Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 april 2017

Gepubliceerd: 20 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2017A0051116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f49653f6-50f3-4b30-a394-8a868d9933b9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2019%20april%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 31428, 28684, 28684, 34615, 33958, 32317, 22112, 32317, 32317, 22112, 26643, 32824, 24587, 28741, 19637, 19637, 24587, 24557, 33996, 33996, 19637, 33628, 29270, 32175, 29270, 29628, 29628, 28286, 27017, 29754, 29754, 29911, 32824, 29628, 29628, 28684, 29614, 29911, 25124, 29628, 29279, 29279, 28345, 28684, 28684, 29628, 33695, 29628, 33836, 31083, 34432, 31753, 34231, 34611, 34611, 33018, 33018, 33018

Inhoud


Stand van zaken besluitvorming parlementair toezicht Europol

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 april 2017. Stand van zaken besluitvorming parlementair toezicht Europol - 2017Z05030

Besluit: Conform voorstellen.

Rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 april 2017. Opzet rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap - 2017Z04909

Besluit: Het rondetafelgesprek wordt gepland op 18 mei 2017 van 13.30 tot 17.15 uur.

Rondetafelgesprek interlandelijke adoptie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 april 2017. Opzet rondetafelgesprek interlandelijke adoptie - 2017Z04908

Besluit: Het rondetafelgesprek wordt gepland op 24 mei 2017 van 14.00 tot 18.00 uur.15

Verzoek toezending tussenrapportage en voortgangsrapportage 2016 /2017 van de Task Force Zuid-Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 19 april 2017. Verzoek aan minister van Veiligheid en Justitie om toezending tussenrapportage en voortgangsrapportage 2016 /2017 van de Task Force Zuid-Nederland. - 2017Z05329

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht het voor het najaar van 2016 toegezegde vervolgplan en de samenwerkingsovereenkomst van de ketenpartners van de Taskforce Brabant Zeeland en de Intensivering Zuid Nederland aan de Kamer te doen toekomen. Daarbij wordt ook verzocht de stand van zaken tot nu toe ten aanzien van deze continuering mee te nemen.Brievenlijst

Verzoek reactie op het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 19 april 2017. Verzoek om een reactie op het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak 2016 - 2017Z05277

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2016, alsmede op de toelichting hierop door de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak in de media, zodat deze kan worden betrokken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

Verzoek reactie op bericht in de De Gelderlander - Artikel onderzoek gevangenis Grave

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 12 april 2017. Verzoek reactie op bericht in de De Gelderlander - Artikel onderzoek gevangenis Grave - 2017Z04936

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Drugsonderzoek in gevangenis Grave, meerdere medewerkers op non-actief' (De Gelderlander, 12 april 2017) en de Kamer over de ontstane situatie op de hoogte te houden, voor zover het lopende onderzoek dat toelaat.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over het introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Behandeling van de jaarverslagen over 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 30 maart 2017. Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies - 2017Z04262

Besluit: Wetgevingsoverleg voeren over het Jaarverslag en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer.
Besluit: De commissie besluit geen rapporteurs aan te wijzen.
Besluit: Technische briefing door de Algemene Rekenkamer plannen.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2016

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 februari 2017. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2016 - 31428-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 9 februari 2017, over geweld tegen hulpverleners

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 24 februari 2017. Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 9 februari 2017, over geweld tegen hulpverleners - 28684-492

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Openbaarmaking van de BOR-notitie over de uitkomsten van het rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 22 februari 2017. Openbaarmaking van de BOR-notitie over de uitkomsten van het rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners - 28684-491

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.13

Initiatiefnota van het lid Van Toorenburg: “Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 30 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Van Toorenburg: “Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan” - 34615-3

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg van 3 uur met de initiatiefnemer en hiervoor ook de minister van Veiligheid en Justitie uitnodigen.

