Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 mei 2017

Gepubliceerd: 24 mei 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A005197
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6c87bda2-562f-4a7f-a103-26fa233a9570&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2023%20mei%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21109, 22112, 34590, 32824, 29427, 29544, 29544, 31322, 31322, 31322, 34674, 34674

Inhoud


Brief over de vragen van de V-100

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 22 mei 2017. Brief over de vragen van de V-100 - 2017Z06725

Besluit: De commissie kan ermee instemmen dat de ingebrachte vragen aan de minister van SZW worden voorgelegd, met daarbij het verzoek om deze tijdig voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW 2016 op 28 juni a.s. te beantwoorden.

Verzoek om standpunt inzake het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privé te vragen aan commissies SZW van andere lidstaten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD) - 18 mei 2017. Verzoek om standpunt inzake het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privé te vragen aan commissies SZW van andere lidstaten - 2017Z06577

Besluit: Langs ambtelijke weg informatie over het standpunt inzake richtlijn Evenwicht tussen werk en privéleven aan andere EU-parlementen vragen. De regering te verzoeken in het nog te ontvangen versnelde BNC-fiche expliciet aandacht te besteden aan het krachtenveld.

Verzoek tot verplaatsen tijdstip algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 8 juni 2017, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. Raemakers (D66) - 18 mei 2017. Verzoek tot verplaatsen tijdstip algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 8 juni 2017, 10.00-13.00 uur - 2017Z06536

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Het algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 8 juni 2017 wordt verplaatst naar een nieuwe datum.

Verzoek om reactie van staatssecretaris SZW op het rapport Mensenrechten in Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 17 mei 2017. Verzoek om reactie van staatssecretaris SZW op het rapport Mensenrechten in Nederland - 2017Z06452

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •De bewindspersonen van SZW tevens vragen naar de stand van zaken inzake de sociaal-economische agenda voor de BES-eilanden

Verzoek Sociaal Werk Nederland tot aanbieding manifest 'Voorkom uitsluiting en polarisatie van jongeren'

Zaak: Brief derden - Sociaal Werk Nederland te Utrecht - 10 mei 2017. Verzoek Sociaal Werk Nederland tot aanbieding manifest 'Voorkom uitsluiting en polarisatie van jongeren' d.d. 1 juni 2017 - 2017Z06116

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek Regiegroep Kindcentra 2020 en Platform Kindcentra tot aanbieding petitie m.b.t. primair onderwijs en kinderopvang

Zaak: Brief derden - Regiegroep Kindcentra 2020 te Den Haag - 9 mei 2017. Verzoek Regiegroep Kindcentra 2020 en Platform Kindcentra tot aanbieding petitie m.b.t. primair onderwijs en kinderopvang - 2017Z06055

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Voorstel werkwijze en thema's rapporteurs Jaarverslag SZW 2016

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 mei 2017. Voorstel werkwijze en thema's rapporteurs Jaarverslag SZW 2016 - 2017Z06542

Besluit: Instemmen met de thema's die de rapporteurs voorstellen te onderzoeken in het kader van het Jaarverslag SZW 2016.
Noot: •De rapporteurs stellen de commissie voor de volgende onderwerpen te onderzoeken:•Stand van zaken kwaliteit Jaarverslag SZW 2016, waarbij met name wordt ingegaan op het inzicht in de effecten van beleid en eerdere toezeggingen rondom de thema’s die de commissie bij de begroting 2016 en het jaarverslag 2015 hebben uitgelicht, namelijk de Participatiewet, Fraudewet en de sectorplannen.•Indicatorentraject om doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid beter te kunnen volgen.5

Brief concept afspraken ten behoeve van algemeen overleg over behandelvoorbehoud evenwicht tussen werk en privéleven

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 mei 2017. Brief concept afspraken ten behoeve van algemeen overleg over behandelvoorbehoud evenwicht tussen werk en privéleven - 2017Z06594

Besluit: Instemmen met het versturen van de conceptbrief naar de minister van SZW
Besluit: Er bestaat geen behoefte aan een ambtelijke technische briefing van de Europese Commissie

Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 april 2017. Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2017 - 21109-228

Besluit: Ter informatie.

EC consultatie tussentijdse evaluatie van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 12 mei 2017. EC consultatie tussentijdse evaluatie van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) - 22112-2344

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 op 7 juni 2017.

Openstaande vragen met betrekking tot de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (de richtlijn seizoenarbeiders) (Kamerstuk 34590)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 8 mei 2017. Openstaande vragen met betrekking tot de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (de richtlijn seizoenarbeiders) - 34590-14

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 9 mei jl.Europese aangelegenheden

Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2014-2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 17 mei 2017. Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2014-2016 - 34550-XV-75

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2016 van het ministerie van SZW op 28 juni 2017.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 mei 2017. Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW - 34550-XV-73

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.3

Reactie op de motie van het lid Voortman over het evaluatieproces van het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij (Kamerstuk 32824-188)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 mei 2017. Reactie op de motie van het lid Voortman over het evaluatieproces van het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij - 32824-196

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering.
Noot: •De Kamer heeft reeds aanhangige brieven over inburgering/inburgeringsexamen controversieel verklaard.

Inspectie Control Framework

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 mei 2017. Inspectie Control Framework - 34550-XV-74

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.

Afschrift antwoord op de brief van 42 Solutions BV over WIA en uniform loonbegrip

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 15 mei 2017. Afschrift antwoord op de brief van 42 Solutions BV over WIA en uniform loonbegrip - 2017Z06333

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inzet 106e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 5 t/m 16 juni 2017 in Genève

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 15 mei 2017. Inzet 106e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 5 t/m 16 juni 2017 in Genève - 29427-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatiekader Actieplan "Perspectief voor Vijftigplussers"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 15 mei 2017. Evaluatiekader Actieplan "Perspectief voor Vijftigplussers" - 29544-782

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de procedurevergadering van 11 april 2017 heeft de commissie besloten een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid vooralsnog niet in te plannen.

Monitor Arbeidsmarkt april 2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 11 mei 2017. Monitor Arbeidsmarkt april 2017 - 29544-781

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de procedurevergadering van 11 april 2017 heeft de commissie besloten een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid vooralsnog niet in te plannen.2

Reactie op brief BOinK namens partijen over wetsbehandeling wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 31322-331

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 11 mei 2017. Reactie op brief BOinK namens partijen over wetsbehandeling wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang - 31322-333

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Ontwikkeling tarieven in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 9 mei 2017. Ontwikkeling tarieven in de kinderopvang - 31322-332

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kinderopvang op 21 juni 2017.

Slotwet en Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2016

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 34725-XV-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2017 om 14.00 uur.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 17 mei 2017. Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 - 34725-XV-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2017 om 14.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 17 mei 2017. Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 - 34725-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2017 om 14.00 uur.

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 mei 2017. Nota van wijziging - 34674-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 mei 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34674-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 februari 2017. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) - 34674

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.