Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 november 2017

Gepubliceerd: 17 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A0532632
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=10024ea9-a067-4252-9749-dd7f7a3c43f8&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2016-11-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31289, 31288, 34735, 31568, 31568, 31568, 31839, 30420, 30420, 30420, 31288, 31288, 29338, 23645, 23645, 25268, 25268, 22112, 24724, 31288, 31288, 31288, 28753, 30012, 31524, 22112, 34556, 31524, 31524, 31524, 31524, 31524, 31524, 31524, 24724, 31524, 24724, 31524, 34511, 31524, 33650, 31524, 31289, 33495, 31289, 33495, 31289, 31289, 31289, 31289, 31293, 31289, 33740, 31289, 31289, 31289, 31289, 31289, 34638, 31289, 31293, 31289, 31289, 27923, 27923, 31289, 33495, 31289, 31293, 31289, 34334, 34334, 27020, 27020, 31322, 31293, 31293, 31293, 29240, 29240, 22452, 22452, 32034, 33495, 33495, 33495, 34251, 33822, 33495, 33495, 33495, 22112, 31293, 31293, 31293, 31524, 31289, 33862, 33862, 31288, 27923, 27923, 31288, 33824, 33157, 33157, 31524, 32820, 31293, 29515, 30183, 30183, 29544, 32156, 31524, 31524, 31524, 31288, 31524, 31293, 26695, 31293, 31288, 28760, 34398, 27923, 31288, 31288, 31293, 22452, 30079, 31293, 31293, 31293, 31288, 31497, 31288, 31288, 34362, 32827, 32300, 29362, 32820, 29362, 33846, 31482, 29362, 31482, 32156, 32300, 32300, 28330, 34556, 21501

Inhoud


Leermiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 16 november 2017. Leermiddelen - 2017Z15579

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; nagegaan wordt welke schriftelijke vragen er recentelijk zijn gesteld over dit onderwerp en welke brieven er voorliggen.
Noot: 2017D27720Antwoord op vragen van het lid Becker over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelenstaatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD)2017Z14396Schriftelijke vragen van het lid Kwint over bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen32034-22Brief regeringReactie op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraadminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker14-07-2017

Verzoek in verband met het Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul (PvdA) - 9 november 2017. Uitkomsten van het overleg met leraren - 2017Z15054

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met leraren in van PO in Actie, voorafgaand aan het dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren, waartoe op 7 november jl. tijdens de Regeling van Werkzaamheden is besloten.

Rondetafelgesprek met de stakeholders in het hoger onderwijs over de voorgenomen bezuinigingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 8 november 2017. Rondetafelgesprek met de stakeholders in het hoger onderwijs over de voorgenomen bezuinigingen - 2017Z14906

Besluit: Het verzoek van het lid Futselaar tot het houden van een rondetafelgesprek met de stakeholders in het hoger onderwijs over de voorgenomen bezuinigingen wordt niet gehonoreerd.

Kabinetsreactie op rapport van de VU over de waarde van de onderwijsovereenkomst in het mbo d.d. 30 september 2017.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 11 oktober 2017. Kabinetsreactie op rapport van de VU over de waarde van de onderwijsovereenkomst in het mbo d.d. 30 september 2017 - 2017Z13585

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Schriftelijke vragen van het lid Özdil heeft op 9 oktober jl. over dit rapport (2017Z13598 ) agenderen voor het algemeen overleg mbo.31

Reactie op het advies 'Meertaligheid als kwaliteit en doel' van DINGtiid, het Orgaan voor de Friese taal

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 november 2017. Reactie op het advies 'Meertaligheid als kwaliteit en doel' van DINGtiid, het Orgaan voor de Friese taal - 34775-VIII-30

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (kan desgewenst betrokken worden bij het aankomende themaonderzoek naar het Fries dat de inspectie in 2019 uit zal voeren).EmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 3 november 2017. Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - 34775-VIII-13

Besluit: Inbreng feitelijke vragenronde vaststellen op 17 november 2017 om 12.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - 34775-VIII

Besluit: Ter informatie.

Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 november 2017. Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS) - 31289-354

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 010a).30
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in aangekondigde beleidsreactie op het rapport op een aantal specifieke punten in te gaan, zoals de (on)duidelijkheid van de wettelijke burgerschapsopdracht, de consequenties van een mogelijk eenzijdige nadruk op kennisoverdracht, een verklaring voor het achterblijven burgerschapskennis van Nederlandse leerlingen ten opzichte van leerlingen uit andere landen.
Noot: Het lid Kwint had schriftelijke vragen voorbereid, maar is op verzoek van de Voorzitter bereid deze in te trekken en via commissiebrief aan de ministervoor te leggen (om dubbele procedures inzake regeringsbrieven te voorkomen), met het verzoek deze mee te nemen in de aangekondigde beleidsreactie op het rapport.

Behandelschema Najaarsnota 2017 en suppletoire begrotingen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 11 oktober 2017. Behandelschema Najaarsnota 2017 en suppletoire begrotingen - 2017Z14543

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag is centraal vastgesteld op donderdag 7 december a.s.
Noot: De ministers worden verzocht uiterlijk donderdag 14 december 2017 te 14.00 uur de nota’s naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te sturen. De plenaire behandeling volgt in week 51: dinsdag 19 december – donderdag 21 december 2017.

Reactie op verzoek commissie over probleem met examens en verblijfsvergunning i.v.m. spreken Urks dialect i.p.v. Nederlands

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie over probleem met examens en verblijfsvergunning i.v.m. spreken Urks dialect i.p.v. Nederlands - 2017Z14284

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D26858.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 oktober 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34775-VIII-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij de OCW begrotingsbehandeling 2018.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 - 34775-VIII

Besluit: Ter informatie.

Instelling van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2017. Instelling van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef) - 31288-602

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34735-7

Besluit: Aangekondigde nadere informatie van de onderwijsinspectie afwachten. Nagaan wanneer deze te verwachten is.29
Gerelateerde kamerstukken: 34735-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2017. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) - 34735

Besluit: Aangekondigde nadere informatie van de onderwijsinspectie afwachten. Nagaan wanneer deze te verwachten is.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2017. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie - 34812

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 december om 10.00 uur.
Noot: Wetgevingsrapport is bijgevoegd.

027 Dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 april 2016. Voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland - 31568-173

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland (in OCW-begroting 2018 staat bij beleidsprioriteiten vermeld: Caribisch Nederland: tweede onderwijsagenda (2017–2020)).
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland - 31568-177

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland (in OCW-begroting 2018 staat bij beleidsprioriteiten vermeld: Caribisch Nederland: tweede onderwijsagenda (2017–2020)).
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2016. Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2011-2016 - 31568-178

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland (in OCW-begroting 2018 staat bij beleidsprioriteiten vermeld: Caribisch Nederland: tweede onderwijsagenda (2017–2020)).28
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 maart 2017. Beleidsreactie inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016" - 34550-VIII-127

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland (in OCW-begroting 2018 staat bij beleidsprioriteiten vermeld: Caribisch Nederland: tweede onderwijsagenda (2017–2020)).

010a Dossier burgerschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2017. Rapport van speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang in het onderwijs en het jeugddomein - 31839-579

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 010a).

080 Dossier Emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2016. Uitkomsten van het onderzoek door de Commissie Monitoring Talent naar de Top over de voortgang van het aantal vrouwen aan de top - 30420-256

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 080).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 april 2017. Keuze partnerschappen emancipatiebeleid - 30420-258

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 080).

Zaak: Brief derden - Inter-Parliamentary Union (IPU) te Le Grand Saconnex, Genève - 27 april 2017. Informatie IPU over stand van zaken aangaande uitvoering van verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) - 2017Z06100

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 080).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 januari 2017. Opbrengsten Emancipatiebeleid 2013-2017 en reactie op Emancipatiemonitor 2016 - 30420-257

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 080).

050 Dossier Wetenschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Rapport 'Big Data in onderwijs en wetenschap. Inventarisatie en essays' - 31288-472

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 050).27

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 2 juni 2017. Jaarverslag 2016 en het werkprogramma 2017-2018 van het Rathenau Instituut - 34550-VIII-138

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 050).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 februari 2017. Nationaal Plan Open Science - 31288-579

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 050).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2017. Balans van de Wetenschap 2016 - 29338-155

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 050).

