Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 mei 2017

Gepubliceerd: 10 mei 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A005188
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9e408baa-4dab-4b47-b6a1-a459a3561fc2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%209%20mei%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 32175, 21501, 21501, 24515, 24515, 34578, 34352, 33931, 26448, 32043, 31322, 31448, 34617, 26448, 29544, 32824, 29544, 34351, 26448, 29818

Inhoud


Verzoek om naar aanleiding van het manifest 'Investeren in werk voor kwetsbare groepen' van 267 wethouders een rondetafelgesprek te

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 4 mei 2017. Verzoek om naar aanleiding van het manifest 'Investeren in werk voor kwetsbare groepen' van 267 wethouders een rondetafelgesprek te organiseren over dit onderwerp - 2017Z05811

Besluit: Verzoek honoreren. Een voorbereidingsgroep zal ten behoeve van een volgende procedurevergadering een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorleggen
Noot: •Via de email zal de deelname aan de voorbereidingsgroep rondetafelgesprek worden geïnventariseerd.RondvraagGeen agendapuntenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek om een gesprek met het UWV te organiseren naar aanleiding van de nieuwe publicatie UWV arbeidsmarktanalyse 2017 en het bijbehorende interview in de Volkskrant d.d. 5 april 2017.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 24 april 2017. Verzoek om een gesprek met het UWV te organiseren naar aanleiding van de nieuwe publicatie UWV arbeidsmarktanalyse 2017 en het bijbehorende interview in de Volkskrant d.d. 5 april 2017 - 2017Z05573

Besluit: Verzoek honoreren. Gesprek met het UWV wordt gepland.

Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering (hoofdstuk 9: Arbeidsmarkt en sociale zekerheid en hoofdstuk 10: Inburgering)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Besluit: Desgewenst betrekken bij de technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek 2016 SZW.
Noot: •Tijdens de procedurevergadering van 12 april jl. is reeds besloten tot een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek 2016.

Aanpassing flextoets en toezegging expats

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 februari 2017. Aanpassing flextoets en toezegging expats - 32175-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De brief is door de commissie VenJ in haar procedurevergadering van 5 april 2017 niet controversieel verklaard en vervolgens in haar procedurevergadering van 19 april 2017 overgedragen aan de commissie SZW.Overig

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 mei 2017. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel prioritair dossier: Evenwicht tussen werk en privé - 2017Z05822

Besluit: Ter informatie (te betrekken bij EU-voorstel richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2017. EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 (Engelstalige versie) - 2017Z05742

Besluit: De Kamer te adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen. De subsidiariteitstoets wordt in gang gezet. De regering wordt verzocht een BNC-fiche binnen drie weken aan de Kamer te sturen.

EU-voorstel: Oprichting van een Europese pijler van sociale rechten COM (2017) 250

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 mei 2017. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel prioritair dossier: Sociale Pijler - 2017Z05820

Besluit: Ter informatie (te betrekken bij behandeling EU-voorstel Oprichting van een Europese pijler van sociale rechten COM (2017) 250)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2017. EU-voorstel: Oprichting van een Europese pijler van sociale rechten COM (2017) 250 - 2017Z05740

Besluit: De regering verzoeken een eerste kabinetsappreciatie (BNC-fiche) te sturen (zie stafnotitie 2017Z05820)

EU-voorstel: Witboek over de toekomst van Europa; Beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 mei 2017. EU-Stafnotitie - Discussienota over de sociale dimensie van Europa - 2017Z058185

Besluit: Ter informatie (te betrekken bij EU-voorstel Sociale Dimensie van Europa tegen 2025 COM (2017) 206)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2017. EU-voorstel: Sociale Dimensie van Europa tegen 2025 COM (2017) 206 - 2017Z05741

Besluit: De regering verzoeken om een kabinetsappreciatie over discussienota sociale dimensie aan de Kamer te doen toekomen (zie stafnotitie 2017Z05818)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 april 2017. Kabinetsappreciatie Witboek over de toekomst van Europa - 21501-20-1202

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 maart 2017. EU-voorstel: Witboek over de toekomst van Europa; Beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025 - 2017Z03822

