Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 november 2016

Gepubliceerd: 17 november 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A0452414
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1ab6923-aa3e-4f09-81b1-8c91fa29d77b&title=Besluitenlijst%20VWS%2016%20november%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29689, 31839, 28140, 28828, 31765, 25424, 31765, 31765, 34191, 32279, 29248, 31765, 28140, 32620, 29282, 32279, 27529, 29963, 34104, 29477, 29689, 32620, 27529, 29538, 32279, 31765, 29538, 34104, 29509, 32279, 32620, 24077, 31865, 24077, 20454, 33506, 29248, 32793, 25424, 31765, 34104, 25657, 28345, 29214, 33693, 25424, 25657, 27565, 32647, 29355, 32793, 25424, 32793, 34522, 34470, 34470, 34445, 34445

Inhoud


Verzoek van het lid Agema om aan te geven wanneer de brief inzake Psychofarmaca de Kamer zal bereiken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 16 november 2016. Verzoek van het lid Agema om aan te geven wanneer de brief inzake Psychofarmaca de Kamer zal bereiken - 2016Z21374

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Agema om een stand-van-zakenbrief inzake kapitaallasten care

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 16 november 2016. Verzoek van het lid Agema om een stand-van-zakenbrief inzake kapitaallasten care - 2016Z21372

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie staatssecretaris op artikel NOS.nl " Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Volp (PvdA) - 16 november 2016. Verzoek om reactie staatssecretaris op artikel NOS.nl " Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot" - 2016Z21303

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een algemeen overleg Gehandicaptenbeleid in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 november 2016. Verzoek om een algemeen overleg Gehandicaptenbeleid in te plannen - 2016Z20899

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.13

Ter bespreking activiteitenoverzicht commissie VWS 2016-2017

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 oktober 2016. Activiteitenoverzicht commissie VWS 2016-2017 - 2016Z19751

Besluit: Zie onderstaand
Noot: Reeds gehonoreerde commissieactiviteit:- AO Verspilling in de zorg d.d. 23 november 2016: de agenda zal worden samengevoegd met de agenda van het reeds geplande AO Innovatiebeleid in de zorg d.d. 26 januari 2017, 10.00-14.00 uur. Het algemeen overleg zal Innovatie/Verspilling in de zorg worden genoemd.- AO Mondzorg/Tandzorg zal plaatsvinden op 2 februari 2017, 13.30-16.30 uurVerzoek om commissieactiviteit te plannen voor het verkiezingsreces:- AO Valys/Doelgroepenvervoer, verzoek van het lid Potters (VVD). Het rondetafelgesprek Doelgroepenvervoer is gepland op maandag 16 januari 2017. Verzoek gehonoreerd, datum volgt.Voorstellen gehonoreerd om AO te plannen (zie agendapunten 15/21, 34 en 36/40)- AO Voortgang Trekkingsrechten PGB zal plaatsvinden op 14 december 2016, 10.00-13.00 uur- AO Palliatieve zorg (datum volgt)- AO Decentralisatie Wmo (datum volgt) Diversen- AO Bloedvoorziening zal worden omgezet in een schriftelijk overleg op 2 februari 2017 Rondvraag

Twee toezeggingen uit het algemeen overleg Pakketbeheer van 16 juni 2016: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Twee toezeggingen uit het algemeen overleg Pakketbeheer van 16 juni 2016: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw - 29689-781

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVIOverig

Voortgang nieuw jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 november 2016. Voortgang nieuw jeugdstelsel - 31839-554

Besluit: Reeds geagendeerd bij Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2017 op 14 november 2016.

Stamceldonatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Stamceldonatie - 28140-97

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek12

Voortgang programmaplan Rechtmatige Zorg – aanpak fouten en fraude

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2016. Voortgang programmaplan Rechtmatige Zorg – aanpak fouten en fraude - 28828-98

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Zorgfraude op 2 november 201

Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 november 2016, over het bericht ‘Maximaal drie keer plassen in verpleeghuis Careyn’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2016. Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 november 2016, over het bericht ‘Maximaal drie keer plassen in verpleeghuis Careyn’ - 31765-246

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 17 november 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 november 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-XVI-11

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI

Stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2016. Stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening ggz - 25424-333

