Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 april 2017

Gepubliceerd: 21 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A053145
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5bc5975e-2916-4b69-ac48-6577b33b0669&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2020-4-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27923, 31288, 31288, 27923, 34707, 31865, 31293, 31524, 31293, 31293, 31288, 27923, 31482

Inhoud


Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 (in besloten gedeelte)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2017. Introductie Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 - 2017Z04559

Besluit: In de volgende procedurevergadering worden de prioritaire onderwerpen vastgesteld, waarop extra ondersteuning van de staf wordt verzocht.

Rondetafelgesprek Passende ondersteuning in het mbo (in besloten gedeelte)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 13 april 2017. Rondetafelgesprek MBO - 2017Z05010

Besluit: De genodigdenlijst wordt in grote lijnen vastgesteld. Het rondetafelgesprek wordt gepland op 17 mei a.s.; het algemeen overleg wordt gepland op 31 mei

Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 22 februari - 13 april 2017.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 april 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 22 februari - 13 april 2017 - 2017Z05091

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

QuickScan effecten Wet Werk en Zekerheid op vervanging in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 april 2017. QuickScan effecten Wet Werk en Zekerheid op vervanging in het primair onderwijs - 27923-249

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.Europa

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie (Kamerstuk 31288-578)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 februari 2017. Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie) - 31288-578

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie) - 31288-584

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit van 16 maart tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 april 2017. Besluit van 16 maart tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten - 27923-248

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 mei 2017 om 10.00 uur.3

Reactie op verzoek commissie om informatie over de consequenties van het aanhouden van het examendossier

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 13 april 2017. Reactie op verzoek commissie om informatie over de consequenties van het aanhouden van het examendossier - 34707-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D08689.

Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg i.v.m. verantwoording
Noot: Technische briefing door de Algemene Rekenkamer inzake de financiële verantwoording is reeds gepland.

Afschrift brief aan Stichting Schoolleidersregister PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 12 april 2017. Afschrift brief aan Stichting Schoolleidersregister PO - 2017Z04932

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Uitvoering van de motie van het lid Bruins over doorrekening van scenario's voor verlaging van de opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied (Kamerstuk 34512-20)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 11 april 2017. Uitvoering van de motie van het lid Bruins over doorrekening van scenario's voor verlaging van de opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied - 31293-361

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Advies van de Commissie vraagfinanciering mbo: Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 april 2017. Advies van de Commissie vraagfinanciering mbo: 'Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid' - 31524-314

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de reeds afgesproken technische briefing.2
Gerelateerde kamerstukken: 31524-31

Verslag van een schriftelijk overleg over groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 december 2016. Groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016 - 31293-351

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 10 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over de groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016 - 31293-360

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsvorming.

Uitvoering motie van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het maximeren van het collegegeld voor een tweede studie (Kamerstuk 34550-VIII-20)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 april 2017. Uitvoering motie van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het maximeren van het collegegeld voor een tweede studie (Kamerstuk 34550-VIII-20) - 31288-583

Besluit: Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Reactie op motie van de leden Bruins en Ypma over voorstellen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn (Kamerstuk 27923-240)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 7 april 2017. Reactie op motie van de leden Bruins en Ypma over voorstellen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn - 27923-247

Besluit: Betrekken bij het dossier eindtoets basisonderwijs.

Onderzoek naar opname SieboldHuis in cultuurstelsel OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 april 2017. Onderzoek naar opname SieboldHuis in cultuurstelsel OCW - 31482-104

Besluit: Betrekken bij het dossier Cultuur.