044 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2015. Rapport 'Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer' - 23645-609

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Is reeds aan de orde geweest bij verzamel-AO Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs, Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid in januari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. Inhoudelijke reactie rapport Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer - 23645-634

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Is reeds geagendeerd geweest voor verzamel-AO Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs, Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid in januari 2017.

043 Dossier DUO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juli 2017. Reactie op verzoek commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 25268-144

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg DUO op 23 november 2017 (werkbezoek DUO is gepland op 20 november 2017).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 augustus 2017. Reactie op rapport van de Nationale ombudsman "Een gewaarschuwd mens telt voor twee" - 25268-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg DUO op 23 november 2017 (werkbezoek DUO is gepland op 20 november 2017).26

042 Dossier Internationalisering hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 juni 2017. Position Paper Erasmus+ - 22112-2364

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Betreft tussentijdse evaluatie van het Europese financieringsprogramma Erasmus+.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2017. Reactie op verzoek commissie inzake collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten - 2017Z10408

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 042).
Noot: In het AO OJCS-Raad is toegezegd dat de Kamer voor de zomer van 2018 een uitwerking van het regeerakkoord op terrrein van internationalisering hoger onderwijs kan verwachten, met op niet al te lange termijn een tussenrapportage over de voortgang van het proces.

041 Dossier Monitoring studievoorschot

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Reactie op klacht over handelwijze DUO m.b.t. aanvraag buitenlandse studiefinanciering - 2017Z03336

Besluit: Betrekken bij dossier Monitoring studievoorschot.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juni 2017. Tweede monitorrapportage studievoorschot - 24724-164

Besluit: Betrekken bij dossier Monitoring studievoorschot en toegezegde onderzoeken afwachten.
Noot: Toegezegd is dat de Kamer wordt voorzien van een onderzoek naar de effecten van extra financiële bijdragen aan onderwijs. Levert dit meer differentiatie naar niveau op? Blijft de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor iedereen gegarandeerd en welke rol speelt de context van het studievoorschot daarbij? (Toezegging in Kamerstuk 34775 VIII, nr. 2, p. 200: het SCP heeft dit onderzoek nog eens tegen het licht gehouden, gezien de mogelijke samenloop met soortgelijk onderzoek dat elders al loopt (Inspectie van het onderwijs, ResearchNed). Het SCP is daardoor later gestart dan gepland. De verwachte publicatiedatum is december 2017).

040 Dossier hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 maart 2017. Evaluatie prestatieafspraken Hoger Onderwijs - 31288-582

Besluit: Betrekken bij het dossier ho.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 april 2017. Uitvoering motie van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het maximeren van het collegegeld voor een tweede studie (Kamerstuk 34550-VIII-20) - 31288-583

Besluit: Betrekken bij het dossier ho.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 mei 2017. Reactie op verzoek commissie over een probleem met stageplaatsen voor studenten - 31288-586

Besluit: Betrekken bij het dossier ho.

033 Dossier Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Uitvoering van de motie van het lid Lucas over het vervangen van het begrip "bekostigde onderwijsinstellingen" door "bekostigde onderwijsactiviteiten" in de Wet markt en overheid - 28753-42

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 033).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Voortgangsrapportage leven lang leren 2016 - 30012-72

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 033).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 april 2017. Advies van de Commissie vraagfinanciering mbo: 'Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid' - 31524-314

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 033).
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 mei 2017. Publieke consultatie Europese sleutelvaardigheden - 22112-2347

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 033).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 juni 2017. Voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden - 34556-12

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 033).
Gerelateerde kamerstukken: 34556-12

031 Dossier macrodoelmatigheid in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2017. Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie - 31524-310

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 031).
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO - 31524-313

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 031).
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

030 Dossier mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2016. Evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-276

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 april 2016. Reactie op moties over de beroepspraktijkvorming - 31524-286

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie inzake een reactie op twee moties over de beroepspraktijkvorming in het mbo - 31524-293

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-294

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Reactie op het artikel ‘Reconstructie: Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen - 31524-296