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI

Kwaliteit verpleeghuizen: Verbeteringen bij risicovolle verpleeghuizen zichtbaar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 oktober 2016. Kwaliteit verpleeghuizen: Verbeteringen bij risicovolle verpleeghuizen zichtbaar - 31765-245

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 17 november 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over Waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg (Kamerstuk 31 765, nr. 215)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over 'Waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg' - 31765-244

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 17 november 201

Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Stb. 2016, 349)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 november 2016. Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-35

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 december 2016. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over "Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over "Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie" - 32279-102

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 - 29248-295

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 december 201

Stand van zaken inzake internetconsultatie van het wetsvoorstel verzekerdeninvloed

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Stand van zaken inzake internetconsultatie van het wetsvoorstel verzekerdeninvloed - 31765-249

Besluit: Bewindspersoon verzoeken te duiden op welke gronden zij bij nader inzien haar eerdere toezegging niet gestand doet om alle inbrengen openbaar te maken10

Beschikbaarheidbijdrage post mortem orgaanuitname bij donoren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Beschikbaarheidbijdrage post mortem orgaanuitname bij donoren - 28140-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang

Antwoorden op vragen commissie over de instelling van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over de instelling van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium - 32620-183

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren - 29282-260

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015 - 32279-101

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017 - 34550-XVI-17

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO, met als eerste spreker het lid Van Gerven (SP).

Reactie op verzoek commissie inzake het betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Reactie op verzoek commissie inzake het betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie - 27529-143

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Innovatie/Verspilling in de zorg op 26 januari 2016.

IGZ onderzoek naar bericht patiënten in het Erasmus MC als proefkonijn werden gebruikt zonder dat zij dit wisten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2016. IGZ onderzoek naar bericht patiënten in het Erasmus MC als proefkonijn werden gebruikt zonder dat zij dit wisten - 29963-17

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: De IGZ streeft er naar om het onderzoek begin 2017 af te ronden.

Jaarverslag 2015 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2016. Jaarverslag 2015 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 34550-XVI-20

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 november 2016. Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2017 - 34104-149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 24 november 2016.
Noot: Betreft een voorhang

Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 november 2016. Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten - 29477-397

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 december 201

Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 november 2016. Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie - 29689-780

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Dementie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eerstelijnszorg op 9 februari 201

Resultaten IGZ onderzoeken GGD' en

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Resultaten IGZ onderzoeken GGD' en - 32620-182

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 december 2016.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp8

Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 27529-142

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Innovatie/Verspilling in de zorg op 26 januari 201

Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden - 29538-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo (plannen, 3 uur)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Noot: Zie tevens agendapunt 67

Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016 - 34550-XVI-14

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI

Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen - 32279-99

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang op 30 november 2016.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Derde voortgangsrapportage 'Kwaliteit loont'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Derde voortgangsrapportage 'Kwaliteit loont' - 31765-247

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaleitszorg

Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016 - 29538-230

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo (plannen, 3 uur)
Noot: Zie tevens agendapunt 677

Beleidsreactie wachtlijstonderzoek langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Beleidsreactie wachtlijstonderzoek langdurige zorg - 34104-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 24 november 201

Palliatieve zorg, een niveau hoger

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Palliatieve zorg, een niveau hoger - 29509-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Palliatieve zorg (plannen, 3 uur)
Noot: Zie tevens agendapunt

Zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte van 23 juni 2016 - 32279-100

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 december 201

Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg - 32620-181

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Toezegging AO verslavingszorg inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw - 24077-385

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Verslavingszorg

Reactie inzake het eindverslag van de Werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Reactie inzake het eindverslag van de Werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS - 31865-87

Besluit: Desgewenst betrekken bij t.z.t. te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 201

Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen - 24077-384

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Verslavingszorg

Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII - 20454-123

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Voortgang beleid oorlogsgetroffenen
Besluit: Bewindspersoon verzoeken of het klopt dat de uitkeringsregeling back pay via box 3 wordt belast, wat voorheen niet het geval was met uitkeringen voor oorlogsgetroffenen, en zo ja of hij bereid is betrokkenen soelaas te bieden.

Kansrijke innovaties orgaantransplantatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Kansrijke innovaties orgaantransplantatie - 33506-26

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Orgaandonatie
Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI
Gerelateerde kamerstukken: 33506-26

Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg - 29248-294

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg

Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles is Gezondheid...

