Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17 januari 2017

Gepubliceerd: 18 januari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2016A045119
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=811cac3e-9694-46e3-97b6-b94dd5e9279d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2017%20januari%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32043, 32043, 32043, 28719, 26448, 31322, 31322, 29544, 25883, 33682, 30982, 34368, 34108, 22831, 17050, 34653, 31322, 31322, 34596, 34596, 34597, 34597

Inhoud


Uitnodiging 5th OECD Parliamentary Days 8-10 Februay 2017 Parijs

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Paris - 22 december 2016. Uitnodiging OECD voor parlementaire dagen d.d. 8-10 februari 2017 - 2016Z25046

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Invulling rondetafelgesprek over stages na afstuderen (uitgewerkt voorstel)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 januari 2017. BOR-stafnotitie - Voorstelling invulling rondetafelgesprek over stages na afstuderen - 2017Z00437

Besluit: De commissie stemt in met de nadere invulling van het rondetafelgesprek (doel, datum, opzet, genodigden en twitter/internetoproep aan ervaringsdeskundigen).

Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 8 december 2016. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017 - 2016Z23501

Besluit: Ter informatie.

EU-voorstel: Herziening coördinatie sociale zekerheid COM (2016) 815 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 januari 2017. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel prioritair dossier: coördinatie sociale zekerheid - 2017Z00245

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016.

Besluit: De regering verzoeken binnen drie weken een BNC-fiche te sturen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 januari 2017. EU-voorstel: Herziening coördinatie sociale zekerheid COM (2016) 815 (Engelstalige versie) - 2017Z00158

Besluit: De Kamer adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen op het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheid.

Verzamelbrief aan gemeenten 2016-2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 december 2016. Verzamelbrief aan gemeenten 2016-2 - 2016Z25032

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Participatiewet van 26 januari 2017. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 december 2016. Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens - 32043-351

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen.

Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2016. Grensoverschrijdende pensioenregelingen - 32043-352

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen.

Tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2016. Tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen - 32043-350

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 december 2016. Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen ter bevordering van de participatie van mensen met psychische aandoeningen - 28719-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Participatiewet op 26 januari 2017.

SUWI-jaarplannen 2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. SUWI-jaarplannen 2017 - 26448-584

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel (Kamerstuk 31322, nr. 314)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel (Kamerstuk 31322, nr. 314) - 31322-321

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Sociaal Medische indicatie (SMI)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Evaluatie Sociaal Medische indicatie (SMI) - 31322-320

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kinderopvang op 16 februari 201

Uitwerking actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. Uitwerking actieplan Perspectief voor vijftigplussers - 29544-763

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.
Noot: •Het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017 wordt met een uur verlengd (10.00-14.00 uur).

RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers"4

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" - 25883-284

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Uitstel toezending beleidsdoorlichting over artikel 13 van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Integratie en maatschappelijke samenhang) en uitstel beantwoording vragen van het lid Karabulut over het bericht dat jongeren op basis van huidskleur of afkomst veelvuldig worden geweerd aan de deur in het uitgaansleven

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. Uitstel toezending beleidsdoorlichting over artikel 13 van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Integratie en maatschappelijke samenhang) - 2016Z24776

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Loonstrookjes en koopkracht 2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2017 op basis van de Decemberraming van het CPB - 33682-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie op de vraag of alle scholen in het primaire onderwijs vanaf 1 januari 2017 kunnen werken met de bepaling zoals opgenomen in de brief van 21 december 2016 zonder dat daar aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. Reactie op verzoek commissie op de vraag of alle scholen in het primaire onderwijs vanaf 1 januari 2017 kunnen werken met de bepaling zoals opgenomen in de brief van 21 december 2016 zonder dat daar aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn - 2016Z24699

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 201

Loondoorbetaling bij ziekte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. Loondoorbetaling bij ziekte - 2016Z24674

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 201

Reactie op het verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht dat de verkenner met een tijdelijk oplossing is gekomen voor de problemen van invalkrachten in het bijzonder onderwijs met de Wet werk en zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.

Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW Werkloosheid (WW en IOW)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid) - 30982-29

Besluit: Het BOR wordt gevraagd voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen over de doorlichting.

Evaluatie Wet Bezava

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016. Evaluatie Wet Bezava - 34368-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 201

Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016. Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies - 34108-28

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving
Gerelateerde kamerstukken: 34108-28

Brief onderzoek ‘Niets is wat het lijkt: Eritrese organisaties en integratie’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016. Brief onderzoek ‘Niets is wat het lijkt: Eritrese organisaties en integratie’ - 22831-126

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over inburgering en integratie op 2 februari 2017.

Maatregelen voor eerlijk werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Maatregelen voor eerlijk werk - 17050-534

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2017. Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China; ’s-Gravenhage, 12 september 2016 - 34653-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) - 34640-(R2081)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 februari 2017 te 14.00 uur

Tijdelijk experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2017. Verlenging voorhangprocedure Tijdelijk experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk - 31322-323

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Tijdelijk experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk - 31322-322

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Nota van wijziging - 34596-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34596-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34596-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34596-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2016. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) - 34596

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Dit wetsvoorstel zal in samenhang met het wetsvoorstel Innovatie en kwaliteit kinderopvang (34 597) worden behandeld.

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Nota van wijziging - 34597-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34597-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34597-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34597-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2016. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) - 34597

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.