Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 november 2016

Gepubliceerd: 24 november 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0481013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cf5d9468-5f5e-49e2-a508-b6db2eaf7fe9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%2023%20november%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33561, 29502, 29515, 34487, 30196, 33613, 24095, 22112, 22112, 32637, 25422, 33529, 31239, 34497, 31510, 33529, 33529, 32849, 21501, 32670, 31532, 28807, 28807, 28625, 27428, 22112, 33643, 34532

Inhoud


Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) om de brief ‘Stand van zaken inzake wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie’ (Kamerstuk 30821, nr. 34) apart te behandelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.P.G. (Remco) Bosma (VVD) - 23 november 2016. Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) over de brief ‘Stand van zaken inzake wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie’ (Kamerstuk 30821, nr. 34) - 2016Z22021

Besluit: Er zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om het algemeen overleg Telecommunicatie op 21 december 2016 van 13:00 tot 15:00 uur te verlengen of om het algemeen overleg in twee delen op te splitsen.

Verzoek Linking Partners BV, namens expert-commissie van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, tot aanbieding manifest 'Het nationaal verdienvermogen en de cruciale rol van de regio’s' d.d. 6 december 2016.

Zaak: Brief derden - Linking Partners BV te Den Haag - 22 november 2016. Verzoek Linking Partners BV, namens expert-commissie van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, tot aanbieding manifest 'Het nationaal verdienvermogen en de cruciale rol van de regio’s' d.d. 6 december 2016 - 2016Z21857

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 6 december 2016.

Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) om een besloten technische briefing te houden over de toezichtsrol en de wijze van toezicht in het medialandschap voorafgaand aan het algemeen overleg Telecommunicatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.P.G. (Remco) Bosma (VVD) - 23 november 2016. Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) om voorafgaand aan het algemeen overleg Telecommunicatie op 21 december 2016 een besloten technische briefing te houden - 2016Z21983

Besluit: De minister zal worden verzocht een besloten technische briefing over de toezichtsrol en de wijze van toezicht in het medialandschap te laten verzorgen door medewerkers van Agentschap Telecom en het ministerie van EZ voorafgaand aan het algemeen overleg Telecommunicatie op 21 december 2016. Deze technische briefing zal, conform afspraken binnen de commissie, alleen doorgang vinden indien ten minste vier leden zich aanmelden voor deelname middels een schriftelijke inventarisatie.

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 23 november 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?" - 2016Z2198412

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht een schriftelijke reactie te geven op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?" en daarbij in te gaan hoe de beoogde energiebesparing alsnog behaald kan worden en hoe het bedrijfsleven / energiemarkt erbij betrokken wordt.

Verzoek van het lid Amhaouch om een inbrengdatum vast te stellen voor het verslag over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijnen van zestig dagen voor grote ondernemingen) (34559)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 22 november 2016. Verzoek van het lid Amhaouch om een inbrengdatum vast te stellen voor het verslag over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijnen van zestig dagen voor grote ondernemingen) (34559) - 2016Z21811

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12 december 2016 om 12.00 uur.

AO Telecomraad op woensdag 30 november van 13.00 tot 14.30 uur desgewenst omzetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 november 2016. AO Telecomraad op woensdag 30 november van 13.00 tot 14.30 uur desgewenst omzetten in een schriftelijk overleg - 2016Z21897

Besluit: Het algemeen overleg Telecomraad wordt gehandhaafd.
Noot: Inmiddels is het tijdstip van algemeen overleg Telecomraad gewijzigd en zal nu plaatsvinden op 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur, dit in verband met het algemeen overleg Delta.

AO Energieraad op woensdag 30 november van 14.30 tot 16.00 uur desgewenst omzetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 november 2016. AO Energieraad op woensdag 30 november van 14.30 tot 16.00 uur desgewenst omzetten in een schriftelijk overleg - 2016Z21923

Besluit: Het AO Energieraad op woensdag 30 november a.s. van 14.30 tot 16.00 uur wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum maandag 28 november a.s. te 13.00 uur.

Stafnotitie Keuze wetenschappers in verband met drie position papers over de passendheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zzp'ers

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016. Stafnotitie Keuze wetenschappers i.v.m. position papers passendheid Mededingingswet. - 2016Z21524

Besluit: De te benaderen wetenschappers zijn gekozen.

Voorstel van het lid Bosman tot samenvoegen van debatten inzake Mijnbouw en Energiebeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 17 november 2016. Voorstel van het lid Bosman tot samenvoegen van debatten inzake Mijnbouw en Energiebeleid - 2016Z21486

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.11

Kabinetsreactie op twee onderzoeksrapporten en een white paper over wind op zee (onderzoeksrapporten Stichting Vrije Horizon over windenergie, aangeboden door Lindblom)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 november 2016. Kabinetsreactie op twee onderzoeksrapporten en een white paper over wind op zee - 33561-33

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee op 17 november 2016.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het voorstel van bpost aan PostNL voor de combinatie van beide bedrijven en over de uitlatingen van de minister-president hierover

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2016. Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het voorstel van bpost aan PostNL voor de combinatie van beide bedrijven en over de uitlatingen van de minister-president hierover - 29502-125

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de mogelijke overname van PostNL door Bpost op 15 november 2016.