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).23

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2016. Reactie op verzoek commissie inzake een brief van de Techniek Academie te Harderwijk m.b.t. keuzedelen MBO bij gestapelde opleidingen, in overgang van oud naar nieuw - 2016Z14349

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2016. Afschrift reactie burgerbrief over toegang van leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs tot de REA Topklas in Leiden - 2016Z16428

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 november 2016. Signaal van mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo - 24724-161

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juli 2017. Tussenevaluatie kwaliteitsafspraken mbo en externe verantwoording door mbo-instellingen - 31524-333

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo - 24724-163

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 augustus 2017. Afschrift antwoord op de brief van de AOb en meerdere organisaties met betrekking tot de regeling "Vaststelling bekwaamheidseisen van ondersteuners in het mbo" - 2017Z10719

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 augustus 2017. Eerste rapportage van de evaluatie 'Doelmatige Leerwegen MBO' - 31524-334

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 augustus 2017. Schoolkosten minderjarige mbo-studenten - 34511-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).22

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 september 2017. Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs - 34550-VIII-149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo eind november, voorafgegaan door rondetafelgesprek (waartoe eerder is besloten).

026 Dossier Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2016. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-301

Besluit: Betrekken bij het dossier LOB en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 januari 2017. Nadere reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van het verzoek Stichting ALO tot aanpassing Subsidieregeling Praktijkleren - 33650-52

Besluit: Betrekken bij het dossier LOB en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2017. Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie - 31524-310

Besluit: Betrekken bij dossier LOB en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

025 Dossier vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 31289-319

Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op de brief van het Teylingen College (locatie KTS) te Voorhout over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 2016Z11547

Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2016. Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-101

Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.21

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-104

Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.

024 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-288

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 014).

022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Vervolg ‘Flexibilisering in het voortgezet onderwijs’ - 31289-320

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 022).

021 Dossier Examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016, over het bericht dat steeds meer scholen leerlingen proberen te weren van eindexamens met (verboden) contracten - 31289-339

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2016. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-341

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2016. Reactie op het rapport ‘Twintig jaar TIMSS’ - 31293-347

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2016. Rapport ‘Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht’ - 34550-VIII-99

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Reactie op casus ongelijke kansen examenleerlingen VO - 2016Z24949

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.20

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Reactie op verzoek commissie inzake meenemen behaalde deelcertificaten staatsexamen naar regulier examen - 2016Z24971

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 3 april 2017. Reactie op verzoek commissie over verschillen in examinering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het regulier voortgezet onderwijs (vo) - 31289-346

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 6 september 2017. Jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens - 34550-VIII-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken betreffende het overleg tussen College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de onderwijsinspectie over de aanscherping van het toezichtskader CvTE.

020 Dossier VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2014. Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen - 33740-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33740-18

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-263

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 november 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over een nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs, de lijst van vragen en antwoorden hierover en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en de conceptwijziging van de Regeling leerresultaten vo in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-269

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.19

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017. Reactie op brief van een burger m.b.t. aanmeldprocedure voortgezet onderwijs en tegenstrijdige informatie van school - 2017Z01185

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.

014 Dossier Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2017. Dyslexieverklaringen - 34638-2

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 014).
Noot: In december 2017 wordt brief inzake uitvoering moties passend onderwijs verwacht; in het (late) voorjaar van 2018 wordt de volgende voortgangsrapportage verwacht.

013 Dossier Eindtoets basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016. Planning afname Centrale Eindtoets PO in 2017 en 2018 - 31293-313

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo - 31289-332

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 november 2016. Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016 - 31289-340

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 7 april 2017. Reactie op motie van de leden Bruins en Ypma over voorstellen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn - 27923-247

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).18

012 Dossier bekostiging in het po en vo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Reactie op het rapport "Een bodemloze put?" van Beter Onderwijs Nederland en stand van zaken motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 27) - 27923-223

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op de brief van het Teylingen College (locatie KTS) te Voorhout over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 2016Z11547

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 december 2016. Reactie op verzoek commissie inzake nadere reactie op motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum - 34550-VIII-98

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-104

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 februari 2017. Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie op advies Onderwijsraad - 31289-345

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).17

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 9 mei 2017. Beleidsreactie inzake evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014 - 31293-373