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 25 november 2016. Initiatiefnota van het lid Van Toorenburg: “Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan” - 34615

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg van 3 uur met de initiatiefnemer en hiervoor ook de minister van Veiligheid en Justitie uitnodigen.

Initiatiefnota van het lid Gesthuizen: "Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 maart 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de Initiatiefnota van het lid Gesthuizen: “Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)” - 33958-3

Besluit: Aangehouden totdat bekend is welk Kamerlid de verdediging van deze initiatiefnota overneemt.

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 mei 2014. Initiatiefnota van het lid Gesthuizen: "Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)" - 33958

Besluit: Aangehouden totdat bekend is welk Kamerlid de verdediging van deze initiatiefnota overneemt.

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 april 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen VenJ 15 februari - 19 april 2017 - 2017Z05040

Besluit: Conform voorstellen.

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 27 en 28 maart 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 10 april 2017. Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 27 en 28 maart 2017 - 32317-464

Besluit: Agenderen voor de algemeen overleggen op 17 mei 2017 over de JBZ-raad van 18 mei 2017.

Afschrift brief aan Eerste Kamer over laatste stand van zaken Europees OM

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 7 april 2017. Afschrift brief aan Eerste Kamer over laatste stand van zaken Europees OM - 2017Z04712

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 17 mei 2017 over de JBZ-raad van 18 mei 2017.

Fiche: Verslag over het EU-burgerschap 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 maart 2017. Fiche: Verslag over het EU-burgerschap 2017 - 22112-2333

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 17 mei 2017 over de JBZ-Raad van 18 mei 2017.

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 21 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017 - 32317-462

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 16 maart 2017. Geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017 - 32317-461

Besluit: Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 20 maart 2017 over de JBZ-raad van 27 en 28 maart 2017.

Consultatie EU-mechanisme voor civiele bescherming

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 6 maart 2017. Consultatie EU-mechanisme voor civiele bescherming - 22112-2320

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 17 mei 2017 over de JBZ-Raad van 18 mei 2017.

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Rathenau Instituut: “Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving”

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 april 2017. Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Rathenau Instituut: “Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving” - 26643-455

Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op verzoek commissie inzake afleggen inburgeringsexamen in ander land dan herkomstland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 31 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake afleggen inburgeringsexamen in ander land dan herkomstland - 32824-192

Besluit: De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

Ontwikkelingen capaciteit en personeel bij Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 13 april 2017. Ontwikkelingen capaciteit en personeel bij Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) - 24587-681

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de veiligheid van gevangenispersoneel op 19 april 2017.Brieven overige bewindspersonen

WODC-rapporten jeugd en cyber

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 12 april 2017. WODC-rapporten jeugd en cyber - 28741-33

Besluit: Controversieel verklaren.

Uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van de Georgische vreemdeling Paposhvili tegen België

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 11 april 2017. Uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van de Georgische vreemdeling Paposhvili tegen België - 19637-2312

Besluit: Controversieel verklaren.

Ontwikkeling van de asielinstroom in relatie tot asielopvang en huisvesting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 6 april 2017. Ontwikkeling van de asielinstroom in relatie tot asielopvang en huisvesting - 19637-2311

Besluit: Controversieel verklaren.10

Terugkoppeling bezoek Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan De Woenselse Poort

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 3 april 2017. Terugkoppeling bezoek Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan De Woenselse Poort - 24587-680

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.
Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs per brief te informeren over de laatste stand van zaken van de Woenselse Poort.