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Raad WSB van 15 juni 2017 op 7 juni 2017.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 mei 2017. EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Raad WSB van 15 juni 2017 op 7 juni 2017 - 2017Z05713

Besluit: Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 door laten gaan op 7 juni 2017, 10.00-12.00 uur

Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 3 en 4 april te Valletta, Malta

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 april 2017. Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 3 en 4 april te Valletta, Malta - 21501-31-436

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 op 7 juni 2017.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 17 mei 2017 te 14.00 uur

Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over het bericht ‘Dringend advies aan kabinet: kinderarmoede daalt niet, roer moet echt om’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over het bericht ‘Dringend advies aan kabinet: kinderarmoede daalt niet, roer moet echt om’ - 24515-3874

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid op 21 juni 2017.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Rapport ‘Schuldhulpverlening in Nederland’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 april 2017. Rapport ‘Schuldhulpverlening in Nederland’ - 24515-388

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid op 21 juni 2017.

Evaluatie sectorplannen Wsw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 april 2017. Evaluatie sectorplannen Wsw - 34578-18

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over de noodoproep van 234 wethouders over financiering voor kwetsbare groepen in de participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 april 2017. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over de noodoproep van 234 wethouders over financiering voor kwetsbare groepen in de participatiewet - 34352-56

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.

Implementatie herziene IORP-richtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 april 2017. Implementatie herziene IORP-richtlijn - 33931-20

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Pensioenonderwerpen op 15 juni 2017.

SUWInet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 april 2017. Stand van zaken SUWInet 2016 - 26448-589

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 13 september 2017.

Diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 april 2017. Diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders - 32043-362

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Pensioenonderwerpen op 15 juni 2017.3

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstuk 31322-329)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 31322-331

Besluit: Minister van SZW verzoeken een schriftelijke reactie te geven op de brief van BOinK en ten aanzien van het Ontwerpbesluit geen onomkeerbare stappen te nemen totdat deze reactie tot genoegen van de Kamer is behandeldStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stand van zaken inzake Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 3 mei 2017. Stand van zaken inzake Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland - 31448-14

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Meerlingenverlof

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 2 mei 2017. Meerlingenverlof - 34617-8

Besluit: De commissie stemt in met de door de minister voorgestelde werkwijze om bij nota van wijziging de bepalingen omtrent meerlingenverlof te verwijderen uit bovengenoemd wetsvoorstel en deze toe te voegen aan de Verzamelwet SZW 2018, die in de zomer aan de Kamer zal worden aangeboden
Noot: •Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen is door de Kamer op 18 april 2017 controversieel verklaard.

Interdepartementaal beleidsonderzoek “Geschikt voor de arbeidsmarkt; mogelijkheden om de arbeidsparticipatie in de WIA te bevorderen”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren overleg over Arbeidsongeschiktheid.
Noot: •Een inhoudelijke reactie op het rapport zal door een volgend kabinet worden opgesteld

Reactie BIT-advies project 'Verwerving Datacenter UWV'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 24 april 2017. Reactie BIT-advies project 'Verwerving Datacenter UWV' - 26448-590

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 13 september 2017.
Noot: •Ter voorbereiding op het algemeen overleg zal het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) een notitie opstellen over het BIT-advies en de reactie van de minister hierop.

Voortgang Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 24 april 2017. Voortgang Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's - 29544-779

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de procedurevergadering van 11 april 2017 heeft de commissie besloten een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid vooralsnog niet in te plannen.

Reactie op verzoek commissie inzake afleggen inburgeringsexamen in ander land dan herkomstland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 31 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake afleggen inburgeringsexamen in ander land dan herkomstland - 32824-192

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport kwartiermaker 'Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 april 2017. Rapport kwartiermaker 'Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen' - 29544-778

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsomstandigheden op 8 juni

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 april 2017. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen - 34351-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 13 september 2017.

Rapportage over 2e monitor 'Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen UWV’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 10 april 2017. Rapportage over 2e monitor 'Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen UWV’ - 26448-588

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Arbeidsongeschiktheid.

Rapport 'Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 10 april 2017. Rapport 'Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden' - 29818-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsomstandigheden op 8 juni 2017.