Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 januari 2017

Gepubliceerd: 19 januari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2016A048275
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfa31ea0-5304-4174-8c19-e1436d6586ba&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2019%20januari%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 34247, 28362, 34477, 34065, 28684, 32156, 34588, 34588, 34516

Inhoud


Verzoek petitieaanbieding inzake wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut (TK 34508)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 19 januari 2017. Verzoek petitieaanbieding inzake wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut (TK 34508) - 2017Z00702

Besluit: Petitie in ontvangst nemen op dinsdag 31 januari 13:30 uur.

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 16 januari 2017. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) - 34650

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

Fiche: Europees actieplan tegen (reis)documentenfraude

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2017. Fiche: Europees actieplan tegen (reis)documentenfraude - 22112-2278

Besluit: -Behandeling overdragen aan commissie V&J gelet op de samenhang met grensbeheer. -Eventuele wetgevende EU-voorstellen op het gebied van biometrie in bevolkingsadministratie afwachten.

Aanbieding advies ‘Eerst de politiek, dan de techniek' van Rfv

Zaak: Brief derden - Raad voor de financiele verhoudingen (Rfv) te Den Haag - 11 januari 2017. Aanbieding advies ‘Eerst de politiek, dan de techniek' van Rfv - 2017Z00335

Besluit: Reactie aan bewindspersoon vragen.

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 12 januari 2017. Schriftelijke reactie van het lid Klein op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel - 34247-13

Besluit: Betrekken bij de verdere plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34247-13

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 3 juli 2015. Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen - 34247

Besluit: Wetsvoorstel is reeds in plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 januari 2017. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) - 34654

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 januari 2017 te 14.00 uur.Overig

Stembiljet voor Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 januari 2017. Stembiljet voor Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 - 34550-VII-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere antwoorden op vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (Kamerstuk 28 362, nr. 8)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 januari 2017. Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet - 28362-10

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg na 23 maart 2017.

Uitstelbrief inzake Toezeggingen aanbesteden en inspectietoezicht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 januari 2017. Uitstelbrief inzake Toezeggingen aanbesteden en inspectietoezicht - 34477-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34519-(R2071)-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen - 34519-(R2071)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Eindrapportage Werkplaats 'MaakdeBuurt'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2016. Eindrapportage Werkplaats 'MaakdeBuurt' - 34065-12

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de nog in te dienen Experimentenwet gemeenten en de minister vragen de commissie te informeren over de stand van zaken van genoemde wet.

Uitstel toezending van de uitkomsten van de verkenning naar de vormgeving van een Voorziening Veilig en Integer Bestuur voor politieke ambtsdragers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2016. Uitstel toezending van de uitkomsten van de verkenning naar de vormgeving van een Voorziening Veilig en Integer Bestuur voor politieke ambtsdragers - 28684-488

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2016. Toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog - 32156-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 januari 2017. Nota van wijziging - 34588-19

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34588-19

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34588-18

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34588-18

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 28 oktober 2016. Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) - 34588

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34516-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34516-6

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 8 juli 2016. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling - 34516

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.