Benoeming voorzitter Adviescollege Levenslanggestraften

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 24 maart 2017. Benoeming voorzitter Adviescollege Levenslanggestraften - 34550-VI-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het artikel ‘Boetes voor buitenlands onlinegokhuis wassen neus’ in Het Financieele Dagblad van 29 november 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 23 maart 2017. Reactie op het artikel ‘Boetes voor buitenlands onlinegokhuis wassen neus’ in Het Financieele Dagblad van 29 november 2016 - 24557-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Moties ingediend tijdens de behandeling van de Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 23 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de reactie inzake een aantal moties ingediend tijdens de behandeling van de Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand - 33996-73

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33996-73

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 6 december 2016. Reactie op moties wetsvoorstel Kansspelen op afstand - 33996-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33996-72

Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 maart 2017. Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2016 - 19637-2309

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 17 mei 2017 over de JBZ-raad van 18 mei 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).9

Rapport advies bekostiging forensische zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 maart 2017. Rapport advies bekostiging forensische zorg - 33628-17

Besluit: Controversieel verklaren.

Rapport: 'Gewogen risico. Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 24 februari 2017. Rapport: 'Gewogen risico. Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken' - 29270-117

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van de kabinetsreactie.

Aanpassing flextoets en toezegging expats

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 februari 2017. Aanpassing flextoets en toezegging expats - 32175-63

Besluit: De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

Onderzoek naar de kosten en baten van re-integratie bij volwassen en jeugdige (ex)gedetineerden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 februari 2017. Onderzoek naar de kosten en baten van re-integratie bij volwassen en jeugdige (ex)gedetineerden - 29270-116

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over het vergroten van de effectiviteit van de politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 10 april 2017. Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over het vergroten van de effectiviteit van de politie - 29628-699

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.8

Uitkomsten Rijksrecherche onderzoek naar overleden persoon te Maastricht

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 10 april 2017. Uitkomsten Rijksrecherche onderzoek naar overleden persoon te Maastricht - 29628-700

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport “Aard van het beestje; kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars”

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 7 april 2017. Rapport “Aard van het beestje; kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars” - 28286-906

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars.

Homofoob incident in Arnhem

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 6 april 2017. Homofoob incident in Arnhem - 27017-103

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over discriminatie en racisme in Nederland op 6 april 2017.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 (voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme en moties en toezeggingen)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 6 april 2017. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 (voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme en moties en toezeggingen) - 29754-419

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorismebestrijding.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en openbare nota ‘minderjarigen bij ISIS’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 6 april 2017. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en openbare nota ‘minderjarigen bij ISIS’ - 29754-418

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorismebestrijding.
Besluit: De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitnodigen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorismebestrijding.

Analyse strafbaarstelling deelname criminele organisatie en voorbereidingshandelingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 6 april 2017. Informatie over de oplevertermijn van de verdiepende analyse van het Openbaar Ministerie (OM) naar de wenselijkheid van aanpassing van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot deelname aan een criminele organisatie en voorbereidingshandelingen - 29911-153

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Afronding programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 april 2017. Afronding programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen - 32824-193

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over prostitutie en mensenhandel.

Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34550-VI-72)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 3 april 2017. Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34550-VI-72) - 29628-698

Besluit: Controversieel verklaren.

Ontwikkelingen Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 3 april 2017. Ontwikkelingen Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - 29628-697

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Uitstel algeheel beeld jaarwisseling 2016-2017

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 31 maart 2017. Uitstel algeheel beeld jaarwisseling 2016-2017 - 28684-495

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging informatie over de genomen stappen in het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie (OM) inzake bedreiging van meerdere moskeeën door middel van pamfletten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 30 maart 2017. Toezegging informatie over de genomen stappen in het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie (OM) inzake bedreiging van meerdere moskeeën door middel van pamfletten - 29614-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Monitoring uitlevering Jean Claude I. en Jean Baptiste M.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 maart 2017. Monitoring uitlevering Jean Claude I. en Jean Baptiste M. - 34550-VI-107

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over internationale misdrijven.

Eindverslag onderzoeksproject naar Italiaanse Maffia in Nederland (Cerca Trova)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 maart 2017. Eindverslag onderzoeksproject naar Italiaanse Maffia in Nederland (Cerca Trova) - 29911-152

Besluit: Controversieel verklaren.

