Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 april 2017

Gepubliceerd: 19 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A048546
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ed022a06-7238-4264-b757-96da431bde83&title=Besluitenlijst%20VWS%2019%20april%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 25295, 27529, 32647, 32279, 26991, 32620, 25657, 27529, 24170, 33060, 29689, 29282, 34104, 32402, 34623, 34623

Inhoud


Verzoek van het lid Bergkamp om het algemeen overleg Gehandicaptenbeleid d.d. 18 mei 2017 te verplaatsen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 19 april 2017. Verzoek om het algemeen overleg Gehandicaptenbeleid d.d. 18 mei 2017 te verplaatsen. - 2017Z05264

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Het algemeen overleg wordt verplaatst naar 17 mei 2017 van 11.00-14.00 uur

Verzoek van het lid Bergkamp om een reactie op de Invoering nieuwe regeling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor wat betreft pgb trekkingsrecht.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 13 april 2017. Verzoek van het lid Bergkamp om een reactie op de Invoering nieuwe regeling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor wat betreft pgb trekkingsrecht. - 2017Z04968

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Uitnodiging voor deelname aan een zogeheten All Party Parliamentary Group bijeenkomst over diabetes in Londen d.d. 14 juni 2017.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 12 april 2017. Uitnodiging voor deelname aan een zogeheten All Party Parliamentary Group bijeenkomst over diabetes in Londen d.d. 14 juni 2017 - 2017Z04926

Besluit: Belangstellenden kunnen zich door middel van een e-mailinventarisatie aanmelden (besloten wordt om eventueel maximaal 2 leden af te vaardigen). De uitkomst van de inventarisatie zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering.
Noot: •Het BOR zal ten behoeve van de besluitvorming in de volgende procedurevergadering om een notitie worden gevraagd.5

Voorstel werkwijze vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 april 2017. Voorstel werkwijze vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport - 2017Z05213

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde werkwijze en gaat akkoord met het instellen van een lief- en leedpot.Rondvraag

Uitkomst inventarisatie belangstelling rapporteurschap jaarverslag VWS 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, H.J. Post - 13 april 2017. Uitkomst inventarisatie belangstelling rapporteurschap jaarverslag VWS 2016 - 2017Z05016

Besluit: De inventarisatie heeft geen nieuwe kandidaten opgeleverd. Het lid Hermans zal aantreden als rapporteur.

Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering (hoofdstuk 13 : Zorg)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Besluit: Desgewenst betrekken bij de technische briefing met de Algemene Rekenkamer / Verantwoordingsonderzoek 2016 VWS
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 12 april jl. is reeds besloten tot een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek 20164

Blootstelling poliovirus type 2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 april 2017. Blootstelling poliovirus type 2 - 25295-39

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWSGeen agendapuntenOverig

Afschrift brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de onderschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 april 2017. Afschrift brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de onderschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2014 - 2017Z05039

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ziekenhuiszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Besluit inzake advies Beter met elkaar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 april 2017. Besluit inzake advies Beter met elkaar - 27529-149

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie/Verspilling in de zorg.

Jaarverslag 2016 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 april 2017. Jaarverslag 2016 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - 32647-66

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Euthanasie (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Vitamine K bij zuigelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2017. Vitamine K bij zuigelingen - 32279-107

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zwangerschap en geboorte3

Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over EU import van bedorven voedsel uit Brazilië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over EU import van bedorven voedsel uit Brazilië - 26991-484

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Rapport van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Rapport van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven - 32620-189

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Oplossing vorderen pgb-schulden bij minderjarigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Oplossing vorderen pgb-schulden bij minderjarigen - 25657-288

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pgb (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Onderzoek over zorginfrastructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Onderzoek over zorginfrastructuur - 27529-148

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Evaluatie proeftuinen vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Evaluatie proeftuinen vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg - 24170-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid op 17 mei

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 6 december 2016 inzake Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 (Kamerstuk 33060, nr. 8)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 6 december 2016 inzake Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 - 33060-9

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgverzekeringswet (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)2

Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut verslagjaar 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2017. Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut verslagjaar 2016 - 29689-817

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2017. Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg - 29282-272

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Resultaten van een onderzoek naar voorspellers van gebruik en kosten in de ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Resultaten van een onderzoek naar voorspellers van gebruik en kosten in de ouderenzorg - 34104-173

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ouderenzorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

Antwoorden op vragen commissie over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Kamerstuk 32402, nr. 71)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo - 32402-72

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wmo
Gerelateerde kamerstukken: 32402-72

Wetsvoorstel verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Kamerstuk 34623)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34623-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34623-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2017. Gevolgen van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg - 34623-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 12 april 2017 is reeds besloten het wetsvoorstel niet controversieel te verklaren en het voornemen om het aan te melden voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 34623-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg - 34623

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.