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 30 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2017, over het bericht ‘Extra onderwijsgeld niet traceerbaar’ - 31289-347

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 juni 2017. Reactie op verzoek commissie inzake nadere informatie in reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Kamerstuk 34300-VIII-27) - 34550-VIII-140

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

011a Dossier onderwijs aan asielzoekers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 februari 2017. Voortgangsrapportage onderwijs aan asielzoekers - 34334-24

Besluit: Betrekken bij dossier Onderwijs aan asielzoekers.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 april 2016. Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiële leerlingen en eerste opvangonderwijs - 2016Z08096

Besluit: Betrekken bij dossier Onderwijs aan asielzoekers.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juli 2017. Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs' - 34334-25

Besluit: Betrekken bij dossier Onderwijs aan asielzoekers.

011 Dossier Achterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Afschrift reactie op de brief van de gemeente Weert inzake het GOAB-budget, budget voor asielzoekerspeuters - 2016Z14269

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 011).16

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Afschrift reactie op de brief van Krimpen aan den IJssel inzake bekostiging gemeentelijk achterstandenbeleid - 2016Z14276

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 011).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2016. Uitkomsten eerste fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I - 27020-68

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 011).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 januari 2017. Uitkomsten tweede fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase II - 27020-69

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 011).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 februari 2017. Afronding bestuursafspraken G37 vve-beleid - 31322-327

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 011).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 juli 2017. Gelijke Kansen magazine - 34550-VIII-143

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 011).

015 Dossier Het jonge kind

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 13 juni 2017. Reactie op brief Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) te Amsterdam m.b.t. kleuteronderwijs - 2017Z08123

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 015).

010 Dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (Curriculum.nu)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 24 mei 2017. Rapport ‘Investeren in de toekomst. De financiële geletterdheid van 15 jarigen in PISA-2015’ - 34550-VIII-137

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 010).15

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 7 juli 2017. Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs - 31293-376

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 010).

009 Dossier Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ (artikel 23)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-337

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 009).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 januari 2017. Schriftelijk overleg over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-355

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 009).

008 Dossier sociale veiligheid in en rond scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 april 2017. Students Well Being rapportage PISA 2015 (deel III) - 34550-VIII-131

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 december 2017 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2016. Reactie op verzoek commissie inzake het krantenartikel "Kinderombudsvrouw: Pestprotocol werkt nog niet goed genoeg" - 29240-74

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 december 2017 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Monitor sociale veiligheid in en rond scholen - 29240-75

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 december 2017 om 10.00 uur.

007 Dossier Internationalisering in het onderwijs (po, vo, mbo)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Tussentijdse evaluatie Erasmus+ - 22452-51

Besluit: Betrekken bij dossier Internationalisering in het onderwijs (po, vo, mbo).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 13 juni 2017. Actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs - 22452-55

Besluit: Betrekken bij dossier Internationalisering in het onderwijs (po, vo, mbo).

006 Dossier Digitalisering/ICT in het onderwijs

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 9 mei 2017. Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad - 2017Z05973

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; informeren naar datum algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2017. Reactie op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad - 32034-22

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; informeren naar datum algemeen overleg.

005 Dossier Governance in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013 - 33495-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie inzake de monitor beloningscodes/cao’s bij WNT, 2014 en inzake de beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33495-96

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juni 2016. Reactie op de motie van het lid Bruins over onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders - 34251-94

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 34251-94

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016. Vervolgonderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs - 33822-10

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.13

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over versterking medezeggenschapscultuur in het onderwijs - 34550-VIII-106

Besluit: Betrekken bij het dossier Medezeggenschap in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 19 april 2017. Afschrift brief aan de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) over wijzigingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen - 2017Z05289

Besluit: Betrekken bij het dossier Medezeggenschap in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Rapport ‘Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015’ - 33495-105

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 mei 2017. Publieke consultatie Europese sleutelvaardigheden - 22112-2347

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 juni 2017. Afschrift brief aan Eerste Kamer over de kwaliteitsborging van bestuur en intern toezicht in het onderwijs - 2017Z08937

Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

004 Dossier Ouderbetrokkenheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2014. Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2014) - 31293-229

Besluit: Betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 maart 2015. Reactie op een brief over de Stichting ROOBOL - 2015Z03635

Besluit: Betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid.12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 oktober 2015. Transparantie in het funderend onderwijs - 31293-273

Besluit: Betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid.