Beveiligingsbeleid C2000 en Target Blu Eye

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 maart 2017. Beveiligingsbeleid C2000 en Target Blu Eye - 25124-84

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Stand van zaken Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 maart 2017. Stand van zaken Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) - 29628-692

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad ‘Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans’.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 22 maart 2017. Reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad ‘Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans’. - 29279-381

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

Jaarplan Rechtspraak 2017

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 maart 2017. Jaarplan Rechtspraak 2017 - 29279-380

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

Stand van zaken politiemeldingen inzake huiselijk geweld aan Veilig Thuis

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 14 maart 2017. Stand van zaken politiemeldingen inzake huiselijk geweld aan Veilig Thuis - 28345-179

Besluit: De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de behandeling over te nemen.

Rapportagebrief over de aanpak van internationale misdrijven

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 8 maart 2017. Rapportagebrief over de aanpak van internationale misdrijven - 34550-VI-105

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over internationale misdrijven. Algemeen overleg plannen vóór het zomerreces.

Veiligheidsmonitor 2016

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 1 maart 2017. Veiligheidsmonitor 2016 - 28684-494

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.5

Beleidsmatige verplichtingen mutaties die na de najaarsnota 2016 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van VenJ

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 februari 2017. Beleidsmatige verplichtingen mutaties die na de najaarsnota 2016 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van VenJ - 34550-VI-104

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de slotwet.

Geweld tegen gerechtsdeurwaarders

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 februari 2017. Geweld tegen gerechtsdeurwaarders - 28684-493

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders.

Aanvulling op de stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Dienst Bewaken en Beveiligen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 23 februari 2017. Aanvulling op de stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Dienst Bewaken en Beveiligen - 29628-691

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang programma herijking faillissementsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 23 februari 2017. Voortgang programma herijking faillissementsrecht - 33695-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Dienst Bewaken en Beveiligen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 22 februari 2017. Stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Dienst Bewaken en Beveiligen - 29628-690

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang aanpak complexe scheidingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 22 februari 2017. Voortgang aanpak complexe scheidingen - 33836-19

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en familierecht.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 februari 2017. Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2017Z02458

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1.Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel) (Kamerstuk 34611); 2.Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579); 3.Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Kamerstuk 34518); 4.Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (Kamerstuk 34257); 5.Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74) (Kamerstuk 34235-(R2053)); 6.Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken) (Kamerstuk 34493); 7.Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen (34456); 8.Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (Kamerstuk 33861); 9.Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (Kamerstuk 34032); 10.Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken) (Kamerstuk 34126); 11.Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) (Kamerstuk 34309); 12.Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844); 13.Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (Kamerstuk 34051); 14.Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321) (Kamerstuk 33603).4

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 29 maart 2017. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) - 31083-53

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 11 mei 2017.
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen totdat hierover met de Kamer van gedachten is gewisseld.3

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 maart 2017. Nota van wijziging - 34432-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34432-7

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 14 maart 2017. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten - 31753-137

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen tijdens de extra procedurevergadering op 5 april 2017.

Nota van wijziging voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 14 maart 2017. Nota van wijziging - 34231-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2
Gerelateerde kamerstukken: 34231-7

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 6 maart 2017. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) - 34688

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 mei 2017.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 31 maart 2017. Nota van wijziging - 34611-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34611-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 31 maart 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34611-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34611-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 november 2016. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel) - 34611

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van het lid Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 maart 2017. Tweede nota van wijziging - 33018-9

Besluit: Aangehouden totdat bekend is welk Kamerlid de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel overneemt.
Gerelateerde kamerstukken: 33018-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 maart 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 33018-8

Besluit: Aangehouden totdat bekend is welk Kamerlid de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel overneemt.
Gerelateerde kamerstukken: 33018-8

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 maart 2017. Brief van het lid Gesthuizen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 33018-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33018-7

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 27 september 2011. Voorstel van wet van het lid Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte - 33018

Besluit: Aangehouden totdat bekend is welk Kamerlid de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel overneemt.