Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 februari 2017

Gepubliceerd: 15 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A004978
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb57cd84-8709-4e60-b3c0-086024d49af4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vkc%20SZW%20d.d.%2014%20februari%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34393, 34393, 34564, 32824, 26448, 21501, 22112, 26448, 29407, 33566, 24515, 17050, 32043, 34596, 31322, 31322, 30982, 31322, 34414, 34590, 29544

Inhoud


Aanbod SER voor toelichting op advies 'Armoede onder kinderen'

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 8 februari 2017. Aanbod SER voor toelichting op advies 'Armoede onder kinderen' - 2017Z02087

Besluit: Na ontvangst van SER-advies 'Armoede onder kinderen' volgt een nieuw datumvoorstel
Noot: •De SER heeft recent bericht dat het advies 'Armoede onder kinderen' niet meer voor het verkiezingsreces kan worden aangeboden. Zodra het advies is vastgesteld zal een nieuw datumvoorstel voor een toelichting worden gedaan.RondvraagGeen agendapuntenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 8 februari 2017. Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het notaoverleg van 19 september 2016 over de initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen” - 34393-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VSO over de reactie van de minister op de berekening "Financiering van de invoering van een basisinkomen".

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 26 januari 2016. Initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen” - 34393

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VSO over de reactie van de minister op de berekening "Financiering van de invoering van een basisinkomen".7

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 8 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over de berekening “Financiering van de invoering van het basisinkomen” - 34393-8

Besluit: Het lid Klein (Klein) vraagt een VSO aan, gehoord het voorstel van de commissie om de 2e termijn van het notaoverleg na het verkiezingsreces te plannen eventueel in samenhang met een gesprek/petitieaanbieding door de initiatiefnemers van het burgerinitiatief 'Basisinkomen 2018'.

Verslag over het burgerinitiatief ‘Basisinkomen 2018’

Zaak: Verzoekschrift - , - 15 december 2016. Verslag over het burgerinitiatief ‘Basisinkomen 2018’ - 34564-3

Besluit: Aanhouden tot een procedurevergadering na de verkiezingen, dan bezien of de commissie de initiatiefnemers wenst te ontvangen in de vorm van een petitieaanbieding of een gesprek.

Rapport: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 februari 2017. Erratum aanbiedingsbrief rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen - 32824-184

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari jl.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 31 januari 2017. Rapport: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" - 26448-586

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari jl.

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Interparlementaire conferentie (deelname IPC SZW op Malta, 23-24 maart 2017)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 februari 2017. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Interparlementaire conferentie (deelname IPC SZW op Malta, 23-24 maart 2017) - 2017Z01949

Besluit: Afzien van deelname in verband met overlap met de beëdiging van de Kamer in nieuwe samenstelling.

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 april 2017 op 29 maart 2017.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 februari 2017. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 april 2017 op 29 maart 2017 - 2017Z01819

Besluit: Instemmen met het advies om een schriftelijk overleg te voeren over de Informele Raad WSB van 3-4 april 2017.

Geannoteerde Agenda WSBVC Raad van 3 maart 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2017. Geannoteerde Agenda WSBVC Raad van 3 maart 2017 - 21501-31-429

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg op 17 februari 2017 ter voorbereiding op de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 maart 2017.

Fiche: wijziging coördinatieverordening sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 februari 2017. Fiche: wijziging coördinatieverordening sociale zekerheid - 22112-2299

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels op 15 februari 2017.

Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 februari 2017. Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" - 26448-587

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017. Europese aangelegenheden

Reactie op motie van het lid Van Weyenberg over de werkloosheidsval opnemen in de begroting (Kamerstuk 34550-XV-44)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 februari 2017. Reactie op motie van het lid Van Weyenberg over de werkloosheidsval opnemen in de begroting (Kamerstuk 34550-XV-44) - 34550-XV-71

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over het bericht ‘Is een AOV een wassen neus’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 februari 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over het bericht ‘Is een AOV een wassen neus’ - 34550-XV-72

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.

Migrantenmonitor 2014-2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 februari 2017. Migrantenmonitor 2014-2015 - 29407-209

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.

Toezegging tabel onderbenutting sectorplannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Toezegging tabel onderbenutting sectorplannen - 33566-97

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.

Aanpak problemen (ex) dak- en thuisloze jongeren met schulden, stand van zaken van het onderzoek naar instroom, doorstroom en uitstroom van schuldhulpverlening en rapport Inspectie SZW inzake onderzoek naar vroegsignalering van problematische schulden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 februari 2017. Diverse onderwerpen schuldenbeleid - 24515-384

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 17 februari 2017 te 12.00 uur
Noot: •Staatssecretaris van SZW verzoeken te antwoorden uiterlijk 21 februari 2017.

Onderzoeksrapport ‘Even kloppen a.u.b.’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 januari 2017. Onderzoeksrapport ‘Even kloppen a.u.b.’ - 17050-535

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving3

Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 januari 2017. Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen - 32043-359

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Aandachtspunten gemeenten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2017. Aandachtspunten gemeenten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 34596-8

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de wetsvoorstellen Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34 596) en Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34 597).Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapportage aanbevelingen Commissie Gunning

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2017. Rapportage aanbevelingen Commissie Gunning - 31322-326

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang.

Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 februari 2017. Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang - 31322-325

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang.

Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Besluit: Het BOR vragen voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen over de beleidsdoorlichting.2

Invulling motie lid Voortman c.s. - indicatoren risicoprofiel (Kamerstuk 31322, nr.314)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Invulling motie van het lid Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel - 31322-324

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang.
Noot: •In verband met plenaire overlap wordt het algemeen overleg over kinderopvang op 16 februari 2017, 13.00-16.00 uur, tot nader order uitgesteld.

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 3 februari 2017. Tweede nota van wijziging - 34414-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 19 februari 2016. Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) - 34414

Besluit: Ter informatie.

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 februari 2017. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) - 34674

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 maart 2017 te 14.00 uur

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34590-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 oktober 2016. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) - 34590

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de aanpassing van de minimumjeugdloonregeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2017. Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de aanpassing van de minimumjeugdloonregeling - 29544-766

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.