Uitkomsten ADR-onderzoek privé e-mailaccount

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2016. Uitkomsten ADR-onderzoek privé e-mailaccount - 34550-XIII-61

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Najaarsrapportage regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2016. Najaarsrapportage regeldruk - 29515-397

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Ontwerpbesluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Ontwerpbesluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet - 34487-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.10

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende privileges en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 november 2016. Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende privileges en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht - 23908-(R1519)-129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven - 30196-480

Besluit: Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Marktwerking en mededinging in januari/februari 2017.

Implementatie richtlijn kostenreductie breedband

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Implementatie richtlijn kostenreductie breedband - 33613-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur.

Nadere EU-regelgeving roaming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Nadere EU-regelgeving roaming - 24095-408

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur.

Fiche: Herziening regelgevend kader voor elektronische communicatie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 november 2016. Fiche: Herziening regelgevend kader voor elektronische communicatie - 22112-2235

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur.

Fiche: Mededeling en verordening Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt;

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 november 2016. Fiche: Mededeling en verordening Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt; - 22112-2234

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur.

Toezegging kabinetsreactie op het SER-advies Sociale Ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2016. Beantwoording van mogelijke vragen over de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale Ondernemingen - 32637-268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32637-26

Oplegnotitie Interparlementaire conferentie Energie-Unie 1-2 december 2016 te Bratislava

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016. Oplegnotitie Interparlementaire conferentie Energie-Unie 1-2 december 2016 te Bratislava - 2016Z21490

Besluit: Met de delegatie-inzet wordt ingestemd.Economie en Innovatie

Uitkomsten overleg aandeelhouders DELTA

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2016. Uitkomsten overleg aandeelhouders DELTA - 25422-161

Besluit: Apart algemeen overleg Delta voeren, waarbij de volgende zaken in acht worden genomen: 1) naast de minister van Economische Zaken wordt ook de minister van Financiën uitgenodigd; 2) het algemeen overleg zal deze of volgende week worden gehouden; 3) indien de minister van Financiën deze of volgende week niet beschikbaar is, zal het algemeen overleg alsnog op donderdag 24 november van 17.30 tot 18.30 uur worden gehouden met alleen de minister van Economische Zaken.
Noot: Inmiddels is bekend dat het algemeen overlg Delta zal plaatsvinden op woensdag 30 november 2016 van 13.00 tot 14.30 uur met de ministers van Financiën en van Economische Zaken. Het algemeen overleg Telecomraad dat oorspronkelijk in dit tijdsblok was gepland, wordt verzet naar 14.30 tot 16.00 uur op woensdag 30 november 2016.

Informatie tussenvonnis in zaak DELTA

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2016. Informatie tussenvonnis in zaak DELTA - 34550-XIII-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitgaven schadeafhandeling Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2016. Uitgaven schadeafhandeling Groningen - 33529-315

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.8

Wijzigingsregeling horizontermijnen ten aanzien van subsidiemodule ‘Risico’s dekken voor aardwarmte’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Wijzigingsregeling horizontermijnen ten aanzien van subsidiemodule ‘Risico’s dekken voor aardwarmte’ - 31239-224

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

34497 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Nota van wijziging - 34497-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34497-9

Reactie op het rapport ‘Zon voor iedereen’ van de stichting Z.O.N. (Zonnestroom Ondernemers Nederland)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Reactie op het rapport ‘Zon voor iedereen’ van de stichting Z.O.N. (Zonnestroom Ondernemers Nederland) - 31510-63

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.

Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2016. Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog - 33529-313

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Rapportages aardbevingsproblematiek Groningen en proces actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2016. Rapportages aardbevingsproblematiek Groningen en proces actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-314

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2016, over het bericht ‘Gronings grondwater gestegen door aardbevingen’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2016, over het bericht ‘Gronings grondwater gestegen door aardbevingen’ - 32849-95

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.7

EU-prioritering vaste commissie voor Economische Zaken op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016. EU-prioritering vaste commissie voor Economische Zaken op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie - 2016Z21520

Besluit: Voorstel 4 (Implementation of the Digital Single Market Strategy, tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt) en voorstel 6g (Implementation of the Single Market Strategy, meer bevoegdheden voor nationale mededingingsautoriteiten om ze slagkrachtigere handhavers te maken) worden geprioriteerd.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie 5 t/m 25 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en InnovatieGeen agendapuntenEnergie

Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 november 2016. Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces - 2016Z17085

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 november 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2016Z20660

Besluit: Conform voorstellen.

Uitstel van beantwoording diverse Kamervragen en (commissie)verzoeken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2016. Uitstel van beantwoording diverse Kamervragen en (commissie)verzoeken - 34550-XIII-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een bericht in de Limburger 'Meer dorpen zonder het te weten besmet met Q-koorts'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 23 november 2016. Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een bericht in de Limburger 'Meer dorpen zonder het te weten besmet met Q-koorts' - 2016Z21979

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht een kabinetsreactie op het artikel in De Limburger 'Meer dorpen zonder het te weten besmet met Q-koorts' d.d. 23 november 2016 aan de Kamer te doen toekomen.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek Biohuis en De Natuurweide tot aanbieding petitie 'Red de Biokoe'

Zaak: Brief derden - Biohuis te - 22 november 2016. Verzoek Biohuis en De Natuurweide tot aanbieding petitie 'Red de Biokoe' - 2016Z21894

Besluit: Petitieaanbieding organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

Verzoek, namens #laarzenactie groep, tot aanbieding petitie m.b.t. oproep om duidelijkheid over derogatie

Zaak: Brief derden - G. Stevens te - 21 november 2016. Verzoek, namens #laarzenactie groep, tot aanbieding petitie m.b.t. oproep om duidelijkheid over derogatie - 2016Z21801

Besluit: Er zal een petitieaanbieding worden georganiseerd voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 november 2016. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016 - 21501-32-948

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg 9 november 2016 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 november 2016.4

Voorstel voor een spreektijdenverdeling voor het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe op 30 januari 2017 (eerste termijn) en op 6 februari 2017 (beantwoording eerste termijn en tweede termijn)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 november 2016. Voorstel voor een spreektijdenverdeling voor het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe op 30 januari 2017 (eerste termijn) en op 6 februari 2017 (beantwoording eerste termijn en tweede termijn) - 2016Z21332

Besluit: Conform voorstel besloten.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Reactie op het verzoek van de commissie op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over uitbreiding van de Antwerpse haven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 november 2016. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over uitbreiding van de Antwerpse haven - 32670-112

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 november 2016. Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2015 - 31532-172

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.3

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017,onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 november 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel Landbouw en Natuur - 34550-XIII-58

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

Stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland en de aanscherping van de landelijke maatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 november 2016. Stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland en de aanscherping van de landelijke maatregelen - 28807-201

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016 van 18.30 tot 21.30 uur.

Huidige situatie rondom vogelgriep bij wilde watervogels in Nederland en de rest van Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 november 2016. Huidige situatie rondom vogelgriep bij wilde watervogels in Nederland en de rest van Europa - 28807-200

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016 van 18.30 tot 21.30 uur.

Reactie op brief van het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) te Lienden d.d. 6 september 2016 inzake erkenning van het "Klassiek Gelderlander paardenras"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 november 2016. Reactie op brief van het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) te Lienden d.d. 6 september 2016 inzake erkenning van het "Klassiek Gelderlander paardenras" - 2016Z20486

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 november 2016. Betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2016 - 28625-238

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december op 7 december 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.2

Verhouding octrooirecht en kwekersrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 november 2016. Verhouding octrooirecht en kwekersrecht - 27428-334

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december op 7 december 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie op 2 februari 2017 van 14.00 tot 17.00 uur.

Fiche: Raadsverordening voor vaststelling steun en restituties voor landbouwproducten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 november 2016. Fiche: Raadsverordening voor vaststelling steun en restituties voor landbouwproducten - 22112-2244

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december op 7 december 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 november 2016. Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket - 33643-19

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december op 7 december 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Reactie op verzoek commissie inzake het wetsvoorstel Wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 november 2016. Reactie op verzoek commissie inzake de Wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532-42

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-42

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 september 2016. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verzoek Landbouwraad van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Egypte, namens delegatie van Egyptisch Parlement, om een gesprek te plannen met de vaste commissie voor Economische Zaken in de week van 6-8 december 2016.

Zaak: Brief derden - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden (Caïro, Egypte) te Zamalek, Caïro - 22 november 2016. Verzoek Landbouwraad van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Egypte, namens delegatie van Egyptisch Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken - 2016Z21884

Besluit: Er zal naar een datum voor het gesprek met de delegatie van het Egyptisch parlement worden gezocht, waarna via de mail de belangstelling voor deelname aan het gesprek zal worden geïnventariseerd.

Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 november 2016. Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2017 - 2016Z20473

Besluit: De belangstelling voor deelname aan het werkbezoek zal via de mail worden geïnventariseerd. De samenstelling van de delegatie zal via een e-mailprocedure worden vastgesteld.