Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 februari 2017

Gepubliceerd: 3 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A002665
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25e386f0-9605-4c37-959a-f69282448308&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%202%20februari%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30139, 30952, 33763, 32156, 33279

Inhoud


Verzoek van het lid Günal-Gezer inzake inrichting integrale helikopterrapportage

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Günal-Gezer (PvdA) - 27 januari 2017. Verzoek van het lid Günal-Gezer inzake inrichting integrale helikopterrapportage - 2017Z01264

Besluit: Minister van Defensie zal worden verzocht de vier NH-90 tabellen, zoals opgenomen in de bijlage bij de lijst van vragen en antwoorden over de eerste integrale rapportage transporthelikopters (Kamerstuk 27 830 nr. 196), jaarlijks te actualiseren en op te nemen in de jaarlijkse integrale helikopterrapportage. Minister zal tevens worden verzocht in de jaarlijkse integrale helikopterrapportage voortaan ook in te gaan op de Apache-helikopter en daarbij in ieder geval aandacht te besteden aan de inzet, capaciteit en inzetbaarheid en de voortgang van de moderniseringsprojecten (waaronder planning, financiën en risico’s).

Aanvullende brief m.b.t. het AOW-gat, waarin nadere toelichting wordt gegeven op (het onderscheid tussen) de tegemoetkoming en de aanvullende compensatie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 1 februari 2017. Uitleg aanvullende compensatie AOW-gat - 2017Z01515

Besluit: Agenderen voor de tweede termijn van het AO Personeel (zie ook agendapunt 14).OverigGeen agendapuntenUitnodigingenGeen agendapuntenUitgaande commissiebrieven waarvan de reactietermijn verstreken isGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Schriftelijke toelichting op de resultaten van het nadere onderzoek door de commandant van de vliegbasis Eindhoven

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 31 januari 2017. Bevindingen nader onderzoek op vliegbasis Eindhoven - 34550-X-70

Besluit: Agenderen voor de tweede termijn van het AO Personeel (zie ook agendapunt 14).

Openbaar IMG-rapport, inclusief context

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 1 februari 2017. Verstrekking onderzoeksrapport Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) uit 2012 - 2017Z01514

Besluit: Agenderen voor de tweede termijn van het AO Personeel.
Noot: Het algemeen overleg zal alleen bestaan uit de tweede termijn. De eerste termijn is reeds behandeld in het algemeen overleg van 26 januari jl. De tweede termijn zal worden gehouden op 22 februari 2017 van 14.00 uur tot maximaal 17.00 uur.

Nederlandse F-16’s in de strijd tegen ISIS

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 januari 2017. Nederlandse F-16’s in de strijd tegen ISIS - 2017Z01276

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Evaluatie missies en operaties 2016.

Uitstel reactie op motie van de leden Eijsink en Teeven over de bekostiging van aanvullende schadeclaims van veteranen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 januari 2017. Uitstel reactie op motie van de leden Eijsink en Teeven over de bekostiging van aanvullende schadeclaims van veteranen - 30139-171

Besluit: Minister van Defensie verzoeken de reactie tijdig voor 22 februari 2017 aan de Kamer te zenden, zodat de reactie geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Veteranen op 22 februari 2017.

Stand van zaken chroomhoudende verf

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2017. Stand van zaken chroomhoudende verf - 34550-X-67

Besluit: Agenderen voor de tweede termijn van het AO Personeel (zie ook agendapunt 14).

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten; Kampala, 2 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 januari 2017. Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten; Kampala, 2 juni 2016 - 30952-263

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake deelname ambtenaren aan rondetafelgesprek over de evaluatie van het veteranenbeleid en het PTSS-protocol

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2017. Reactie op verzoek commissie inzake deelname ambtenaren aan rondetafelgesprek over de evaluatie van het veteranenbeleid en het PTSS-protocol - 2017Z01146

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek tot uitstel van het Algemeen Overleg Veteranen van 16 februari a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2017. Verzoek tot uitstel van het Algemeen Overleg Veteranen van 16 februari a.s. - 2017Z01048

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Uitvoering van het amendement van de leden Knops en Günal-Gezer over de verhuizing van het Financieel Service Centrum (kamerstuk 34 550 X, nr. 54)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2017. Uitvoering van het amendement van de leden Knops en Günal-Gezer over de verhuizing van het Financieel Service Centrum - 33763-125

Besluit: Aanhouden tot de door de minister aangekondigde, voor de zomer te ontvangen, nadere informatie over de te nemen vervolgstappen is ontvangen.

Afspraken met Indonesië over verdwenen oorlogsgraven

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 november 2016. Verdwijning oorlogsgraven Javazee - 32156-77

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 januari 2017. Afspraken met Indonesië over verdwenen oorlogsgraven - 2017Z00838

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2017. Beantwoording op vragen commissie over de Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020 - 34550-X-66

Besluit: Aanhouden ter besluitvorming door de commissie in nieuwe samenstelling.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 1 november 2016. Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020 - 34550-X-50

Besluit: Aanhouden ter besluitvorming door de commissie in nieuwe samenstelling.

Aanvullende maatregel tegemoetkoming AOW-gat

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 januari 2017. Aanvullende maatregel tegemoetkoming AOW-gat - 34550-X-68

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Personeel op 26 januari 2017.

Gevolgen van de premiestijging voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zoals die door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is vastgesteld

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 januari 2017. Gevolgen van de premiestijging voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zoals die door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is vastgesteld - 34550-X-69

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Materieel Defensie op 25 januari 2017.

Reactie op intentieverklaring met België over de samenwerking op het gebied van vervangende capaciteit M-fregatten en mijnenbestrijding

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 januari 2017. Reactie op intentieverklaring met België over de samenwerking op het gebied van vervangende capaciteit M-fregatten en mijnenbestrijding - 33279-21

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Materieel Defensie op 25 januari 2017.