Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 januari 2017

Gepubliceerd: 25 januari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A0484912
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5c56b6c6-aabf-40a9-bdae-7e670042e4f5&title=Besluitenlijst%20VWS%2025%20januari%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29325, 25424, 33990, 33990, 25657, 25657, 29325, 34477, 32620, 29248, 27529, 29477, 31839, 29477, 31765, 29248, 31765, 29689, 29477, 29689, 29323, 29689, 32772, 34644, 30234, 34104, 32620, 32772, 32772, 29247, 32011, 29689, 29477, 28828, 29282, 33567, 29689, 29323, 25295, 34104, 30234, 29477, 34104, 30234, 34104, 32793, 34483, 34483, 22112

Inhoud


Verzoek om stand van zaken n.a.v. de toezegging van de staatssecretaris van VWS om een onderzoeksadvies te vragen aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over (de willekeur aan) huidige leeftijdsgrenzen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 9 januari 2017. Verzoek om stand van zaken n.a.v. de toezegging van de staatssecretaris van VWS om een onderzoeksadvies te vragen aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over (de willekeur aan) huidige leeftijdsgrenzen. - 2017Z00118

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Evaluatie proef staand vergaderen

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 17 januari 2017. Evaluatie proef staand vergaderen - 2017Z00547

Besluit: Ter kennisneming11

Ontwikkelingen in de zorg voor en ondersteuning aan mensen met psychische aandoeningen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017. Ontwikkelingen in de zorg voor en ondersteuning aan mensen met psychische aandoeningen - 29325-88

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ/verwarde personen op 24 januari 2017. Overig

Onderzoek naar de Treeknormen ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017. Onderzoek naar de Treeknormen ggz - 25424-339

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ/verwarde personen op 24 januari 201

Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33990)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-60

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Gehandicaptenbeleid op 21 december 201
Gerelateerde kamerstukken: 33990-60

Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte - 33990-61

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Gehandicaptenbeleid op 21 december 201
Gerelateerde kamerstukken: 33990-61

Voortgang portaal, pgb-Wlz en pgb-Zvw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2016. Voortgang portaal, pgb-Wlz en pgb-Zvw - 25657-275

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Trekkingsrechten PGB op 21 december 2016.

Rapport PGB huisbezoeken van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 december 2016. Toezending van het rapport "PGB huisbezoeken" van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - 25657-276

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Trekkingsrechten PGB op 21 december 2016.10

Toezeggingen tijdens AO maatschappelijk opvang van 30 november 2016 over een tweetal zaken rondom de maatschappelijke opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 december 2016. Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 30 november 2016 over maatschappelijk opvang - 29325-87

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Maatschappelijke opvang op 22 december 201

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34 620 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34620-XVI-3

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota op 21 december 2016.

Oplevering onderzoek realisatiecijfers sociaal domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 januari 2017. Oplevering onderzoek realisatiecijfers sociaal domein - 34477-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg op 1 februari 2017.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het Volkskrant artikel ‘Arts kiest vaker pillen gesponsorde farmaceut’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017. Reactie op verzoek commissie om een reactie op het Volkskrant artikel ‘Arts kiest vaker pillen gesponsorde farmaceut’ - 32620-186

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 9 februari 2017.

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019 - 29248-302

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acute zorg op 16 februari 2017.9

Voortgang van de nationale e-healthweek die op 21 januari a.s. start en informatie over de Versnellingsroute (Fast track) e-health

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2017. Voortgang van de nationale e-healthweek die op 21 januari 2017 start en informatie over de Versnellingsroute (Fast track) e-health - 27529-144

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Innovatie//Verspilling in de zorg op 15 februari 201

Nederlandse kandidatuur Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2017. Nederlandse kandidatuur Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) - 29477-410

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca op 9 februari 2017.

Verzamelbrief naar aanleiding van toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd, op 14 november 2016 (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 116)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2017. Verzamelbrief naar aanleiding van toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd, op 14 november 2016 - 31839-557

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 23 februari 2017.

Reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over voorwaarden voor veilig voorschrijven en het resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging (V&V)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2017. Reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over voorwaarden voor veilig voorschrijven en het resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging (V&V) - 29477-409

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca op 9 februari 201

Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2017. Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg - 31765-261

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 8 februari 2017.8

Antwoord op vragen commissie over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 (Kamerstuk 29 248, nr. 295)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 - 29248-301

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acute zorg op 16 februari 201

Planning reactie manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 januari 2017. Planning reactie manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ - 31765-260

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

NZa onderzoek mystery callers overstapseizoen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. NZa rapport "Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars" - 29689-799

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 9 februari 2017.

Brief NZa naar aanleiding van monitor geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Brief van de NZa naar aanleiding van monitor geneesmiddelen - 29477-408

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca op 9 februari 2017.

Rapport Intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Rapport Intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct - 29689-801

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acute zorg op 16 februari 201

Antwoord op vragen commissie over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (Kamerstuk 29 323, nr. 104)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Antwoord op vragen commissie over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening - 29323-108

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO, met als eerste spreker het lid Dik-Faber (ChristenUnie).7

Antwoorden op vragen commissie over het beleidskader van de ACM voor de zorg (Kamerstuk 29 689, nr. 757)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over het beleidskader van de ACM voor de zorg - 29689-800

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445)

Beleidsdoorlichting artikel 4.5 van de VWS-begroting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 4.5 van de VWS-begroting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland - 32772-24

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 15 februari te 14.00 uur en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om tijdig voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen.
Noot: De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven, om over een beleidsdoorlichting vragen te stellen. Ter voorbereiding hierop kunt u een kort advies van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) vragen (2015Z02621).