003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 11 juli 2017. Informatie over het nader rapport dat de regering heeft uitgebracht op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs - 34550-VIII-142

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 003).

002 Dossier Onderwijstoezicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 mei 2015. Evaluatie risicogericht toezicht (po/vo), evaluatie toezichtkader vo en evaluatie toezichtkader BVE 2012 - 31293-257

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juni 2015. Eerste bevindingen pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014-2015 - 31524-247

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013 - 31289-265

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2016. Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs - 33862-24

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.
Gerelateerde kamerstukken: 33862-24

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2016. Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs - 34550-VIII-47

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs - 33862-25

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.11
Gerelateerde kamerstukken: 33862-25

001 Dossier Leraren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo - 31288-547

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de OCW-begrotingsbehandeling. De toegezegde brief over het lerarentekort afwachten (najaar 2017) en de jaarlijkse voortgangsrapportage Lerarenagenda afwachten (november 2017).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten - 27923-265

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de OCW-begrotingsbehandeling. De toegezegde brief over het lerarentekort afwachten (najaar 2017) en de jaarlijkse voortgangsrapportage Lerarenagenda afwachten (november 2017).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 26 juni 2017. Beloning van leraren in het primair onderwijs - 27923-264

Besluit: Desgewenst betrekken bij bij de plenaire behandeling van de OCW-begroting 2018, (34775-VIII), naar verwachting in eerste week van december 2017.

Aangehouden brieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 juni 2012. Rapport 'Examencommissies & Ervaringscertificaten' van de Inspectie van het Onderwijs - 31288-295

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De op 3 december 2012 ontvangen beleidsreactie op onderhavig inspectierapport is reeds behandeld in een AO een Leven lang leren in 201

Zaak: Brief derden - B. Frank te - 4 februari 2014. Reactie n.a.v. brief minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. vermoeden van misstanden bij de Hogeschool InHolland d.d. 19 december 2013 - 2014Z01954

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aanhouden in afwachting van de in de brief van de minister van 19 december jl. toegezegde nadere reactie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2014. Onderzoeksrapport adressant aanwijzingsbevoegdheid WEB en WHW - 33824-2

Besluit: Toevoegen aan het dossier governance in het onderwijs.

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 4 maart 2014. Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies overgangen in het onderwijs - 2014Z03993

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (De beleidsreactie (33750 VIII, nr. 117) is behandeld in een AO in 2015.
Noot: Aanhouden tot ontvangst van beleidsreactie10

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs - 33157-59

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (is betrokken bij het hoofdlijnen debat over toetsing in 2014).
Gerelateerde kamerstukken: 33157-59

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2014. Briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ - 33157-60

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33157-60

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2014. Uitvoering van de motie van het lid Jadnanansing (31 524, nr. 197) over de verruiming van erkende leerbedrijven - 31524-208

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (brief is verouderd en d.m.v. recentere brieven is de Kamer reeds geïnformeerd).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 september 2014. Reactie op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken - 32820-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 november 2015. Rapport Regioplan ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ - 31293-274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aanhouden in afwachting van de uiterlijk vóór de zomer van 2016 te verwachten uitkomsten van nieuw onderzoek.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2015. Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2013-2014 - 29515-357

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2015. Modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds in het primair onderwijs - 30183-30

Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen antwoorden op het schriftelijk overleg inzake het vervangings- en participatiefonds (Kamerstuk 30183, nr. 31).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2016. Stand van zaken modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs - 30183-31

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren wanneer de antwoorden op het schriftelijk overleg (inbrengdatum was 9 februari 2016) te verwachten zijn.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers - 29544-703

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen het dossier Arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aangekondigde nadere informatie afwachten (uitkomsten van de subsidieronde 2016 worden in oktober in de Kamer verwacht).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 mei 2016. Rapport “De link tussen school en werk in een polariserende arbeidsmarkt” - 31524-290

Besluit: Toevoegen aan het dossier Onderwijs-arbeidsmarkt.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. Tussentijdse rapportage van de SBB met de eerste resultaten van de BPV Monitor 2016 - 31524-299

Besluit: Toevoegen aan het dossier Onderwijs-arbeidsmarkt.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2016. Reactie op het artikel 'Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen' - 31524-303

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijs-arbeidsmarkt.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 maart 2016. Rapport "Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs" - 31288-530

Besluit: Toevoegen aan het dossier hoger onderwijs.

