Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 juni 2017

Gepubliceerd: 21 juni 2017
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2017A003425
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ae59799a-373e-40e0-b75c-596c37bb7f12&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20Wonen%20en%20Rijksdienst%20d.d.%2020%20juni%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30196, 30196, 32847, 32156, 32847, 32847, 34453, 32757, 27926, 29453, 19637

Inhoud


Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het plannen van een technische briefing over saneringssteun aan Woonstichting Geertruidenberg, Vestia en Stichting Humanitas Huisvesting, bij voorkeur voor het WGO over de voorjaarsnota, te houden met Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 15 juni 2017. Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het plannen van een technische briefing over saneringssteun aan Woonstichting Geertruidenberg, Vestia en Stichting Humanitas Huisvesting, graag voor het WGO voor de voorjaarsnota, te houden met Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw. - 2017Z08338

Besluit: Zo mogelijk voor het zomerreces of anders vlak na het zomerreces de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verzoeken een technische briefing te verzorgen over de saneringssteun aan Woonstichting Geertruidenberg, Vestia en Stichting Humanitas Huisvesting.

Verzoek van het lid Koerhuis om de Nahang Wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur controversieel te verklaren (zie ook agendapunt 10). Wordt ingetrokken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 15 juni 2017. Verzoek van het lid Koerhuis om de Nahang Wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur controversieel te verklaren. - 2017Z08337

Besluit: Het rondvraagpunt wordt ingetrokken.

Stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen, vooral op het gebied van energiebesparing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, R.H.A. Plasterk - 15 juni 2017. Stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen, vooral op het gebied van energiebesparing - 30196-548

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing.4

Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 juni 2017. Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) - 30196-549

Besluit: Aangekondigde hoofdlijnen van de Nederlandse reactie (verwacht is september) afwachten.

Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 juni 2017. Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur - 32847-301

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De samenwerkingstafel is van start gegaan per 1 januari 2017. De minister heeft eerder toegezegd de Kamer voor de zomer van 2017 (tussenrapportage) en begin 2018 te informeren over de (tussentijdse) resultaten van de samenwerkingstafel.

Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 juni 2017. Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) - 34725-XVIII-7

Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016 d.d. 14 juni 2017.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Paleis Soestdijk

Zaak: Overig - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 juni 2017. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Paleis Soestdijk - 34550-XVIII-45

Besluit: Ter informatie.
Noot: Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.Algemeen

Ontwikkeling Paleis Soestdijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 juni 2017. Ontwikkeling Paleis Soestdijk - 34550-XVIII-44

Besluit: De minister van BZK vragen in hoeverre en op welke wijze de maatschappelijke dimensie een rol heeft gespeeld in de procedure voor een economisch duurzame herbestemming van landgoed en paleis Soestdijk.

Nahang wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2017. Nahang wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur - 32847-297

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook agendapunt 19De vastgestelde algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 30 juni 2017. De vastgestelde algemene maatregel van bestuur kan niet eerder inwerking treden dan op 1 juli 2017.

Reactie verzoek commissie om brief voorafgaand aan het VAO Diverse woononderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2017. Reactie verzoek commissie om brief voorafgaand aan het VAO Diverse woononderwerpen - 32847-300

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Diverse woononderwerpen d.d. 15 juni 2017.2

Antwoorden op vragen commissie over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 34453-27)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen - 34453-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34453-28

Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid voor regeling aangaande meer- en minderwerk projectontwikkelaars bij bouw van nieuwbouwwoningen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 juni 2017. Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid voor regeling aangaande meer- en minderwerk projectontwikkelaars bij bouw van nieuwbouwwoningen - 2017Z08059

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Reactie op verzoek commissie inzake verzoekschrift tot vrijstelling voor bijzonder vermogen bij bepaling inkomensgrens voor huurverhoging

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 juni 2017. Reactie op verzoek commissie inzake verzoekschrift tot vrijstelling voor bijzonder vermogen bij bepaling inkomensgrens voor huurverhoging - 2017Z07945

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 juni 2017. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen - 32757-141

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 juni 2017 te 12.00 uur.
Noot: De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 7 juli 2017.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 8 juli 2017.

Passend toewijzen voor de huurtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 juni 2017. Passend toewijzen voor de huurtoeslag - 27926-278

Besluit: Aanhouden tot ontvangst uitkomsten analyse van de 5% vrije ruimte van woningcorporaties.

Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2017, over exorbitante vertrekpremies bij woningcorporaties als Portaal

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juni 2017, over exorbitante vertrekpremies bij woningcorporaties als Portaal - 29453-441

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Diverse woononderwerpen d.d. 7 juni 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2017, over ontevreden statushouders die een eigen huis eisen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2017, over ontevreden statushouders die een eigen huis eisen - 19637-2331

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Diverse woononderwerpen d.d. 7 juni 2017.