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles is Gezondheid... - 32793-245

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 december 201

Duiding (arbeids)participatie ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Duiding (arbeids)participatie ggz - 25424-336

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ/Verwarde personen op 22 december 201

Bekostiging van Samen beslissen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Bekostiging van Samen beslissen - 31765-248

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Patiënten- en cliëntenrechten op 22 februari 2017.

Voortgangsbrief over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Voortgangsbrief over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - 34104-148

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Intensieve kindzorg op 8 december 201

Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2016. Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 - 25657-273

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang Trekkingsrechten PGB (plannen, 3 uur)
Noot: Zie tevens agendapunt

Concept Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 november 2016. Conceptbesluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 28345-172

Besluit: Desgewenst betrokken bij wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2017 op 14 november 201

Toestemming om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van 31 oktober 2016 over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 november 2016. Toestemming om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van 31 oktober 2016 over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 2016Z19991

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 oktober 2016. Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan - 29214-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang

Toekomst van de Wet op bijzondere medische verrichtingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2016. Toekomst van de Wet op bijzondere medische verrichtingen - 33693-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Innovatie/Verspilling in de zorg op 26 januari 2016.

Voortgang agenda gepast gebruik en transparantie in de ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2016. Voortgang agenda gepast gebruik en transparantie in de ggz - 25424-335

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ/Verwarde personen op 22 december 201

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2016. Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb - 25657-272

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang Trekkingsrechten PGB (plannen, 3 uur)
Noot: Zie tevens agendapunt

Diverse onderzoeken evaluatie DHW Naleving leeftijdgrens alcohol supermarktketens en slijters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2016. Diverse onderzoeken evaluatie DHW Naleving leeftijdgrens alcohol supermarktketens en slijters - 27565-148

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcohol- en Tabaksbeleid op 15 december 2016.
Noot: Bij navraag laat het ministerie van VWS weten dat de Evaluatie van de Drank- en Horecawet tijdig voor het algemeen overleg naar de Kamer wordt gezonden.

Evaluatie Samenwerkingsprotocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 oktober 2016. Evaluatie Samenwerkingsprotocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM) - 32647-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verzwijgen van medische missers op 15 december 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over afschrift brief aan de NZa inzake voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 etc. (Kamerstuk 34104, nr. 130)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 oktober 2016. Antwoorden op vragen commissie over het afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wlz op 24 november 2016.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 17 november 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg inzake Start-streep-mutaties vastgesteld op 1 december 201

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het verzoek om aan te geven wanneer de Kamer de AMvB inzake het Verdrag voor rechten van mensen met een handicap tegemoet kan zien

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 oktober 2016. Informatie over toezending van de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij het Verdrag voor rechten van mensen met een handicap - 29355-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 oktober 2016. Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - 32793-244

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp

Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2016. Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen - 25424-334

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken omtrent de opzet Pilot over psychosociale zorg rondom kanker en de positie van jongeren in het bijzonder

Rapport effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 oktober 2016. Rapport effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - 32793-243

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 december

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 november 2016. Nota van wijziging - 34522-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 34522-5

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 20 juli 2016. Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars - 345222

Besluit: Voorafgaand aan de schriftelijke inbreng, vastgesteld op 1 december 2016, zal een rondetafelgesprek worden gepland op 28 november 2016 waarvoor de leden Rutte en Dijkstra een voorstel zullen doen
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 december 2016.

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 november 2016. Nota van wijziging - 34470-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34470-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 november 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34470-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34470-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 mei 2016. Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten - 34470

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Nota van wijziging - 34445-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34445-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34445-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34445-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 april 2016. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Besluit: Inbrengdatum voor een NADER verslag vastgesteld op 8 december 2016.

Initiatiefnota van het lid Van der Staaij ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 8 november 2016. Initiatiefnota van het lid Van der Staaij ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen - 34600

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie - VWS

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 november 2016. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie - VWS - 2016Z20304

Besluit: Via een e-mailprocedure de selectie van prioriteiten van de fracties inventariseren met het oog op vaststelling van de prioriteiten in de volgende procedurevergadering.

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS - november 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 november 2016. Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS - november 2016 - 2016Z20125

Besluit: Instemmen met behandelvoorstel