Zaak: Brief derden - College voor Toetsen en Examens (CvTE) te Utrecht - 9 maart 2016. Nadere reactie CvTE op uitnodiging voor bijeenkomst m.b.t. rekentoets - 2016Z05459

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2016. Evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-276

Besluit: Toevoegen aan het dossier mbo (zie ook onderstaand dossier mbo, waarin het verslag van het schriftelijk overleg eveneens geagendeerd is).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 januari 2017. Schriftelijk overleg over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-355

Besluit: Aanhouden en t.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 februari 2017. Verdere daling voortijdig schoolverlaten - 26695-1188

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 februari 2017. Uitwerking van de motie van de leden Van Meenen en Ypma over leraren de ruimte geven voor verbreding, verdieping en onderwijsvernieuwing - 31293-358

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2018.

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 23 februari 2017. Aanbieding advies 'Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit' van Onderwijsraad - 2017Z03209

Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijs aan asielzoekers.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Rapport ‘Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs’ - 31288-580

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Budget voor volwasseneneducatie - 28760-67

Besluit: Betrekken bij het dossier Laaggeletterdheid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 februari 2017. Nadere reactie op de initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: “Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten” en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten - 34398-8

Besluit: Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs maken en onderhavige brief aan toevoegen in afwachting van de eindmeting.
Noot: Eind 2017 worden in een eindmeting de behaalde resultaten van het plan van aanpak bewegingsonderwijs in kaart gebracht. De Kamer zal daar dan over worden geïnformeerd.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2017. Plan van aanpak lerarentekort - 27923-245

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 februari 2017. Reactie op het rapport ‘De innovatieve leraar’ - 2017Z03365

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2016. Modernisering financiering ambtsopleidingen - 31288-566

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 maart 2017. Schriftelijk overleg over de modernisering van de financiering van ambtsopleidingen - 31288-581

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 maart 2017. Veldconsultatie jonge kind specialisatie op de Pabo - 31293-359

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.7

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Afschrift van het antwoord op de open brief STERK - RUG m.b.t. problematiek rond schakelprogramma's - 2017Z03844

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 maart 2017. Rapport 'Internationaal onderwijs in Nederland' - 34550-VIII-129

Besluit: Betrekken bij het dossier internationalisering in het onderwijs.
Noot: Was aangehouden i.v.m. de inmiddels ontvangen taskforce.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 maart 2017. Beleidsreactie op het advies 'Internationaliseren met ambitie' van de Onderwijsraad - 22452-52

Besluit: Betrekken bij het dossier Internationalisering in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 maart 2017. Onderzoek afname centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE's) 2016 in leerwegen vmbo - 30079-70

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg examens.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 december 2016. Groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016 - 31293-351

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 10 april 2017. Schriftelijk overleg commissie over de groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016 - 31293-360

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 11 april 2017. Uitvoering van de motie van het lid Bruins over doorrekening van scenario's voor verlaging van de opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied - 31293-361

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod (34656) .

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 12 april 2017. Afschrift brief aan Stichting Schoolleidersregister PO - 2017Z04932

Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 april 2017. Beleidsreactie op het rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs' - 31288-585

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 april 2017. Reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 - 34550-VIII-133

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 29 juni 2017. Reactie op het onderzoeksrapport ‘Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving’ - 31497-244

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier aangehouden brieven).
Gerelateerde kamerstukken: 31497-24

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2017. Schriftelijk overleg over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs - 31288-589

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier aangehouden brieven).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 mei 2017. Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom - 31288-587

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier aangehouden brieven).

