Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 31 januari 2017

Gepubliceerd: 1 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2016A045137
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=21c51693-efb6-4b3d-b6ed-e2b5ae64c973&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2031%20januari%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32824, 29398, 26448, 32043, 32824, 30012, 29544, 25883, 30982, 34628, 34628, 34571

Inhoud


Rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 januari 2017. Rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 - 32824-181

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over inburgering en integratie op 2 februari 2017.

Reactie op motie van het lid Karabulut c.s. over handhaven van het verbod op doorbrengen van de weekendrust in de vrachtwagen (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 27)5

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 januari 2017. Reactie op motie van het lid Karabulut c.s. over handhaven van het verbod op doorbrengen van de weekendrust in de vrachtwagen (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 27) - 29398-547

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.
Noot: •Het lid Ulenbelt heeft nog een aantal vragen van juridische aard over de brief van de minister van IenM. Hij zal deze in kaart (laten) brengen en voor de volgende procedurevergadering met een voorstel komen om de vragen te (laten) beantwoorden.

EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Raad WSB van 3 maart 2017 op 22 februari 2017.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 januari 2017. EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Raad WSB van 3 maart 2017 op 22 februari 2017 - 2017Z01031

Besluit: Instemmen met het advies om een schriftelijk overleg te voeren over de Raad WSB van 3 maart 2017.
Noot: •Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 17 februari 2017 te 14.00 uur. De minister van SZW wordt verzocht te antwoorden uiterlijk 21 februari 2017 te 12.00 uur, zodat er, rekeninghoudend met het verkiezingsreces, desgewenst nog een VSO voorafgaand aan de Raad kan plaatsvinden.

Lijst met EU-voorstellen SZW (januari 2017)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 januari 2017. Lijst met EU-voorstellen SZW (januari 2017) - 2017Z01030

Besluit: Instemmen met de in de bijlage (2017Z01030) genoemde behandelvoorstellen

EU-voorstel herziening verordening coördinatie sociale zekerheid

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 januari 2017. Concept brief informatie-afspraken inzake EU-voorstel herziening verordening coördinatie sociale zekerheid - 2017Z01029

Besluit: Instemmen met het versturen van de brief aan de minister van SZW.

Antwoord op aanvullende vragen herindeling oWajong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 januari 2017. Antwoord op aanvullende vragen herindeling oWajong - 26448-585

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 26 januari 2017. Europese aangelegenheden

Financiële positie pensioenfondsen4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 januari 2017. Financiële positie pensioenfondsen - 32043-358

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over pensioenonderwerpen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afschrift brief aan de gemeente Amsterdam over de aanmelding voor experimenten met de Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 januari 2017. Afschrift brief aan de gemeente Amsterdam over de aanmelding voor experimenten met de Participatiewet - 2017Z01090

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over de Participatiewet.
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Technische briefing inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Kamerstuk 34 628)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 januari 2017. Technische briefing inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Kamerstuk 34 628) - 2017Z00988

Besluit: Technische briefing organiseren op 2 februari 2017, 14.00-15.00 uur..
Noot: •De volgende leden hebben zich aangemeld: Moors (VVD), Yücel (PvdA), Koser Kaya (D66) (onder voorbehoud) en Schouten (ChristenUnie) (onder voorbehoud).

Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over falend inburgeringsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 januari 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over falend inburgeringsbeleid - 32824-182

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over inburgering en integratie op 2 februari 2017. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 januari 2017. Verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds - 30012-74

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 201

Reactie op de motie van het lid Ulenbelt over het mogelijk maken van regelingen zoals het "generatiepact" (Kamerstuk 29544, nr. 752)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2017. Reactie op de motie van het lid Ulenbelt over het mogelijk maken van regelingen zoals het "generatiepact" (Kamerstuk 29544, nr. 752) - 29544-764

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden (Kamerstuk 25 883, nr. 273)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2017. Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden - 25883-285

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg arbeidsomstandigheden3

Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 januari 2017. BOR-notitie - Beleidsdoorlichting artikel 5 SZW - 2017Z01239

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid) - 30982-29

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 februari 2017 te 14.00 uur

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2017. 34617 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken - 2017Z01250

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2017. 34617 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken - 2017Z01249

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2016. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken - 34617

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: Technische briefing organiseren door het UWV.

Verdrag betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico’s veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beïnvloeden (Verdrag nr. 139, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negenenvijftigste zitting); Genève, 24 juni 1974 (Trb. 1975, 103), Verdrag betreffende de bescherming van werknemers tegen beroepsrisico’s in het werkmilieu als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen (Verdrag nr. 148, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënzestigste zitting); Genève, 20 juni 1977 (Trb. 1978, 26), Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid (Verdrag nr. 170, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenenzestigste zitting); Genève, 25 juni 1990 (Trb. 1990, 152 en Trb. 1993, 31)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017. Verdrag betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico’s veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beïnvloeden (Verdrag nr. 139, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negenenvijftigste zitting); Genève, 24 juni 1974 (Trb. 1975, 103), Verdrag betreffende de bescherming van werknemers tegen beroepsrisico’s in het werkmilieu als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen (Verdrag nr. 148, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënzestigste zitting); Genève, 20 juni 1977 (Trb. 1978, 26), Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid (Verdrag nr. 170, aangenomen door de Internationale

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 januari 2017. Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263) - 34664

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 februari 2017 te 14.00 uur.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 januari 2017. Nota van wijziging - 34628-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34628-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34571-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 oktober 2016. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning - 34571

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling