - 22452-52

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Afschrift van het antwoord op de open brief STERK - RUG m.b.t. problematiek rond schakelprogramma's

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Afschrift van het antwoord op de open brief STERK - RUG m.b.t. problematiek rond schakelprogramma's - 2017Z03844

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Rapport ‘Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Rapport ‘Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs’ - 31288-580

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Budget voor volwasseneneducatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Budget voor volwasseneneducatie - 28760-67

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Voortgangsrapportage onderwijs aan asielzoekers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 februari 2017. Voortgangsrapportage onderwijs aan asielzoekers - 34334-24

Besluit: Toevoegen aan dossier onderwijs aan asielzoekers.

Aanbieding advies 'Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 23 februari 2017. Aanbieding advies 'Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit' van Onderwijsraad - 2017Z03209

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Uitwerking van de motie van de leden Van Meenen en Ypma over leraren de ruimte geven voor verbreding, verdieping en onderwijsvernieuwing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 februari 2017. Uitwerking van de motie van de leden Van Meenen en Ypma over leraren de ruimte geven voor verbreding, verdieping en onderwijsvernieuwing - 31293-358

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Stand van zaken uitwerking van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het alternatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren uitwerken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 februari 2017. Stand van zaken uitwerking van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het alternatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren uitwerken - 31332-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op klacht over handelwijze DUO m.b.t. aanvraag buitenlandse studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Reactie op klacht over handelwijze DUO m.b.t. aanvraag buitenlandse studiefinanciering - 2017Z03336

Besluit: Dossier studiefinanciering maken en onderhavig document aan toevoegen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D00680.

Plan van aanpak lerarentekort

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Plan van aanpak lerarentekort - 27923-245

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Reactie op het rapport ‘De innovatieve leraar’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 februari 2017. Reactie op het rapport ‘De innovatieve leraar’ - 2017Z03365

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie op advies Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 februari 2017. Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie op advies Onderwijsraad - 31289-345

Besluit: Toevoegen aan dossier Lumpsum en antwoord afwachten op commissiebrief inzake de stand van zaken rondom horizontale verantwoording (2017D05491).6

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 november 2016. Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016 - 29546-26

Besluit: Betrekken bij plenair debat werkdruk in het basisonderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016 - 29546-27

Besluit: Betrekken bij plenair debat werkdruk in het basisonderwijs.

Reactie op brief van een burger met betrekking tot passend onderwijs dat niet werkt voor ca. 10.000 kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 februari 2017. Reactie op brief van een burger met betrekking tot passend onderwijs dat niet werkt voor ca. 10.000 kinderen - 2017Z03362

Besluit: Toevoegen aan het dossier passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D00678.

Verdere daling voortijdig schoolverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 februari 2017. Verdere daling voortijdig schoolverlaten - 26695-118

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Nationaal Plan Open Science

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 februari 2017. Nationaal Plan Open Science - 31288-579

Besluit: Toevoegen aan dossier Wetenschapsbeleid.

Reactie op Onderwijsraadadvies Vakmanschap voortdurend in beweging en SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 februari 2017. Reactie op Onderwijsraadadvies Vakmanschap voortdurend in beweging en SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs - 31524-312

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over mbo en praktijkleren.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Afronding bestuursafspraken G37 vve-beleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 februari 2017. Afronding bestuursafspraken G37 vve-beleid - 31322-327

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de stand van zaken inzake het onderwijsachterstandenbeleid.
Besluit: Aanhouden in afwachting van stand-van-zakenbrief over onderwijsachterstandenbeleid.5

Beleidsreactie inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 maart 2017. Beleidsreactie inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016" - 34550-VIII-127

Besluit: Toevoegen aan dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland

Sterk beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 februari 2017. Sterk beroepsonderwijs - 31524-311

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo en praktijkleren.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Beleidsmatige verplichtingenmutaties die na de 2e suppletoire wet 2016 zijn opgetreden op de begroting van OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 februari 2017. Beleidsmatige verplichtingenmutaties die na de 2e suppletoire wet 2016 zijn opgetreden op de begroting van OCW - 34550-VIII-126

Besluit: Agenderen voor in juni te plannen wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2016.

Beantwoording op vragen commissie over de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON: modernisering gegevenslevering tussen onderwijsinstellingen en BRON

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2016. BIT-toets op Doorontwikkelen BRON: modernisering gegevenslevering tussen onderwijsinstellingen en BRON - 26643-412

Besluit: Agenderen voor in juni te plannen wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 maart 2017. Beantwoording op vragen commissie over de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON: modernisering gegevenslevering tussen onderwijsinstellingen en BRON - 26643-451

Besluit: Agenderen voor in juni te plannen wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2016.

Nadere reactie op de initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: “Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten” en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 februari 2017. Nadere reactie op de initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: “Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten” en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten - 34398-84

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Monitoringsrapportage subsidieregeling Praktijkleren 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 maart 2017. Monitoringsrapportage subsidieregeling Praktijkleren 2016 - 33650-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over mbo en praktijkleren.

Veldconsultatie jonge kind specialisatie op de Pabo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 maart 2017. Veldconsultatie jonge kind specialisatie op de Pabo - 31293-359

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Verzoek om aandacht voor pilotproject videocommunicatie in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 maart 2017. Verzoek om aandacht voor pilotproject videocommunicatie in het primair onderwijs - 2017Z03719

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Antwoord op vragen commissie over de modernisering van de financiering van ambtsopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2016. Modernisering financiering ambtsopleidingen - 31288-566

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de modernisering van de financiering van ambtsopleidingen - 31288-581

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Evaluatie prestatieafspraken Hoger Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 maart 2017. Evaluatie prestatieafspraken Hoger Onderwijs - 31288-582

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier hoger onderwijs.

Rapport ‘Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Rapport ‘Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015’ - 33495-105

Besluit: Toevoegen aan dossier Governance in het onderwijs en mogelijk na de kabinetsvorming een algemeen overleg plannen.3

Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO aan over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO aan over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO - 31524-313

Besluit: Dossier macrodoelmatigheid mbo maken en onderhavig document aan toevoegen.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Tweede rapportage van de Erfgoedinspectie over het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 maart 2017. Tweede rapportage van de Erfgoedinspectie over het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden - 29362-258

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum in verband met reorganisatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 maart 2017. Wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum in verband met reorganisatie - 34643-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vervolg beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 maart 2017. Vervolg beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur - 29544-774

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de briefing over het SER/RvC-advies inzake de arbeidsmarkt in de culturele sector.
Noot: De SER zal op 21 april a.s., samen met de Raad voor Cultuur, een advies uitbrengen over de arbeidsmarkt in de culturele sector. Een technische briefing is aan de commissie aangeboden.

Verslag van een schriftelijk overleg over het inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2016. Inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie - 29362-257

Besluit: Toevoegen aan dossier Cultuur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over het inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie - 29362-259

Besluit: Toevoegen aan dossier Cultuur.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake cultuuronderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over cultuuronderwijs - 32820-216

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 november 2016. Cultuuronderwijs - 32820-215

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over advies verkenning benoemingen bij publieke media-instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 maart 2017. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over advies verkenning benoemingen bij publieke media-instellingen - 2017Z03950

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Media.

Beleidsreactie op het rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Ether reclame (Ster)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 maart 2017. Beleidsreactie op het rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Ether reclame (Ster) - 32827-100

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Media.

Rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Ether reclame (Ster)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 maart 2017. Rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Ether reclame (Ster) - 32827-99

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Media.

Vensterprogrammering (vrijmaking tijdslot in programmering landelijk televisiekanaal voor regionale content)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 februari 2017. Vensterprogrammering (vrijmaking tijdslot in programmering landelijk televisiekanaal voor regionale content) - 32827-98

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Media.