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 4 juli 2017. Aanbieding verkenning 'De leerling centraal? Een verkenning naar het centraal stellen van de leerling vanuit het perspectief van het publieke belang van onderwijs' van Onderwijsraad - 2017Z09822

Besluit: Desgewenst betrekken bij diverse dossiers (begrotingsbehandeling; curriculumherziening etc.).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 augustus 2017. Rapport ‘Impact verkorting overbrengingstermijn’ naar aanleiding van de motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. - 34362-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 21 december 2005. Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) - 30417

Besluit: Aan de Kamer voorgesteld deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs) - 33661

Besluit: Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen. Het wetsvoorstel wordt ingetrokken (brief MP d.d. 1 november jl. inzake intrekken van wetsvoorstellen, Kamerstuk 34 700, nr. 50).
Noot: 34700-50

Toezeggingen gedaan tijdens WGO cultuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.C.E. de Kler - 15 november 2017. Toezeggingen gedaan tijdens WGO cultuur - 2017Z15424

Besluit: Minister van OCW verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over de toezegging in wetgevingsoverleg Cultuur op 13 november jl. inzake overleg met collega-ministers over de financiering van bemiddeling tussen culturele voorzieningen en kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, zoals het Jeugdcultuurfonds.Onderwijs en Wetenschap

Toekomst mediabeleid; omroepdistributie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 24 mei 2017. Toekomst mediabeleid; omroepdistributie - 32827-101

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begroting OCW 2018, onderdeel Media.Rondvraag Cultuur en Media

Dossier 'Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 januari 2017. Onderzoeksrapport "Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers" - 32300-12

Besluit: Toevoegen aan dossier 'Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs'.

Tweede rapportage van de Erfgoedinspectie over het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 maart 2017. Tweede rapportage van de Erfgoedinspectie over het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden - 29362-258

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De beleidsreactie op deze brief was geagendeerd voor het algemeen overleg 'Jaarrapportage bedrijfsvoering rijk' d.d. 5 juli 2017 (voortouw commissie BZK).
Noot: De beleidsreactie stond in brief Reactie op het EGI-rapport 'De juiste papieren 2'', d.d. 28 juni 2017, Kamerstuk 29362-264. (EGI: Erfgoedinspectie)

Cultuur in Beeld 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 3 november 2017. Cultuur in Beeld 2017 - 32820-219

Besluit: Reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2018, onderdeel cultuur.3

Dossier cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2016. Inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie - 29362-257

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2017. Monitor Bibliotheekwet 2015 - 33846-50

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33846-50

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 februari 2017. De Erfgoedbalans 2017 - 31482-102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over het inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie - 29362-259

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 april 2017. Onderzoek naar opname SieboldHuis in cultuurstelsel OCW - 31482-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ - 32156-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Uitvoering motie Van Veen/Bergkamp inzake individuele promotieacties boekhandel (Kamerstuk 32300-9) - 32300-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 mei 2017. Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016 - 34550-VIII-136

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2017. Onderzoeksrapport ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen - 28330-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2017. Reactie op brief van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) te Gouda m.b.t. kwaliteitszorg in monumentenzorg - 2017Z09137

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2017. Afschrift van de reactie op de brief van de Auteursbond over Monitor Bibliotheekwet 2015 - 2017Z09250

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 juni 2017. Voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden - 34556-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34556-12

EU-stafnotitie - Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 1 september 8 november 2017.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 9 november 2017. Eu-stafnotitie Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 1 september 8 november 2017 - 2017Z14980

Besluit: Kabinet verzoeken om appreciatie in de vorm van BNC-fiche, indien deze niet al wordt gemaakt.

EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 oktober 2017. EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2018, COM (2017) 650 - 2017Z14151

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Ieder jaar bepaalt de Tweede Kamer naar aanleiding van het werkprogramma van de Europese Commissie aan welke Europese onderwerpen zij extra aandacht wil besteden. In deze prioriteringsexercitie selecteert elke Kamercommissie de onderwerpen op haar terrein die ze met extra aandacht wil volgen. In het werkprogramma 2018 zijn echter geen onderwerpen op het OCW terrein opgenomen. Op dit punt is dan ook geen actie van de commissie OCW vereist.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 november 2017. Geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 november 2017 - 21501-34-280

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO OJCS-raad op 15 november 2017.