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op lijst I van de middelen a-PVP, acetylfentanyl en 4-FA en plaatsing op lijst II van het middel fenazepam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 december 2016. Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op lijst I van de middelen a-PVP, acetylfentanyl en 4-FA en plaatsing op lijst II van het middel fenazepam - 34644-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhangprocedure

De Compound in Assen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 december 2016 - De Compound in Assen - 2016Z24955

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies Nederlandse Sportraad inzake BTW op sportopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Advies van de Nederlandse Sportraad inzake BTW op sportopleidingen - 30234-154

Besluit: Kabinetsstandpunt afwachten.

Verkennend onderzoek naar “Tarieven vervoer van en naar de dagbesteding Wlz” van de Nederlandse Zorgautoriteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 december 2016. Verkennend onderzoek naar “Tarieven vervoer van en naar de dagbesteding Wlz” van de Nederlandse Zorgautoriteit - 34104-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Doelgroepenvervoer/Valys op 16 februari 2017.

Antwoord op vragen commissie over de Evaluatie beleidsregel “Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” (Kamerstuk 32 620, nr.179)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Antwoord op vragen commissie over de Evaluatie beleidsregel “Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” - 32620-185

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Innovatie/verspilling in de zorg op 15 februari 201

Antwoorden op vragen commissie inzake Beleidsdoorlichting van artikel 4.3 ‘Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling’ (Kamerstuk 32 772, nr. 18)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over Beleidsdoorlichting van artikel 4.3 ‘Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling’ - 32772-23

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Innovatie/verspilling in de zorg op 15 februari 201

Beantwoording vragen van de commissie over de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Bevordering werking van het stelsel’ begrotingsartikel 2.3

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Beantwoording vragen van de commissie over de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Bevordering werking van het stelsel’ begrotingsartikel 2.3 - 32772-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 9 februari 201

Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 94)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen - 29247-226

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg op 1 februari 2017.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 16 februari 2017.

Convenant displayban tabaksproducten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 december 2016. Convenant displayban tabaksproducten - 32011-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcohol- en Tabaksbeleid op 15 februari 2017.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voor het AO Alcohol- en Tabaksbeleid aan te geven hoe de aangenomen motie-Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten (34 470, nr. 13) zal worden uitgevoerd.

Monitor NZa contractering MSZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Monitor NZa contractering MSZ - 29689-798

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 9 februari 201

Status vergoeding van twee geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Status vergoeding van twee geneesmiddelen - 29477-407

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca op 9 februari 201

Inhoudelijke reactie signaleringsbrief 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Inhoudelijke reactie signaleringsbrief 2016 - 28828-100

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Zorgfraude

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met verlenging van de werkingsduur

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Wijzigingsbesluit Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met verlenging van de werkingsduur - 29282-265

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang

Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc - 33567-8

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: In de eerste helft van 2017 zal de Kamer ter zake een voorhang ontvangen

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen - 34550-XVI-129

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Er zal worden aangegeven bij welke dossiers de brief kan worden geagendeerd.

Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’ - 29689-797

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Pakketbeheer
Noot: Algemeen overleg plannen in juni 2017 (3 uur)

Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening - 29323-107

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte.
Noot: Kabinetssreactie op het advies zal uiterlijk in april 2017 aan de Kamer worden verzonden

Gezondheidsraadadvies ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2016. Gezondheidsraadadvies ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’ - 25295-35

Besluit: Kabinetsreactie afwachten
Noot: Kabinetseactie wordt binnnen 3 maanden toegestuurd.

Versnellen uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2016. Versnellen uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-157

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg op 1 februari 201

Onderzoek naar risico’s rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2016. Onderzoek naar risico’s rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels - 30234-153

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg over Sportbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 8 juni 2017.

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2016. Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-406

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang.

Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016. Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wet langdurige zorg
Noot: Beleidsreactie wordt in februari toegestuurd

Onderzoek rubbergranulaat

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2016. Onderzoek rubbergranulaat - 30234-152

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Sportbeleid.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 8 juni

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016, over de toekomst van de langdurige wijkverpleging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2016. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016, over de toekomst van de langdurige wijkverpleging - 34104-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg d.d. 1 februari 2017.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen Plenair debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging
Noot: Aangevraagd door het lid Bruins Slot namens het lid Keijzer (CDA) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december

Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2016, over het bericht ‘verstandelijk beperkte Tamara zat onterecht opgesloten in zorginstelling Philadelphia’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2016. Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2016, over het bericht ‘Verstandelijk beperkte Tamara zat onterecht opgesloten in zorginstelling Philadelphia’ - 34550-XVI-128

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling
Noot: Aangevraagd door het lid Potters (VVD) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016.

Advies met bijbehorende risicobeoordeling over een veilige inname van vitamine B6 uit vitaminepreparaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2016. Advies met bijbehorende risicobeoordeling over een veilige inname van vitamine B6 uit vitaminepreparaten - 32793-250

Besluit: Aangekondigde nadere wetgeving afwachten.

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) - 34543

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 februari 2017. Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2017. Nota van wijziging - 34483-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34483-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34483-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34483-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten - 34483

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitstel BNC-fiche inzake een Europees Solidariteitscorps

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 januari 2017. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Europees Solidariteitskorps - 2017Z00505

Besluit: ter informatie

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 januari 2017. EU-voorstel: Europees Solidariteitskorps COM (2016) 942 - 2017Z00570

Besluit: Na ontvangst van het BNC-fiche besluiten tot het eventueel houden van een technische briefing.
Noot: Zie stafnotitie 2017Z00505

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 januari 2017. Uitstel BNC-fiche inzake een Europees Solidariteitscorps - 22112-2275

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.