Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 4 juli 2017

Gepubliceerd: 5 juli 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A005228
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b0db8411-8a3d-4a22-a281-82173458a98c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%204%20juli%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31224, 31224, 34352, 34352, 34352, 34352, 29538, 32043, 30950, 29544, 31311, 33566, 17050, 25883, 30982, 29544

Inhoud


Verzoek natuurBSO Struin tot aanbieding petitie 'Nieuwe kinderopvangwet bedreigt opkomst natuurBSO’s'

Zaak: Brief derden - Struin te Nijmegen - 3 juli 2017. Verzoek Struin tot aanbieding petitie 'Nieuwe kinderopvangwet bedreigt opkomst natuurBSO’s' - 2017Z09591

Besluit: Verzoek wordt ingetrokken.
Noot: •Adressant doorverwezen naar ministerie van SZW•Wetsvoorstellen Wet Kinderopvang (34596 en 3459. 7) reeds aangenomen door de Tweede Kamer en Eerste KamerRondvraagGeen agendapuntenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Werkwijze commissie versterking kennis- en onderzoeksfunctie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017. Werkwijze commissie versterking kennis- en onderzoeksfunctie - 2017Z09452

Besluit: De commissie kan instemmen met het voorstel. De bewindspersonen zal worden verzocht om in de tweede helft van de maand augustus 2017 een overzicht aan de Kamer te verstrekken van de stukken welke (en op welk moment) zij voornemens zijn nog dit jaar aan de Kamer te sturen en om voor de plenaire behandeling van de begroting SZW eenzelfde overzicht te verstrekken voor het jaar 201

Verzoek om kabinetsreactie op het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 29 juni 2017. Verzoek om kabinetsreactie op het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 2017Z09406

Besluit: Verzoek honoreren. De staatssecretaris van SZW zal worden gevraagd om een reactie aan de Kamer te sturen op het betreffende rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)7

Uitnodiging OSB voor werkbezoek aan schoonmaak- en glazenwasser branche

Zaak: Brief derden - Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) te 's-Hertogenbosch - 27 juni 2017. Uitnodiging OSB voor werkbezoek aan schoonmaak-en glazenwasser branche - 2017Z09175

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •OSB verzoeken om een nader uitgewerkt programma (met een bredere scope) toe te zenden

Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 15 juni 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 juni 2017. Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 15 juni 2017 - 21501-31-452

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017 op 12 oktober 2017.

Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 14 juni 2017. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017 - 2017Z08266

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34725-XV-9

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2016 en rapport Algemene Rekenkamer op 28 juni 2017.Europese aangelegenheden

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 34725-XV-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2016 en rapport Algemene Rekenkamer op 28 juni 2017.

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 - 34725-XV-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2016 en rapport Algemene Rekenkamer op 28 juni 2017.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34725-XV-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2016 en rapport Algemene Rekenkamer op 28 juni 2017.5

Evaluatie en voorhang verlenging ESB-regeling inzake jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie en voorhang verlenging ESB-regeling inzake jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen - 31224-40

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 juni 2017. Evaluatie en voorhang verlenging ESB-regeling inzake jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen - 31224-39

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken experimenten Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juli 2017. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2017, over het tegenhouden van gemeentelijke experimenten met de participatiewet - 34352-59

Besluit: Agenderen voor een te zijn er tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen

Onderwerpen Wet banenafspraak en Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2017. Voortgang van de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Wet banenafspraak) en over een aantal onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet - 34352-58

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen•Bij punt 10 in de brief gaat de staatssecretaris in op de door de commissie gevraagde brief inzake de bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangenomen motie over de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG)

Twee-meting banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2017. Twee-meting banenafspraak - 34352-60

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen4

Monitor arbeidsvermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 juni 2017. Monitor arbeidsvermogen - 34352-57

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen.

Resultaten pilot steun na partnerverlies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 juni 2017. Resultaten pilot steun na partnerverlies - 29538-243

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018.

CPB Netspar rapport ”Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 juni 2017. CPB Netspar rapport ”Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek” - 32043-369

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen.

Onderzoek 'Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 30 juni 2017. Onderzoek 'Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland' - 30950-118

Besluit: De commissie BiZa verzoeken de behandeling over te nemen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tussenrapportage OPS verkenning

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 juni 2017. Tussenrapportage OPS verkenning - 29544-790

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De minister verwacht in de loop van het najaar de Kamer inhoudelijk te informeren over het resultaat van de verkenning

Verzorgen van een ambtelijke technische briefing Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 23 juni 2017. Verzorgen van een ambtelijke technische briefing Inspectie SZW - 2017Z09241

Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van de minister van SZW om door de Inspectie SZW een briefing te laten verzorgen over de stand van zaken; technische briefing plannen na het zomerreces3

Jaarplan 2017 Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 27 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW - 34550-XV-76

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Handhaving vooralsnog niet in te plannen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Jaarplan 2017 Inspectie SZW - 34550-XV-15

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren overleg Handhaving.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Handhaving vooralsnog niet in te plannen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 juni 2017, over het bericht dat vier op de tien ZZP'ers geen inkomstenbelasting betaalt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 juni 2017, over het bericht dat vier op de tien ZZP'ers geen inkomstenbelasting betaalt - 31311-192

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid vooralsnog niet in te plannen.

Voortgang sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 juni 2017. Voortgang sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk - 33566-99

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid vooralsnog niet in te plannen.

Stand van zaken op de overeengekomen verbetermaatregelen van de arbeidswettelijke aspecten van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 juni 2017. Stand van zaken op de overeengekomen verbetermaatregelen van de arbeidswettelijke aspecten van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) - 17050-537

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Handhaving vooralsnog niet in te plannen.2

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de motie-Rinnooy Kan c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau (Kamerstuk 33623-N)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 juni 2017. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de motie-Rinnooy Kan c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau (Kamerstuk 33623-N) - 2017Z08977

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Van Kent, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2017, over het bericht dat de arbeidsinspectie honderden controleurs tekort komt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 23 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Kent, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei 2017, over het bericht dat de arbeidsinspectie honderden controleurs tekort komt - 25883-293

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 juni 2017. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-33

Besluit: Het BOR zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering (na het zomerreces) een notitie opstellen over de beleidsdoorlichting.
Noot: De vaste commissie voor Financiën beveelt vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven de vakcommissie(s) de volgende behandelwijze (over beleidsdoorlichtingen) aan (31597-11): •Het BOR te vragen een notitie te verzorgen over de doorlichting.•In beginsel vervolgens een feitelijke vragenronde te houden over de doorlichting.•Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen besluit over de verdere behandelwijze van de doorlichting. Als een debat over de betreffende doorlichting gewenst is, bestaat dit bij voorkeur uit een apart overleg waarin verantwoording (terugkijken) en het maken van afspraken voor verbetering van het beleid centraal staan.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens het mondelinge vragenuur van 13 juni 2017, over informatie over de meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 juni 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens het mondelinge vragenuur van 13 juni 2017, over informatie over de meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens - 29544-789

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

34730 XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 23 juni 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34730-XV-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid